I stedet for at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle eller reglerne om fri fordeling kan ægtefællerne vælge at indgå en lønaftale, jf. KSL § 25 A, stk. 7. I så fald betragtes den ægtefælle, der medregner indkomsten vedrørende den selvstændige erhvervsvirksomhed, som arbejdsgiver, og den deltagende ægtefælle betragtes som lønmodtager. Det er ikke som ved medarbejdende ægtefælle en betingelse, at ægtefællen deltager i driften i væsentligt omfang, men det er en betingelse for at godkende lønaftalen, at der er tale om et reelt arbejdsforhold, hvor lønnen ikke står i misforhold til ægtefællens arbejdsindsats.

Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af den løn, der udbetales til lønmodtagerægtefællen, jf. KSL § 25 A, stk. 7, 1. pkt. Den deltagende ægtefælle får ved lønaftale status som lønmodtager, og der kan derfor f.eks. begæres lønindeholdelse efter § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov nr. 1333 af 19. december 2008. .

Lønaftalen kan tilsidesættes, hvis arbejdsgiverægtefællen undlader at indeholde A-skat og AM-bidrag. Det samme gælder, hvis indeholdt A-skat eller AM-bidrag ikke indbetales, eller indbetales så sent, at det kan medføre strafansvar efter KSL afsnit VIII . Hvis der er andre ansatte i virksomheden, dækker indbetalingerne af indeholdt A-skat og AM-bidrag forlods tilsvar, som vedrører de øvrige ansatte.

Se i øvrigt DJV afsnit C.A.8.4.1.1 om betingelserne for at anvende reglerne om lønaftale.

Sygedagpenge og orlovsydelserSyge- og barselsdagpenge samt forældre- og uddannelsesorlovsydelser, der udbetales til en ægtefælle, der har valgt at indgå en lønaftale, jf. KSL § 25 A, stk. 7, skal medregnes hos lønmodtagerægtefællen og indgår derfor ikke i virksomhedens indkomst. Der skal indeholdes A-skat ved udbetalingen, men ikke AM-bidrag, idet ydelserne ikke er bidragspligtige, jf. afsnit B.1.2.1 om syge- og barselsdagpenge og afsnit B.5.2 om orlovsydelser.

Hvis der udbetales løn under sygdom m.v., og virksomheden modtager dagpengene på samme måde som for andre lønmodtagere, skal der indeholdes såvel A-skat som AM-bidrag, jf. afsnit B.1.2.1.