Dato for udgivelse
07 Mar 2012 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2012 14:36
SKM-nummer
SKM2012.143.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-127392
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Aktie, kontant, bonus, medarbejdere, retserhvervelse, beskatningstidspunkt, løn
Resumé

Skatterådet tog i sagen stilling til en række spørgsmål vedr. retserhvervelse af bonus, der gives som kontanter eller aktier. Bonustildelingen i sagen sker på baggrund af et nyt regelsæt vedr. aflønningspolitikken i den finansielle sektor. I sagen spurgtes der til to aflønningsmodeller. I den første model erhvervedes der efter Skatterådets vurdering løbende ret, mens der i den anden model først skete retserhvervelse til sidst i den sidste beregningsperiode. I modellerne var der efter de økonomiske måleperioder en ekstra løbetid på 1 år, hvor retserhvervelsen var afhængig af, at modtager ikke havde været i "ond tro". Skatterådet fandt, at betingelsen om "ond tro" ikke medførte udskydelse af retserhvervelsen. I nogle efterfølgende spørgsmål spurgtes, om nogle ekstra betingelser vil medføre udskydelse af retserhvervelsen.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4, stk. 1

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.5.17.4.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, C.A.5.17.4.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.1.2.1.


Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at kontante bonusbeløb, der udbetales til selskabets direktionsmedlemmer og øvrige risikotagere, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter?
 2. Kan det bekræftes, at kontante bonusbeløb, der udbetales til øvrige risikotagere efter den alternative bonusmodel, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter?
 3. Kan det bekræftes, at bonus i form af aktier, der tildeles selskabets direktionsmedlemmer og øvrige risikotagere, beskattes på de respektive tildelingstidspunkter?
 4. Kan det bekræftes, at bonus i form af aktier, der tildeles øvrige risikotagere efter den alternative bonusmodel, beskattes på de respektive tildelingstidspunkter?
 5. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, kan det da bekræftes, at kontante bonusbeløb, der udbetales til selskabets anmeldte direktører i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter, hvis udbetalingen er betinget af, at direktionsmedlemmet ikke har opsagt sin stilling på de respektive udbetalingstidspunkter?
 6. Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, kan det da bekræftes, at bonus i form af aktier beskattes på de respektive tildelingstidspunkter, hvis tildelingen er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren ikke har opsagt sin stilling på de respektive tildelingstidspunkter?
 7. Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, kan det da bekræftes, at kontante bonusbeløb, der udbetales efter samme retningslinjer som bonus i form af aktier, men hvor det udbetalte beløb i hele betingelsesperioden reguleres med udviklingen i "Total Shareholders Return", beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter?
 8. Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, kan det da bekræftes, at kontante bonusbeløb der udbetales efter samme retningslinjer som bonus i form af aktier, men hvor det udbetalte beløb i hele betingelsesperioden reguleres med udviklingen i aktiekursen på selskabets aktier, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter?
 9. Såfremt spørgsmål 1, 2, 3 eller 4 besvares benægtende, kan det da bekræftes, at kontante bonusbeløb og bonus i form af aktier beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter/-tildelingstidspunkter, hvis udbetalingen/tildelingen er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren er i live på de respektive udbetalingstidspunkter/tildelingstidspunkter?              

Svar

Spørgsmål 1: Ja.
Spørgsmål 2: Ja.
Spørgsmål 3: Nej.
Spørgsmål 4: Nej.
Spørgsmål 5: Bortfalder.
Spørgsmål 6: Ja.
Spørgsmål 7: Ja.
Spørgsmål 8: Ja.
Spørgsmål 9: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. blev der indført nye regler for aflønningspolitikken i den finansielle sektor. De nye regler er indsat i §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed. Loven implementerer EU-direktiv 2009/11/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF.

Loven indebærer blandt andet, at variable løndele til et medlem af bestyrelsen eller direktionen er underkastet nogle bestemte krav. For medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, skal der fastsættes et "passende loft" for variable løndele.

Der gælder herudover en række særlige regler for variable løndele. I hovedtræk kan nævnes:

 • Minimum 50 % af variable løndele skal tildeles i aktier eller aktielignende instrumenter.
 • 40-60 % af alle variable løndele skal afhængigt af bonusstørrelsen udskydes i mindst 3 år, dog 4 år for bestyrelse og direktion. For aktier eller aktielignende instrumenter fastsættes endvidere en passende efterfølgende fastholdelsesperiode, hvor aktierne eller aktieinstrumentet ikke må afhændes, og hvor der ikke må foretages afdækning af risiko (hedging).
 • Al udskudt bonus skal underlægges nærmere specificerede kriterier, der evalueres, og som kan betyde, at bonus helt eller delvist fortabes inden udbetalingen/tildelingen.
 • Det skal sikres, at bestyrelse, direktion og medarbejdere med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil skal tilbagebetale den variable løn helt eller delvist, hvis den er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og hvis modtageren er i ond tro.

På grundlag af de nye regler for aflønningspolitik i den finansielle sektor påtænkes indført et nyt bonusprogram efter retningslinjerne beskrevet nedenfor.

Det nye bonusprogram

De personer, som er omfattet af det nye bonusprogram, falder overordnet set i to hovedgrupper:

 • Direktionsmedlemmer, som omfatter koncerndirektionen og direktionen i datterselskaber
 • Medarbejdere, som er blevet identificeret som væsentlige risikotagere i koncernen.

Primo 2012 (beregningstidspunktet) bliver det besluttet, om de pågældende personer skal have bonus for regnskabsåret 2011. En eventuel bonus beregnes på grundlag af resultatet i årsrapporten for 2011 (beregningsåret) og opfylder størrelsesmæssigt og i relation til betingelserne for udbetaling/tildeling mv. de nye regler i lov om finansiel virksomhed.

Ved bonusberegningen anvendes for både direktionsmedlemmer og øvrige risikotagere et 50/50 split mellem kontant bonus og aktier. Beregningen af antallet af aktier sker på grundlag af den gennemsnitlige børskurs af selskabets aktier de første 10 bankdage efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 (gennemsnitskursen). Hvis der eksempelvis er blevet beregnet 100.000 kr. i bonus til et direktionsmedlem eller risikotager, så vil den pågældende kunne modtage et kontant beløb på 50.000 kr. samt et antal aktier, som modsvarer værdien af 50.000 kr. Antallet af aktier beregnes som 50.000 kr. divideret med gennemsnitskursen. Antallet af aktier nedrundes til nærmeste hele antal. Antallet af aktier låses således fast allerede på beregningstidspunktet. Aktierne bliver dog kun tildelt, hvis de økonomiske mål bliver opfyldt mv., jf. nedenfor.

For den beregnede bonus i form af kontanter gælder, at halvdelen, dvs. i eksemplet 25.000 kr. udbetales straks, mens udbetalingen af den resterende halvdel udskydes. Tildelingen af alle aktier udskydes.

Det bemærkes, at tildelingen af bonus som udgangspunkt ikke er betinget af fortsat ansættelse, jf. dog spørgsmål 5 og 6. Det bemærkes endvidere, at retten til udskudt bonus i form af kontanter og aktier er en personlig og uoverdragelig rettighed. I perioden indtil tildelingen gælder endvidere et forbud mod hedging. Hvis direktionsmedlemmet eller risikotageren afgår ved døden, vil udskudt bonus i form af kontanter og aktier dog blive udbetalt til dødsboet på samme tidspunkter og efter samme retningslinjer, som beskrevet nedenfor, jf. dog spørgsmål 9.

På beregningstidspunktet primo 2012 vil det enkelte direktionsmedlem/risikotager modtage et bonusbrev, hvor det oplyses, hvor stor den beregnede bonus er, og hvordan den fordeler sig mellem kontanter og aktier. Endvidere vil de nærmere betingelser for tildelingen fremgå af bonusbrevet.

