Indhold

Dette afsnit beskriver anvendelsen af transitsystemet, herunder udfyldning af forsendelsesangivelsen i systemet.

Afsnittet indeholder:

 • Hvad er transitsystemet?
 • Det elektroniske ledsagedokument
 • Liste over vareposter
 • Udfyldning af det elektroniske ledsagedokument
 • Formaliteter under transporten.
 • Sikkerhedsstillelse i NCTS.

Hvad er transitsystemet?

EU-Kommissionen, EU-landene samt EFTA-landene besluttede på baggrund af den tiltagende svindel på forsendelsesområdet i 1997, at der skulle indføres et elektronisk forsendelsessystem (NCTS - New Computerized Transit System), og Danmark tilsluttede sig fuldt ud til NCTS den 15. juni 2003. Den 25. september 2005 blev der i NCTS implementeret et garantisystem (GMS - Guarantee Management System), se nedenfor i afsnittet om Sikkerhedsstillelse i NCTS.

Danmark bruger det system, som Kommissionen stillede til rådighed for interesserede lande i forsendelseskonventionen. Systemet kaldes MCC (Minimal Common Core). Systemet er et selvstændigt system, der ikke er integreret i det danske eksport- og importsystem.

Det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) omfatter samtlige forsendelser, der påbegyndes i Konventionslandene. En virksomhed kan kun sende varer i forsendelsesproceduren, hvis den er tilsluttet det elektroniske forsendelsessystem.

Transitsystemet (NCTS) omfatter hovedsageligt vejtransport, men også andre transportformer kan bruge den elektroniske forsendelsesangivelse. Det drejer sig fx om flytransport af T-1-varer, og hvor flyselskabet ikke har tilladelse til den forenklede procedure (flymanifestet anvendes som forsendelsesangivelse).

Jernbanetransport under ledsagelse af et CIM-fragtbrev eller TR-overleveringsbevis samt luftfragt og søtransport under manifestproceduren er indtil videre ikke omfattet af NCTS.

Varerne skal under hele transporten - fra afgangstoldstedet eller en godkendt afsender til bestemmelsestoldstedet eller en godkendt modtager- være ledsaget af det elektroniske ledsagedokument, der er en udskrift af den elektroniske angivelse, samt den eventuelle tilhørende varepostliste.

Det elektroniske ledsagedokument

I forbindelse med indførelsen af det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) blev der indført et elektronisk ledsagedokument, der bruges i stedet for enhedsdokumentet. Forskellen på det elektroniske ledsagedokument og enhedsdokumentet er, dels at samtlige oplysninger står på dokumentets forside, og dels at det er sort tryk printet på hvidt papir. Eksempel på det elektroniske ledsagedokument kan ses her Bilag 45a i GB.

Liste over vareposter

Hvis forsendelsen drejer sig om flere varearter, bruges liste over vareposter, der har erstattet den tidligere papirladeliste. Eksempel på en elektronisk varepostliste kan se her Bilag 45b i GB.

Udfyldning af det elektroniske ledsagedokument

Reglerne om udfyldning af det elektroniske ledsagedokument findes i bilag 37 i GB (Vejledning til det administrative enhedsdokument) Bilag 37 i GB, bilag 37a (forklarende bemærkninger til anvendelsen af forsendelsesangivelser ved udveksling af standardiserede EDI-meddelelser - EDI forsendelsesangivelse) Bilag 37a i GB og bilag 37c (Ekstra koder til det elektroniske forsendelsessystem) Bilag 37c i GB.

Nærmere oplysninger om dataindhold i den elektroniske forsendelsesangivelse findes i "Implementerings-håndbogen", der findes på skat.dk Implementeringshåndbogenwww.skat.dk

Det er ikke alle de oplysninger, som virksomheden indsætter i det elektroniske forsendelsessystem, der udskrives på ledsagedokumentet, fordi nogle oplysninger blot sendes elektronisk fra afgangstoldstedet til bestemmelsestoldstedet.

Rubrik 00

MRN (Movement Reference Number)

En forsendelsesangivelse tildeles automatisk af systemet et unikt referencenummer MRN (Movement Reference Number). Dette referencenummer udskrives på forsendelsesangivelsen sammen med en stregkode. MRN består af 18 karakterer med følgende opbygning:

 • Årets sidste to cifre, fx 12
 • Afgangstoldstedets landekode, fx DK
 • Afgangstoldstedets toldstedskode, fx 009761
 • Alfanumerisk løbenummer, fx 00001234.

