AM-bidrag Lønmodtagere betaler AM-bidrag af den aftalte løn, incl. arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordninger - herunder ATP - omfattet af PBL afsnit 1.

Indeholdelse af AM-bidrag foretages henholdsvis af arbejdsgiveren, jf. afsnit B.1 - B.1.9.5 og af pensionsinstituttet, jf. afsnit B.1.10.1.

xDetx er pensionsinstituttet, der opkræver AM-bidrag af arbejdsgiverens pensionsindbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger ordninger omfattet af PBL kapitel 1, oprettet i danske pensionsinstitutter, når ordningen er omfattet af bortseelsesretten i PBL § 19, dermed reduceres disse med AM-bidrag.

Arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af indbetalinger, der udelukkende sker til den ansattes aldersforsikring jf. PBL § 10 A, aldersopsparing jf. PBL § 12 A, supplerende engangssum jf. PBL § 29 A. Se KSL § 49 D, stk. 5.

Indgår en aldersforsikring jf. PBL § 10 A, en aldersopsparing jf. PBL § 10 A, eller en supplerende engangssum jf. PBL § 29 A, stk. 1, som en ikke adskilt del af en pensionsordning omfattet af PBL kapitel 1, hvortil arbejdsgiveren kan indbetale med bortseelsesret efter PBL § 19, vil pensionsinstututtet også skulle indeholde AM-bidrag af den del af arbejdsgiverens indbetalinger, der anvendes til disse ordninger, jf. KSL § 49 D, stk. 1 og  5.◄

Dette betyder en reduktion af den senere udbetalte pension, hvilket dog modsvares af, at der ikke beregnes bidrag ved udbetaling af pensionen, idet AMBL ikke indeholder hjemmel til at opkræve AM-bidrag af pensionsudbetalinger fra pensionsinstitutter.

Ved indbetalinger på udenlandske pensionsordninger, som er godkendt efter PBL § 15 C, vil det være arbejdsgiveren jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 6, og § 49 D, stk. 4, og ikke det udenlandske pensionsinstitut, der indeholder AM-bidraget og indbetaler AM-bidraget til SKAT.

Foretager arbejdsgiveren indbetalinger til forsikrings-/pensionsordninger, der ikke omfattes af PBL afsnit 1, medregnes indbetalingen imidlertid som udgangspunkt i bidragsgrundlaget for det AM-bidrag, som arbejdsgiveren skal indeholde, jf. afsnit B.1.10.3.

Situationen er derfor den, at i det omfang, der er tale om pension optjent i et ansættelsesforhold (med de få afvigelser, der er nævnt under afsnit B.3.4.2 om ATP), betales der AM-bidrag ved indbetalingen til ordningen og aldrig ved udbetalingen fra ordningen.

Herfra afviger kun tilfælde, hvor arbejdsgiveren undtagelsesvis kan undlade at foretage afdækning af ordningen i et pensionsinstitut (direktørordninger). Dette skyldes, at der i disse situationer er særlig hjemmel i AMBL til at opkræve bidrag ved udbetalingen. Se også afsnit B.3.5 om uafdækkede ordninger.

 

Se også afsnit B.1.10.1.

Den efterfølgende gennemgang vil koncentrere sig om, hvorvidt udbetalingerne er A-indkomst eller ej.

Pension sikrer typisk personer eller disses efterladte et indtægtsgrundlag, når personen har forladt arbejdsmarkedet f.eks. på grund af alder, varig nedsættelse af erhvervsevnen, fysisk/psykisk invaliditet, indtrådt livstruende sygdom eller på grund af personens død.

Ydelser, der udbetales på samme eller lignende grundlag, men som er af mindre permanent karakter, behandles under afsnit B.1.11, mens andre former for overførselsindkomster behandles under afsnit B.5.

Alle over folkepensionsalderen, der har dansk indfødsret, og som opfylder bopælskriteriet, har ret til folkepension, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår en person er født og indtræder mellem det 65. år og det 67. år jf. §1a, stk. 1 i lov om social pension. Grundbeløb og pensionstillæg medregnes i den skattepligtige indkomst. Ydelserne er A-indkomst jf. ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 3.◄Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet, jf. lov om social pension, § 48. Udbetalingen af efterlevelsespensionen sker til den længstlevende pensionist.

