TK art. 85 og GB art. 497, stk. 1Anvendelse af en af ovennævnte procedurer er betinget af, at der er opnået bevilling hertil. Ansøgning udfærdiges skriftligt på blanket nr. 13.018, se toldvejledningens bilag 153, som er udarbejdet af SKAT.

Bevillingen udstedes af told- og skatteforvaltningen.

TK art. 86De grundlæggende betingelser for at give bevilling til disse procedurer er, at bevillingshaveren kan give den nødvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forløb, og at SKAT kan sikre det fornødne tilsyn og kontrol med proceduren, uden at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står i rimeligt forhold til de pågældende økonomiske behov.

Dette opnås ved, at alle relevante oplysninger fremlægges for SKAT. Som relevante oplysninger kan eksempelvis nævnes identifikation af alle implicerede parter, steder hvor indførsel, udførsel og angivelse til proceduren vil finde sted samt steder og fremgangsmåder for varernes opbevaring og anvendelse. SKAT vurderer på baggrund af disse oplysninger, om der kan foretages den nødvendige kontrol med transaktionernes rette gennemførelse. Herved sikres, at procedurerne ikke udnyttes uretmæssigt.

Sikkerhedsstillelse, TK art.  88SKAT kan og skal ved bevillingens udstedelse efter et konkret skøn stille krav om sikkerhed for told og importafgifter og for moms og punktafgifter af varer, der omfattes af bevillingen, og hvor kontrolmæssige eller økonomiske forhold indebærer risiko for, at told- og afgiftsbeløbene i tilfælde af manko ikke vil blive indbetalt. Tilsvarende skal der foretages en regelmæssig årlig opfølgning på, om sikkerhedsstillelsen dækker risikoen. Sikkerhedens størrelse og art fastsættes af SKAT.

SKAT skal i afgørelsen om bevillingens udstedelse redegøre for og begrunde, hvorfor SKAT kræver sikkerhedsstillelse, eller hvorfor SKAT undlader at kræve sikkerhedsstillelse. Tilsvarende skal SKAT i de senere årlige afgørelser om ændring eller opretholdelse af sikkerhedsstillelsen redegøre for og begrunde, hvorfor SKAT ændrer eller opretholder tidligere afgørelse(r) om sikkerhedsstillelse. Dette gælder uanset om ændringen forøger, reducerer eller opretholder sikkerhedsstillelsen. 

GB art. 506Ansøgeren kan forvente at modtage bevilling eller begrundet afslag på ansøgningen senest 30 dage efter, at den regionale told- og skattemyndighed har modtaget alle relevante oplysninger til behandling af ansøgningen. For toldoplag er svarfristen dog 60 dage.

GB art. 497, stk. 3, og 499, 2. pkt.Hvor virksomheden i selve fortoldningsangivelsen eller i udførselsangivelsen anmoder om, at varerne bliver henført under en af de økonomiske procedurer, kan toldmyndighederne i visse situationer godkende dette som en ansøgning. Dette gælder dog ikke for toldoplag.

Varerne angives efter de almindelige angivelsesregler, dvs. med varebeskrivelse, varekode, toldværdi mv. Ansøgeren skal specielt være opmærksom på:

rubrik 37 - procedurekoden skal angives i overensstemmelse med afsnit A.2.1, og

rubrik 44 - supplerende oplysninger om den ansøgte procedure i form af oplysning om:

 • ansøgerens, klarererens og forarbejderens navn og adresse
 • forædlings- eller forarbejdningsprocessens art eller varernes anvendelse
 • teknisk beskrivelse af varerne, forædlings- eller forarbejdningsprodukterne og midler til at identificere dem
 • kode for de økonomiske forudsætninger for varer til aktiv forædling, se afsnit A.14.5
 • anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes
 • anslået frist for procedurens afslutning, dvs. forarbejdningsfrist
 • told- og skatteforvaltningen, hvor proceduren påtænkes afsluttet
 • forædlings-, forarbejdnings- eller anvendelsessted
 • påtænkte overførselsformaliteter.