LRN (Lokal Reference Number)

Dette nummer tildeles af virksomheden i forbindelse med indsættelse af forsendelsesoplysningerne. LRN består af 22 karakterer med følgende opbygning:

 • Virksomhedens EORI-nr. (8 karakterer)
 • Dato (ÅÅÅÅMMDD) 8 karakterer)
 • Løbenummer 6 karakterer.

Sprogkode

Sprogkoden er "DA"

Rubrik 1

Angivelse

Tredje underrubrik udfyldes sådan, når der er tale om en forsendelsesangivelse:

 • T-1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse
 • T-2: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse
 • T-2 F: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til eller fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om et fælles merværdiafgiftssystem ikke finder anvendelse
 • T-: Forsendelser, der består af både T-1 og T-2varer, jf. liste over vareposter.
 • TIR: Varer, der forsendes under TIR-proceduren.

Rubrik 2

Afsender/Eksportør

Skriv afsenderen/eksportørens fulde navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse.

Angives der kun en afsender/eksportør skrives oplysninger på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Angives der flere afsendere/eksportører skrives oplysningerne på varepostniveau (liste over vareposter).

Rubrik 4

Ladelister

Udfyldes ikke, fordi papirladelister blev afskaffet med virkning fra den 1. januar 2005.

Rubrik 5

Vareposter

Skriv det samlede antal vareposter, som angivelsen omfatter.

Rubrik 6

Antal kolli

Det er ikke obligatorisk at udfylde denne rubrik.

Rubrik 8

Modtager

Skriv modtagerens fulde navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse.

Angives der kun en modtager skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres der flere modtagere skrives oplysningerne på varepostniveau (liste over vareposter).

Udfyldelsen af denne rubrik kan udelades, hvis modtageren er etableret udenfor et EU- eller et EFTA-land.

Rubrik 15(a)

Afsender-/Udførselsland

Skriv landekoden for det land, hvor varerne afsendes fra.

Angives der kun et afsendelsesland skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres der flere afsendelseslande skrives oplysningerne på varepostniveau (liste over vareposter).

Rubrik 17(a)

Bestemmelsesland

Skriv landekoden for det land, hvor varerne sendes til.

Angives der kun et bestemmelsesland skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres der flere bestemmelseslande skrives oplysningerne på varepostniveau (liste over vareposter).

Rubrik 18

Transportmidlets identitet ved afsendelsen

Skriv transportmidlets identitet ved afgang.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellige registreringsnumre (nummerplader), angives registreringsnumret både på det trækkende køretøj og på anhængeren.

Transportmidlets nationalitet ved afsendelsen

Skriv landekoden for det land, hvor transportmidlet er indregistreret.

I de tilfælde, hvor der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellig nationalitet, skrives trækkerens nationalitet.

Rubrik 19

Container

 • Transporteres varerne ikke i container anvendes koden: 0.
 • Transporteres varerne i container anvendes koden: 1.

Rubrik 21

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Transportmidlets nationalitet skal altid angives. Skriv nationaliteten for landet med landekoden.

Transportmidlets identitet er ikke obligatorisk at udfylde i rubrik 21.

Hvis det drejer sig om en kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, skrives nationaliteten på det aktive transportmiddel, dvs.:

 • hvis det fx drejer sig om en lastbil på en færge, er det skibets nationalitet, der skal skrives
 • hvis det fx drejer sig om en trækker med anhænger, er det trækkerens nationalitet, der skal skrives.

Rubrik 31

Varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skrives på hver varepost. Med varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse, så varen kan identificeres.

Når der er tale om en T- forsendelse (blandede forsendelser), skal T-1 og T-2 varer skrives på hver sin varepost.

Særlige oplysninger

Rubrikken skal også indeholde oplysninger om punktafgiftspligtige varer. Skriv denne oplysning ved hjælp af punktafgiftskoden liste over punktafgiftskoder.

Skriv også særlige oplysninger, der knytter sig til de enkelte vareposter, og som kan være fastsat i EU's landbrugsordninger, som fx "Fritagelse for monetære udligningsbeløb" eller "Udførsel af EU er underkastet særlige restriktioner".

