Indkomst vedrørende driften af en erhvervsvirksomhed skal altid beskattes hos den ægtefælle, som driver virksomheden, jf. KSL § 25 A, stk. 1. Deltager begge ægtefæller i driften, er det den ægtefælle, der i overvejende grad driver erhvervsvirksomheden, som skal beskattes af indkomsten vedrørende denne virksomhed, medmindre reglerne om fri fordeling anvendes.

Der henvises i øvrigt til DJV afsnit C.A.8.4.1.1 om rette indkomstmodtager i relation til KSL § 25 A, stk. 1, samt DJV afsnit C.A.8.4.1.2 og afsnit C.A.8.4.2 om betydningen af, at ægtefællerne driver flere erhvervsvirksomheder i fællesskab.

Om der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag afhænger af, hvorvidt ægtefællerne har indgået en lønaftale eller om reglerne om medarbejdende ægtefælle eller om fri fordeling anvendes, jf. nedenstående skema. Se nærmere afsnit B.7.2 og B.7.4.

Medarbejdende ægtefælle Lønaftale Fri fordeling
Generelt Generelt Generelt
Ingen indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Ingen indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.
Sygedagpenge og orlovsydelser Sygedagpenge og orlovsydelser Sygedagpenge og orlovsydelser
Eventuelt indeholdelse af A-skat. Ingen indeholdelse af AM-bidrag. Indeholdelse af A-skat. Eventuelt indeholdelse af AM-bidrag. Eventuelt indeholdelse af A-skat. Ingen indeholdelse af AM-bidrag.

På det tidspunkt hvor ægtefællerne bestemmer, om de vil anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle, reglerne om fri fordeling eller ingen af delene, er ydelserne imidlertid udbetalt. Det afgørende for, om der bliver indeholdt A-skat, vil derfor i praksis være, hvordan ægtefællerne har forskudsregistreret sig.

Reglerne om medarbejdende ægtefælle findes i KSL § 25 A, stk. 3-6. Reglerne medfører, at indtil 50 pct. af virksomhedens overskud, dog højst 215.500 kr. for 2013 ( 2012:215.500 kr.) kan overføres til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle, hvis denne deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Bestemmelsen om overførsel til medarbejdende ægtefælle kan betragtes som en regel om skatteberegning. Ved overførsel til den medarbejdende ægtefælle skal der således ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag.

Se i øvrigt DJV afsnit c.a.8.4.1.1 om betingelserne for at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle.

Sygedagpenge og orlovsydelserSyge- og barselsdagpenge samt forældre- og uddannelsesorlovsydelser, der udbetales til en medarbejdende ægtefælle, skulle tidligere medregnes til erhvervsoverskuddet i den virksomhed, der i overvejende grad drives af den anden ægtefælle, og indgik dermed i bidragsgrundlaget efter dagældende AMBL § 10. Det gjalt også i de tilfælde, hvor ydelsen er gjort til A-indkomst, jf. KSL bek. § 18.Om de nugældende regler henvises til DJV afsnit C.C.8.3.

Der er ikke tale om A-indkomst i de tilfælde, hvor dagpenge ydes som frivillig sikring efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel § 15, dvs. for selvstændigt erhvervsdrivende.Medarbejdende ægtefælle betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, jf. BEK nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge, § 5, stk. 5.

I stedet for at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle eller reglerne om fri fordeling kan ægtefællerne vælge at indgå en lønaftale, jf. KSL § 25 A, stk. 7. I så fald betragtes den ægtefælle, der medregner indkomsten vedrørende den selvstændige erhvervsvirksomhed, som arbejdsgiver, og den deltagende ægtefælle betragtes som lønmodtager. Det er ikke som ved medarbejdende ægtefælle en betingelse, at ægtefællen deltager i driften i væsentligt omfang, men det er en betingelse for at godkende lønaftalen, at der er tale om et reelt arbejdsforhold, hvor lønnen ikke står i misforhold til ægtefællens arbejdsindsats.

Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af den løn, der udbetales til lønmodtagerægtefællen, jf. KSL § 25 A, stk. 7, 1. pkt. Den deltagende ægtefælle får ved lønaftale status som lønmodtager, og der kan derfor f.eks. begæres lønindeholdelse efter § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov nr. 1333 af 19. december 2008. .

Lønaftalen kan tilsidesættes, hvis arbejdsgiverægtefællen undlader at indeholde A-skat og AM-bidrag. Det samme gælder, hvis indeholdt A-skat eller AM-bidrag ikke indbetales, eller indbetales så sent, at det kan medføre strafansvar efter KSL afsnit VIII . Hvis der er andre ansatte i virksomheden, dækker indbetalingerne af indeholdt A-skat og AM-bidrag forlods tilsvar, som vedrører de øvrige ansatte.

Se i øvrigt DJV afsnit C.A.8.4.1.1 om betingelserne for at anvende reglerne om lønaftale.

Sygedagpenge og orlovsydelserSyge- og barselsdagpenge samt forældre- og uddannelsesorlovsydelser, der udbetales til en ægtefælle, der har valgt at indgå en lønaftale, jf. KSL § 25 A, stk. 7, skal medregnes hos lønmodtagerægtefællen og indgår derfor ikke i virksomhedens indkomst. Der skal indeholdes A-skat ved udbetalingen, men ikke AM-bidrag, idet ydelserne ikke er bidragspligtige, jf. afsnit B.1.2.1 om syge- og barselsdagpenge og afsnit B.5.2 om orlovsydelser.

Hvis der udbetales løn under sygdom m.v., og virksomheden modtager dagpengene på samme måde som for andre lønmodtagere, skal der indeholdes såvel A-skat som AM-bidrag, jf. afsnit B.1.2.1.

I stedet for at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle eller reglerne om lønaftale kan ægtefællerne vælge at anvende reglerne om fri fordeling af virksomhedensresultat, jf. KSL § 25 A, stk. 8. Det er en betingelse, at begge ægtefæller deltager i væsentligt og ligeligt omfang i driften af den enes eller begges virksomhed, at begge ægtefæller hæfter i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, og at fordelingen af virksomhedens resultat er sagligt begrundet i virksomhedens drift.

Hvis reglen anvendes, vil begge ægtefæller i skattemæssig henseende blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende. Bestemmelsen om fri fordeling kan betragtes som en regel om skatteberegning, og ved eventuel overførsel fra virksomheden til en af ægtefællerne skal der således ikke indeholdes A-skat eller AM-bidrag.

Se i øvrigt DJV afsnit C.A.8.4.2 om betingelserne for at anvende reglerne om fri fordeling.

Sygedagpenge og orlovsydelserSyge- og barselsdagpenge og forældre- og uddannelsesorlovsydelser, der udbetales til en ægtefælle, der er omfattet afreglerne om fri fordeling, jf. KSL § 25 A, stk. 8, skulle tidligere medregnes til erhvervsoverskuddet i virksomheden og indgik dermed i bidragsgrundlaget efter den tidligere AMBL § 10. Det gjalt også i de tilfælde, hvor ydelsen var gjort til A-indkomst, jf. KSLbek. § 18. Om de nugældende regler henvises til DJV afsnit C.C.8.3

Der er ikke tale om A-indkomst i de tilfælde, hvor dagpenge ydes som frivillig sikring efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel § 15, dvs. for selvstændigt erhvervsdrivende.Det følger af KSL bek. § 18 nr. 9.