Selskaber skal opgøre gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, efter samme regler som personer. Se ABL § 19, ABL § 23, stk. 7, og afsnit C.B.4.3. xFra og med indkomståret 2020 findes reglerne om beskatning af gevinst og tab på aktier mv. udstedt af et investeringsselskab, jf. § 19, og som er ejet af et selskab i ABL § 19 A.x

Selskaber skal opgøre gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, efter samme regler som aktier. Se ABL § 20, stk. 1, og afsnit C.B.2.3.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter samme regler som skattepligtige porteføljeaktier. Reglerne om skattefrihed for datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier gælder ikke for investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning . Se ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit C.B.2.3.6.

Er investeringsforeningen/investeringsinstituttet omfattet af SEL § 1, stk. 8 om visse investeringsforeninger med mindre end 8 medlemmer er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen/investeringsinstituttet ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke en deltager i investeringsforeningen/investeringsinstituttet er koncernforbundet efter KGL § 4, stk. 2. Se ABL § 20 A, stk. 2.

Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet. Se ABL § 23, stk. 5 og 6.

Overgangsregel

De nye regler i lov nr. 525 af 12. juni 2009 har virkning fra og med indkomståret 2010. Se lovens § 22, stk. 2. De nye regler har dog ikke virkning for aktier mv., som er afstået inden den 22. april 2009.

Vedrørende en overgangsregel, der alene har betydning for indkomståret 2010, se § 22, stk. 9 og 10 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 samt den juridiske vejledning i udgaven 2013-2, afsnit C.B.4.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet vider relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdom

SKM2012.390.BR 

Byretten har stadfæstet en tilsidesættelse af et skattearrangement, idet retten efter de foreliggende faktuelle omstændigheder fandt, at der ikke var en sådan realitet forbundet med selskabets låneoptagelse og investering, at dispositionerne kunne tillægges skattemæssig betydning. Skatteministeriets selvstændige påstand om ændring af selskabets skatteansættelse for et senere indkomstår blev ikke taget til følge, da fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ikke var overholdt.

 

Skattestyrelsen

SKM2010.783.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 20 A.

 

SKM2010.193.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 20 A..

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter