Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter registreringsafgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Motorregisteret. Se KØREGL § 2 om køretøjer, der skal registreres og forsynes med nummerplader inden ibrugtagning på færdselslovens område. Se også afsnit I.A.5 om "Registrering af køretøjer".

Afgiften betales ved køretøjets første registrering. Se REGAL § 1 og § 1 a om, hvornår der skal betales registreringsafgift.

Der betales også afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig forstand er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj.

Der skal eventuelt betales afgift, når et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader, bliver benyttet af en herboende (firmabilordningen mv.).

Et køretøj skal i visse tilfælde afgiftsberigtiges på ny, hvis det efterfølgende bliver op- eller nedvejet. Se afsnit I.A.1.2 "Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler".

Se også afsnit I.A.5.4 "Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil". Afsnittet beskriver reglerne om, hvornår en bruger anses for at have bopæl i Danmark.

Særligt om afgørelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer

Det følger af SFL § 19, stk. 5, nr. 3, at afgørelser, der kan påklages til et motorankenævn, kan afgøres uden forudgående sagsfremstilling og høring herom. Bestemmelsen omfatter bl.a. afgørelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer.

Lovgrundlag

Reglerne om betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse► ◄ ►nr. 1194 af 2. juni 2021◄ om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (REGAL). Loven er senest ændret ved lov nr. 2221 af 29. december 2020,  xlov nr. 2222 af 29. december 2020►, lov nr. 203 af 13. februar 2021 og lov nr. 789 af 4. maj 2021.◄


I tilknytning til loven er der fastsat yderligere bestemmelser i bl.a.:

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende ændringer mv. i forhold til registreringsafgiftsloven:

 Lov nr. og dato

Ændring

Hvor i loven

385 af 02.06.1999

Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler mv.

964 af 20.12.1999

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Afgift af større genopbygninger efter færdselsskade. Fradrag for brændstoføkonomiske biler

463 af 31.05.2000

Afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne samt justering af regler for campingbiler

342 af 27.05.2002

Afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, lettelser i vurderingsproceduren, nedskrivningsskala for køretøjer 0-1 år

154 af 12.03.2003

Forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler

443 af 10.06.2003

Fradrag for ESP-system og selealarm

1391 af 20.12.2004

Fradrag i afgift for brugte biler og motorcykler

1409 af 21.12.2005

Indførelse af motorankenævn mv.

1416 af 21.12.2005

Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler

§ 3, stk. 2 og § 8, stk. 7.

519 af 07.06.2006

Afgiftsfritagelse for firmabiler mv.

§ 1 og 3 a.

541 af 06.06.2007

Omlægning af bilbeskatningen for at mindske  CO2-udledningen mv.

1537 af 19.12.2007

Lov om ændring af registrerings- og vægtafgiftsloven (nedvejning af varebiler)

§ 29

265 af 23.04.2008

Justering af afgiftsberegning for brugte biler mv.)

§ 4, § 7 og § 15 

1337 af 19.12.2008

Afgiftsfritagelse for ledsagebiler mv.

§ 5, stk. 10 

1338 af 19.12.2008

Registreringsafgift af motorcykler, syn ved eksport, opslag i Bilbogen ved eksport mm

§ 7 b og § 7 c

1341 af 19.12.2008

Ændringer vedr. motorankenævn

1342 af 19.12.2008

Udenlandske firmabiler og leasede biler

§ 3 a og § 3 b

1386 af 21.12.2009

Ændret registreringsafgift af taxaer

§ 6, § 6 a og § 6 b

545 af 26.05.2010

Fradrag for særligt integrerede barnesæder 

§ 8, stk. 6

623 af 11.06.2010

Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil 

§ 1 a, § 4, § 5, § 7 b, § 29 a og § 29 b

1361 af 8.12.2010

Ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing

§§3 a, 3 b og 3 c

1564 af 21.12.2010

Færdselsskadede køretøjer

§ 7

836 af 01.07.2011

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

399 af 09.05.2012

Fritagelse for registreringsafgift  af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik

§ 2

411 af 11.05.2012

Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag

§ 8 og 10 a

481 af 30.05.2012

Hæftelse for registreringsafgift, debitor og kreditorskifte for leasingbiler 

§ 3 b,§ 19 og § 20

615 af 07.06.2012

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

924 af
18.09.2012

Forlængelse af afgiftsfritagelse for el- og brintbiler

§ 2

1396 af 23.12.2012

Forhøjelse af fradrag ved eksport

§ 7 b

221 af 26.02.2013

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

649 af 12.06.2013

Ny klagestruktur på skatteområdet

789 af 28.06.2013

Midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.     