Kolli - mærke og nummer

Skriv kollienes mærker og numre.

Hvis emballagekoden indikerer "Bulk" (VQ, VG, VL, VY eller VO) eller ikke emballerede varer (NE), er det valgfrit at udfylde dette felt.

Kolli - art (emballagekode)

Skriv den emballagekode, varerne er pakket eller emballeret i.

Kolli - antal

Skriv det antal kolli, som vareposten indeholder.

Hvis emballagekoden indikerer "Bulk" (VQ, VG, VL, VY eller VO) eller ikke emballerede varer (NE), kan dette felt ikke benyttes.

Antal stk.

Hvis koden NE for ikke emballerede varer er angivet, skal dette felt udfyldes.

Container nummer

Anvendes der containere, skal identifikationsmærkerne for dem skrives.

Følsomme varer - kode

Hvis forsendelsen indeholder følsomme varer, xskal der i de tilfælde, hvor varekoden ikke entydigt identificerer varerne, angives en kode for følsomme varer som et tillæg til den 6-cifrede varekode (HS).x

Følsomme varer - mængde

Skriv de følsomme varers mængde.

Rubrik 32

Varepost

Skriv varepostens løbenummer i henhold til det samlede antal vareposter, der står i rubrik 5.

Rubrik 33

Varekode

Første underrubrik (til venstre) udfyldes i overensstemmelse med EU's varenomenklatur, hvis det kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrikken skal udfyldes i følgende tilfælde:

 • Forsendelsesangivelsen udfyldes af samme person samtidig med eller efter at have udfærdiget en toldangivelse med angivelse af varekoden (fx udførselsangivelse)
 • Forsendelsesangivelsen indeholder følsomme varer, jf. bilag 44c i GB bilag 44c i GB
 • Det kræves af fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 35

Bruttomasse - i alt

Den samlede bruttovægt for forsendelsen skrives i kilo - eventuel med en decimal.

Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost skrives i kilo - eventuel med en decimal.

Ved bruttovægt forstås varernes samlede vægt inklusive al emballage (dog ikke transportmateriel som for eksempel containere).

Rubrik 38

Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost skrives i kilo - eventuelt med en decimal. Ved nettovægt forstås varernes vægt uden nogen form for emballage. Denne oplysning skrives kun, hvis det kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 40

Forudgående dokuments reference

Her henvises til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelser af varerne eller de tilsvarende tolddokumenter.

Rubrik 44

Vedlagte dokumenter - dokumentets art

Skriv kode for det eller de dokumenter, der vedlægges ledsagedokumentet, fx udførselsangivelse - kode 830.

Dokumentreference

Skriv nummer eller anden reference på dokumentet, Der kan angives flere dokumentreferencer på hver varepost.

Yderligere oplysninger

Skriv eventuelle yderligere oplysninger. Hvis der er en tilhørende udførselsangivelse skrives koden DG2.

Rubrik 50

Hovedforpligtet

Skriv den hovedforpligtedes EORI-nummer, fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Rubrik 51

Planlagte grænseovergangssteder og lande

Skriv det planlagte grænseovergangssted, når forsendelsen kører ind i et EFTA-land (fx Norge eller Schweiz).

Hvis forsendelsen skal køre gennem et EFTA-land for derefter igen at køre ind i EU, skal både det planlagte grænseovergangssted ind i EFTA-landet og det planlagte grænseovergangssted ind i EU anføres, dvs. hvis en forsendelse fx skal køre fra Danmark til Italien via Schweiz, så skal både indgangstoldstedet til Schweiz og indgangstoldstedet til Italien skrives på forsendelsesangivelsen.

Rubrik 52

Sikkerhedsstillelsesart og -kode

 • Kode 0 Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 380, stk. 3) artikel 380, stk.3 i GB
 • Kode 1 Samlet kaution
 • Kode 2 Enkelt kaution ved kautionist
 • Kode 3 Kontant depositum
 • Kode 4 Enkelt kaution ved sikkerhedsdokumenter (7.000 EUR)
 • Kode 5 Fritagelse for sikkerhedsstillelse, når det beløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger 500 EUR
 • Kode 6 Fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. artikel 95 i TK artikel 95 i TK
 • Kode 8 Fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer
 • Kode 9 Enkelt kaution efter bilag 47a i GB Bilag 47a i GB.