Udskudt kontant bonus og aktier er underlagt en række betingelser og tildeles kun den pågældende person, hvis en række specifikke økonomiske mål mv. opfyldes for koncernen i en periode på 1- 5 år. De nærmere betingelser for tildelingen afhænger af, om der er tale om beregnet bonus for direktionsmedlemmer eller øvrige risikotagere.

For så vidt angår kontante bonusbeløb bemærkes, at de vil blive udbetalt senest 6 måneder efter retserhvervelsen af bonussen.

Afslutningsvis bemærkes, at bonusprogrammet for følgende regnskabsår forventes videreført efter samme retningslinjer.

Den primære model for direktionsmedlemmer

Udbetaling/tildeling af bonus til direktionsmedlemmer

Ved beregning af bonus til direktionsmedlemmer anvendes som tidligere nævnt et 50/50 split mellem kontant bonus og aktier.

Halvdelen af den kontante bonus udbetales straks, og den resterende halvdel er en betinget kontant bonus, der udbetales pro rata primo 2013, 2014, 2015 og 2016 forudsat betingelserne opfyldes.

Aktierne tildeles først ledelsesmedlemmet primo 2017 forudsat betingelserne opfyldes.

Hvordan kontante bonusbeløb og aktier tildeles direktionen fremgår af figur 1 i vedlagte bilag.

Betingelser for udbetaling/tildeling af betinget bonus

I lov om finansiel virksomhed stilles der som tidligere nævnt krav om, at der udformes individuelle bonusaftaler med mulighed for at tilbagekalde den ikke udbetalte del af den beregnede bonus.

Udbetalingen/tildelingen af den beregnede bonus i form af kontanter og aktier er derfor betinget af, at visse økonomiske mål for koncernen opfyldes. I bonusprogrammet er fastsat to typer af betingelser.

"alt-eller-intet betingelser", hvor al beregnet bonus i form af kontanter og aktier ikke bliver udbetalt/tildelt og dermed i realiteten mistes fuldt ud.

"Reguleringsbetingelser", hvor hele eller dele af den beregnede bonus i form af kontanter og aktier ikke bliver udbetalt/tildelt og dermed i realiteten mistes helt eller delvist.

De to kriterier skal vurderes hvert enkelt år, inden den årlige pro rata udbetaling/tildeling finder sted. Betingelserne er ens for al udskudt bonus, dvs. såvel for den kontante som den aktiebaserede del. Den aktiebaserede del er dog undergivet yderligere betingelser og tildeles først direktionsmedlemmet primo 2017.

Grundlæggende betingelser for udbetaling/tildeling af udskudt bonus for beregningsåret 2011:

Koncernledelse

Datterselskabsledelse

"Alt eller intet " betingelser

Beregnet bonus tildeles kun ledelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt i betingelsesperioden:

 • Selskabet overholder kapitalkravet eller solvenskravet, og at det vurderes, at der ikke kan være risiko for at kapitalkravet og solvenskravet ikke kan opfyldes.
 • Selskabet ikke får en frist af finanstilsynet om opfyldelse af solvenskrav, eller der kræves udarbejdet en plan for genopretholdelse af virksomhedens økonomiske stilling.
 • Det ikke viser sig, at oplysninger om resultater (grundlaget for beregningen af bonus) er fejlagtige og at modtageren har været i ond tro.

Reguleringsbetingelser    

 • Såfremt koncernens resultat efter skat et givet år er mindst 33 % af budget, tildeles hele den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.
 • Såfremt koncernens resultat efter skat i et givet år er mindre end 33 % af budget, tildeles halvdelen af den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.
 • Såfremt koncernens resultat efter skat et givet år er negativt, tildeles ingen del af den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.      
 • Såfremt datterselskabets resultat efter skat et givet år er mindst 33 % af budget, tildeles hele den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.
 • Såfremt datterselskabet resultat efter skat i et givet år er mindre end 33 % af budget, tildeles halvdelen af den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.
 • Såfremt datterselskabets resultat efter skat et givet år er negativt, tildeles ingen del af den beregnede pro rata bonus for det pågældende år.

Som det fremgår ovenfor tildeles aktier som udgangspunkt på samme måde som kontanter, dvs. pro rata over en fireårig periode. Alle aktier er dog undergivet en betingelsesperiode, således at aktierne først bliver tildelt direktionen primo 2017. I betingelsesperioden har direktionsmedlemmet ikke en ejers beføjelser over aktierne, herunder ingen udbytte- og stemmeret. Det bemærkes endvidere, at retten til udskudt bonus i form af kontanter og aktier er en personlig og uoverdragelig rettighed. I perioden indtil tildelingen af aktierne gælder endvidere et forbud mod hedging.

Udover betingelserne skitseret ovenfor er tildeling af aktier endvidere betinget af, at det i betingelsesperioden ikke har vist sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom. I bonusprogrammet er tildelingstidspunktet således fastsat som det tidspunkt, hvor samtlige betingelser for at medarbejderne modtager aktierne har vist sig at være opfyldt. Aktierne forudsættes leveret til medarbejdernes depoter i umiddelbar forlængelse af tildelingstidspunktet.

Den primære model for øvrige deltagere

Udbetaling/tildeling af bonus til øvrige risikotagere

Ved siden af direktionen er der i koncernen blevet udpeget et antal risikotagere. For denne personkreds vil en evt. bonus blive udbetalt/tildelt efter de samme principper, som gælder for direktionsmedlemmer. Dog vil betingelsesperioden være et år kortere. Bonusbeløb udbetales således pro rata over en treårig periode, mens aktier tildeles efter fire år.

Som det fremgår ovenfor, er reguleringsbetingelserne som udgangspunkt baseret på resultatet i datterselskabet. For visse medarbejdergrupper vil reguleringsbetingelserne i stedet være baseret på resultatet for den enkelte division.

For risikotagere vil hele den beregnede pro rata bonus for det pågældende år kun blive tildelt, såfremt resultatet for divisionen efter skat bliver mindst 33 % af budgettet. Såfremt divisionens resultat efter skat er mindre end 33 % af budget, tildeles alene halvdelen af pro rata bonussen for det pågældende år. Såfremt resultatet bliver negativt, tildeles ingen pro rata bonus for det pågældende år.

Beregning af årets resultat for de enkelte divisioner vil ske efter uændrede principper, hvis organisationen ændres, således at der i videst muligt foretages en objektiv måling i hele betingelsesperioden med udgangspunkt i de organisatoriske forhold på tildelingstidspunktet.

Den alternative model for øvrige deltagere

Alternativ model for udbetaling/tildeling af bonus til øvrige risikotagere

For øvrige risikotagere overvejes indført en alternativ bonusmodel efter retningslinjerne beskrevet nedenfor.

Ved beregning af bonus til øvrige risikotagere, skal der ligeledes anvendes et 50/50 split mellem kontant bonus og aktier.

Halvdelen af den kontante bonus udbetales straks, og den resterende halvdel er en betinget kontant bonus, der først bliver udbetalt risikotageren primo 2015 under forudsætning af, at betingelserne opfyldes.

Aktierne tildeles risikotageren primo 2016 under forudsætning af, at betingelserne opfyldes.

Betingelser for udbetaling/tildeling af udskudt bonus

Udbetaling/tildeling af den beregnede bonus i form kontanter og aktier er i sin helhed betinget af, at visse økonomiske mål mv. opnås i en treårig periode. For bonus for beregningsåret 2011 opstilles følgende betingelser:

"Alt-eller-intet" betingelser

Beregnet bonus tildeles kun risikotageren, hvis følgende betingelser bliver opfyldt i betingelsesperioden:

 • Datterselskabet eller divisionen, hvor den pågældende risikotager er ansat i hvert af regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 har et positivt resultat før skat,
 • Koncernen i hvert af regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 har et positivt resultat før skat og eksklusiv afskrivninger af goodwill.
 • Det ikke viser sig, at oplysninger om resultater (grundlaget for beregning af bonus) er fejlagtige, og at modtageren har været i ond tro.

