Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et krav kan afgangsføres som uerholdelig.

Afsnittet indeholder:

  • Vedrørende uerholdelighedskodning
  • Afgangsførte fordringer
  • Kriterier for at afgangsføre et krav som uerholdelig

Vedrørende uerholdelighedskodning

Der er ikke adgang til uerholdelighedskodning af DR-restancer og SAP-restancer.

Se også

Afsnit G.A.3.1.8.1 Endelig afskrivning af fordringer, der indeholder reglerne om afskrivning efter INDOG § 16, når gælden findes uinddrivelig eller forbundet med uforholdmæssige omkostninger

Afgangsførte fordringer

Uerholdelige fordringer er registreret i KOBRA- og/eller i RIS- systemet.

Når en fordring er afgangsført som uerholdelig, udgiftsføres den i statsregnskabet. Fordringen er stadig retskraftig og skal inddrives, hvis der senere opstår mulighed herfor.

Fordringer, der er afgangsført som uerholdelige, skal fortsat holdes i live. Det vil sige, at der skal foretages forældelsesafbrydende skridt for at hindre, at der indtræder forældelse.

Afgangsførte fordringer bliver stående i de respektive debitorregistre og i det Centrale Fordringsregister (CFR). Eventuelle indbetalinger på afgangsførte fordringer posteres som en ekstraordinær indtægt i statsregnskabet.

Såfremt der ikke er udsigt til fuld dækning af en fordring eller af tidligere afgangsførte fordringer, kan RIM rådgive skyldner om muligheden for at søge hel eller delvis eftergivelse, ellerde muligheder der er for at få en samlet ordning med skyldners øvrigekreditorer.

Kriterier for at afgangsføre et krav som uerholdelig

RIMs mulighed for at afgangsføre DR-restancer og SAP-restancer som uerholdelig ophørte med udgangen af 2010

RIMs mulighed for at afgangsføre KOBRA-restancer som uerholdelig ophører i forbindelse med idriftsættelsen af EFI.

En fordring kan afgangsføres som uerholdelig, når RIM efter forgæves at have forsøgt samtlige inddrivelsesmidler skønner, at fordringen er uerholdelig.

RIM skal derfor inden for de sidste 12 måneder før afgangsførelsen have foretaget mindst et forgæves udlæg for fordringen eller have forsøgt at fremstille skyldner ved politiets foranstaltning. Politifremstilling kan dog udelades, såfremt skyldner efter politiets praksis (alder mv.) ikke vil blive fremstillet.

Dokumentationen kan være følgende:

  • En udskrift af den sidst foretagne udlægsforretning
  • Det brev, hvori politiet meddeler, at politifremstilling har været forgæves
  • En påtegning på sagen om, at den pågældende efter de almindelige regler for politifremstilling ikke ville blive fremstillet
  • Notat om øvrige forgæves inddrivelsesforsøg. 

Skyldner er forsvundet

En fordring kan afgangsføres som uerholdelig, når skyldner ifølge oplysning fra CPR-registret er flyttet til ukendt adresse, og det derfor ikke er muligt at inddrive kravet her i landet.

Dokumentationen er en udskrift fra CPR-registret, der ikke må være over 3 måneder gammel.

CPR-oplysningerne skal løbende overvåges, og der skal iværksættes efterlysning hos politiet med henblik på konstatering af bopæl (indsættelse af spærrekort).

Særlige tilfælde

En fordring kan helt eller delvistafgangsføres som uerholdelig, når RIM ud fra et allerede bestående og dokumenteret kendskab til den pågældendes økonomiske forhold skønner, at et yderligereinddrivelsesforsøg vil være åbenbart formålsløst. Det kan fx være fordi den pågældende

  • er sindssyg
  • er indsat til afsoning af en længere fængselsstrafeller
  • igennem længere tid har været på overførselsindkomst,

og der derfor ikke er udsigt til, at de økonomiske forhold bliver bedre, og kravet ikke opfylder kriterierne for endelig afskrivning.

En fordring kan endvidere afgangsføres som uerholdelig, hvis skyldners betalingsevne ikke levner plads til afdrag på restancen eller alene består af en minimal betalingsevne, som fx ikke engang dækker den løbende rentetilskrivning.

Særregel for SKATs krav på arbejdsmarkedsbidrag og personskatter

RI M kan ikke afgangsføre arbejdsmarkedsbidrag og personskatter som uerholdelige, før der foreligger en endelig årsopgørelse for det indkomstår, som kravet vedrører.

Takserede personskatter skal afvente udløbet af genoptagelsesfristen. Se SFL § 26.

Restancer vedrørende RIMs deltagelse i kreditorordninger m.m

Når en rekonstruktion, der indeholder en tvangsakkord eller en gældssanering, er endelig gennemført, sker der endelig afskrivning af beløbet. Det gælder dog ikke, hvis der er andre, fx kautionister eller medinteressenter, der hæfter for skyldnerens gæld.

Først når RIM forgæves har forsøgt inddrivelse hos den medhæftende person, kan fordringen afgangsføres som uerholdelig eller endeligt afskrives.

Endvidere kan uomstødelige pantefordringer, fx udlæg i fast ejendom, der ikke er omfattet af akkordordningen eller gældssaneringskendelsen, afgangsføres som uerholdelige.

RIM skal derfor være opmærksom på, at der kan indgå beløb til dækning af foretagne udlæg, når den faste ejendom realiseres.