Af § 33, stk. 7, i lov om social pension, fremgår, at kravet om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension ved dødsfald bortfalder, hvor der er ret til efterlevelsespension, og i de tilfælde, hvor der er en efterlevende ægtefælle eller en efterlevende samlever, der er arveberettiget efter afdøde. Efterlevelsespensionen er A-indkomst for den berettigede i medfør af  ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 3.◄ Har afdøde fået udbetalt sin pension forud, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, i opgørelsen af efterlevelsespensionen.

For personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg inden den 1. januar 2003, gælder fortsat de indtil 1. januar 2003 gældende regler i de bestemmelser i lov om social pension, der er opregnet i § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001. Der henvises til Socialministeriets vejledning nr. 28 af 3. april 2003 om førtidspensionsregler før den 1. januar 2003. Desuden henvises der til A-skattevejledningen 2002, afsnit B.3.3.

For personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension efter den 1. januar 2003, gælder reglerne i Førtidspensionsreformen. Hovedelemementerne i de nye regler om førtidspension er følgende:

 • Tilkendelseskriteriet. Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på hel eller delvis selvforsørgelse, jf. BEK nr. 1438 af 13. december 2006 om social pension, § 3. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør en sådan selvforsørgelse, jf. ►LBK nr. 783 af 9. juli 2012, § 16 ◄(lov om social pension).
 • Ydelsesstruktur. Der er én førtidspensionsydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter jf. ►LBK nr. 783 af 9. juli 2012, §§ 32 a-32 d◄ ( lov om social pension)
 • Bruttoficering og ydelsesniveau. Førtidspensionen ydes med ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt som A-indkomst, jf. ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 3.◄. Der skal ikke betales AM-bidrag af førtidspension, da førtidspensionen ikke er omfattet af bidragspligten i AMFL § 7. Personer, der modtager førtidspension, og som indbetaler ATP, skal betale AM-bidrag af ATP-beløbet, jf. AMBL § 7, stk. 1, litra d og § 8, stk. 1, litra f. Bidragsgrundlaget opgøres og bidragets størrelse beregnes og indeholdes af ATP, jf. AMBL § 11, stk. 5 og 9.  Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Der henvises til ►LBK nr. 783 af 9. juli 2012, §§ 32 a-32 d◄ (lov om social pension).
 • Forbedret pensionsopsparing for førtidspensionister. Indbetaling til ATP gøres obligatorisk, jf. § 33 a i lov om social pension og BEK nr. 1393 af 11.12.2009 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension. Til den obligatoriske indbetaling til ATP dækker staten 2/3 af bidraget. Der indføres desuden en supplerende arbejdsmarkedspensionsordning, jf. §§ 33 b- 33e i lov om social pension og ►BEK nr. 1436 af 23. december 2012 om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Til den frivillige supplerende arbejdsmarkedspensionsordning indbetales et årligt bidrag, hvoraf staten afholder 2/3 af udgiften.
 • Ikrafttrædelse og overgangsregler. Førtidspensionsreformen træder i kraft den 1. januar 2003 og gælder for personer i alderen 18 til 65 år, der tilkendes førtidspension efter de nye regler. Personer, der er født før den 1. juli 1939, kan tilkendes førtidspension efter de nye regler indtil det 67. år. Personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension inden den 1. januar 2003, vil fortsat være omfattet af de indtil da gældende regler. Dette betyder, at de har mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspension, personlige tillæg, helbredstillæg m.v. Selvom pensionen er tilkendt efter de regler, der gælder indtil 1. januar 2003, har disse førtidspensionister mulighed for at blive omfattet af de forbedringer, der indføres med den supplerende arbejdsmarkedspensions- og ATP-ordning, hvor statens bidrag fra 1. januar 2003 forhøjes til 2/3.

For førtidspensionister, der er tilkendt pension efter de regler, der er gældende fra 1. januar 2003, er indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension obligatorisk, se § 33 a i lov om social pension. For både den obligatoriske og den frivillige indbetaling af ATP-bidrag gælder, at førtidspensionisten indbetaler 1/3 af bidraget og kommunen betaler 2/3 af bidraget. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 1393 af 11.12.2009 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension.

