Fylder en person 65 år inden udgangen af indkomståret, jf. B.8.6.3, får personen et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat på 4 promille af beregningsgrundlaget, dog maksimalt 6.000 kr. for helårshuse og 2.000 kr. for sommerhuse, jf. B.8.6.2. Nedslaget er indkomstafhængigt og reduceres efter EVSL § 10 med en helårsindkomst over en vis størrelse.

Enlige
Helårsindkomst opgøres som summen af

  • ejerens personlige indkomst som opgjort efter PSL § 3
  • positiv nettokapitalindkomst efter PSL § 4 
  • positiv aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. 
  • afgiftsberigtiget aktieløn, hvor købe- og tegningsretter tildelt før den 1. juli 2003 udnyttes eller afstås i indkomståret 2007 eller senere, jf. overgangsreglen i § 17, stk. 2, i lov nr. 394 af 28. maj 2003 som ændret ved § 27 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 samt § 31, stk. 6, i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

Nedslaget reduceres med 5 pct. af den del af den opgjorte indkomst, der for enlige overstiger et beløb på 174.600 kr., jf. EVSL § 10.

Ægtepar
For ægtefæller, der er gift og samlevende ved indkomstårets udgang, opgøres helårsindkomsten som summen af :

  • ægtefællernes samlede personlige indkomst som opgjort efter PSL § 3
  • ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst efter PSL § 4
  • ægtefællernes samlede positive aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 10.000 kr. 
  • ægtefællernes samlede afgiftsberigtigede aktieløn, hvor købe- og tegningsretter tildelt før den 1. juli 2003 udnyttes eller afstås i indkomståret 2007 eller senere, jf. overgangsreglen i § 17, stk. 2, i lov nr. 394 af 28. maj 2003 som ændret ved § 27 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 samt § 31, stk. 6, i lov nr. 515 af 7. juni 2006.  

Nedslaget reduceres med 5 pct. af den del af den opgjorte indkomst, der overstiger et beløb på 268.600 kr. Reduktionen for både enlige og ægtepar foretages efter, at der er beregnet stigningsbegrænsning efter EVSL § 9. Det betyder, at der til den ejendomsværdiskat, som er opgjort efter reglerne i EVSL §§ 5 til 9, skal lægges et beløb svarende til 5 pct. af den del af indkomsten i indkomståret, der overstiger henholdsvis 174.600 kr. for enlige og 268.600 kr. for ægtepar. Det beløb, der skal tillægges, kan dog aldrig blive større end det nedslagsbeløb, pensionisten har fået efter EVSL § 8, jf. afsnit B.8.6.3. Tillægsbeløbet reducerer udelukkende nedslaget i EVSL § 8 og kan ikke formindske ejendomsværdiskatten beregnet i lovens § 9 eller § 9b i de tilfælde denne er negativ, da den årlige stigning i ejendomsværdiskatten minimum kan nedsættes til 0 kr., jf. B.8.11. Ved beregning af ejendomsværdiskatten nulstilles en negativ værdi, inden reduktion af pensionistnedslaget efter EVSL § 10, jf. SKM2006.251.LSR.