Hvor der ifølge foranstående skal tages hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold, fastsættes disse, for så vidt andet ikke følger af KSL i §§ 53 og 54, i overensstemmelse med de oplysninger om den skattepligtiges indkomstforhold, som senest er lagt til grund ved skatteligning eller fastsættelse af grundlag for foreløbig skattebetaling, jf. bek. nr. 938 af 26. august 2011 (forskudsbekendtgørelsen for 2012). Er der ikke tidligere foretaget ligning eller fastsat grundlag for forskudsopgørelse for den skattepligtige, skal denne redegøre for sine forventede indkomstforhold, jf. KSL § 52, stk. 2. Det beror på et skøn fra SKAT, i hvilket omfang oplysningerne i redegørelsen skal lægges til grund for den foreløbige skattebetaling.

Den skattepligtige kan, hvis indkomstforholdene i indkomståret vil afvige væsentligt fra, hvad der senest er lagt til grund ved skatteligning eller fastsættelse af grundlag for forskudsopgørelse, få ændret dette grundlag under hensyn til oplysninger om de forventede indkomstforhold, jf. KSL § 53, stk. 1.

I øvrigt kan SKAT fastsætte grundlaget for den foreløbige skattebetaling efter anslåede forventede indkomstforhold, når SKAT efter foreliggende oplysninger finder nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige væsentligt fra, hvad der senest er lagt til grund ved skatteligning eller fastsættelse af grundlag for foreløbig skattebetaling. For modtagere af A-indkomst kan SKAT fastsætte grundlaget for den foreløbige skattebetaling under hensyn til de oplysninger, der fremgår af angivelserne fra de indeholdelsespligtige, jf. KSL § 53, stk. 2.

I løbet af den periode, hvori hovedkort, bikort og skattebilletterne skal benyttes, kan den skattepligtige under de i KSL § 53, stk. 1, jf. § 53, stk. 3, anførte betingelser forlange grundlaget for den foreløbige skattebetaling ændret med virkning for den fremtidige skattebetaling. I løbet af den nævnte periode kan SKAT under de i KSL § 53, stk. 2, anførte betingelser på tilsvarende måde ændre grundlaget for den foreløbige skattebetaling.

For at opnå den bedst mulige overensstemmelse mellem slutskatterne og de foreløbige skattebeløb, jf. KSL § 42, kan det bestemmes, at der skal foretages en procentvis forhøjelse eller nedsættelse af indkomstgrundlaget efter KSL § 52, stk. 1, for alle skattepligtige eller for grupper af skattepligtige, jf. KSL § 54 og § 1, stk. 1, i forskudsbekendtgørelsen.

Den skattepligtige kan i henhold KSL § 55 begære tilbagebetaling af skat, hvis denne antager, at den allerede betalte foreløbige skat væsentligt vil overstige slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter KSL § 62 C, stk. 2, 2. pkt. Begæring herom skal være fremsat inden udgangen af det kalenderår, hvori den foreløbige skat opkræves.

SKAT kan, jf. KSL § 55 B, stk. 1-2, efter skøn tilbagebetale det beløb, som er betalt for meget, straks, i stedet for at afvente det i KSL § 62, stk. 3, fastsatte tidspunkt for tilbagebetalingen. SKAT's afgørelse kan påklages til skatteankenævnet.

Frivillig indbetaling af skat
Den skattepligtige kan indbetale foreløbig skat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst eller opkrævet ved skattebillet, jf. KSL § 59. Sådan indbetaling kan også foretages efter udløbet af indkomståret, men ikke senere end den 1. juli i året efter indkomståret.

Reglerne i KSL § 59 for frivillige indbetalinger er væsentligt ændret ved § 3, nr. 5, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2009, jf. samme lovs § 20, stk. 11.

Efter de nye regler skal der ved betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret betales rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Ved forskudt indkomstår skal der betales rente ved betaling af forskudsskat efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes dagligt fra udløbet af indkomståret henholdsvis det kalenderår, som indkomståret trædet i stedet for, og frem til og med betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden betalingen godskrives den skattepligtige efter KSL § 60, stk. 1, litra e. Indbetaling af frivillig indbetaling uden dag-til-dag rente skal ske inden udløbet af indkomståret, uanset om indkomstårets sidste dag er en lørdag eller søndag, jf. KSL § 59, stk. 2.

For indkomståret 2011 er dag-til-dag renten fastsat til 3,4 pct. i årlig rente, jf. SKAT-meddelelse af 19. december 2011 (SKM2011.825.SKAT). Dag-til-dag renten for indkomståret 2012 kan først fastsættes i december 2012.