Ved angivelse på edb gives oplysningerne i underrubrik 6. I tilfælde af pladsmangel kan fortoldningsangivelsen suppleres med en specifikation, der indeholder de relevante oplysninger. Den udfyldte specifikation sendes pr. e-mail eller telefax til SKAT, hvor angivelsen er indgivet. Specifikationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • referencenummer
 • virksomhedens CVR/SE-nr., navn, adresse, telefonnummer
 • toldprocedurens art
 • teknisk beskrivelse af varen, dvs. materialer (toldtarifpositionsnr.) og forædlingsprodukter (toldtarifpositionsnr.)
 • kode for de økonomiske forudsætninger
 • udbyttesats
 • dato for procedurens afslutning
 • afslutningstoldsted
 • forædlings- eller anvendelsessted
 • påtænkte overførselsformaliteter

Hver angivelse vurderes enkeltvis og der foretages en sagsbehandling før varerne frigives.

Når varerne er frigivet af ekspeditionsstedet, udgør angivelsen en bevilling.

BKG § 8, stk. 5, nr. 1Forenklet ekspresangivelse, se afsnit A.2.1.2, kan ikke benyttes samtidig med forenklet bevillingsudstedelse.

Gyldighedsperiode GB art. 507En bevilling tillægges gyldighed fra udstedelsesdatoen eller enhver senere ansøgt dato, og der fastsættes samtidig en gyldighedsperiode for bevillingen.

Gyldighedsperioden kan normalt ikke overstige 3 år. For en række landbrugsprodukter til aktiv forædling er gyldighedsperioden begrænset til 6 måneder, for mælk og mejeriprodukter dog til 3 måneder.

For bevillinger til toldoplagsproceduren fastsættes der ingen gyldighedsperiode.

Ved udstedelse af bevilling til toldoplagsproceduren skal det godtgøres, at der er et økonomisk behov for oplæggelse, medens det for en forædlings- eller forarbejdningsprocedure er en betingelse, at de økonomiske forudsætninger efterprøves. Ved de økonomiske forudsætninger forstås de tilfælde, hvor EU-producenternes interesser ikke anses for at blive berørte af procedurerne.

Ved efterprøvelsen af de økonomiske forudsætninger sikres, at bevillingen ikke skader EU-producenternes interesser.

Fornyelse af bevilling GB art. 497, stk. 2Som hovedregel sker fornyelse af en bevilling efter den normale procedure for bevillingsudstedelse.

Fornyelse af en bevilling kan imidlertid også ske blot ved, at ansøgeren skriftligt anmoder om fornyelse eller ændring af en bevilling. SKAT afgør i hvert enkelt tilfælde, om denne fremgangsmåde kan anvendes. Det vil typisk være tilfældet, hvor der er tale om reparation af varer.

Tilbagevirkende kraft GB art. 508, stk. 1Med undtagelse af proceduren for toldoplag kan en bevilling udstedes med tilbagevirkende kraft. Den får almindeligvis virkning på den dato, hvor ansøgningen er indgivet.

Tilbagevirkende kraft GB art. 508, stk. 3Under ekstraordinære omstændigheder kan den tilbagevirkende kraft af en bevilling forlænges yderligere, men ikke til over et år før datoen for ansøgningens indgivelse, forudsat at der foreligger et dokumenteret økonomisk behov.

Ansøgninger om udstedelse af en bevilling med tilbagevirkende kraft forud for ansøgningsdatoen vil blive vurderet på et individuelt grundlag. Ved vurderingen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at ansøgningen ikke er forbundet med forsøg på bedrageri eller åbenbar forsømmelighed, at det af ansøgerens bogholderi fremgår, at alle kravene i forbindelse med ordningen kan anses for at være opfyldt, og at alle nødvendige formaliteter til at bringe transaktionerne i overensstemmelse med reglerne kan opfyldes, også om nødvendigt ugyldiggørelse af angivelsen.

Som eksempel på ovenstående kan nævnes en virksomhed i Fællesskabet, som har udført fællesskabsvarer (tekstilvarer) under passiv forædling til videre forarbejdning i et tredjeland. Ved forædlingsprodukternes overgang til fri omsætning i Fællesskabet forelagde virksomheden et EUR.1-varecertifikat, hvilket førte til fuldstændig fritagelse for importafgifter.

Ved en "efterfølgende kontrol" fandt toldmyndighederne, at præferenceoprindelsen var angivet ved en fejl som følge af en misforståelse af oprindelsesreglerne. Følgelig måtte tolden efterbetales på grundlag af den told, der var skyldig i henhold til en bevilling til passiv forædling.