Reguleringsbetingelser

For beregningsåret 2011 vil hele bonussen i form af kontanter/aktier blive tildelt risikotagerne primo 2015, hvis et datterselskab opnår et resultat på mindst 33 % af budgettet for regnskabsåret 2012 i hvert af de følgende tre regnskabsår regnet fra beregningsåret. Hvis resultatet i blot et enkelt år bliver negativt bortfalder hele den beregnede bonus i form af kontanter og aktier. Hvis resultatet er mellem 0 og 33 % af budgettet for 2012, tildeles bonussen gradvis efter retningslinjerne i eksemplet nedenfor. Det er i eksemplet forudsat, at 33 % af budget for 2012 svarer til X kr.

Eksempel

Årets resultat                    

Tildeling af beregnet bonus

Mindst X kr.

100 %

Mindre end X kr. og mindst X kr.

95 %

Mindre end X kr. og mindst X kr.

90 %

Mindre end X kr. og mindst X kr.

85 %

.

.

.

.

.

.

Mindre end X kr. og mindst X kr.

5 %

Mindre end X kr.    

0 %

Hvis der i et år sker reduktion af den beregnede bonus, er det alene det reducerede kontante beløb/antal aktier, som føres videre til næste år. Den reducerede bonus vil dermed være genstand for eventuel reduktion i de følgende år. Beregnet bonus i form af kontanter/antal aktier, som en gang er bortfaldet i medfør af reglerne for regulering af bonus, kan således ikke erhverves igen. Det, der er til rest af den beregnede bonus efter eventuel regulering for regnskabsårene 2012, 2013 og 2014, tildeles/udbetales risikotageren.

Kontante bonusbeløb udbetales risikotageren primo 2015. Aktier undergives en yderligere betingelsesperiode på et år, således at aktier først bliver tildelt risikotageren primo 2016. Indtil da har risikotageren ikke en ejers beføjelser over aktierne, herunder ingen ret til udbytte og stemmeret.  Det bemærkes endvidere, at retten til udskudt bonus i form af kontanter og aktier er en personlig og uoverdragelig rettighed. I perioden indtil tildelingen gælder endvidere et forbud mod hedging.

Udover de økonomiske mål opstillet ovenfor, gælder der for tildelingen af aktier den yderligere betingelse, at det i betingelsesperioden ikke har vist sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom. I bonusprogrammet er tildelingstidspunktet således fastsat som det tidspunkt, hvor samtlige betingelser for at medarbejderne modtager aktierne har vist sig at være opfyldt. Aktierne forudsættes leveret til medarbejdernes depoter i umiddelbar forlængelse af tildelingstidspunktet."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Kontant bonus beskattes efter ligningslovens § 16 og statsskattelovens § 4.

Beskatningstidspunktet er det tidspunkt, hvor direktionsmedlemmerne og øvrige risikotagere erhverver endelig ret til den kontante bonus. Beskatningen indtræder dog først på udbetalingstidspunktet, hvis udbetalingen sker senest seks måneder efter at den kontante bonus er erhvervet, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 1 (Bekendtgørelse nr. 1254 af 9/11 2010). Ved besvarelsen af nærværende spørgsmål samt spørgsmål 1, 2, 5, 7, 8 og 9 bedes forudsat, at udbetalingen finder sted senest seks måneder efter retserhvervelsen.

Skatteministeriet har i et notat til Finansrådet af 7. maj 2010 om skatteretlige problemstillinger vedrørende udskudt bonusudbetaling taget stilling til, hvilke krav der kan opstilles for, at beskatningen af en bonusudbetaling kan udskydes. Skatteministeriet anfører i denne forbindelse, at hvis betingelserne er af ren formel karakter, således at betingelserne utvivlsomt opfyldes, så indtræder beskatningen allerede på tildelingstidspunktet.

De betingelser, der er knyttet til udbetalingen af den beregnede bonus, er fastsat for at opfylde kravene i §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed. Da udbetalingen af den beregnede bonus er betinget af koncernens efterfølgende præstationer, hersker der reel usikkerhed om, hvorvidt det beregnede bonusbeløb vil blive udbetalt. Beskatningen er derfor efter vores opfattelse udskudt til udbetalingstidspunktet. Det bemærkes i denne forbindelse, at der er tale om en personlig og uoverdragelig rettighed, ligesom der gælder et forbud mod hedging. Direktionsmedlemmet og øvrige risikotagere har dermed ikke mulighed for at disponere over det kontante bonusbeløb inden udbetalingstidspunktet.

Den del af den beregnede kontante bonus, der udbetales straks, beskattes således i 2012. Den udskudte kontante bonus beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter, dvs. for direktionens vedkommende i 2013, 2014, 2015 og 2016. For øvrige risikotageres vedkommende beskattes den udskudte kontante bonus i 2013, 2014, 2015, idet bonusbeløbet for denne gruppe af risikotagere udbetales pro rata over en treårig periode.

Spørgsmål 2

I den alternative model for bonus til øvrige risikotagere udbetales den udskudte kontante del af bonussen først primo 2015.

I lighed med, hvad der er anført ovenfor under spørgsmål 1, er beskatningen efter vores opfattelse udskudt til udbetalingstidspunktet, dvs. 2015, idet der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt det beregnede bonusbeløb vil blive udbetalt, jf. ligningslovens § 16 og statsskattelovens § 4. Det bemærkes i denne forbindelse, at udbetalingen af den udskudte bonus i sin helhed er betinget af, at koncernen, datterselskabet eller divisionen, hvori den pågældende risikotager er ansat, opnår et tilfredsstillende resultat i hvert af de følgende tre regnskabsår.

Spørgsmål 3

Bonus i form af aktier beskattes efter ligningslovens § 16 og statsskattelovens § 4. Beskatningstidspunktet for bonus i form af aktier er derfor i lighed med bonus i form af kontanter udskudt til retserhvervelsestidspunktet.

Aktierne bliver først tildelt, hvis det i den yderligere betingelsesperiode ikke har vist sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom.

Skatteministeriet har i notatet til Finansrådet af 7. maj 2010 om skatteretlige problemstillinger vedrørende udskudt bonusudbetaling taget stilling til, hvilke krav der skatteretligt opstilles for at beskatningen af en bonusudbetaling kan udskydes. Skatteministeriet anfører i denne forbindelse, at hvis betingelserne er af rent formel karakter således, at betingelserne utvivlsomt opfyldes, så indtræder beskatningen allerede på tildelingstidspunktet.

De betingelser, der er knyttet til udbetalingen af den beregnede bonus, er fastsat for at opfylde kravene i §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed. Da udbetalingen af den beregnede bonus i form af aktier af koncernens efterfølgende præstationer, samt at der ikke har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget, hersker der reel usikkerhed om, hvorvidt den beregnede bonus i form af aktier vil blive tildelt. Det bemærkes i denne forbindelse, at der er tale om en personlig og uoverdragelig rettighed, ligesom der gælder et forbud mod hedging. Direktionsmedlemmet og øvrige risikotagere har dermed ikke mulighed for at disponere over aktierne inden tildelingstidspunktet.

I SKM2010.479.SR har Skatterådet endvidere taget stilling til beskatningstidspunktet for kontant bonus til medarbejdere ansat i en bank.

Virksomheden havde opstillet tre forskellige modeller for udbetaling af bonus. I det følgende beskrives alene vilkårene i model 1.