§ 7

29 af
10.01.2014

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

1503 af 23.12.2014

Afgiftsfritagelse for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Ophævelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner 

§ 2, §§ 6, 6 a og 6 b

1532 af 27.12.2014

Sproglig ændring fra "testbiler" til "testkøretøjer". Ændring af henvisning fra færdselsloven til registreringsloven.

§ 24

1889 af 29.12.2015

Gradvis indfasning af el- og brændselscelledrevne biler

§ 2, § 3 a, § 3 b, § 4, § 5, § 5 a, § 5 b, § 5 c, § 7 b, § 8 og § 27 

1892 af 29-12-2015

Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler fra 180 pct. til 150 pct.

§ 4

650 af 08-06-2016

Ændring af regler om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing samt ændring af regler om udbetaling af eksportgodtgørelse

§ 3 b, § 7 b, § 7 c og § 15

40 af 11-01-2017

Ændring af skalaknæk for beregning af afgift.

§ 4

377 af 18-04-2017

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

687 af 08-06-2017

Udskydelse af indfasning af registreringsafgift af eldrevne køretøjer m.v.

§ 1§ 2, § 5 b, § 5 c, § 5 d, og § 5 e

710 af 08-06-2017

Ændring vedr. institutionsbusser.

§ 2

1062 af 07-09-2017

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

1195 af 14-11-2017

Ændringer som følge af folketingets aftale om "omlægning af bilafgifterne" af 21. september 2017.

§ 1§ 3, § 3 a, § 3 b, § 3 c, § 4, § 5 a, § 7, § 8, § 9 a, § 10, § 10 a og § 15

1130 af 11-09-2018

Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget

§ 11 og § 17§ 4 og § 5

1431-05-12-2018

Afgiftsfritagelse for køretøjer til afprøvning af udstyr, undtagelse for beregning af brændstoftillæg for genopbyggede køretøjer, afvisning af anmodning om eksportgodtgørelse ved pant, skærpet vurdering ved registrering af virksomheder.

§ 12§ 4, § 5, § 7 c og § 15

1487 af 10-12-2018

Bekendtgørelse om registreringsafgift.

1730 af 27-12-2018

Udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler mv. og ændring af bundfradrag mv.

§ 2, § 5 b, § 5 c, § 5 d og § 5 e
177 af 25-02-2019 Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

332 af 30-3-2019

Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug

1126 af 19-11-2019

Straksibrugtagning af køretøjer på forholdsmæssig afgift, ændringer i leasingaftaler uden fornyet godkendelse, gebyr for anmodninger om eksportgodtgørelse, toldsyn ved eksport, forlænget udbetalingsfrist ved eksport, afskaffelse af selvanmelderordningen på eksportområdet mv.

§ 2, § 3, § 3 b, § 7 b, § 7 c, § 9 a, § 14, § 16, § 20, § 21, § 25, § 25 a, § 27

228 af 11-03-2020

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

897 af 16-06-2020

Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer

2221 af 29-12-2020

Afgiftsfritagelse for personbiler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, når disse anvendes til transport af blod og organer uden samtidig  persontransport, sidestilling af selvstændige taksatorvirksomheder med forsikringsselskaber, tidsfrist på syv dage for ansøgning om værditabsberegning af et brugt leasingkøretøj og tidsfrist på fire uger for toldsyn i forbindelse med værdifastsættelse af brugte importerede køretøjer

§ 2, § 3 b, § 7, § 10 og § 25

2222 af 29-12-2020

Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser mv.

