For at et dokument er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, og § 5a, skal en række betingelser være opfyldt. En af disse betingelser er, at der er tale om lån ydet af realkreditinstitutter eller af pengeinstitutter. Med pengeinstitutter sidestilles institutter, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og lov om tilsyn med pensionskasser samt visse kreditinstitutter, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet på kreditinstitutområdet. Om et konkret kreditinstitut eller pengeinstitut er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, kan ses på hjemmesiden www.finanstilsynet.dk. Udenlandske realkredit- eller pengeinstitutter bliver sidestillet med danske pengeinstitutter, hvis de er godkendt i et EU-land med ret til at drive virksomhed i ethvert medlemsland, og hvis de alene er underlagt hjemlandets tilsyn.