I denne model blev en del af den beregnede bonus udbetalt med det samme. 50-60 % af bonus blev bundet i tre år og udbetalt årligt pro rata i tre rater. I modellen var størrelsen af det udskudte bonusbeløb alene afhængig af udviklingen i moderselskabets "Total Shareholders Return".

Et år efter beregningen af bonus skulle der således foretages en måling af det endelige bonusbeløb til forholdsmæssig udbetaling på grundlag af den procentuelle udvikling (op eller ned) i selskabets Total Shareholders Return i det første år af bindingsperiodens, dvs. eksempelvis fra primo 2011 til primo 2012 for 2010-kontantbonussen.

To år efter beregningen af bonus skulle der foretages måling af det endelige bonusbeløb til udbetaling på grundlag af den procentuelle udvikling (op eller ned) i moderselskabets Total Shareholders Return i de første 2 år af bindingsperioden.

Samme metodik blev anvendt for den sidste måling/udbetaling.

Endvidere gjaldt der følgende generelle vilkår for bonustildelingerne:

 • Medarbejderen havde ingen rådighed eller nogen form for ejers beføjelser i relation til det udskudte bonusbeløb. Den udskudte bonus var bundet og fastlåst indtil det eventuelle udbetalingstidspunkt(er).
 • Der var forbud mod hedging, dvs. at den enkelte medarbejder ikke kunne sikre sig mod et helt eller delvist bortfald af det udskudte bonusbeløb som følge af negative udsving i selskabets Total Shareholders Return i bindingsperioden.
 • Såfremt medarbejderen afgik ved døden i løbet af bindingsperioden, udbetaltes hele det udskudte bonuselement til dødsboet, dog korrigeret i overensstemmelse med vilkårene i den relevante model.

Skatterådet fandt, at retserhvervelsen af bonusbeløbet i den pågældende sag var udskudt til det tidspunkt, hvor det endelige bonusbeløb blev beregnet, idet bonusbeløbet ville variere i op eller nedadgående retning med udviklingen i Total Shareholders Return for koncernens aktier.

I nærværende sag, hvor direktionsmedlemmernes eller de øvrige risikotageres aktier først tildeles senere under betingelse af, at visse nærmere betingelser opfyldes, må det tilsvarende gælde, at beskatningen af modtageren først indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne bliver tildelt, idet der er reel usikkerhed om værdien af aktierne. Det bemærkes i denne forbindelse, at aktien alt andet lige må forventes at svinge mere i værdi end bonus reguleret i forhold til udviklingen Total Shareholders Return, idet risikotagerne ikke modtager udbytte på aktierne i betingelsesperioden.

Efter vores opfattelse er beskatningen af aktierne derfor udskudt til det tidspunkt, hvor de endelig tildeles direktionsmedlemmerne og øvrige risikotagere, dvs. for direktionsmedlemmernes vedkommende i 2017 og for øvrige risikotageres vedkommende i 2016.

Det bemærkes, at aktierne som udgangspunkt vil blive tildelt efter reglerne i ligningslovens § 7 H, således at beskatningen er udskudt til det tidspunkt, hvor aktierne afstås. Spørgsmålet har derfor kun relevans, hvor aktietildelingen rent undtagelsesvist ikke vil kunne rummes inden for 10 % af den pågældende persons årsløn, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2.

Supplerende bemærkninger fra rådgiver til spørgsmålet - 5. jan. 2012

Ifølge Skatteministeriets udkast til indstilling er beskatningen af aktierne ikke udskudt til de tildeles bonusmodtageren. Skatteministeriet henviser til, at aktierne ikke tildeles bonusmodtageren før et år efter sidste regulering, og at aktierne i denne periode er undergivet en yderligere betingelse, nemlig at det i betingelsesperioden ikke har vist sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom. Ifølge udkast til indstilling beror en sådan betingelse alene på modtagerens råden, og betingelsen kan derfor ikke anses for at udskyde retserhvervelsen/beskatningen, jf. SKM2001.556.LR.

SKM2001.556.LR vedrørte en fantomaktieordning, dvs. et bonusinstrument, der er baseret på udviklingen i aktiekursen, men hvor medarbejderen ikke har mulighed for de facto at modtage aktier. Bonussen udbetales i stedet i kontanter. I den pågældende sag havde fantomaktieordningen en løbetid på 10 år. I de første 5 år kunne medarbejderen ikke udnytte fantomaktierne. Fantomaktierne kunne første gang udnyttes efter 5 år, såfremt medarbejderen fortsat var ansat i selskabet. Medarbejderen kunne herefter inden for en periode på 5 år frit vælge, hvornår fantomaktierne skulle udnyttes, dog således at fantomaktien senest skulle udnyttes 10 år efter udstedelsestidspunktet. Ligningsrådet fandt, at medarbejderen måtte anses for at have retserhvervet fantomaktierne 5 år efter udstedelsestidspunktet, idet medarbejderen havde mulighed for at udnytte fantomaktierne fra og med dette tidspunkt, og at medarbejderen havde rådighed over, om fantomaktierne blev udnyttet på dette tidspunkt eller ej.

I nærværende sag har direktionsmedlemmerne og øvrige risikotagere ikke på samme måde rådigheden over, om aktierne bliver tildelt. Det skyldes for det første, at betingelsen om, at afgivelsen af urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonussen kan være afgivet af tredjemand, evt. ved et hændeligt uheld, som ikke kan tilregnes den pågældende som forsætligt eller uagtsom. For det andet skal den konkrete modtager være i ond tro om, at der er afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget, for at bonus mistes, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at den pågældende konkret har haft viden herom. Det skyldes, at begrebet ond tro også omfatter uagtsomhed, dvs. at medarbejderen burde have indset, at der var afgivet urigtige oplysninger. Om aktierne bliver tildelt beror således på en nøje vurdering af en række omstændigheder, som ligger uden for medarbejderens rådighed. Om aktierne bliver tildelt beror derfor heller ikke alene på den enkelte medarbejders råden.

Som anført i vores anmodning om bindende svar, har Skatteministeriet i et notat af 7. maj 2010 til Finansrådet om skattemæssige problemstillinger i relation til udskudt bonusbetaling taget stilling til, hvilke krav der skatteretligt kan opstilles for, at beskatningen af en bonusudbetaling, herunder bonus i form af aktier, kan udskydes. Skatteministeriet anfører i notatet, at hvis betingelserne er af rent formel karakter således, at betingelserne utvivlsomt opfyldes, så vil beskatningen ikke blive udskudt.

Betingelsen om, at bonus i form af aktier kun tildeles medarbejderne, hvis det i betingelsesperioden ikke har vist sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom, er fastsat for at opfylde kravene i § 77 a-d i lov om finansiel virksomhed. Betingelsen kan dermed ikke siges at være af rent formel karakter, idet den skal medvirke til at sikre, at aflønningspolitikken i den finansielle sektor er i overensstemmelse med hensynet til en sund og effektiv risikostyring.

Endvidere bør det efter vores opfattelse ikke have nogen skattemæssig betydning, om medarbejderne tildeles aktier, som det er tilfældet i nærværende spørgsmål, eller kontant bonus, der reguleres med udviklingen i Total Shareholders Return, jf. spørgsmål 7. Det skyldes, at de økonomiske konsekvenser for medarbejderne i de to situationer er de samme. I begge tilfælde bør beskatningen således være udskudt til tildelingstidspunktet/udbetalingstidspunktet.

Vi er derfor af den opfattelse, at beskatningen er udskudt til aktierne tildeles medarbejderne, dvs. til efter at den yderligere betingelsesperiode er udløbet. Spørgsmålet bør derfor efter vores opfattelse besvares med et "Ja".

