Lempelse for udenlandsk indkomst efter PSL skal beregnes særskilt for hver af de skatteberegninger, som er angivet i PSL §§ 6, 7, 7a, 8, 8a og 8b.

Det vil sige, at der beregnes en lempelse i bundskat, topskat,udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst og CFC-skat afhængigt af hvilke beregningsgrundlag, de udenlandske indkomster indgår i. Om beregning af bundskat m.v., se afsnit B.

På tilsvarende måde lempes i kommuneskat og kirkeskat.

Hvis der er flere indkomster fra samme land, skal lempelsesberegningen ske samlet. Lempelsesberegningen skal dog ske særskilt for hver indkomst, hvis der skal lempes efter forskellige metoder eller - i tilfælde af creditlempelse - hvis indkomsten i det pågældende land er blevet særskilt kildebeskattet.

Hvis der er indkomst fra forskellige lande, skal lempelsesberegningerne foretages for hvert enkelt land for sig.

Det er alene de udenlandske indkomstarter, som indgår i beregningsgrundlaget for den pågældende skat, som medtages ved lempelsesberegningen.

Den udenlandske skattepligtige indkomst, personlige indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst opgøres efter danske regler.

Fradrag i forbindelse med den udenlandske indkomsterhvervelse skal fragå i den udenlandske indkomst (nettoprincippet).

Udgangspunktet for lempelsesberegningerne i de følgende eksempler er de brøker, der er angivet. Uanset lempelsesmetode (exemption eller credit) skal der beregnes et lempelsesbeløb svarende til den del af den samlede beregnede danske skat (for hver skatteart), der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Den udenlandske indkomst, som indgår i lempelsesberegningen for hhv. bund- og topskat, dvs. indgår i brøkens tæller, begrænses til den personlige indkomst respektive positive kapitalindkomst, som indgår i beregningsgrundlaget for den pågældende skatteart. I de følgende eksempler anføres der således en personlig indkomst vedr. statsskat respektive en positiv kapitalindkomst vedr. statsskat (dvs. beregningsmæssige indkomster). Med hensyn til lempelse i topskat vedrørende udenlandsk personlig indkomst gælder særligt, at ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, i denne forbindelse lægges til den udenlandske personlige indkomst, i det omfang sådanne pensionsindskud mv. relaterer sig til den omhandlede udenlandske personlige indkomst, og at summen heraf begrænses til summen af personlig indkomst vedr. statsskat og summen af indskud efter PBL § 16, stk. 1, jf. eksempel D-05. Eksempel H-09 viser lempelse i udligningsskat. 

Fremførsel af underskud
Hvis en skatteyder, som i år 1 havde en negativ skattepligtig indkomst, og som i år 2 f.eks. har såvel positiv dansk som positiv tysk indkomst, er der ikke hjemmel til ved exemptionsberegningen at bortse fra indtægter eller fradrag. Indkomstopgørelsen for år 2 skal foretages således:

Eksempel D-02. Fremførsel af underskud og lempelsesberegning
1. Dansk personlig indkomst 50.000
2. Tysk personlig indkomst 116.000
3. Personlig indkomst i alt 166.000
4. Underskud i skattepligtig indkomst for år 1 -60.000
5. Skattepligtig indkomst 106.000
6. Bundskattegrundlag: (3) 166.000
7. Bundskat: 4,64% af (6) 7.702,40
8. Skatteværdi af personfradrag vedr. statsskat: 4,64% af 42.900 1.990,56
9. Bundskat efter personfradrag: (7)-(8)

5.711,84


Hvad angår kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag skal skatteberegningen derfor foretages således, at nedslagsbrøken bliver:

116.000
106.000

Det vil sige, at der ikke er kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag at betale. Derimod er nedslagsbrøken

116.000
166.000

vedrørende bundskat, dvs. at nedslag for bundskatten udgør 5.711,84 x 116.000/166.000 = 3.991,41 Bundskat efter nedslag er således 5.711,84 - 3.991,41 = 1.720,43.