I det følgende beskrives reglerne om beskatning af personer, der har bopæl i Danmark, men som har andre indkomster fra udlandet end løn. Det vil i disse tilfælde afhænge af de andre landes regler, om der i udlandet indeholdes skat af indkomsten. Der kan i forbindelse med skatteberegningen i Danmark blive tale om lempelse for den udenlandske beskatning efter en DBO eller LL § 33.

For personer med bopæl i Danmark indgår indkomsten under alle omstændigheder i skatteansættelsen her, jf. også det under afsnit C.2 nævnte globalindkomstprincip. Ingen af de nedennævnte indkomster indgår i bidragsgrundlaget.

 

 

Udbytte fra udlandet

Efter de fleste DBO'er beskattes udbytte i det land, hvor udbyttemodtageren er hjemmehørende (her Danmark). Dog har det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, typisk ret til at beskatte udbyttet med en vis procent, henholdsvis en noget lavere procent, hvis udbyttemodtager er et moderselskab. Procentsatserne varierer og fremgår af de enkelte DBO'er. Se C.F.8.2.2.10 om udbytter.

Om beskatning af udenlandske udbytter efter danske regler se også C.B.3.3.

Renter fra udlandet

Efter de fleste DBO'er beskattes renter kun i det land, hvor modtageren er hjemmehørende. I en række DBO'er er det land, hvorfra udbetalingen af renter finder sted, dog tillagt retten til at beskatte renterne med en vis procentsats på f.eks. 15 pct. Procentsatsen fremgår af de enkelte DBO'er.

Royalty fra udlandet

Efter de fleste DBO'er beskattes royalties kun i det land, hvor modtageren er hjemmehørende. I en række DBO'er er det land, hvorfra udbetalingen af royalty finder sted, tillagt retten til at beskatte ydelser med satser på typisk 5-15 pct. Procentsatserne fremgår af de enkelte DBO'er.

Honorarer

Efter DBO'erne vil det normalt gælde, at beskatningsretten til honorarer er tillagt personens hjemland, selv om virksomheden udføres i et andet land. Kun hvis der i det andet land disponeres over en egen lokalitet (fast sted), hvorfra virksomheden udøves, vil dette land have ret til at beskatte. Se C.F.8.2.2.5 og C.F.8.2.2.7 om OECD's modelkonvention artikel 5 og 7 samt de enkelte DBO'er. Honorarer for arbejde udført i udlandet er bidragspligtige efter AMBL § 1.

Bestyrelses-

honorar

Efter DBO'erne er beskatningsretten til bestyrelseshonorarer tillagt det land, hvor et selskab er hjemmehørende, idet bestyrelsesarbejdet formodes udført i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Se C.F.8.2.2.16 om OECD's modelkonvention artikel 16 samt de enkelte DBO'er. Bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorarer fra udenlandske selskaber for bestyrelsesarbejde udført i udlandet, er bidragspligtige efter AMBL § 1.

Efter DBO'erne kan beskatningsretten til disse indkomster være tillagt bopælslandet (Danmark).

Der er dog en række DBO'er, hvor kildelandet har en beskatningsret til sociale ydelser. Det gælder f.eks. DBO'en med Belgien, Grækenland og Norden.