Spørgsmål 4

I lighed med, hvad der er anført under punkt 3, vil beskatningen af bonus i form af aktier i den alternative model for bonus til øvrige riskotagere først blive beskattet i på tildelingstidspunktet, dvs. i 2016, jf. ligningslovens § 16 og statsskattelovens § 4.

Der skal særligt henvises til de supplerende bemærkninger af 5. jan. 2012 til spørgsmål 3.

Spørgsmål 5

Hvis SKAT mod forventning ikke besvarer spørgsmål 1 med et "ja", overvejes der indsat en bestemmelse i bonusaftalen med den øverste ledelse om, at udbetaling af bonusbeløb er betinget af, at ledelsesmedlemmet ikke har opsagt sin stilling på udbetalingstidspunktet.

Ved den øverste ledelse forstås direktionsmedlemmer, som er anmeldt som direktører i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og hvis ansættelsesforhold dermed ikke er omfattet af reglerne i funktionærloven, herunder reglerne i funktionærlovens § 17 a. For denne persongruppe kan det frit aftales, at udbetaling af kontant bonus er betinget af, at den pågældende person ikke har opsagt sin stilling på udbetalingstidspunktet.

Da betingelsesperioden i alle tilfælde er mere end tre år, er beskatningen dermed udskudt til udbetalingstidspunktet.

Der henvises i denne forbindelse til styresignal om ophævelse af 15 %´s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b (SKM2009.749.SKAT). Her konkluderes det, at der i praksis lægges afgørende vægt på det tidsmæssige perspektiv, og at en treårig betingelse om fortsat ansættelse er tilstrækkelig til at udskyde den skattemæssige retserhvervelse.

Der henvises endvidere til Skatterådet afgørelse i SKM2010.542.SR, hvor Skatterådet lægger til grund, at der i tilfælde af pro rata tildeling af aktier over en længere periode skal foretages en samlet vurdering af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Hvis en aftale indebærer, at der vester (tildeles) optioner, inden der er forløbet tre år regnet fra aftaletidspunktet, og der ifølge en og samme aftale også vester (tildeles) optioner tre år eller mere regnet fra aftaletidspunktet, så er det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt udskudt for samtlige optioner.

Uanset at styresignalet mv. vedrører tildeling af aktier/optioner, kan de opstillede principper finde analog anvendelse på bonusbeløb, idet retserhvervelsesprincippet er et generelt skatteretligt princip, der også gælder ved aflønning med kontante beløb.

Hvis udbetalingen af kontante bonusbeløb er betinget af, at direktionsmedlemmet ikke har opsagt sin stilling på udbetalingstidspunktet, vil det efter vores opfattelse i alle tilfælde indebære, at den skattemæssige retserhvervelse og dermed beskatningen af bonusbeløbet udskydes til udbetalingstidspunktet.

Beskatningen af bonusbeløbene er dermed efter vores opfattelse udskudt til udbetalingstidspunktet, dvs. i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Spørgsmål 6

Hvis Skatterådet mod forventning ikke besvarer spørgsmål 3 eller 4 med et "ja", overvejes der indsat en bestemmelse i bonusaftalen om, at tildelingen af aktier er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren ikke har opsagt sin stilling på tildelingstidspunktet.

Aktier er omfattet af lov nr. 309. af 5. maj om brug af køberet eller tegningsretter til aktier i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven). Der henvises i den forbindelse til de almindelige bemærkninger til lovforslaget, hvor det udtrykkelig er nævnt, at aktier (restricted stocks) er omfattet af loven, jf. eksempelvis også afgørelsen SKM2007.642.SR .

I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør er retsstillingen reguleret af §§ 4 og 5 i aktieoptionsloven. Overordnet set indebærer dette, at direktionsmedlemmet eller risikotageren kun mister retten til at få tildelt aktierne, hvis vedkommende selv opsiger sin stilling inden aktierne tildeles, eller hvis vedkommende opsiges af Selskabet på grund af, at vedkommende har misligholdt ansættelsesforholdet. Det bemærkes, at den øverste koncernledelse ikke er omfattet af reglerne i aktieoptionsloven, hvorfor der for denne persongruppe er aftalefrihed i relation til kravet om fortsat ansættelse.

Da betingelsesperioden i alle tilfælde er mere end tre år er beskatningen dermed udskudt til tildelingstidspunktet, jf. SKM2009.749.SKAT og SKM2010.542.SR refereret ovenfor under spørgsmål 5.

Hvis tildelingen af aktier betinges af, at ledelsesmedlemmet eller risikotageren ikke har opsagt sin stilling på tildelingspunktet, vil det efter vores opfattelse i alle tilfælde indebære, at den skattemæssige retserhvervelse og dermed beskatningen af aktierne udskydes.

Beskatningen af aktierne er derefter efter vores opfattelse udskudt til det tidspunkt, hvor de tildeles risikotagerne, dvs. for direktionens vedkommende i 2017 og for øvrige risikotageres vedkommende i 2016.

Supplerende bemærkninger fra rådgiver til spørgsmålet - 5. jan. 2012

I den primære model er tildelingen betinget af aktierne imidlertid betinget af, at medarbejderen er i uopsagt stilling mv., jf. aktieoptionslovens regler herom, på tildelingstidspunktet. Det vil sige, at øvrige risikotagere skal være i uopsagt stilling 4 år, henholdsvis 5 år for direktionsmedlemmer, efter beregningstidspunktet. Det forhold, at tildelingen af aktierne til øvrige risikotagere også er betinget af, at de økonomiske betingelser skal være opfyldt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år (1, 2, 3 og 4 for direktionsmedlemmer) har således ikke nogen betydning. Også i den primære model er tildelingen af aktierne i alle tilfælde betinget af, at medarbejderen fortsat er ansat i koncernen i mere eller 3 år efter beregningstidspunktet.

Efter vores opfattelse skal spørgsmål 6 derfor besvares med et "ja", idet tildelingen af aktierne i begge modeller er betinget af, at medarbejderen er i uopsagt stilling i mere end 3 år efter beregningstidspunktet.

Spørgsmål 7

Hvis Skatterådet mod forventning ikke besvarer spørgsmål 3 eller 4 med et "ja", overvejes bonus i form af aktier erstattet af en ordning, hvor der i stedet anvendes en kontant bonus. Den kontante bonus tildeles efter helt de samme principper som aktierne. For at opnå en eksponering i forhold til selskabets aktiekurs, vil bonus i hele perioden frem til tildelingen blive reguleret med udviklingen i "Total Shareholders Return" på selskabets aktier.

Udbetalingen af bonussen vil finde sted senest seks måneder efter tildelingstidspunktet.

Ved en regulering med udviklingen i Total Shareholders Return vil den kontante bonus i hele perioden frem til tildelingen blive reguleret proportionalt med udviklingen i Total Shareholders Return for aktien. Reguleringen tager udgangspunkt i børskursen aktien på beregningstidspunktet. Hvis børskursen på beregningstidspunktet er 75 kr. pr. aktie, og børskursen ved udløbet af betingelsesperioden er 100 kr., så vil bonusbeløbet blive reguleret med 33,33% ((100-75):75 x 100), forudsat at der ikke har været udbetalt udbytte på aktien i hele betingelsesperioden. Hvis der i betingelsesperioden har været udbetalt udbytte aktien, vil dette også indgå i Total Shareholders Return. Har der eksempelvis været udbetalt 10 kr. i udbytte i perioden, vil bonussen blive reguleret med 46,67% ((110-75):75 x 100).

