Indhold

Dette afsnit beskriver formålet og de forskellige begreber i EU-forsendelsesordningen.

Dette afsnit indeholder:

  • Formålet
  • Forsendelsesordningen EU-EFTA.

Formålet

Formålet med EU-forsendelsesordningen er at lette forsendelsen af varer. Der skal kun undersøges formaliteter og foretages kontrol ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne. De administrative formaliteter mellem afgangs- og bestemmelsestoldstederne er reduceret til, at der kun skal afgives grænseovergangsattest ved passage af EU's ydre grænse til et EFTA-land, eller ved passage af en grænse mellem EFTA-lande.

EU-forsendelser er et udtryk, der bruges i forbindelse med Den Europæiske Unions forsendelsesordning. EU-forsendelse er en ordning, der bruges til at sikre kontrollen med varer under transport, der typisk er ankommet til EU fra lande uden for EU og derfor skal fortoldes eller overgå til anden toldprocedure.

Lande omfattet af ordningen

EU har disse 28 medlemsstater, som står i dette skema. Landene tiltrådte i de år, der er angivet i parentes.

Belgien (1957) Euroland

Frankrig (1957) Euroland

Tyskland (1957)Euroland

Italien (1957)Euroland

Luxembourg (1957)Euroland

Holland (1957)Euroland

Danmark (1973)

Irland (1973)Euroland

Storbritannien (1973)

Grækenland (1981)Euroland

Portugal (1986)Euroland

Spanien (1986)Euroland

Østrig (1995)Euroland

Finland (1995)Euroland

Sverige (1995)

Cypern (2004)Euroland

Tjekkiet (2004)

Estland (2004)Euroland

Ungarn (2004)

Letland (2004)

Litauen (2004)

Malta (2004)

Polen (2004)

Slovakiet (2004)Euroland

Slovenien (2004)Euroland

Bulgarien (2007)

Rumænien (2007)

 Kroatien (2013)

Grønland og Færøerne er ikke medlemmer af EU.

xDer blev den 20. maj i 1987 indgået en konvention mellem EU og EFTA-landene (Konventionen om fællesforsendelse). Konventionen indfører foranstaltninger, der kan lette vareudvekslingen mellem Den Europæiske Union, Republikken Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Republikken Tyrkiet og senest pr. 1. december 2015 er Republikken Serbien også tiltrådt denne konvention, der giver lettelser i samhandelen. x

EU og Andorra har truffet en aftale om forsendelse af varer mellem EU og Andorra. Derudover er der truffet en aftale om forsendelse mellem EU og San Marino. Ordningerne med Andorra og San Marino kan ikke anvendes i forbindelse med Konventionen om fælles forsendelseprocedure.

Forsendelsesangivelsen - NCTS

Ved forsendelse af varer anvendes et forsendelsesledsagedokument, der udskrives fra et edb-system, benævnt NCTS- (New Computerized Transit System).

Danmark tilsluttede sig den 15. juni 2003 fuldt ud til NCTS. Systemet anvendes af alle forsendelseslandene. Det betyder, at forsendelsesoplysninger skal indsættes i systemet af virksomhederne. I systemet indtaster SKAT kun forsendelsesangivelser, der er afgivet af rejsende (private personer). Se afsnit F.A.23.3 om NTCS-systemet.

Før iværksættelsen af NCTS anvendtes som forsendelsesangivelse enhedsdokumentet (SAD), der i dag stadigvæk skal anvendes, når NCTS ikke kan benyttes, fx ved systemnedbrud, hvor man overgår til nødprocedure.

Enhedsdokumentet er et ottesiders blanketsæt. Dokumentet kan dog trykkes og anvendes i sæt, der passer til den enkelte vareførselssituation. Ved forsendelse af varer skal der som et minimum altid afgives eksemplar 1, 4, og 5.

Forsendelsesordningen EU-EFTA

Som nævnt er der indgået en konvention mellem EU og samtlige EFTA-lande om lettelser i samhandelen. EFTA-landene har dog ikke accepteret EU-proceduren fuldt ud, men de grundlæggende regler for ordningen, kaldet fælles forsendelsesprocedure, er de samme som i EU-forsendelsesproceduren.

Derfor er reglerne om sondring mellem intern eller ekstern procedure, bilaterale eller multilaterale aftaler om lettelser, toldlukke og administrativ bistand overtaget direkte, hvorimod en række tekniske spørgsmål er behandlet i tillæg til konventionen.

Det er udtrykkeligt fastsat i konventionen, at EFTA-landenes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forsendelsesprocedurerne er de samme som EU's.

Det er et princip, at varer, som transporteres i fælles forsendelse, anses for at være henført under proceduren for EU-forsendelse ved transport inden for EU.

Konventionen fastsætter også, at udfærdigede dokumenter og trufne identifikationsforanstaltninger fra et land har samme retsvirkning som tilsvarende dokumenter eller identifikationsforanstaltninger i de andre lande.

Som et led i EU-Kommissionens handleplan for forsendelse er der etableret et netværk af nationale forsendelseskoordinatorer i alle de lande, der har tiltrådt aftalen om fælles forsendelse.

Derudover er der udpeget regionale forsendelseskoordinatorer ved alle større toldsteder i landene.

I Danmark afholdes der jævnligt møder blandt de danske forsendelseskoordinatorer og andre involverede, der drøfter nye tiltag og ændringer, opståede problemstillinger og fortolkninger, bl.a. for at reglerne anvendes ensartet.