Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner i tilknytning til forhandlinger vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Forhandling
  • Formidling

Forhandling

Forhandlinger vedrørende anbringelser af

  • midler
  • kontokurantkonti
  • betalinger
  • checks
  • overførsler og
  • fordringer

er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c.

Udtrykket "herunder forhandlinger" i bestemmelsen skal ikke definere hovedindholdet af den i bestemmelsen fastsatte fritagelse, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Formidling

I den sammenhæng, hvor udtrykket "forhandlinger" indgår i ML § 13, stk. 1, nr. 11, tager det sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, som kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand.

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c omfatter formidlers rådgivning i forbindelse med de omfattede transaktioner.