Eftersom forædlingsprodukterne var blevet videreforarbejdet i Fællesskabet og efterfølgende udført, kunne virksomheden i Fællesskabet ikke desto mindre opnå fuld fritagelse for importafgifter ved at få udstedt en bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft.

Fornyelse af bevilling med tilbagevirkende kraft GB art. 508, stk. 2Ved fornyelse af en bevilling for samme slags transaktioner og varer, kan bevillingen udstedes med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor gyldigheden af den oprindelige bevilling udløb. 

Identifikationsprincippet Det er en betingelse for at give bevilling til en af forædlings- eller forarbejdningsprocedurerne, at de varer, der er henført under proceduren, kan identificeres i de fremkomne forædlingsprodukter.

Ved udarbejdelsen af bevillingen skal det som hovedregel fastsættes, hvilke metoder SKAT vil anvende til at opfylde dette identifikationskrav.

Som eksempler på disse identifikationsmetoder kan nævnes:

 • registrering af særlige kendetegn eller fabrikationsnumre
 • plomber, segl, kontrolmærker eller andre særlige mærker
 • prøveudtagning, illustrationer eller tekniske beskrivelser
 • analyser.

Forarbejdningsfrist TK art. 118, 134, 140 og 149, stk. 1Der skal fastsættes en forarbejdningsfrist, dvs. en frist hvor varerne skal være udført eller genudført, genindført eller angivet til en anden toldmæssig bestemmelse eller anvendelse. Fristerne fastsættes under hensyn til den forarbejdningsproces, som varerne skal gennemgå. Fristen kan forlænges under visse nærmere omstændigheder.

Udbyttesats TK art. 119, 134 og 149, stk. 2 GB art. 517Der fastsættes en udbyttesats i de tilfælde, hvor der finder en forædling eller forarbejdning sted. Udbyttesatsen er den mængde produkter, der fremkommer ved behandling af en given mængde indførselsvarer, hhv.midlertidige udførselsvarer (passiv forædling). Den anslåede udbyttesats eller hvordan satsen vil blive beregnet skal fremgå af ansøgningen og anføres i den udstedte bevilling. Omfatter ansøgning/bevilling mere end en behandlings- eller forarbejdningsproces og/eller indførselsvare, skal satsen oplyses for hver enkelt proces/vare.

Regnskab GB 515 og 516SKAT kræve, at bevillingshaveren fører et særligt produktions- eller lagerregnskab i de tilfælde, hvor bevillingshaverens eksisterede bogføring ikke indeholder de relevante oplysninger som dokumentation.

Regnskabet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en korrekt overvågning og kontrol af proceduren, jf. art. 515 og 516 i GB. Regnskabet skal indeholde oplysninger om:

 • oplysninger fra rubrikkerne i minimumslisten i bilag 37 i GB om toldangivelsen til henførsel under proceduren
 • mængden af varer, der er henført under proceduren. Hvis der i bevillingen er fastsat mængde- eller værdimæssige begrænsninger, er det bevillingshavers ansvar at tilrettelægge regnskabet på en sådan måde, at det sikres, at der ikke sker overskridelser
 • handelsmæssige og tekniske beskrivelser af varerne, så disses identitet kan fastsættes gennem proceduren og klart vise, at forædlingsprodukterne er forarbejdet af varer, der er henført under den økonomiske toldprocedure; fx. serienumre, plomber, segl, illustrationer, tekniske beskrivelser, analyser osv.
 • oplysninger om stedet for varernes henførsel, overførsel eller afslutning af proceduren samt henvisning til relevante dokumenter
 • de nødvendige oplysninger for at kunne følge varerne og forædlingsprodukterne, især opbevaringssted og eventuel overførsel
 • de forarbejdningsprocesser, som varerne undergår
 • oplysninger om de steder, hvor forarbejdningen foregår
 • produktionsdata, der kan danne grundlag for at fastsætte udbyttesatsen, fx. en opgørelse over de typer forædlings- og biforædlingsprodukter, der er produceret
 • mængde og typer af forædlingsprodukter
 • oplysning om tidspunkt og sted for eksport eller anden anvendelse af forædlingsprodukter og uforarbejdede varer samt nødvendig dokumentation.