Indhold

Dette afsnit handler om hovedreglerne for godtgørelse af energiafgift af de enkelte energiprodukter og elektricitet. De afgørelser, domme mv. som er nævnt i afsnit E.A.4.6.7, er også relevante for dette afsnit.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag
  • Elektricitet
  • Naturgas og bygas
  • Stenkul, brunkul og koks mv.
  • Mineralolieprodukter.

Regel og lovgrundlag

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel opnå hel eller delvis godtgørelse af afgift af energiprodukter og elektricitet forbrugt i virksomheden til procesformål.

Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms af energiprodukter og varme. Det vil sige fuld fradragsret for den indgående moms, medmindre virksomheden kun har delvis fradragsret for indgående moms. Se ELAL § 11, stk. 16, 1. pkt., GASAL § 10, stk. 2, 1. pkt., KULAL § 8, stk. 2, 1. pkt. og MINAL § 11, stk. 2, 1. pkt., samt ML § 37, stk. 1, ved fuld fradragsret, og ML § 38, stk. 1 og 2, ved delvis fradragsret.

Afgift af mineralolie i form af motorbrændstof, karburatorvæske eller smøreolie og lignende godtgøres ikke. Dog godtgøres afgiften af motorbrændstof anvendt til momspligtig virksomhed inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. Endvidere godtgøres afgiften af mineralolie anvendt som motorbrændstof for transport fra en ejendoms område af egne produkter, der stammer fra den nævnte momspligtige virksomhed. Se MINAL § 11, stk. 2, 2. - 3. pkt., og § 11, stk. 3.

I dette og de følgende afsnit vil jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl blive samlet under betegnelsen "jordbrug, gartneri og skovbrug mv."

Afgift af gas anvendt som motorbrændstof godtgøres ikke, medmindre gassen er anvendt som motorbrændstof ved afprøvning af gasmotorer i forbindelse med produktion af disse, eller er anvendt til momspligtig virksomhed inden for landbrug mv. Ligeledes godtgøres afgiften af gas for transport fra en ejendoms område af egne produkter, der stammer fra den nævnte momspligtige virksomhed. Se GASAL § 10, stk. 2 - 3, og MINAL § 9, stk. 6.

Afgift af benzin godtgøres ikke, ligesom afgift af motorbrændstof anvendt i registrerede motorkøretøjer heller ikke godtgøres. Se MINAL § 11, stk. 1, 1. led, og stk. 3, sidste pkt. og GASAL § 10, stk. 3, sidste pkt.

Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet, samt værker omfattet af bilag 1 til mineralolieafgiftsloven, kan få godtgjort en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtig elektricitet og afgiftspligtige brændsler anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører.

En virksomhed har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet.

Ordningen benævnes også "el-patronordningen". Se ELAL § 11, stk. 17 og 18, GASAL § 8, stk. 4 og 5, KULAL § 7, stk. 3 og 4 og MINAL § 9, stk. 4 og 5.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Elektricitet

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få hel eller delvis godtgørelse for afgiften af elektricitet med undtagelse af 1 øre pr. kWh af

1)      den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet, hvorved elektricitet til belysning anses for at være forbrugt af den, som forbruger belysningen

2)      den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er særskilt leveret til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller anden varmeproducent, der er registreret efter momsloven

3)      den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling af kulde, der er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en kuldeproducent, der er registreret efter momsloven.

Se også

Se også ELAL § 11, stk. 1.

Som udgangspunkt kan der ikke opnås godtgørelse for afgift af energiforbrug anvendt til rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling. Se ELAL § 11, stk. 2.

Siden den 1. januar 2012 har det dog været muligt for momsregistrerede virksomheder at få delvis godtgørelse af elafgiften for forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Adgangen gælder også for virksomheder, der er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (eksempelvis advokater, revisorer, virksomheder med forlystelser mv.).

For at der kan ydes delvis godtgørelse af afgift af elektricitet til rumvarme, kulde mv. dvs. formål omfattet af ELAL § 11, stk. 3, pkt. 7, skal den godtgørelsesberettigede mængde elektricitet være opgjort som den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler. Se ELAL § 11, stk. 5 og 6.

Det betyder, at virksomheder, der opgør forbruget til fx rumvarme efter kvadratmeterreglen eller andre standardsatser, ikke er berettiget til at opnå en yderligere godtgørelse af deres forbrug af elektricitet.

►Ved lov nr. 1395 af 23. december 2012 blev satsen for delvis godtgørelse af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling forhøjet for perioden 2013-2015◄.

►Satser for delvis godtgørelse for 2013-2015◄:

År

Godtgørelse

2013

41,3 øre/kWh

2014

42,0 øre/kWh

2015

42,9 øre/kWh

Fra 2016 reguleres satsen for delvis godtgørelse efter udviklingen i nettoprisindekset. Se ELAL § 11, stk. 3 og MINAL § 32 a.

Satsen for delvis godtgørelse af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling udgjorde i 2012 11,8 øre pr. kWh.

Naturgas og bygas

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort gasafgift af

1)      virksomhedens mængde af forbrugt afgiftspligtigt gas,

2)      den gas, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er leveret særskilt til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller anden varmeproducent, der er registreret efter momsloven

3)      den gas, der er medgået til fremstilling af kulde, der er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en kuldeproducent, der er registreret efter momsloven.

Se også

Se også GASAL § 10, stk. 1.

Stenkul, brunkul og koks mv.

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort kulafgift af

1)      virksomhedens mængde af forbrugte afgiftspligtige varer

2)      den mængde afgiftspligtige varer, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er leveret fra en virksomhed, der er registreret efter momsloven for levering af varme

3)      de varer, der er medgået til fremstilling af kulde, der er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en kuldeproducent, der er registreret efter momsloven.

Se også

Se også KULAL § 8, stk. 1.

Mineralolieprodukter

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort mineralolieafgift af

  • varer forbrugt i virksomheden
  • de varer, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er leveret særskilt til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller fra anden varmeproducent, der er registreret efter momsloven
  • de varer, der er medgået til fremstilling af kulde, der er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en kuldeproducent, der er registreret efter momsloven.

Se også

Se også MINAL § 11, stk. 1.