Kontrol efter SEL § 31 C Moderselskabet anses for at være moderselskab for datterselskabet, hvis moderselskabet selv direkte eller indirekte er aktionær i datterselskabet og koncernen (som moderselskabet er en del af) har bestemmende indflydelse i datterselskabet efter § 31 C. Dette fremgår af SEL § 32, stk. 6.

Bestemmelsen i SEL § 32 skal således kun omfatte indkomsten i datterselskaber, som koncernen kontrollerer, jf. selskabsskattelovens § 31 C, dvs. som udgangspunkt ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne. Det er en forudsætning, at moderselskabet er direkte eller indirekte aktionær i datterselskabet.

Med koncerndefinitionen i selskabsskattelovens § 31 C vil datterselskaber - som hovedregel - blive omfattet af CFC-reglerne på samme tidspunkt, som datterselskabet omfattes af national (eller international) sambeskatning, nemlig på tidspunktet, hvor der opnås bestemmende indflydelse efter selskabsskattelovens § 31 C. Dette har bl.a. betydning for det administrative arbejde ved opgørelsen af indkomsten, når koncernen kun har kontrol over datterselskabet i en del af indkomståret. I disse tilfælde skal der kun medregnes indkomst optjent af datterselskabet i den del af året, hvor der har været kontrol over datterselskabet (delårsopgørelse). Delårsopgørelserne vil - som hovedregel - vedrøre de samme perioder.

Kontrol via nærtstående Ved bedømmelsen af om koncernen kontrollerer datterselskabet, medregnes stemmerettighederne m.v., som besiddes af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. eller fonde eller trusts stiftet af disse. Tilsvarende medregnes fortsat stemmerettigheder m.v., som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af en transparent enhed som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., hvori moderselskabet deltager. Disse stemmerettigheder medregnes ikke i koncerndefinitionen i sambeskatningsreglerne.

I SKM2009.743.SR tog Skatterådet bl.a. stilling til, hvorledes bestemmelsen om kontrol i SEL § 32, stk. 6 fandt anvendelse i en konkret sag, hvor der således var flere selskaber i koncernen, som skulle CFC-beskattes.

I SKM2008.787.SR fandt Skatterådet, at et dansk selskab ikke bliver CFC-beskattet, når det ikke kan betragtes som moderselskab, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. § 31 C for det mulige CFC-selskab. Modsat fandt Skatterådet i samme sag, at hvis selskabet er moderselskab for det mulige CFC-selskab, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. § 31 C, og datterselskabet samtidig betragtes som CFC-selskab, jf. selskabsskattelovens § 32, stk 1, 4. pkt., nr. 1-4, vil moderselskabet blive CFC-beskattet, jf. selskabsskattelovens § 32.