På baggrund af den historiske kursudvikling mv. har vi beregnet, hvor stor reguleringen ville have været,  hvis der i 2006 var blevet beregnet en bonus til et direktionsmedlem efter samme retningslinjer som i nærværende bonusprogram. Ifølge beregningerne ville en beregnet bonus på 100.000 kr. skulle reduceres med 41 % svarende til, at der i 2011 skulle have været udbetalt en bonus på 59.000 kr. til direktionsmedlemmet. Reguleringen af bonusbeløbet med udviklingen i Total Shareholders Return indebærer dermed, at der er reel mulighed for, at bonussen kan mistes helt eller delvist.

Som nævnt ovenfor under spørgsmål 3 har Skatterådet i SKM2010.479.SR taget stilling til beskatningstidspunktet for bonus til medarbejdere ansat i en bank.

Skatterådet fandt, at erhvervelsen af bonusbeløbet i den pågældende sag var udskudt til det tidspunkt, hvor det endelige bonusbeløb blev beregnet, idet bonusbeløbet ville variere i op- eller nedadgående retning med udviklingen i Total Shareholders Return, dvs. en regulering af bonusbeløbet efter helt de samme retningslinjer, som overvejes at indføre i det nye bonusprogram.

Hvis der i bonusaftalen indsættes en bestemmelse om, at det kontante bonusbeløb i perioden fra beretningstidspunktet til udbetalingstidspunktet reguleres med udviklingen i Total Shareholders Return på aktien, vil beskatningen efter vores opfattelse dermed være udskudt til udbetalingstidspunktet.

Spørgsmål 8

Hvis Skatterådet mod forventning ikke besvarer spørgsmål 3 eller 4 med et "ja", overvejes bonus i form af aktier erstattet af en ordning, hvor der i stedet anvendes en kontant bonus. Den kontante bonus tildeles efter helt de samme principper som aktierne. For at medarbejderne opnår en eksponering i forhold til selskabets aktiekurs, vil bonus i hele perioden frem til tildelingen blive reguleret med udviklingen i aktiekursen på aktien. Bonusordningen får derved karakter af en SAR (Stock Appreciation Right).

Udbetalingen af bonussen vil finde sted senest seks måneder efter tildelingstidspunktet.

Ved en regulering med udviklingen aktiekursen vil den kontante bonus i hele perioden frem til tildelingen blive reguleret proportionalt med udviklingen i kursen på aktien. Reguleringen tager udgangspunkt i børskursen for aktien på beregningstidspunktet. Hvis børskursen på beregningstidspunktet er 75 kr. pr. aktie, og børskursen ved udløbet af betingelsesperioden er 100 kr., så vil bonusbeløbet blive reguleret med 33,33% ((100-75):75 x 100).

Som det fremgår under spørgsmål 3 og 7 har Skatterådet i SKM2010.479.SR godkendt, at beskatningen af en bonus, der bliver reguleret med udviklingen i Total Shareholders Return, er udskudt til udbetalingstidspunktet.

Hvis bonus reguleres med udviklingen i selskabets aktiekurs, tages der ikke højde for eventuelle udbytter på aktierne. Bonusbeløbet vil dog kunne variere i op- eller nedadgående regning på nogenlunde samme måde som ved reguleringen efter udviklingen i selskabets Total Shareholders Return. Det bemærkes i denne forbindelse, at kursen på aktierne i alt andet lige må forventes at svinge mere i værdi end udviklingen Total Shareholders Return, idet der ved Total Shareholders Return også tages hensyn til eventuelt udbytte på aktierne. Særligt set over en periode med faldende aktiekurs, er effekten større, idet udbytte altid er et positivt beløb.

Skatterådet har i et bindende svar, SKM2009.538.SR, fastslået, at en SAR ikke er en finansiel kontrakt, men en metode til at beregne fremtidig bonus. Bonussen skal derfor beskattes som løn, når betingelserne for bonus er opfyldt. En SAR er et løfte om bonus på et bestemt tidspunkt og størrelsen af bonussen er afhængig af kursstigningen på moderselskabets aktier. Den er ikke knyttet til ejerskab af aktier, og kunne ikke overdrages. Der ville kun blive udbetalt bonus, hvis der skete ændringer i aktiekursen. Det var i den pågældende sag ikke en betingelse, at medarbejderen var ansat på udbetalingstidspunktet.

Beskatningen af bonusbeløbet vil derfor efter vores opfattelse på tilsvarende måde som i SKM2010.479.SR og SKM2009.538.SR være udskudt til udbetalingstidspunktet.

Spørgsmål 9

Hvis Skatterådet mod forventning ikke besvarer spørgsmål 1, 2, 3, eller 4 med et "ja", overvejes der indsat en bestemmelse i bonusaftalen om, at udbetaling af kontant bonus og tildelingen af aktier er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren er i live på udbetalingstidspunktet/tildelingstidspunktet.

I styresignalet SKM2009.749.SKAT om aktielønsaftaler omfattet af ligningslovens § 7 H er taget stilling til en række spørgsmål om retserhvervelse af aktieoptioner.

Det fremgår af styresignalet, at det er SKAT´s opfattelse, at en livsbetingelse i en aktielønsaftale indebærer, at den skattemæssige retserhvervelse udskydes. Da retserhvervelsesprincippet er et generelt princip, vil en livsbetingelse ligeledes udskyde beskatningen af kontant bonus. Der henvises endvidere til SKM2008.111.SR, hvor det fastslås, at en livsbetingelse generelt udskyder beskatningen.

Efter vores opfattelse er beskatningen af kontant bonus og aktierne derfor udskudt til det tidspunkt, hvor den endelig tildeles/udbetales risikotagerne. For direktionens vedkommende beskattes kontant bonus i 2012, 2013, 2014, 2015 og  2016, mens aktier beskattes i 2017. For øvrige risikotagere beskattes kontant bonus i 2012, 2013, 2014, og 2015, mens aktier beskattes i 2016. For øvrige risikotagere omfattet af den alternative bonusmodel beskattes kontant bonus i 2015, mens aktierne beskattes i 2016.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at kontante bonusbeløb, der udbetales efter den primære model til selskabets direktionsmedlemmer og øvrige risikotagere, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter.

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4, stk. 1:

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.

a...."

Praksis

Ifølge statsskatteloven (lov nr. 149 af 10. april 1922) § 4 er den skattepligtige indkomst den skattepligtiges samledes årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Af kildeskattebekendtgørelsen nr. 1254 af 11. september 2010 § 20 fremgår, at indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt.

Begrundelse

Hvis retten til en indtægt er betinget, er retserhvervelsestidspunktet/beskatningstidspunktet afhængigt af betingelsernes indhold og betydning i det konkrete aftaleforhold.

Spørger oplyser, at bonusen beregnes i 2012 på grundlag af regnskabsresultatet for 2011. Halvdelen af den beregnede bonus henføres til en kontant bonus og den anden halvdel omregnes til et antal aktier.

Den kontante bonus, der er udskudt, bliver udbetalt løbende. Hver gang betingelserne er opfyldte for en periode sker der udbetaling af den del af den kontante bonus, der vedrører den overståede periode.

Den udskudte kontante bonus vurderes hvert år, i de følgende år, i forhold til betingelserne for den relevante gruppe (betingelser efter primære model for bonus for direktionsmedlemmer og betingelser efter primære model for øvrige deltagere). Resultatet af denne vurdering afgør om der sker hel, delvis eller ingen udbetaling af kontant bonus.

Den primære model - Direktionsmedlemmer

Det fremgår af det oplyste, bl.a. om reguleringsbetingelserne for den primære model for direktionsmedlemmerne, at såfremt visse økonomiske resultater for koncernen ikke nås i den enkelte periode, så kan den kontante bonus for denne periode bortfalde delvist eller helt.

