Forretningsorden for Ligningsrådet (bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 1990) indeholder nærmere regler om rådets sammensætning, tilforordnede, rådets afdelinger og udvalg, rådets virksomhedsområde, rådets møder og afgørelser, protokol, genoptagelse, delegation, repræsentation og endelig bestemmelser om offentliggørelse af rådets afgørelser. Om sagsbehandling ved klage til Ligningsrådet, se afsnit H.7.6.

Sammensætning Ligningsrådet består af 19 medlemmer. Heraf vælger Folketinget 6 medlemmer, mens 13 medlemmer, herunder formanden, vælges af skatteministeren. Blandt de medlemmer skatteministeren vælger skal der være repræsentanter for en række interesseorganisationer og for kommunerne. Ligningsrådets medlemmer skal opfylde de almindelige habilitetsregler.

Herudover deltager en repræsentant fra Skatteministeriets departement som tilforordnet i rådets forhandlinger. Den pågældende har dog ingen stemmeret, jf. forretningsordenens § 1, stk. 3. Den tilforordnedes opgave er primært at melde tilbage til det politiske system, hvis der fx konstateres lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder under rådets møder.

Endelig deltager repræsentanter fra Told- og Skattestyrelsen som sekretariat for Ligningsrådet for at forelægge de sager, som efter dagsordenen skal behandles på mødet. De pågældende medarbejdere har adgang til at deltage i rådets drøftelser, men har ingen stemmeret, jf. forretningsordenens § 1, stk. 4.

Ligningsrådet har mulighed for at nedsætte udvalg til at foretage undersøgelser og afgive indstilling til rådet, jf. forretningsordenens § 3.

Møder Ligningsrådet afholder sine møder i Told- og Skattestyrelsens lokaler. Møderne afholdes i praksis ca. hver 4. tirsdag. Ligningsrådet kan beslutte, at nogle af møderne skal være skriftlige.

Til hvert møde skal medlemmerne indkaldes skriftligt og med mindst 7 dages varsel, jf. forretningsordenens § 6. Formanden fastsætter mødets dagsorden, der så vidt muligt skal udsendes til medlemmerne samtidig med mødeindkaldelsen. Dagsordenen skal indeholde en fortegnelse over de sager, der skal behandles på mødet, jf. forretningsordenens § 6, stk. 4. Når en sag er optaget på dagsordenen, kan medlemmerne kræve sagen fremlagt til gennemsyn i Told- og Skattestyrelsen. Ethvert medlem kan kræve, at alt materiale der vedrører en sag, der behandles af Ligningsrådet, forelægges på selve rådsmødet, jf. forretningsordenens § 7, stk. 3.

Afstemning Ligningsrådets afgørelser træffes ved afstemning, jf. forretningsordenens § 9, stk. 7. Afstemningen afgøres ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ministeren kan ikke give rådets medlemmer tjenestebefaling med hensyn til, hvordan de skal stemme i sagerne.

Protokol Over forhandlingerne i rådets møder føres en protokol, der skal indeholde følgende:

 • Dato for mødets afholdelse
 • Klokkeslet for mødets begyndelse og slutning
 • Fortegnelse over mødedeltagerne
 • Referat af forelæggelserne. Sagerne angives med fornøden identifikation og emne
 • Hovedpunkterne i sagerne, rådets bemærkninger til disse samt afgørelserne
 • Har en borger/virksomhed eller en skattemyndighed haft foretræde for rådet ved mødet, skal de pågældendes indlæg refereres
 • Såfremt rådets afgørelse afviger fra styrelsens indstilling, skal begrundelsen herfor fremgå af protokollen
 • Bemærkninger, som et medlem har krævet tilført protokollen
 • Oplysning om, hvorvidt en sag er afgjort ved afstemning, og i så fald de enkelte medlemmers stemmeafgivelse
 • Oplysning om, hvorvidt et medlem er anset for inhabilt i en sag
 • Eventuelle bemærkninger, som et medlem, der er blevet udelukket fra at deltage i en forhandling på grund af mulig inhabilitet, kræver tilført til protokollen.

