Efter KL § 16 d skal tilsynet underrette skifteretten, hvis det viser sig, at betalingsstandsningen savner et rimeligt formål, skyldneren ikke samarbejder loyalt, eller der ikke på betryggende måde arbejdes på at opnå en samlet ordning med kreditorerne.

Skifteretten bestemmer herefter, om betalingsstandsningen skal ophæves, men forinden afholdes der et møde, hvor skyldner, tilsyn og de eventuelt fremmødte fordringshavere har lejlighed til at udtale sig.

Bliver RIM opmærksom på, at virksomheden ikke betaler de løbende krav på skatter og afgifter, må betalingsstandsningen søges bragt til ophør efter reglerne i KL § 16 d ved, at tilsynet eller skifteretten underrettes om forholdet. For at varetage RIM´s interesser bedst muligt i en sådan situation, kan fortrinsstillingen for Skat´s krav sikres ved, at der inden 3 uger efter betalingsstandsningens ophør indgives konkursbegæring, jf KL § 1, stk. 2.

Tilsvarende gælder, hvis skyldneren, på trods af tilsynets manglende godkendelse, fortsætter virksomheden.