TK art. 87, stk. 2 Bevillingshaveren skal underrette SKAT om alle forhold, der indtræder efter bevillingens meddelelse, og som kan formodes at have betydning for bevillingens opretholdelse eller indhold.

TK art. 8-10En bevilling kan annulleres eller tilbagekaldes efter bestemmelserne i toldkodeksens art. 8-10.

En bevilling annulleres, hvis den er udstedt på grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger, dvs.:

  • når ansøgeren vidste eller med rimelighed burde have vidst, at oplysningerne var urigtige eller ufuldstændige, og
  • når bevillingen ikke kunne være udstedt på grundlag af de rigtige og fuldstændige oplysninger.

Annulleringen får virkning fra tidspunktet for bevillingens udstedelse. Der kan således blive tale om opkrævning af told af varer, der allerede er indført i henhold til bevillingen.

En bevilling tilbagekaldes:

  • når en af betingelserne for bevillingsudstedelsen ikke, eller ikke længere er opfyldt, f.eks. det økonomiske behov for oplæggelse af varer på toldoplag, eller
  • når bevillingshaveren ikke overholder en forpligtelse, der er pålagt ham i henhold til proceduren.
SKAT kan undlade at tilbagekalde bevillingen:
  • hvis bevillingshaveren opfylder sine forpligtelser inden for en fastsat frist, og
  • den manglende overholdelse har været uden betydning for den korrekte anvendelse af proceduren.

Tilbagekaldelsen får virkning fra datoen for meddelelse herom eller på det tidspunkt, hvor den manglende overholdelse blev fastslået. Tilbagekaldelsen (undtagen toldoplag) vedrører ikke de varer, der allerede er henført under ordningen i medfør af den tilbagekaldte bevilling.

SKAT kan lade tilbagekaldelsen få virkning fra et senere tidspunkt, hvis omstændighederne taler herfor.