I forbindelse med anvendelse af godkendte ordninger (godkendt afsender) skal kode 0 eller kode 1 altid bruges.

Sikkerhedsstillelsens referencenummer (GRN - Garanti Reference Number)

Skriv referencenummeret (GRN) på sikkerhedsstillelsen, når der er tale om en sikkerhedsstillelse med kode 0, 1, 4 og 9.

Når der bruges flere sikkerhedsdokumenter (kode 4), skal der skrives flere referencenumre.

Sikkerhedsstillelse - begrænsninger udenfor EU

Skriv landekoden på det/de lande, hvor den anvendte sikkerhedsstillelse ikke er gyldig:

 • CH Schweiz
 • NO Norge
 • IS Island
 • AN Andorra
 • SM San Marino
 • HR Kroatien.

Rubrik 53

Bestemmelsessted og bestemmelsesland

Skriv det kompetente toldsted, hvor varerne skal frembydes og forsendelsesangivelsen skal afsluttes, jf. listen over kompetente toldsteder listen over kompetente toldsteder på EU's hjemmeside

Skriv bestemmelsestoldstedets referencenummer, fx DK009761 (Frederikshavn).

Godkendt modtager

Skriv den godkendte modtagers EORI-nr.

Rubrik C

Afgangstoldsted

Skriv afgangstoldstedets referencenummer, fx DK009264 (Padborg).

Rubrik D

Tidsfrist

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender) skal den hovedforpligtede her skrive en realistisk frist for forsendelsens frembydelse på bestemmelsestoldstedet eller hos den godkendte modtager. Fristen må kun i særlige tilfælde overstige 8 dage.

Antal forseglinger

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den hovedforpligtede her skrive det totale antal forseglinger (toldplomber).

Forseglingsmærke

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den hovedforpligtede her skrive den/de koder, der fremgår af den/de benyttede toldplomber, eller "Fritaget", hvis dette er aftalt med afgangstoldstedet.

Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne forlader afgangstoldstedet til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan der ske ikke planlagte begivenheder som fx uheld med lastbilen, omladning mv.

I sådanne tilfælde skal transportmidlets ansvarlige transportør påtegne ledsagedokumentet. Dette gøres med tydelig håndskrift (blokbogstaver) med kuglepen eller tusch.

Rubrik 55

Omladninger

De første tre linjer af rubrikken påtegnes af den ansvarlige transportør, hvis der omlades fra en lastbil eller container til en anden.

Omladning må ikke ske, før der er indhentet tilladelse hertil af toldmyndighederne i det land, hvor omladningen skal finde sted. Oplysningerne om omladning skal attesteres af toldmyndighederne i rubrik "F".

Rubrik 56

Andre hændelser under transporten

Hvis det kun er det trækkende køretøj, der udskiftes (og der ikke er tale om en behandling eller omladning af varerne), skal det nye trækkende køretøjs registreringsnummer og nationalitet skrives her. I disse tilfælde kræves der ikke tilladelse og påtegning fra toldmyndighederne.

Sikkerhedsstillelse i NCTS

Implementeringen af garantisystemet i 2005 indebærer, at systemet bl.a. håndterer sikkerhedsstillelse i form af samlet kaution (herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse) og enkelt kaution ved kautionist i form af sikkerhedsdokumenter, der fremover skal registreres elektronisk i systemet, inden de kan anvendes i forbindelse med opstart af en forsendelse.

Samlet kaution

Har en virksomhed tilladelse til samlet kaution, registreres alle oplysninger om sikkerhedsstillelsen på garantitoldstedet. Virksomheden får tildelt et GRN (Garanti Reference Nummeret) og en adgangskode. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, der består af 17 cifre.

Adgangskoden er unik, og skal derfor bruges af den hovedforpligtede hver gang den tilhørende sikkerhedsstillelse anvendes til opstart af en forsendelse. Virksomheden har mulighed for at vælge at få registreret yderligere adgangskoder eksempelvis til brug for den enkelte medarbejder i virksomheden. Adgangskoden kan desuden ændres af den hovedforpligtede når som helst, ligesom virksomheden altid kan få tildelt flere adgangskoder. Sikkerhedsstillelsen må kun bruges af de personer, som den hovedforpligtede har autoriseret til det ved at udlevere en adgangskode.

