Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår RIM kan afskrive et krav som følge af bobehandling. Dvs. når afskrivningen ikke sker efter reglen i INDOG § 16, der er beskrevet i afsnit G.A.3.1.8.1.

Afsnittet indeholder: 

 • Afskrivning ved eftergivelse
 • Afskrivning som følge af forældelse eller præklusion
 • Afskrivning som følge af konkurs
 • Afskrivning som følge af frivillig kreditorordning
 • Afskrivning som følge af tvangsakkord under rekonstuktionsbehandling
 • Afskrivning som følge af gældssanering

Se også

Se også afsnit G.A.3.4 Bobehandling, der indeholder en nærmere beskrivelse af de forskellige former for bobehandling.

Bemærk

En fordring, der er helt eller delvist ophørt som følge af eftergivelse, akkord, forældelse mv., er opgivet/ophørt i forhold til skyldner. Det vil sige, at fordringen ikke længere er retskraftig.

Afskrivning ved eftergivelse

Når skyldner har fået hel eller delvis eftergivelse efter reglerne i INDOG § 13-15, skal det eftergivne beløb afskrives endeligt som opgivet.

Hvis en skatteyder har fået eftergivet

 • arbejdsmarkedsbidrag
 • B-skat og/eller
 • restskat

og skatteyderen som følge af en ændring af skatteansættelsen opnår en overskydende skat eller arbejdsmarkedsbidrag, skal den afskrevne fordring dog dækkes ved modregning i det overskydende beløb, hvis den overskydende skat/arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som den afskrevne fordring (konnekse krav)

Se også

Se også: 

 • Afsnit G.A.3.1.4 Modregning, der nærmere beskriver reglerne for konneks modregning. 
 • Afsnit G.A.3.1.6 Eftergivelse, der beskriver reglerne for eftergivelse.
 • TfS 2000, 748 VLD

Afskrivning som følge af forældelse eller præklusion 

Et krav skal endeligt afskrives, hvis det er ophørt som følge af forældelse eller præklusion, da det ikke længere er retskraftigt og derfor ikke må inddrives hos skyldner.

Er der tidligere afskrevet

 • arbejdsmarkedsbidrag
 • B-skat og/eller
 • restskat

som følge af forældelse eller præklusion og skatteyderen som følge af en ændring af skatteansættelsen opnår en overskydende skat eller arbejdsmarkedsbidrag, skal den afskrevne fordring dog dækkes ved modregning i det overskydende beløb, hvis den overskydende skat/arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som den afskrevne fordring (konnekse krav)

Særligt ved præklusion

I dødsboer er der præklusivt proklama. Det betyder, at dækningen af fordringer, som ikke anmeldes over for skifteretten indenfor en angiven frist, bortfalder

Præklusion omfatter ikke fordringer, der er sikret ved pant eller på lignende måde. Se DSL § 83, stk. 2.

Derimod må den restfordring, der består efter pantets realisation, antages at være omfattet af et proklama. Sælges pantet på tvangsauktion, frivilligt med panthaverens accept eller falder tinglysningen væk på grund af manglende fornyelse, består panteretten ikke længere, og den udækkede restfordring vil være prækluderet.

Se også

Se også:

 • Afsnit G.A.3.1.4. Modregning, der nærmere beskriver reglerne for konneks modregning.
 • Afsnit G.A.3.1.9. Dødsboer og dødsboskifte, der beskriver de forskellige bobehandlings-former i forbindelse med et dødsboskifte.
 • TfS 2000, 748 VLD

Afskrivning som følge af konkurs

 Fysiske personer

Er et krav ikke blevet dækket fuldt ud under konkursbehandlingen, beholder fordringshaver efter konkursens afslutning, sit krav mod skyldneren for den del af kravet, der ikke blev dækket. Se KL § 156.

Afskrivning af et evt. restkrav kan derfor kun ske efter det almindelige regelsæt i INDOG § 16. Se afsnit G.A.3.1.8.1 om endelig afskrivning af fordringer.

Juridiske personer

Hvis der ikke kan gøres et personligt gældsansvar gældende efter konkursen af en juridisk person, kan et krav endeligt afskrives, når konkursboet er afsluttet ,og en eventuel dividende er udloddet.

Hvis boet er sluttet uden midler efter KL § 143, kan et krav endeligt afskrives, selvom det ikke har været anmeldt under konkursbehandlingen.

Er fordringen sikret ved håndpant eller pant i fordringer mv., der som separatistkrav ikke skal realiseres i forbindelse med boets behandling, må endelig afskrivning afvente realisationen af de pantsatte aktiver.

Inden en fordring endeligt afskrives, skal RIM være opmærksom på, om selskabsdeltagerne eller boets bestyrelse/likvidator/rekonstruktør kan drages til ansvar efter SEL § 33. Se afsnit G.A.3.5 om personligt ansvar, om nægtelse af godskrivning af indeholdt A-skat (nulstilling) eller dansk rets almindelige erstatningsregler.

Afskrivning som følge af frivillig kreditorordning

Når RIM tiltræder en frivillig udenretlig akkord, sidestilles dette med en eftergivelse efter INDOG § 13-15, og det eftergivne beløb afskrives endeligt som opgivet/ophørt. Det gælder dog ikke, hvis der er andre, fx kautionister eller medinteressenter, der hæfter for skyldnerens gæld, efter den analoge anvendelse af KL § 14, stk. 3

Ved frivillig likvidation overfor fysiske personer er skyldner alene frigjort for den del af gælden, som en realisation af skyldners aktiver dækker. Afskrivning af et evt. restkrav kan derfor kun ske efter det almindelige regelsæt i INDOG § 16. Se afsnit G.A.3.1.8.1 om endelig afskrivning af fordringer.

Likvidationsakkord indebærer eftergivelse af den del af gælden, som realisation af skyldners aktiver ikke dækker. Afskrivning af restkravet sker som ved eftergivelse.

Afskrivning som følge af tvangsakkord under rekonstuktionsbehandling

En rekonstruktion skal medføre tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse for at være omfattet af reglerne om afskrivning, men herudover afhænger indholdet af rekonstruktionen af de konkrete omstændigheder. Virkningen af en tvangsakkord svarer i det væsentlige til de tidligere regler herom.

Hvis en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end stadfæstelse af en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller at skyldneren i øvrigt ikke længere er insolvent, tages skyldnerens bo automatisk under konkursbehandling samtidig med rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Endelig afskrivning af det bortakkorderede beløb skal derfor finde sted, når rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, er afsluttet. Dvs. når fristen for kære er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.

Afskrivning som følge af gældssanering 

I gældssaneringer er der præklusivt proklama, hvilket betyder, at dækningen af fordringer, som ikke anmeldes over for skifteretten indenfor en angiven frist, bortfalder. Dækning af en anmeldt fordring, som skyldneren bestrider, samt en anmeldt betinget fordring, fx kautionsforpligtelse, bortfalder under visse betingelser.

Endelig afskrivning af det bortsanerede beløb skal finde sted, når gældssaneringssagen er sluttet. Dvs. når fristen for kære af skifterettens kendelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.