FormålDanmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster, hvorefter der kan gives told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer samt det dertil knyttede personale.

Formålet med reglerne om told- og afgiftsfrihed er at opfylde de diplomatiske repræsentationer og internationale organisationers krav på immunitet.
Reglerne om told- og afgiftsfrihed findes i toldlovens § 2, stk. 1, jf. Rådets forordning nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter i henhold til konkrete aftaler med de pågældende internationale organisationer og institutioner, og toldlovens § 4, nr. 3.

Fritagelse for registreringsafgift for motorkøretøjer gives i henhold til § 2, stk. 2, i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008.

Følgende internationale konventioner og overenskomster er gældende:

Internationale konventioner og overenskomster Artikler
Konventionen om FN's rettigheder, art. II, stk. 7 b i BKG af 10. juli 1948 og art. III, stk. 9 b i BKG af 11. april 1950 II
III
Overenskomst af 29. juni 1955 mellem Verdenssundhedsorganisationen, WHO og den danske regering om rettigheder og immuniteter mv. VIII
Aftale af 12. april 1983 med De forenede Nationer om hovedkontoret i København for UNICEF's integrerede forsyningscenter VIII
Aftale af 25. januar 1989 med De Forenede Nationers Udviklingsprogram om hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor, IAPSO VIII
Aftale af 31. januar 1989 med De Forenede Nationer om FN's Informationskontor for de nordiske lande i København V
Aftale af 18. september 1991 med the European Radiocommunications Committee om etablering af hovedkvarter for the European Radiocommunications Office, ERO VIII
Aftale af 15. januar 1993 med CSCE-forsamlingen om etablering af et CSCE-sekretariat i København  
Værtsaftale af 2. juni 1995 for Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, og dennes sekretariat i København  
Værtsaftale af 20. maj 1997 med the Division for Procurement Projects, United Nations Office for Project Services (UNOPS)  
Memorandum of Understanding af 14. juni 1996 med FN's Landbrugs- og Fødevareorganisation om etablering af FAO projektet EASTFISH i København  
Overenskomst af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker, protokol af 28. august 1952 om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den Nordatlantiske Traktat eller overenskomst af 19. juni 1995 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat og de øvrige deltagende stater i Partnerskab for Fred vedrørende status for deres styrker med tillægsprotokol af samme dato og yderligere tillægsprotokol af 19. december 1997. Se D.6 IV og VIII
Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser art. 36, stk. 1, pkt. a og b, samt art. 37, stk. 1 og 2
Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser art. 50, stk. 1, pkt. a og b samt stk. 2
2. protokol af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers Privilegier og immuniteter 4 og 12
Overenskomst af 24. juli 1968 mellem Det internationale Havundersøgelsesråd og den danske regering IV og VIII
Konvention af 30. maj 1975 vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation. Told- og afgiftsfritagelsen omfatter udelukkende varer, der indføres til brug for rumforskningsopgaver i henhold til ESA-programmet. Se afnit D.5 ESA  
Aftale af 13. maj 1987 med Finland, Island, Norge og Sverige om den retlige stilling for Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat samt tillægsprotokol af 13. maj 1987 6 og 8
Aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted  
Aftale af 3. juni 1997 for personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG)  


GenereltTold- og afgiftsfriheden gives til de personer, som omfattet af bestemmelserne, og som er optaget i Udenrigsministeriets diplomatkalender eller lister, udarbejdet af Udenrigsministeriet.

Told- og afgiftsfrihed kan gives ved indførsel af varer fra ikke-EU-lande, Københavns Frihavn eller ved levering fra provianteringsvirksomheder her i landet.

Ifølge bestemmelser i konventionen vedrørende oprettelse af en europæisk rumfartsorganisation kan der indrømmes told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til brug for rumforskningsopgaver i henhold til ESA-programmet.

Virksomheder, der ønsker told- og afgiftsfrihed for sådanne varer, kan ansøge om en bevilling hertil. Ansøgning skal ske til vedkommende told- og skatteforvaltning.

E Efter aftale af 3. juni 1997 kan der gives told- og afgiftsfritagelse for varer og motorkøretøjer til personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG).

Fritagelsen gives efter tilsvarende regler som for NATO-personel, og henvendelse vedrørende aftalen skal ske til Skattecenter Århus afsnit Se D.6.

Blanketter vedrørende aftalen kan rekvireres ved Skattecenter Århus.
DD
IndførselVed indførsel fra ikke-EU-lande og Københavns Frihavn skal der afgives en fortoldningsangivelse, afsnit A 10, se toldvejledningens bilag 5.

Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt en tolddeklaration - formular 13.004, 13.005 eller 13.006, se toldvejledningens bilag 100, 101 og 102.

Deklarationerne skal være underskrevet af rekvirenten og påtegnet af chefen for repræsentationen eller organisationen eller en dertil bemyndiget person.

Anmodning om told- og afgiftsfrihed for motorkøretøjer skal sendes til Skattecenter København, Høje-Taastrup.

Varer fra provianterings-
virksomheder
Provianteringsvirksomheder kan levere varer told- og afgiftsfrit under forudsætning af, at modtagerne er berettigede til told- og afgiftsfritagelse.

Ved køb af varer afleveres den udfyldte tolddeklaration til virksomhederne, der herefter kan udlevere varerne.

Virksomhederne sender hvert kvartal deklarationernes kontroldele til det Skattecenter, hvor virksomhederne er registrerede.

Varer fra
registrerede
punktafgifts-
virksomheder
Registrerede punktafgiftsvirksomheder kan levere varer afgiftsfrit under forudsætning af, at modtagerne er berettigede til afgiftsfritagelse.

Ved køb af varerne afleveres den udfyldte tolddeklaration til virksomhederne, som herefter kan udlevere varerne.

Virksomhederne sender hvert kvartal deklarationernes kontroldele til det Skattecenter, hvor virksomhederne er registrerede.

MomsgodtgørelseDiplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status kan på visse betingelser få godtgjort moms, der er betalt her i landet. Denne tilbagebetaling administreres af Udenrigsministeriet. Se Momsvejledningen, K.1.2.

MomsfritagelseSkatteministeriet har efter forhandling med Udenrigsministeriet besluttet, at øl, vin, spiritus og tobaksvarer, som diplomater m.fl. i Danmark hidtil har kunnet købe hos punktafgiftsregistrerede virksomheder uden punktafgift, men med moms, for fremtiden kan leveres momsfrit.

Fra den 1. januar 2004 kan indenlandske leveringer af andre punktafgiftspligtige varer til ambassader, tilknuttet personale m.fl. her i landet ske momsfrit på visse betingelser. Se Momsvejledningen, K.1.2.