Den Supplerende Arbejdsmarkeds-pension for Førtids-pensionister (SUP).Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister (SAP) blev indført som et led i førtidspensionsreformen, med virkning fra 1. januar 2003. Ordningen omfatter alle førtidspensionister.

Bestemmelserne om SUP findes i §§ 33 b - 33 e i lov om social pension, i► BEK nr. 1436 af 23. december 2012 ◄om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister samt i kapitel 5 d i ATP-loven.

Fra 1. januar 2003 kan alle førtidspensionister vælge at betale bidrag til SUP, jf. § 33 b, stk. 1, i lov om social pension. Førtidspensionisten betaler 1/3 og kommunen 2/3 af bidraget, jf. § 33 b, stk.2, i lov om social pension. Kommunens andel refunderes af staten.

Bidrag, der indbetales til SUP, investeres og godskrives særlige konti i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), eller anvendes til køb af en livsvarig pensionsret i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 33 c, stk. 1, i lov om social pension og kapitel 5 d i ATP-loven. Pensionisten har valgfrihed med hensyn til, hvilket livsforsikringsselskab eller pensionskasse, der skal indbetales bidrag til.

Bidragsbetalingen ophører med virkning fra måneden efter førtidspensionisten opnår folkepensionsalderen. Indeståendet på den enkeltes konto i ATP anvendes til køb af en livsvarig pension i ATP. Indbetalinger til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse skal tilsvarende anvendes til køb af en livsvarig alderspension, der kan udbetales fra det fyldte 65. år (67. år), eller eventuelt til en specificeret forhøjelse af en eksisterende livsvarig alderspension.

Det indestående beløb på kontoen eller den opgjorte værdi af de erhvervede pensionsrettigheder, når det drejer sig om et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, udbetales i tilfælde af førtidspensionistens død før førtidspensionisten opnår folkepensionsalderen til boet eller til den begunstigede ifølge en pensionsaftale med et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

I tilfælde af skifte i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring kan rettigheder i SUP forlods udlægges til ejerægtefællen, jf. § 33 c, stk. 2, i lov om social pension.

Der sker ikke udbetaling af nogen form for dødsfaldsydelser (f.eks. ægtefællepension, børnepension, udbetalinger til boet m.v.), når den pågældende førtidspensionist er fyldt 65 år (67 år). Bidraget går således udelukkende til finansiering af en alderspension.

Hvis førtidspensionisten har valgt at lade kommunen indbetale bidraget til ATP, indgår og investeres de indbetalte beløb på særskilte konti, der administreres sammen med Den Særlige Pensionsopsparing, jf. § 33 d i lov om social pension. Se også ATP-lovens kapitel 5 d.

SUP behandles skattemæssigt og med hensyn til arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) på samme måde som arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP-ordningen. SUP behandles således efter reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i de tilfælde, hvor udbetalingerne er løbende. Ved en éngangsudbetaling betales 40 pct. i afgift heraf. Indbetalinger til SUP skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst (der er bortseelsesret), og der skal betales AM-bidrag af indbetalingerne, svarende til hvad der gælder for arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP-ordningen.

Bortseelsesretten gælder uanset, om førtidspensionisten vælger, at ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse skal administrere ordningen. Hvis førtidspensionisten vælger en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab til at administrere ordningen, er bortseelsesretten dog betinget af, at pensionskassen er omfattet af PBL § 3 og forsikringsselskabet af PBL § 4.

Fonden forvalter de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner, som staten indbetalte til ATP i perioden 1. september 1977 til 31. august 1979. LD udbetalingsafdelingen i ATP administrerer udbetalingen af dyrtidsbeløbene på fondens vegne.

Ved udbetaling fra fonden svares en afgift på 40 pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra tilvækst på kontoen efter 31. december 1979 og 25 pct. af resten, jf. PBL § 14 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010 . Dette gælder ligeledes, hvis en konto er er flyttet til en anden pensionsordning efter reglerne om frit valg, jf. lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 7 a.  

