Afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, og § 5a gælder kun for lån med pant i den samme ejendom, som det pantebrev der skal afløses eller overføres hovedstol fra. Hvis der ikke er tale om pant i samme ejendom, skal der betales afgift efter § 5, stk.1.

 

Hvis det gamle pantebrev giver pant i en række ejendomme, er betingelsen om pant i samme ejendom også opfyldt i de situationer, hvor det nye pantebrev, der skal afløse det gamle, kun giver pant i en enkelt eller en del af de ejendomme, det gamle pantebrev gav pant i. Hvis det nye pantebrev derimod giver pant i flere ejendomme end det gamle pantebrev, det skal afløse, er betingelsen om pant i samme ejendom ikke opfyldt.

 

Matrikulær ændring
Hvis der er sket en matrikulær ændring i form af en sammenlægning eller arealoverførsel, så det nye pantebrev, der skal afløse det gamle, giver pant i mere end det gamle pantebrev, er forholdet omfattet af betingelsen om pant i samme ejendom, hvis den matrikulære ændring er afsluttet ved endelig notering i tingbogen. Hvis der er sket tinglysning af en pantudvidelse som en del af en samlet matrikulær ændring efter § 5, stk. 4, 2. pkt. (se pkt. C.2.3.2), er betingelsen om pant i samme ejendom opfyldt ved efterfølgende udstedelse af et afløsningspantebrev. 

Er pantudvidelsen ikke tinglyst som en del af en samlet matrikulær ændring efter § 5, stk. 4, 2. pkt., er der ikke tale om samme ejendom.

For så vidt angår udstykninger gælder særlige regler, (se punkt C.2.2.6)   

Anparter med samejeoverenskomst
Hvis en ejendom skal opdeles i anparter, oprettes der en samejeoverenskomst. Anpartslejligheder udgør ikke en selvstændig fast ejendom. Når der er givet pant i en anpart af en ejendom, vil pantet derfor hvile på hele ejendommen. Den pantsatte genstand er imidlertid kun den enkelte anpart. Det betyder, at betingelsen om pant i samme ejendom er opfyldt i de situationer, hvor det gamle pantebrev gav pant i hele ejendommen, mens det nye pantebrev, der skal afløse det gamle, kun giver pant i en anpart. I de situationer, hvor anparterne skal nedlægges, og hvor pantebrevene i de respektive anparter skal afløses af et nyt pantebrev i hele ejendommen, er betingelsen om pant i samme ejendom også opfyldt.

Bygning på lejet grund
Når der er tale om en bygning på lejet grund, udgør såvel bygningen som grunden en selvstændig fast ejendom. Hvis der sker sammenfald af ejendomsretten til en bygning på lejet grund og grunden, udvider pantet i bygningen sig ikke automatisk til grunden ligesom pantet i grunden ikke automatisk udvider sig til til bygningen (se pkt. C.2.3.2). De pantebreve, der var tinglyst på bygningen, vil derfor stadig kun give pant i bygningen, mens de pantebreve, der var tinglyst på grunden, stadig kun vil give pant i grunden. Det betyder, at betingelsen om pant i samme ejendom ikke er opfyldt i de situationer, hvor det gamle pantebrev gav pant i enten en bygning på lejet grund eller i grunden, mens det nye pantebrev giver pant i både bygning og grund.