§ 10 b

203 af 13-02-2021◄

►Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet samt ophævelse af originalitetskrav for veteranbiler.◄ ►§ 1 a, § 2, § 3, § 3 a, § 3 b, § 4, § 5, § 5 a, § 5 b, § 5 c, § 5 d, § 5 e, § 7, § 7 a, § 7 b, § 8, § 9 a og § 10◄
789 af 04-05-2021◄ ►Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger.◄ ►§ 25 a og § 27 a◄
1030 af 25-05-2021◄ ►Bekendtgørelse om registreringsafgift◄
1194 af 02-06-2021◄ ►Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SKM2003.391.EF

Høj registreringsafgift anses ikke for diskriminerende. EF-Domstolen afsagde den 17. juni 2003 en præjudiciel kendelse om, at den høje danske registreringsafgift af nye biler er forenelig med EF-traktaten.

Da der ikke i Danmark er nogen produktion af køretøjer, har opkrævningen af registreringsafgift ingen diskriminerende eller beskyttende virkning, og den interne afgift anses derfor ikke at stride mod traktatens artikel 90.

Det var brancheforeningen De Danske Bilimportører, der havde anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at registreringsafgiften af nye biler er så høj, at den udgør en ulovlig handelshindring.

Se også EF-Domstolens dom af 15. september 2005 i sag C-464/02, Kommissionen mod Danmark (firmabildommen).

Sagen var en traktatkrænkelsessag, som Kommissionen havde anlagt, fordi Kommissionen var af den opfattelse, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om opkrævning og betaling af registreringsafgift for udenlandske firmabiler var i strid med EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, sammenholdt med bestemmelsen om medlemslandenes loyalitetsforpligtelse i EF-traktatens artikel 10.

Højesteretsdomme

SKM2013.70.HR

Politiet havde fået en henvendelse fra borgere, der havde set A køre i en Mercedes ..., der var forsynet med svenske nummerplader fra en afmeldt bil.

Byretten fandt, at A måtte anses som bruger af bilen, og han havde derfor overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1 nr. 3. Betingelserne for beslaglæggelse anså retten for opfyldt.

Landsretten tiltrådte, at der var en begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftslovens § 27.

Efter toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. kan varer med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget, tages i forvaring eller beslaglægges under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74.

Da ejeren af bilen ikke var mistænkt fandt retten ikke hjemmel til beslaglæggelse af bilen efter retsplejelovens § 802, stk. 1. Der er i henhold til denne bestemmelse ikke hjemmel til beslaglæggelse med henblik på at sikre det offentliges krav på bøde og sagsomkostninger.

Højesteret udtalte, at efter forhistorien bag toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. samt bestemmelsens sammenhæng med § 83, stk. 3 og 5, fandt højesteret at § 83, stk. 1, 2. pkt.'s henvisning til retsplejelovens kapitel 74 ikke indebar, at det er udelukket at beslaglægge varer, med hensyn til hvilke afgift var unddraget, selv om ejeren ikke er mistænkt for overtrædelse af afgiftsbestemmelserne og betingelsen i retsplejelovens § 802, stk. 2 om mistanke til ejeren, således ikke er opfyldt.

Højesteret fandt dog, at beslaglæggelsen ikke kan ske til sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger. Beslaglæggelsen kan kun ske til sikkerhed for det offentliges krav på betaling af afgifter.

Byretsdomme

SKM2019.418.BR Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå. Skattestyrelsen havde på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen anerkendt at være erstatningsansvarlig over for ejeren af autocamperen. Spørgsmålet i sagen var i første række, om kravet på erstatning var forældet og i anden række, hvordan kravet skulle opgøres. Retten fandt ved en delafgørelse, at kravet på erstatning ikke var forældet. For så vidt angik opgørelsen af erstatningskravet var der mellem sagsøgeren og Skattestyrelsen - for det tilfælde, at kravet ikke var forældet enighed om, at sagsøgeren var berettiget til en skønsmæssigt fastsat afsavnserstatning. Udover afsavnserstatning blev sagsøgeren tilkendt erstatning for udgifter til forsikring og vægtafgift i beslaglæggelsesperioden, samt udgifter til optagelse af lån, idet retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde optaget lån for at betale det afgiftskrav, som autocamperen var beslaglagt til sikkerhed for. Retten fandt, at sagsøgeren ikke var berettiget til erstatning for værditab.