Arbejdsmarkedets Tillægspension er som udgangspunkt en obligatorisk, lovpligtig pensionsordning for lønmodtagere, som bliver finansieret af ATP-bidrag fra arbejdsgivere og lønmodtagere. Ordningen er udvidet til også at omfatte andre end lønmodtagere. Ordningen er endvidere gjort frivillig for visse grupper af personer. Der henvises i den forbindelse til ATP-lovens §§ 2 a og 2 b og Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1.1

ATP falder ind under PBL § 2 og er derfor en pensionsordning med løbende livsbetingede udbetalinger dog med mulighed for udbetaling af engangsbeløb ved medlemmets død. Ved udbetaling af engangsbeløb til de efterladte betales der afgift med 40 pct., jf. PBL § 29 B. De løbende ydelser er A-indkomst, jf. ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 27◄, og skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1.

ATP-fonden beregner og indeholder AM-bidrag i arbejdsgiverens indbetalinger til fonden (både den ansattes del og arbejdsgiverens del af ATP-indbetalingen), jf. KSL § 49 D, stk. 1 og afsnit B.1.10.

Bidragsgrundlaget udgør arbejdsgiverens indbetalinger herunder indbetalinger til ATP vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1.

For personer omfattet af ATP-lovens §§ 2 a og 2 b, omfatter bidragsgrundlaget de foretagne indbetalinger til ATP, jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 2. Bidragsgrundlaget omfatter herefter følgende indbetalinger til ATP:

Indbetalinger foretaget af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder,

 •  for modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
 •  for modtagere af delpension eller førtidspension i henhold til lov om social pension,
 •  for modtagere af kontanthjælp eller revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik.
 •  for modtagere af introduktionsydelse efter § 27 eller § 29, stk. 2, i integrationsloven.

Indbetalinger foretaget af arbejdsløshedskasserne,

 •  for modtagere af seniorydelse efter lov om seniorydelse,
 •  for modtagere af dagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
 •  for modtagere af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Indbetaling foretaget af Arbejdsdirektoratet og arbejdsløshedskasserne

 • for modtagere af overgangsydelse eller efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., og
 • for modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

ATP-fonden beregner og indeholder bidrag af såvel obligatoriske som frivillige indbetalinger til fonden, jf. KSL § 49 D, stk. 3.

 

Der henvises til ►Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1 og C.A.2.1.4.◄ xLV A.C.1.2 og A.C.1.2.1.x

Ordningen skal sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død. Ordningen oprettes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. PBL § 2, nr. 4 og §§ 3-7.

Løbende ydelser fra ordningerne skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1 og nr. 4. Ydelserne er A-indkomst, jf. ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 27.
Der skal dog ikke betales skat af den del af udbetalingen,der krone-for-krone svarer til indbetalinger, som skatteyderen kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, jf. PBL § 20, stk. 4. 

Foretages der udbetalinger, der ikke har karakter af løbende ydelser i henhold til pensionsaftalen, eller disponeres der på anden måde over ordningen i strid med pensionsaftalen, svares der afgift med 0 pct., 25 pct., 35 pct., 40 pct. eller 60 pct., jf. PBL §§ 29, 29 A, 30, 33 A og 34.
Der skal heller ikke betales afgift af den del af udbetalingen, der krone-for-krone svarer til indbetalinger, som skatteyderen kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, jf. PBL § 32, stk. 1.

Der henvises til ►Den juridiske vejledning C.A.10.2.2 og C.A.10.2.2.1.4◄ xLV A.C.1.2, A.C.1.2.2 og A.C.1.2.3x.

Ordningerne skal indeholde bestemmelse om, at forsikringssummen/det opsparede pensionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år ved pensionsbegivenhedens indtræden. Raterne udbetales uanset den umiddelbart berettigedes død.

Ordningerne oprettes enten i et livsforsikringsselskab, et pensionsforsikringsselskab eller et pengeinstitut, jf. PBL §§ 8 og 11 A.

Raterne medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. PBL § 20, nr. 2 og nr. 4. Raterne er A-indkomst, jf. ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 27◄.
Foretages der udbetalinger, der ikke har karakter af aftalte rater, eller disponeres der over ordningen, svares der afgift med 0 pct., 25 pct., 35 pct., 40 pct. eller 60 pct., jf. PBL §§ 29, 30, 33 A og 34.

