Tinglysning af adkomstændring i forbindelse med indskud af fast ejendom (apportindskud) som følge af selskabers mv. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, er omfattet af § 6a. Bestemmelsen er en undtagelse til hovedreglen i § 4. Anvendelsen af afgiftsnedsættelsen i § 6a, forudsætter, at en række betingelser er opfyldt, og at der på dokumentet afgives erklæring herom.

Tinglyst adkomsthaver
Anvendelsen af § 6a, forudsætter også, at det er den adkomstændring som fremgår af tingbogen, der opfylder betingelserne for fusion; fission; omdannelse efter principperne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse eller tilførsel af aktiver. Indskyder af ejendommen skal således være identisk med den tinglyste adkomsthaver og modtagende selskab er ny adkomsthaver i følge tingbogen. Se hertil SKM2007.185.SKAT og SKM2007.925.LSR .

Selskaber mv
Ved selskaber mv. forstås de selskaber og foreninger, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser. Endvidere er visse personligt ejede virksomheder også omfattet af begrebet "selskaber mv.". Se nærmere pkt. C.1.11.1, pkt. C.1.11.2, pkt. C.1.11.3 og pkt. C.1.11.4 .

 Interessentskaber er ikke omfattet af begrebet "selskaber mv.", medmindre interessentskabet omdannes til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. K/S'ere er ikke omfattet af § 6a, idet komplementaren hæfter personligt for kommanditselskabets gæld. 

Staten og kommuner er ikke omfattet af "selskaber mv.". Se nærmere pkt. C.1.11.5.