Indhold

Dette afsnit handler om videregivelse af fortrolige oplysninger inden for samme myndighed.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Kompetence.

Regel

Intern videregivelse af særlig fortrolige oplysninger er omfattet af de almindelige regler herom i forvaltningsloven og databeskyttelsesloven.

Efter forvaltningsloven må den, der virker inden for den offentlige forvaltning, ikke skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. Bestemmelsen sætter således grænser for hvem, der inden for en forvaltningsmyndighed kan gives adgang til en fortrolig oplysning. Se FVL § 32.

Efter databeskyttelsesloven gælder tilsvarende, at adgangen til oplysninger for den enkelte medarbejder skal være begrundet i et arbejdsbetinget/tjenstligt behov. Der kan ikke henvises til nogen enkeltbestemmelse i loven, men det fremgår af hele lovens formål, der kommer til udtryk i

  • bestemmelser om den dataansvarlige og dennes forpligtelser
  • bestemmelser om formålsbestemthed ved indsamling og videre behandling af oplysninger
  • sikkerhedsbekendtgørelsen og -vejledningen
  • uddrag af Datatilsynets udtalelser om intern adgang til oplysninger.

Historik

Efter den tidligere gældende bestemmelse i SSL § 37 blev der ikke skelnet mellem videregivelse af oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder og videregivelse af oplysninger inden for samme forvaltningsmyndighed. Fortrolighedskravet var det samme, og videregivelse af oplysninger var derfor i begge situationer omfattet af de samme regler.

Kompetence

Kompetencen til at afgøre, om en fortrolig oplysning skal videregives indenfor samme myndighed, tilkommer den, der som følge af sit arbejde har kendskab til oplysningen.