Betingelsen om, at skibene strategisk og forretningsmæssigt skal drives fra Danmark, er begrundet i de krav, som EU-Kommissionen har opstillet i de retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren, som er gældende. Det er ikke nærmere defineret i retningslinierne, hvad der skal forstås ved, at skibene strategisk og forretningsmæssigt skal drives fra Danmark.

Begrebet »strategisk og forretningsmæssig drift« relaterer sig i tonnageskatteordningen alene til driften af skibe, og begrebet bør ikke forveksles med begrebet "ledelsens sæde", som kan være afgørende for, om et selskab er skattepligtigt til Danmark eller ej.

Det må i det konkrete tilfælde afgøres, om betingelsen om strategisk og forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt. De elementer, der kan indgå i bedømmelsen, er for de strategiske funktioners vedkommende bl.a., om rederiets hovedsæde og øverste ledelse er placeret i Danmark, og om strategiske beslutninger tages i Danmark f. eks. beslutninger om indgåelse af store kontrakter, beslutninger om køb og salg af skibe og beslutninger om indgåelse af strategiske alliancer.

Endvidere vil en række elementer på det forretningsmæssige/operationelle plan indgå i bedømmelsen. Det drejer sig f. eks. om tilrettelæggelsen af skibenes sejlplaner, indgåelse af fragtaftaler, proviantering af skibene, bemanding, skibenes rent tekniske drift og vedligeholdelse, tilstedeværelsen af støttefaciliteter i Danmark etc.

Det vil ikke være et krav, at enhver af de ovennævnte funktioner for hvert enkelt skibs vedkommende vil skulle foretages fra Danmark. Kravet vil være, at det enkelte skib i tilstrækkeligt omfang opfylder betingelserne, og at den strategiske og forretningsmæssige drift af flåden som helhed ud fra en samlet vurdering foretages fra Danmark. Se i øvrigt SKM2006.492.SR.

I det bindende svar SKM2010.370.SR, bekræftede Skatterådet, at skibene i tilstrækkeligt omfang var drevet fra Danmark, idet den strategiske og forretningsmæssige drift af skibene foregik her i landet. På baggrund af det af forespørgerens repræsentant oplyste om personalefordeling, selskabets ledelse, fordeling af opgaver og funktioner mv. kom Skatterådet frem til, at skibene blev drevet fra Danmark. Det danske selskab kunne derfor omfattes af den danske tonnageskatteordning. Det skal dog bemærkes, at Skatterådets afgørelse er en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagen, og som følge heraf er det vanskeligt, at sige noget mere generelt om hvilke forhold, der skal være opfyldt for at kunne blive omfattet af tonnageskatteordningen, da det altid vil være en konkret bedømmelse af de i sagen fremkomne oplysninger.Der er dog næppe tvivl om, at der faktisk skal udføres ikke uvæsentlige opgaver og funktioner af selskabet her i landet, som er kendetegnende for det at drive rederivirksomhed. Se også SKM2010.531.SR og  SKM2011.630.SR .