Der skal dog ikke betales skat eller afgift af den del af udbetalingen, der krone-for-krone svarer til indbetalinger, som skatteyderen kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, jf. PBL §§ 20, stk. 4 og 32, stk.1.

 

Der henvises til Den juridiske vejledning afsnit ►C.A.10.2.4 og C.A.10.2.4.5  xLV A.C.1.6x.

I en indekskontrakt skal være fastsat en udbetalingsperiode på mindst 10 år, som regnes fra den 1. dag i måneden efter interessentens fyldte 65. eller 67. år. Såfremt den aftalte periode er længere end 15 år, skal herefter faldende udbetalinger være livsbetingede. En indekskontrakt bortfalder ved interessentens død og xet resterende beløb xtilfalder dødsboet.

Indeksordninger kunne oprettes til og med ultimo 1971 som en forsikring eller som en opsparingskonto med tilknyttet indekskontrakt. Indeksforsikring kunne oprettes i danske livs- og pensionsforsikringsselskaber, og en indeksopsparingskonto kunne oprettes i danske pengeinstitutter, jf. PBL § 15.

Løbende udbetalinger fra en indeksordning til interessenten selv medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. PBL § 20, stk. 1, nr. 3. Udbetalingerne er A-indkomst, jf.xbekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 27.xbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen)x. Af andre udbetalinger end løbende, f.eks. ved interessentens død eller dispositioner over ordningen, svares en afgift på maksimalt 40 pct., jf. PBL § 29, stk. 1, § 30, stk. 1, § 33 A og § 34.

Der henvises til Den juridiske vejledning afsnit ►C.A.10.2.5 og C.A.10.2.5.4◄xLV A.C.1.2.4x.

En kapitalpensionsordning kommer til udbetaling som en sum ved pensionsbegivenhedens indtræden. En kapitalpensionsordning kan oprettes i et forsikringsselskab som en kapitalforsikring eller i et pengeinstitut som en opsparing i pensionsøjemed. Ved udbetaling ved pensionsbegivenhedens indtræden eller ved ophævelse i utide eller disposition over ordningen svares der en afgift på 0 pct., 25 pct., 35 pct., 40 pct. eller ►52 pct◄., jf. PBL §§ 25-28, 30, 33 A og 34.

►Der er dog fastsat lavere afgifter for udbetalinger i 2013. Se den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.5.4◄.

Der skal dog ikke betales afgift af den del af udbetalingen, der krone-for-krone svarer til indbetalinger, som skatteyderen kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, jf. PBL § 32, stk. 1. 

I forbindelse med indførelsen af den udvidede barselsorlov er adgangen til børnepasningsorlov afskaffet. Lov om børnepasningsorlov er ophævet d. 1 juni 2011, jf. § 4, stk. 2 i lov nr. 141 af 25. marts 2002.

 

 

 

 

►Der henvises til Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.6 og C.A.10.2.6.4.

En aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum kommer til udbetaling som en sum ved pensionsbegivenhedens indtræden. En aldersforsikring kan oprettes i et forsikringsselskab, og en aldersopsparing kan oprettes i et pengeinstitut. En supplerende engangssum oprettes i en pensionskasse.

Udbetaling ved pensionsbegivenhedens indtræden er skatte- og afgiftsfri. Ved ophævelse i utide eller disposition over ordningen betales der en afgift på 20 pct. Se PBL § 25 A.◄.

Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.4.2.3.2xLV A.C.3.3x. Det drejer sig om ordninger, hvor der ikke er fradragsret for præmier/bidrag i den skattepligtige indkomst her i landet. Det gælder for det første:

 1. Livsforsikringer, pensionskasseordninger og pensionsordninger oprettet i penge- eller kreditinstitutter, der ikke opfylder betingelserne for fuld fradragsret.
 2. Livsforsikringer, pensionskasseordninger og pensionsordninger oprettet i penge- eller kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for fuld fradragsret, men hvor der ved ordningens oprettelse er givet afkald på beskatning efter PBL, afsnit 1.
 3. Syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede.