Den primære model - Øvrige deltagere

Det fremgår af det oplyste, bl.a. om reguleringsbetingelserne for den primære model for øvrige deltagere, at såfremt visse økonomiske resultater for den enkelte division ikke nås i den enkelte periode, så kan den kontante bonus for denne periode bortfalde delvist eller helt.

Skatteministeriet har i sin vurdering af reguleringsbetingelserne forudsat, at de økonomiske mål, der skal opnås, medfører en risiko. Dvs. at der ikke bliver fastsat budgetter, der medfører, at modtagerne af den kontante bonus er sikker på at opfylde reguleringsbetingelserne.

Da der således er en reel usikkerhed for om den kontante bonus rent faktisk udbetales, og det ikke udelukkende er bonusmodtageren selv, der afgør om bonusen skal udbetales er det Skatteministeriets opfattelse, at retserhvervelsen, og altså beskatningstidspunktet, for den kontante bonus er udskudt indtil det kan konstateres, at der skal ske udbetaling.

Under forudsætning, af at udbetaling ikke sker mere end 6 måneder efter den endelige retserhvervelse anses beskatningstidspunktet for udskudt til udbetalingstidspunktet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 2

Spørger ønsker bekræftet, at kontante bonusbeløb, der udbetales til øvrige risikotagere efter den alternative bonusmodel, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter.

Begrundelse

Den alternative bonusmodel adskiller sig ved, at der ikke sker en løbende udbetaling af den kontante bonus, men at udbetalingen sker ad to omgange, ved beregningen og efter 3 år.

Det fremgår af det oplyste, bl.a. om reguleringsbetingelserne for den alternative model for øvrige deltagere, at såfremt visse økonomiske resultater for den enkelte division ikke nås i den enkelte periode, så kan den kontante bonus bortfalde delvist eller helt for den enkelte periode og påvirke den efterfølgende periode.

Da der ved den alternative bonusmodel på samme måde som ved den oprindelige bonusmodel (som spurgt til i spm. 1) er en reel usikkerhed for om den udskudte kontante bonus udbetales, er det Skatteministeriets opfattelse, at der først sker retserhvervelse på det tidspunkt, hvor det konstateres, at medarbejderen vil få bonus.

Under forudsætning, af at udbetaling ikke sker mere end 6 måneder efter den endelige retserhvervelse anses beskatningstidspunktet for udskudt til udbetalingstidspunktet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 3

Spørger ønsker bekræftet, at bonus i form af aktier, der tildeles selskabets direktionsmedlemmer og øvrige risikotagere efter den primære model, beskattes på de respektive tildelingstidspunkter.

Praksis

SKM2001.566.LR

Den bindende forhåndsbesked vedrørte beskatning af en fantomaktie, som kunne udnyttes efter det 5.-10. år efter aftalens indgåelse, og som var betinget af ansættelse i selskabet. Aktien gav ret til 1 pct. af selskabets værdi for hvert år, der var forløbet siden aftalens indgåelse, dog min. 5 år. Ligningsrådet fandt, at ordningen skulle anses som løn til den ansatte. Som følge heraf skulle der ske beskatning i medfør af kildeskattebekendtgørelsen, dvs. på retserhvervelsestidspunktet

Begrundelse

Ved beregningen af bonus sker der en opdeling af bonussen i en aktiedel og en kontantbonus del. Aktiedelen omregnes til et antal aktier på baggrund af en gennemsnitskurs på aktierne på beregningstidspunktet.

Herefter sker, der hvert år, i de næste 4 (henholdsvis 3) år, en vurdering på grundlag af de samme "alt eller intet"-betingelser og reguleringsbetingelser, som anvendes for kontantbonus. Vurderingen sker for hele det endnu ikke udbetalte bonusbeløb, hvert år.

Det fremgår af det oplyste vedr. bonusdelen for aktierne, at erhvervelsen af aktierne beregnes løbende over flere perioder. For den enkelte periode skal der opfyldes nogle betingelser, når disse betingelser er opfyldte, kan der være erhvervet ret til de aktier, der vedrørte denne periode.

Det fremgår af Skatteministeriets svar på spørgsmål 1 vedr. den primære model, at retserhvervelsen er udskudt i den enkelte periode. Dvs. når betingelserne for en enkelt periode er opfyldt, så sker der ikke udskydelse af retserhvervelsen i forhold til disse betingelser.

Det fremgår af det oplyste, at aktierne ikke udleveres til bonusmodtager før 1 år efter den mulige sidste regulering, og at aktierne i den periode er undergivet en yderligere betingelse, nemlig at det ikke i betingelsesperioden viser sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom.

En sådan betingelse beror alene på modtagerens råden - og kan derfor ikke anses at udskyde retserhvervelsen af aktierne, jf. SKM2001.556.LR.

Med baggrund i ovenstående skal aktierne anses for at være retserhvervet allerede efter den sidste vurdering af "alt-eller-intet" betingelserne og reguleringsbetingelserne for den enkelte periode.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 4

Spørger ønsker bekræftet, at bonus i form af aktier, der tildeles øvrige risikotagere efter den alternative bonusmodel, beskattes på de respektive tildelingstidspunkter.

Begrundelse

Den alternative model adskiller sig fra de øvrige ved at halvdelen af den kontante bonus udbetales straks, og den resterende halvdel er en betinget kontant bonus, der først bliver udbetalt til bonusmodtageren primo 2015 under forudsætning af, at betingelserne opfyldes. Aktierne udleveres til bonusmodtageren primo 2016.

Det fremgår af det oplyste vedr. den alternative model for øvrige deltagere, at betingelserne, der skal være opfyldte, for beregningsperioderne er kædet sammen. Dvs. hvis betingelserne for den første beregningsperiode ikke er opfyldte, så kan det medføre delvist eller helt bortfald af den bonus, der skal beregnes for de efterfølgende perioder.

Det er Skatteministeriets vurdering, at en modtager af aktier først vil kunne være sikker på at modtage aktier, når betingelserne for den sidste beregningsperiodeperiodeperiode er opfyldt. Dette skal ses i lyset af, at en regulering i den sidste beregningsperiode kan medføre, at der ikke sker nogen tildeling af aktier.

Skatteministeriet finder, at retserhvervelsen som minimum er udskudt til tidspunktet for den sidste regulering af aktier.

Det fremgår af det oplyste, at der er en efterfølgende periode (som i spørgsmål 3), hvor aktierne ikke udleveres til bonusmodtager før 1 år efter den mulige sidste regulering, og at aktierne i den periode er undergivet en yderligere betingelse, nemlig at det ikke i betingelsesperioden viser sig, at der har været afgivet urigtige oplysninger om beregningsgrundlaget for bonus, og at den enkelte modtager har været i ond tro herom.

En sådan betingelse beror alene på modtagerens råden - og kan derfor ikke anses at udskyde retserhvervelsen af aktierne, jf. SKM2001.556.LR.

Med baggrund i ovenstående skal aktierne anses for allerede at være retserhvervet på tidspunktet for den sidste regulering af antallet af aktier.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 5

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønsker spørger bekræftet, at kontante bonusbeløb, der udbetales til selskabets anmeldte direktører i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter, hvis udbetalingen er betinget af, at direktionsmedlemmet ikke har opsagt sin stilling på de respektive udbetalingstidspunkter.

Bortfalder, da spørgsmål 1 er besvaret med "Ja".

Ad spørgsmål 6

Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, ønsker spørger bekræftet, at bonus i form af aktier beskattes på de respektive tildelingstidspunkter, hvis tildelingen er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren ikke har opsagt sin stilling på de respektive tildelingstidspunkter.

Praksis

Den juridiske vejledning 2011-2 C.A.5.17.4.4 Retserhvervelsestidspunktet

"Ad c) Tildeling af aktier er betinget af fortsat ansættelse

...

