Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om

 • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • tinglysning af ejendomsret (E.B.3)
 • tinglysning af pant (E.B.4)
 • andre tinglysninger (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er i denne udgave af vejledningen indarbejdet følgende juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift:

Ved lov nr. 270 af 26. marts 2019 er registreringsafgiften for fly afskaffet med virkning fra 1. april 2019. Lovens §§ 13-15 er ophævet, og lovens titel er ændret. Vejledningen er konsekvensrettet i en række afsnit.

E.B.2.6 Beregning af afgiften

E.B.2.9 Betingelserne for at afgiften kan betales tilbage

 • SKM2019.217.LSR, ikke tilbagebetaling da ejerskifte ikke var tilbageført for at berigtige fejlagtigt angivet adkomsthaver, se E.B.2.9.1.1 om tilbagebetaling ved aflyst ejerskifte af fast ejendom

E.B.3.1 Tinglysning af ejerskifte af fast ejendom

E.B.4 Tinglysning af pant

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018 fast afgift ved tinglysning af underpant i ejerpantebreve i fast ejendom og andelsboliger, se E.B.4.1.7. Der er endvidere indarbejdet en række konsekvensændringer, navnligt i afsnit E.B.4.2.2

E.B.4.2.2 Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger

 • Afsnittet er væsentligt redigeret og omarbejdet som følge af Lov nr. 1728 af 27. december 2018, ændrede regler med virkning fra 1. juli 2019 vedrørende afgiftsnedsættelse ved tinglysning af nyt pant i fast ejendom og andelsboliger (låneomlægninger mv.). Se E.B.4.2.2 og underafsnit. Flere afsnit under E.B.4.2 er endvidere udgået som konsekvens af ændringerne.

E.B.4.3 Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant og immaterielle rettigheder

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018 ændring af frist til 60 dage for aflysning af tidligere pant ved tinglysning af afløsningspantebreve i erhvervsaktiver, virksomhedspant og fordringspant, se E.B.4.3.2 Erhvervsaktiver og E.B.4.3.3 Virksomhedspant og fordringspant