Tilvæksten på de under 1) og 2) nævnte ordninger er skattepligtig, jf. PBL § 53 A, stk. 3. Dette gælder dog ikke rene risikolivsforsikringer, jf. PBL § 53 A, stk. 4.


xmensxUdbetalinger er skattefri, jf. PBL § 53 A, stk. 5.
Hvis der har været hel- eller delvist fradrag for indbetalingerne til en ordning omfattet af PBL § 53 A, skal udbetalinger fra pensionsordningen medregnes i den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået efterlønsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. ►Se PBL § 53 A, stk. 5.◄

Det gælder for det andet:

 1. Livsforsikringer og pensionskasseordninger, der ikke er omfattet af PBL kapitel 1, herunder ordninger oprettet i udlandet, syge- og ulykkesforsikringer omtalt under 3), samt endelig udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter, alt under forudsætning af, at de er oprettet mens ejeren ikke var fuldt skattepligtig til Danmark og der er foretaget fradrag i udenlandsk indkomst for præmien/bidraget i denne periode.

Udbetalinger fra disse ordninger skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. PBL § 53 B, stk. 6. Udbetalingerne er B-indkomst, uanset om ordningen er oprettet i udlandet eller i Danmark.

Udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger medregnes kun med 75 pct., når udbetalingen sker samlet efter ejerens fyldte 60. år, ved ejerens invaliditet eller ved ejerens død.

►Se også Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.4.◄

Tjenestemandspension udbetales af det offentlige som en løbende livsbetinget ydelse som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, en regions eller kommunernes tjeneste. Statstjenestemandspensionen udbetales efter tjenestemandslovgivningen, mens de kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner udbetales efter kommunale og amtskommunale vedtægter.

Ordningerne er omfattet af PBL § 2, nr. 1. De løbende udbetalinger skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1 og er A-indkomst  jf.►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 27.◄ xbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, nr. 27.x  
Udtrædelsesgodtgørelser fra tjenestemandspensionsordninger afgiftsberigtiges med 0 pct., 25 pct., 35 pct., 40 pct. eller 60 pct. efter PBL §§ 29, 33 A og 34.

Det er direkte nævnt i de generelle bemærkninger i forslaget til AMBL (L 326 fra 1992/93), at der ikke skal betales AM-bidrag af udbetalinger fra tjenestemandspensionsordninger. Balancen i forhold til andre lønmodtagere er sikret gennem ændring af tjenestemandspensionsloven.

 

For en række tilsagn om pension til ansatte eller efterladte ægtefæller og børn efter ansatte i eksempelvis private skoler og gymnasier, selvejende institutioner, tidligere statsvirksomhed, koncessionerede selskaber eller givet ifølge lov, gælder det, at tilsagnet ikke nødvendigvis skal afdækkes i et pensionsinstitut.

Sådanne tilsagn kan evt. være omfattet af PBL § 2, nr. 2, om pensionsordninger, der modtager statsstøtte. I så fald finder xovenståendex xreglerne ix xanvendelse, se xafsnit B.3.5.1.

Er tilsagnet ikke omfattet af PBL § 2, nr. 2, følger skattepligten af de løbende livsbetingede ydelser til den tidligere ansatte eller hans efterlevende ægtefælle eller børn af SL § 4, litra c. Ydelserne er A-indkomst, jf.►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 2.xbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen) § 18, nr. 2.x

Vederlag for afløsning af pensionstilsagnet skal medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. AL § 40, stk.x8x, jf. stk. 3, og medregnes med 85 pct. af den del af vederlaget, der overstiger et grundbeløb på ►25.000 kr. (2010-niveau)◄ x14.500kr.x, jf. LL § 7 O, stk. 1, nr. 3 og stk. 2. Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20 og er for ►2013: 25.000 kr.◄ x2012: 14.500 kr.).x

Den skattepligtige del af afløsningssummen er A-indkomst, jf.►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18, nr. 33.xbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen).xVed afgrænsningen af, hvilke pensionstilsagn/ -ydelser eller afløsningssummer for pensionstilsagn/ -ydelser, der er omfattet af bidragspligten i AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 , vedrørende pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold, og hvilke der ikke er omfattet, kan man tage udgangspunkt i det forhold, at betegnelsen pension i denne sammenhæng kun anvendes om ydelser fra pensionsordninger, der er omfattet af PBL.

