Anmeldelse om virksomhedsregistrering indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ved bekendtgørelse nr. 414 af 3. juni 2004, Bekendtgørelse om virksomhedsregistrering - overførsel af opgaver fra skatteministeren til økonomi- og erhvervsministeren, er virksomhedsregistreringen overført til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er sket med virkning fra den 14. juni 2004. Det bestemmes således i bekendtgørelsens § 1, at anmeldelse om registrering efter de i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 (se disse nedenfor) opregnede skatte- og afgiftslove med tilhørende bekendtgørelser skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Dokumenter kan være både papirbaserede og elektroniske Bekendtgørelsens § 2 fastslår, at anmeldelser og andre dokumenter, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Blanketter til nyregistrering, ændring af registreringsforhold og afmeldelse af registrering kan findes på www.webreg.dk og www.skat.dk. Anmeldelse af ny virksomhed indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 600, 0900 København C. Anmeldelse af ændringer eller ophør sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C.

I bekendtgørelsens § 4 er fastsat, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når en anmeldelse er modtaget, i sager efter bilag 1 tager stilling til, om styrelsen på det foreliggende grundlag kan træffe afgørelse og foretage registrering.

Visse sager oversendes til told- og skatteforvaltningen Sager efter bilag 2 samt bilag 1-sager, der kræver en egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, vil blive oversendt elektronisk til told- og skatteforvaltningen med oplysning om baggrunden for overførslen.

Told- og skatteforvaltningens udtagelsesret Told- og skatteforvaltningen har derudover mulighed for inden for en periode på 7 arbejdstimer regnet fra sagsafslutningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at udtage sager om start af ny virksomhed og oprettelse eller ændring af indeholdelses-, oplysnings- og betalingspligter m.v. til skatte- og afgiftsfaglig sagsbehandling, jf. § 7, stk. 1. Udtages sagen efter stk. 1, underrettes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herom med oplysning om baggrunden for udtagelsen.

I sager, der enten er overført fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - dvs. bilag 2-sager og bilag 1-sager, hvor en egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence kræves - eller er udtaget efter § 7, stk. 1, sender told- og skatteforvaltningen oplysning om resultatet af sagsbehandlingen samt markering for evt. ændringer i it-registreringen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når der er truffet afgørelse og sket registrering.

Hvis en sag ikke udtages efter § 7, stk. 1, gælder den af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen trufne afgørelse.

Også anmeldelse af ændringer og ophør indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen I bekendtgørelse nr. 508 af 10. juni 2004, Bekendtgørelse om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, er det i § 1 præciseret, at ikke blot anmeldelse om nyregistrering, men også anmeldelse om ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de i bilag 1 og 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser skal ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I bekendtgørelsens § 2, stk. 2, er det forudsat, at told- og skatteforvaltningen i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte de visiteringsregler, der fastlægger, hvilke sager der skal oversendes til told- og skatteforvaltningen som følge af, at deres behandling kræver en egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence.

For de i bilag 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer told- og skatteforvaltningen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering.

Registreringssager, der opstår i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet Bliver told- og skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet bekendt med forhold, der medfører nyregistrering af, ændringer i eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold, træffer told- og skatteforvaltningen afgørelse herom, jf. § 4.

Bilag 1 Bilag 1 i de to bekendtgørelser:

Lov om merværdiafgift

Lov om afgift af lønsum

Lov om afgift af elektricitet

Lov om en arbejdsmarkedsfond

Lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat)

Toldloven og EF’s retsakter på toldområdet, herunder EF’s toldkodeks

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Lov om afgift af affald og råstoffer

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Lov om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser

Lov om afgift af visse flyrejser

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Lov om afgift af ledningsført vand

Lov om afgift af spildevand

Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere til anvendelse i foderstoffer

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater

Lov om afgift af spillekasinoer

Skattekontrolloven

Bilag 2 Bilag 2 i de to bekendtgørelser:

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

Lov om afgift af konsum-is

Lov om afgift af naturgas og bygas

Lov om afgift af svovl

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Lov om visse spil, lotterier og væddemål

Lov om lokale totalisatorspil

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov om stempelafgift

Lov om afgift af spiritus m.v.

Lov om tobaksafgifter

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

Lov om afgift af dødsboer og gaver

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Lov om klasselotteri og forbud mod andet lottospil m.m.

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Lov om pensionsafkastbeskatning

Lov om gevinstgivende spilleautomater

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om afgift af mineralvand m.v.

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)