Efter aktieoptionsloven bortfalder den ansattes ret til at udnytte tildelte købe- og tegningsretter, hvis den ansatte selv siger op. Hvis det er arbejdsgiveren, der opsiger ansættelsesforholdet forud for udnyttelsen af tildelte købe- og tegningsretter, bevarer den ansatte retten til at udnytte disse, medmindre opsigelsen skyldes den ansattes misligholdelse, eller hvis den ansatte er blevet berettiget bortvist.

...".

Ad d) Tildeling af aktier er udelukkende betinget af at den ansatte ikke selv siger op

...

Ifølge praksis vil betingelser, som den ansatte selv har kontrol over, ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Det væsentlige i vurderingen af, om retserhvervelsestidspunktet er udskudt eller ej, er derfor, om der må formodes at være en reel usikkerhed om, hvorvidt betingelsen er opfyldt. Det endelige retserhvervelsestidspunkt i skattemæssig henseende for en betinget tildelt købe- eller tegningsret afhænger af, hvornår det ikke længere er usikkert, om betingelsen er opfyldt.

Ved vurderingen lægges der i praksis vægt på det tidsmæssige perspektiv. Hvis betingelsen for udnyttelsen derfor er, at den ansatte skal være ansat på udnyttelsestidspunktet, vil det i takt med en længere modningsperiode for udnyttelse af køberetten i stigende grad være usikkert, om den pågældende er ansat. Tre år eller mere vil være en forholdsvis lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange ansatte må anses for usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet om tre år. Ud fra den praksis, der foreligger, må retserhvervelsen i denne situation med andre ord formentlig formodes at være udskudt. Se SKATs styresignal SKM2009.749.SKAT.

....".

Begrundelse

En betingelse om fortsat ansættelse vil som udgangspunkt ikke udskyde retserhvervelsestidspunktet. Retserhvervelsen kan dog blive udskudt, hvis det tidsmæssige perspektiv er, at der skal gå mere end 3 år fra tildeling til endelig levering.

Det fremgår af det oplyste, at tildelingen af aktier er betinget af, at modtageren er i uopsigt stilling efter henholdsvis 4 år eller 5 år efter beregningstidspunktet.

Det er Skatteministeriets vurdering, at ifølge praksis vil en betingelse om fortsat ansættelse efter 3 år medføre en udskydelse af retserhvervelsen. Dette gælder uanset om modtageren er omfattet af aktieoptionsloven eller ej.

Skatteministeriet finder på baggrund af det oplyste, at et krav om fortsat ansættelse efter 4 år eller 5 år vil medføre, at retserhvervelsen er udskudt.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 7

Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, ønsker spørger bekræftet, at kontante bonusbeløb, der udbetales efter samme retningslinjer som bonus i form af aktier, men hvor det udbetalte beløb i hele betingelsesperioden reguleres med udviklingen i Total Shareholders Return, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter.

Spørger undlader i denne model, at udlevere aktier, men giver i stedet kontanter, hvor beløbet reguleres med udviklingen i Total Shareholders Return. Der gælder således stadig samme vurderinger i forhold til regulerings- og "alt eller intet"-betingelserne som vurderet i spørgsmål 3 og 4.

Yderligere er der for aktierne en bindingsperiode, hvor der ikke sker nogen form for regulering, men hvor det alene er en betingelse, at det ikke konstateres, at medarbejderen i ond tro har afgivet urigtige oplysninger til brug for beregningen af bonus.

Praksis

SKM2010.479.SR

Skatterådet kan bekræfte, at en bonusordning, hvor en del af den optjente bonus opspares, og udbetaling gøres afhængig resultatkrav over de næste 3 år, efter en af 3 forskellige modeller, medfører udskydelse af retserhvervelsen af den del af bonusen, der opspares, indtil udbetaling finder sted.

I sagen vil der ske en regulering med udviklingen i Total Shareholders Return. Dette fandt Skatterådet, at medføre en udskydelse af retserhvervelsen.

Begrundelse

Skatteministeriet har i det følgende kun vurderet, om reguleringen med udviklingen i Total Shareholders Return i sig selv medfører en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet, dvs. om der sker en udskydelse af beskatningstidspunktet til udbetalingstidspunktet.

Det fremgår af det oplyste, at en regulering med udviklingen i Total Shareholders Return vil indebære en reel mulighed for, at bonussen mistes helt eller delvist og at denne regulering vil ske for hele perioden frem til tildelingen. Dette medfører efter Skatteministeriets vurdering, at der sker en udskydelse af retserhvervelsen til det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en regulering.

Under forudsætning, af at udbetaling ikke sker mere end 6 måneder efter den endelige retserhvervelse anses beskatningstidspunktet for udskudt til udbetalingstidspunktet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 8

Såfremt spørgsmål 3 eller 4 besvares benægtende, ønsker spørger bekræftet, at kontante bonusbeløb der udbetales efter samme retningslinjer som bonus i form af aktier, men hvor det udbetalte beløb i hele betingelsesperioden reguleres med udviklingen i aktiekursen på selskabets aktier, beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter.

I spørgsmålet vil reguleringen ske i forhold til aktiekursen på selskabets aktier ellers er der ingen forskel i forhold til spørgsmål 7.

Begrundelse

Skatteministeriet har i det følgende kun vurderet, om reguleringen med udviklingen i aktiekursen på selskabets aktier i sig selv medfører en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet, dvs. om der sker en udskydelse af beskatningstidspunktet til udbetalingstidspunktet.

Det fremgår af det oplyste, at en regulering med udviklingen i aktiekursen på selskabets aktier vil indebære en reel mulighed for, at bonussen mistes helt eller delvist og at denne regulering vil ske for hele perioden frem til tildelingen. Dette medfører efter Skatteministeriets vurdering, at der sker en udskydelse af retserhvervelsen til det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en regulering.

Under forudsætning, af at udbetaling ikke sker mere end 6 måneder efter den endelige retserhvervelse anses beskatningstidspunktet for udskudt til udbetalingstidspunktet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 8 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 9

Såfremt spørgsmål 1, 2, 3 eller 4 besvares benægtende, ønsker spørger bekræftet, at kontante bonusbeløb og bonus i form af aktier beskattes på de respektive udbetalingstidspunkter/-tildelingstidspunkter, hvis udbetalingen/tildelingen er betinget af, at direktionsmedlemmet eller risikotageren er i live på de respektive udbetalingstidspunkter/tildelingstidspunkter.

Praksis

SKM2009.749.SKAT (Styresignal)

Under punkt 1.2 i følgende afsnit:

"Udnyttelse betinget af at den ansatte er i live på udnyttelsestidspunktet

Det er SKATs opfattelse, at når aktielønsaftalen indeholder en betingelse om, at købe- eller tegningsretten kun kan udnyttes, såfremt den ansatte er i live på udnyttelsestidspunktet, kan dette tale for, at betingelsen skal tillægges suspensiv virkning.

Der forekommer aktielønsaftaler, der ikke udtrykkeligt regulerer retsstillingen i tilfælde af den ansattes død. Hvis den ansattes død medfører, at tildelte uudnyttede købe- eller tegningsretter bortfalder, og at boet ikke vil få tildelt yderligere retter, vil SKAT lægge til grund, at det er en betingelse for udnyttelse af købe- eller tegningsretterne, at den ansatte er i live på udnyttelsestidspunktet. Også i sådanne situationer vil den skatteretlige retserhvervelse som udgangspunkt blive udskudt indtil opfyldelse af betingelsen.".

Begrundelse

En betingelse om, at bonus bortfalder, såfremt bonusmodtageren afgår ved døden inden udbetalingen, anses for at udskyde retserhvervelsestidspunktet, jf. beskrivelsen i styresignalet SKM2009.749.SKAT.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 9 besvares med "Ja.".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.