Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7  Virksomheder med blandede aktiviteter LAL § 4, stk. 4 og D.B.4.7.2  Hvornår har en virksomhed blandede aktiviteter?

x 

Virksomheder, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter - bortset fra avissalg - og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og over- eller underskud, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. Virksomheden opdeles således i sektorer. Bestemmelsen sikrer, at virksomheden kun betaler lønsumsafgift af den lønsumsafgiftspligtige del af aktiviteterne.

For virksomheder, som både skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af lønsummen og på grundlag af lønsummen +/- over-/underskud, skal der foretages en tilsvarende fordeling.

Skatteministeren har i medfør af en bemyndigelse i loven, jf. § 4, stk. 4, fastsat nærmere regler for sektoropdelingen i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 4.

x 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.2  Hvornår har en virksomhed blandede aktiviteter?

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.3  Hvad sker der med lønsumsafgiftsgrundlaget, når en virksomhed har blandede aktiviteter?, afsnit D.B.4.7.4.1  Fordeling af lønsum og afsnit D.B.4.7.4.3  Udøvelse af skøn.

x

Afgiftsgrundlaget for de virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget som lønsummen, beregnes af den del af virksomhedens lønsum, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden.

Har virksomheden ansatte, der både udøver aktiviteter i den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden og andre aktiviteter, skal der ske en fordeling af den ansattes lønsum på grundlag af det faktisk anvendte tidsforbrug i henholdsvis den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden.

Kan virksomheden ikke foretage en faktisk opgørelse af tidsforbruget, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af lønsummen, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Om den skønsmæssige vurdering se afsnit C.4.1.3.

Zoologisk have I SKM2009.760.ØLR fandt Østre Landsret det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at dyrepasserne direkte bruger tid på aktiviteter vedrørende opnåelse af sponsorindtægter eller på de dele af sponsorarrangementer mv., der omfatter momspligtige aktiviteter.

Landsretten udtalte endvidere, at det forhold, at dyrepassernes arbejde med havens dyr og anlæg kan have betydning for havens mulighed for at opnå sponsorindtægter og indtægter ved salg af varer fra butik og café ikke er tilstrækkeligt til, at der skal ske en fordeling af lønudgiften til dyrepasserne ved beregning af lønsumsafgift, og at dyrepassernes arbejde således vedrører den afgiftspligtige del del af havens virksomhed, hvorfor der ikke skal ske fordeling af lønudgiften til dyrepasserne ved beregning af lønsum.

Landsretten udtalte videre, at den momsmæssige vurdering af virksomhedens delvise fradragsret efter momslovens § 38 ikke havde afsmittende betydning for vurderingen efter lønsumsafgiftsloven.

x

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.3  Hvad sker der med lønsumsafgiftsgrundlaget når en virksomhed har blandede aktiviteter?, afsnit D.B.4.7.4.1  Fordeling af lønsum, afsnit D.B.4.7.4.2  Fordeling af over/underskud og afsnit D.B.4.7.4.3  Udøvelse af skøn.

x

Afgiftsgrundlaget for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af lønsummen +/- over-/underskud, er den del af virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens overskud eller med fradrag af virksomhedens underskud, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden.

Lønsummen, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden, opgøres på den i afsnit C.4.1.1 nævnte måde.

Den del af virksomhedens overskud eller underskud, der skal medregnes til afgiftsgrundlaget, opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. Fører virksomheden ikke et særskilt sektorregnskab for den afgiftspligtige del af virksomheden, eller kan virksomhedens regnskaber i øvrigt ikke tilrettelægges på en sådan måde, at fordelingen af virksomhedens overskud eller underskud fremgår af regnskabet, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af overskuddet eller underskuddet, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Om den skønsmæssige vurdering se afsnit C.4.1.3.

Såfremt virksomheden ikke kan sandsynliggøre den foretagne skønsmæssige vurdering kan SKAT pålægge virksomheden at føre et særskilt sektorregnskab for den eller de afgiftspligtige dele af virksomheden, jf. 5. pkt. i § 4, stk. 3 (tidligere § 4, stk. 4, 2. pkt.).

Formidling af persontransport

Formidling af persontransport kan fra 31. august 2005 henholdsvis 1. januar 2007 ikke anses for omfattet af momsfritagelsen for persontransport, se SKM2006.395.SKAT, der er omtalt i Momsvejledningens afsnit D.11.15.

Ved SKM2007.455.SKAT har SKAT ændret virkningstidspunktet for praksisændringen i SKM2006.395.SKAT til 1. juli 2007 for andre formidlere end rejsebureauer for så vidt angår formidling af salg af billetter og kort for kollektive trafikselskaber til bus og tog.

x

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.4.3  Udøvelse af skøn.

 

x 

Ved vurderingen af, om den skønsmæssige fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår, som udgangspunkt blive lagt til grund. Der kan, jf. 2. pkt. i stk. 4, ved vurderingen af den skønsmæssige fordeling bl.a. tages hensyn til omsætning, årsværk mv.

Landsskatteretten har ved kendelse offentliggjort i SKM2003.572.LSR, ud fra en konkret vurdering fundet, at afgiftsgrundlaget skulle opgøres efter et skøn med udgangspunkt i en omsætningsfordeling. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af regionen udøvede skøn over lønsumsafgiftsgrundlaget. Retten fandt det ikke tilstrækkelig godtgjort, at de ansatte har anvendt 5 minutter pr. time på bowlingaktiviteterne.

Landsskatteretten har i SKM2008.1036.LSR anført, at omsætningsfordelingen ikke kan anvendes i tilfælde, hvor det er åbenbart, at den ikke er et rimeligt grundlag for virksomhedens skøn, det vil sige, hvor den ikke afspejler det reelle ressourcetræk. Der må herefter foretages en skønsmæssig fordeling, som tager udgangspunkt i en konkret vurdering af virksomhedens forhold.

SKAT har i SKM2009.500.SKAT anført, at når opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget baserer sig på omsætningsfordelingen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, skal fordelingsprocenten opgøres med to decimaler.

Landsskatteretten har i SKM2011.301.LSR godkendt et selskabs skøn over lønsum medgået til lønsumsafgiftspligtige aktiviteter på baggrund af en sektoropdeling. 

x 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.2  Hvornår har en virksomhed blandede aktiviteter?, D.B.4.7.3  Hvad sker der med lønsumsafgiftsgrundlaget når en virksomhed har blandede aktiviteter?, D.B.4.7.4.1  Fordeling af lønsum og D.B.4.7.4.2  Fordeling af over/underskud. 

x 

Virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget som lønsummen (§ 4, stk. 2) og lønsummen +/- over-/underskud (§ 4, stk. 1) skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af en tilsvarende fordeling som ovenfor efter afsnit C.4.1.

Denne situation kan eksempelvis forekomme, når en virksomhed både udøver finansielle aktiviteter, hvor de finansielle ydelser er af et sådant omfang, at virksomheden for denne del skal benytte afgiftsgrundlaget i lovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), og momsfri kursusvirksomhed, hvor aktiviteterne er omfattet af lovens § 4, stk. 1 (metode 4).

I SKM2002.33.TSS har styrelsen i en konkret sag udtalt, at såfremt en forening og et selskab er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal afgiftsgrundlaget for foreningsdelen opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1), mens afgiftsgrundlaget for selskabsdelen skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4), jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4. Situationen var den, at foreningen var omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed. Selskabet udøvede momsfritagne rejsebureauaktiviteter, og var dermed omfattet af lønsumsafgiftspligten.

x