Ligningsrådets opgaver Ligningsrådet er sammen med Told- og Skattestyrelsen den øverste lignings- og ejendomsvurderingsmyndighed. De pågældende myndigheder udgør dermed øverste plan-, tilsyns- og revisionsmyndighed og kan som sådan gribe ind direkte eller indirekte i instanserne under disse. Ligningsrådets (og Told- og Skattestyrelsens) virke i egenskab af øverste lignings- og ejendomsvurderingsmyndighed er reguleret i skattestyrelsesloven. Styrelsen står for den daglige administration, mens Ligningsrådet udsteder retningslinier herfor, jf. SSL § 17, stk. 1. Ligningsrådets opgave er at fastlægge retningslinjer for Told- og Skattestyrelsens administration af personligningen, ligningen af dødsboer og ejendomsvurderingen. Endvidere fører Ligningsrådet tilsyn med de lokale skattemyndigheders virksomhed, jf. SSL § 17, stk. 1. Til brug for ligningen udsendes den årlige ligningsplan, og til brug for tilsynet udsendes den årlige tilsynsplan. Herudover skal Ligningsrådet godkende de cirkulærer og anvisninger om besvarelse af anmodninger om bindende ligningssvar og af selve ligningen af fysiske personer og dødsboer, som Told- og Skattestyrelsen udarbejder, jf. SSL §§ 13, stk. 3 og 18, stk. 1.

Rådet kan efter SSL § 18, stk. 3, give en kommune bindende direktiver for ligningsarbejdet vedrørende personer og dødsboer. Direktivet udstedes efter en indstilling herom fra Told- og Skattestyrelsen, efter at det er konstateret, at en kommune gentagne gange ikke har opnået de forventede resultater af ligningsarbejdet. Direktivet rettes direkte til kommunalbestyrelsen for den pågældende kommune. Det kan eksempelvis pålægges kommunen at lade ligningsarbejdet udføre ved ekstern sagkyndig bistand. Ligningsrådet kan dog ikke bestemme, hvem kommunen skal engagere som ekstern sagkyndig. På tilsvarende vis kan ligningsrådet efter indstilling fra Told- og Skattestyrelsen give en kommune pålæg om, at bindende ligningssvar indtil videre udarbejdes af eksterne sagkyndige for kommunensd regning.

Efter SSL § 19 kan Ligningsrådet efter indstilling fra Told- og Skattestyrelsen optage ansættelser og ejendomsvurderinger til påkendelse og foretage ændringer deri. Ligningsrådet fører ikke tilsyn med ligningen af juridiske personer, ligesom rådet ikke kan udstede retningslinier herfor.

Ligningsrådet kan endvidere ændre en skatteansættelse, som skatteankenævnet har afgjort. Det er Ligningsrådets praksis, at rådet kun ændrer skatteankenævnets kendelser, hvis de er urigtige og rækker ud over den konkrete sag eller har stor provenumæssig betydning. Ligningsrådet har været meget tilbageholdende med at tilsidesætte skatteankenævnenes afgørelser, fordi rådet ikke vil fremstå som en alternativ klageinstans i strid med intentionerne i skattestyrelsesloven. Dette gælder naturligvis især i de tilfælde, hvor skatteyderen kan påklage skatteankenævnets kendelse til Landsskatteretten.

De særlige regler om skatteydernes adgang til at opnå bindende forhåndsbesked ved Ligningsrådet er omtalt nærmere i afsnit C.1.

Endelig er Ligningsrådet ved forskellige lovbestemmelser og via sagsudlægningsbekendtgørelsen tillagt en række andre opgaver og beføjelser, såvel vedrørende fysiske som juridiske personer. Bla. er Ligningsrådet klageinstans for en række afgørelser, se nærmere herom i afsnit H.7.6.

Ligningsrådet kan bemyndige Told- og Skattestyrelsen til at træffe afgørelse på rådets vegne i nærmere afgrænsede grupper af sager, hvor rådet har fastlagt en praksis ved afgørelsen eller har fastlagt retningslinier for sagernes behandling og afgørelse, jf. forretningsordenens § 13.