Indhold

Dette afsnit handler om ordensbøder for tilsidesættelse af pålæg om at føre logbog.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om at føre logbog
  • Bestemmelser om bøde
  • Gentagelsestilfælde
  • En bøde pr. kontrolbesøg
  • Juridiske personer.

Krav om at føre logbog

Skattestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. Registreringen svarer til de registreringer, der sker efter pålæg fra Arbejdsdirektoratet.

Registreringerne skal til enhver tid på begæring forevises told- og skatteforvaltningen til brug for kontrollen med overholdelsen af de forpligtelser, som de indeholdelsespligtige er pålagt efter KSL § 86. Se KSL § 86 A, stk. 1.

Registreringen skal være fortløbende dateret og skal for hver af de beskæftigede indeholde oplysninger om

  • navn og cpr.nr.,
  • hvilken løn, der udbetales, og
  • start- og forventet sluttidspunkt for arbejdet den pågældende dag.

Se bekendtgørelse nr. 983 af 29. juni 2016 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration, § 12, stk. 4. Denne bekendtgørelse er trådt i kraft 1. juli 2017.

Bemærk

Arbejdsgiveren er ikke ansat i sin egen virksomhed, hvorfor det ikke kan pålægges arbejdsgiveren, at denne skal notere sig selv i logbogen, hvis der er tale om en personligt drevet virksomhed. Det kan pålægges indehaveren af virksomheden at notere sin ægtefælle (eller børn), hvis denne (disse) hjælper til i virksomheden (også uden at få løn for det).

Hvis virksomheden drives i selskabsform, vil et pålæg til selskabet om at føre logbog indebære, at også hovedanpartshaveren/-aktionæren skal noteres i logbogen.

Bestemmelser om bøde

Den der undlader at følge et pålæg efter KSL § 86 A, stk. 1, eller en begæring efter KSL § 86, stk. 2, straffes med bøde. Se KSL § 74 A.

Det strafbare forhold består i, at den pågældende arbejdsgiver ikke har foretaget korrekt daglig registrering efter KSL § 86 A, stk. 1. Straffen er en bøde efter KSL § 74, jf. § 74 A. Der kan straffes med en bøde hver gang det konstateres, at arbejdsgiveren ikke har registreret de oplysninger, som kræves i ovennævnte bekendtgørelse.

Det strafbare forhold består også i, at den pågældende arbejdsgiver ikke har opfyldt sin pligt til enhver tid på begæring at fremvise en opdateret logbog. Se KSL § 86 A, stk. 2. Straffen er en bøde efter KSL § 74, jf. § 74 A. Det strafbare forhold bortfalder ikke, uanset arbejdsgiveren efterfølgende fremlægger logbogen.

Bøden fastsættes så den svarer til 8 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede medlemmer.

Bemærk

Afrunding af bøden skal foretages op eller ned til nærmeste hele 100 kr. Det er anderledes end afrundingen af andre bøder efter skatte- og afgiftslovgivningen, hvor der rundes ned.

Fastsættelse af en bøde på 8 gange den maksimale dagpengesats forudsætter, at der i pålægget til arbejdsgiveren om at føre logbog er anført, hvilke oplysninger der skal angives i logbogen.

Hvis der i pålægget til arbejdsgiveren fx ikke er meddelt, at medarbejdernes forventede sluttidspunkter for arbejdets udførelse skal angives, kan det være, at retten enten frifinder for strafansvar eller fastsætter bøden til et mindre beløb.

Dette skema giver et overblik over bødens størrelse for overtrædelse i de enkelte år.  

Ved overtrædelse i året ...

Fastsættes bøden til …

2015

6.600 kr.

2016

6.700 kr.

2017

6.800 kr.

2018

6.900 kr.

2019

7.000 kr.

2020

7.000 kr.

Gentagelsestilfælde

Bemærkningerne til lovforslaget om KSL § 74 A indeholder ingen tilkendegivelse af, hvordan bøden skal fastsættes, hvis en arbejdsgiver igen tilsidesætter pligten til at føre logbog i overensstemmelse med pålægget.

Bøden fastsættes som anført i A.C.3.5.6.2, dvs. normalbøden forhøjes med 25 %.

Eksempel

Tidligere bøde på 6.900 kr. (for en overtrædelse i 2018). En bøde for overtrædelse i 2020 fastsættes til 8.800 kr. (7.000 kr. + 25 %).

En bøde pr. kontrolbesøg

Hvis det ved et kontrolbesøg konstateres, at arbejdsgiveren flere gange har tilsidesat et pålæg ved ikke at have foretaget den foreskrevne registrering, gives kun en bøde. Overtrædelserne straffes med en gang den bødesats, der er gældende på kontroltidspunktet.

Er overtrædelser fra flere kontrolbesøg til ansvarsbedømmelse samtidigt, kan bødestraffen for overtrædelser, der er konstateret ved hvert kontrolbesøg, sammenlægges.

Bøden for overtrædelse af pålæg om at føre logbog kan kumuleres med bøder for overtrædelse af andre skatte- og afgiftslove.

Juridiske personer

Juridiske personer kan pålægges strafansvar. Se KSL § 77.