Dernæst har Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene udtalt, at udbetalinger fra tjenestemandspensionslignende ordninger fra en tidligere arbejdsgiver alene kan ske bidragsfrit, hvis pensionsordningen ufravigeligt følger de til enhver tid gældende statslige eller kommunale tjenestemandspensionsregler, og de ansattes løn, ansættelses- og pensionsvilkår er underlagt statslige eller kommunale myndigheders godkendelseskompetence. Hvis ikke disse betingelser er opfyldt, er der tale om tilsagnsordninger omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 , uanset de benævnes tjenestemandspensioner og/eller er beregnet efter reglerne for disse, jf. TfS 1996, 546.

For så vidt angår borgmestres egenpension og efterløn se TfS 1998, 121 (TSS), hvoraf det fremgår, at borgmestres egenpension er bidragsfri, mens efterlønnen er bidragspligtig.

Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger under afsnit B.1.11 samt omtalen samme sted af de såkaldte direktørordninger, der også falder ind under AMBL § 2, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angår udbetalinger af pensionslignende ydelser fra fonde til tidligere ansatte hos en bestemt arbejdsgiver eller til de ansattes efterladte, vil disse ydelser efter omstændighederne kunne anses for ydelser fra en tidligere arbejdsgiver, jf. de opstillede betingelser under afsnit B.1.2.2.

Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene har også truffet afgørelse om, at tidligere ledende medarbejdere i håndværksvirksomheder og tidligere selvstændigt erhvervsdrivende håndværksmestre samt enker efter disse er bidragspligtige efter AMFL § 2, stk. 1, nr. 1, af de pensionslignede ydelser i henhold til en uafdækket pensionsordning, som de pågældende modtager fra et håndværkerlaug, jf. TfS 1997, 450.

Begrænset skattepligtPersoner, der, uden at være omfattet af KSL § 1, har indkomst af den i KSL § 43, stk. 2, nævnte art, der er gjort til A-indkomst, bliver begrænset skattepligtige af indkomsten, jf. KSL § 2, stk. 1,xnr. 9-11x.

Af ►bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 (kildeskattebekendtgørelsen), § 18xbekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 (kildeskattebekendtgørelsen) § 18x, følger det herefter, at en sådan person vil være begrænset skattepligtig af

 • folkepension, førtidspension, (nr. 3)
 • løbende udbetalinger fra ATP, pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepensionsordning, indeksordning, tjenestemandspensioner og visse andre ordninger samt udbetaling fra kapitalpensionsordning (orlovsydelse), (nr. 27)
 • tjenestemandspensionslignende ydelser mv., (nr. 2)
 • afløsningssum for tjenestemandspensionslignende ydelser, (nr. 33)
 • pension og lignende skattepligtige ydelser, der har sammenhæng med tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, eksempelvis folketingspension og borgmesterpension, (nr. 34).

En indgået dobbeltbeskatningsaftale med et andet land kan dog medføre, at Danmark ikke kan udnytte beskatningsretten, hvorfor indeholdelse af A-skat kan undlades. Se nærmere Den juridiske vejledning, afsnit C.F.8.2.2.18 om art. 18 og afsnit C.F.8.2.2.19 om art. 19LV afsnit D.D.2 art. 18 og 19. I sådanne tilfælde må det ved hver udbetaling kunne dokumenteres, at betingelserne for at indeholdelse af A-skat kan undlades, er til stede.

Som omtalt i de generelle bemærkninger under afsnit B.3 skal der normalt ikke indeholdes AM-bidrag af de nævnte pensionsudbetalinger. En undtagelse gælder for de uafdækkede tjenestemandspensionslignende ydelser, der ikke opfylder betingelserne for at blive sidestillet med en tjenestemandspension samt de såkaldte direktørordninger, jf. ovenfor. Det er uden betydning for bidragspligten, om modtageren er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Der henvises i øvrigt til afsnit B.1.11 og afsnit C.