Når den hovedforpligtede har udpeget de personer, som får tildelt en adgangskode, indsendes oplysninger om adgangskoden/adgangskoderne til garantitoldstedet. Adgangskoden skal behandles, som en sikkerhedskode (en slags password). Den hovedforpligtede opbevarer en liste over de personer, der er blevet autoriseret.  Meddelelse om adgangskoden (IE26) fra den hovedforpligtede til garantitoldstedet er ikke elektronisk implementeret i transitsystemet og skal derfor indsendes manuelt.

Enkelt kaution ved kautionist (100 pct. sikkerhedsstillelse)

Ønsker den hovedforpligtede at gøre brug af denne form for sikkerhedsstillelse, skal kautionsdokumentet inden brug indsendes til garantitoldstedet, der skal godkende og registrere dokumentet i transitsystemet.

Garantitoldstedet returnerer originalen til den hovedforpligtede. Sammen med det originale kautionsdokument får den hovedforpligtede udleveret et GRN og en adgangskode til at indsætte i transitsystemet ved opstart af den aktuelle forsendelse. GRN (Garanti Reference Nummeret) er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, der består af 17 cifre.

Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode (en slags password).

Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter (7.000 EUR - ca. 53.000 kr. - pr. dokument)

Den hovedforpligtede køber et antal sikkerhedsdokumenter hos Danske Speditører til dækning af sine forsendelser.

Danske Speditører udsteder disse sikkerhedsdokumenter (TC32), og sammen med det enkelte dokument udleveres et GRN (Garanti Reference Nummeret), der identificerer dokumentet. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, som består af 24 cifre.

Den hovedforpligtede får også tildelt en adgangskode. Adgangskoden skal behandles, som en sikkerhedskode, dvs. som et password.

Danske Speditører sender herefter meddelelse til garantitoldstedet om

 • antallet af solgte sikkerhedsdokumenter
 • hvilke virksomheder, der har købt de sikkerhedsdokumenterne
 • de tildelte GRN og de tilhørende adgangskoder.

De tilsendte sikkerhedsdokumenter kan ikke anvendes, før oplysningerne er registreret af garantitoldstedet.

Procedurer

Når virksomheden indsender en angivelse (IE15) til transitsystemet, sker der en validering af angivelsesoplysningerne. Virksomheden modtager et MRN (MovementRefereceNumber) i en IE28 meddelelse, og sikkerhedsstillelsen valideres.

Er sikkerhedsstillelsen og adgangskoden gyldig, og er der dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, frigives forsendelsen, og virksomheden modtager en meddelelse om frigivelsen (IE29).

Er sikkerhedsstillelsen og/eller adgangskoden ikke gyldig, eller er der ikke dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, modtager virksomheden en meddelelse om, at sikkerhedsstillelsen er ugyldig (IE55).

Når varerne er frembudt ved bestemmelsestoldstedet, og der er sendt en ankomstmeddelelse (IE006) til afgangstoldstedet, bliver det tilhørende sikkerhedsstillelsesbeløb frigivet, og beløbet kan genbruges. Først når afgangstoldstedet har modtaget kontrolresultatet "konform" (IE018) fra bestemmelsestoldstedet, er forsendelsen afsluttet, og den tilhørende sikkerhedsstillelse bliver frigivet.

Procedure ved afgangstoldstedet

Ved opstart af en forsendelse på afgangstoldstedet skal GRN, adgangskode og sikkerhedsstillelsesbeløbet oplyses. Er der tale om en kontant sikkerhedsstillelse i form af rede penge, skal der ikke afgives oplysninger om GRN og adgangskode.

Procedure ved afgivelse af en elektronisk forsendelsesangivelse (IE15)

Når virksomheden indsender en elektronisk angivelse (IE15) til afgangstoldstedet skal følgende oplysninger angives i rubrik 44 (yderligere oplysninger):

 • Sikkerhedsstillelsesbeløbet
 • Valuta (møntsort)
 • GRN (Guarantee Reference Number).

I rubrik 52 (sikkerhedsstillelser) udfyldes følgende felter:

 • Sikkerhedsstillelsens art (kode)
 • Referencenummer (GRN)
 • Adgangskode.

Referencebeløb (samlet kaution)

Ved opstart af en forsendelse sker der validering af sikkerhedsstillelsesbeløbet.

Overstiger referencebeløbet det, som er angivet i virksomhedens tilladelse til samlet kaution, bliver forsendelsen afvist. Det er derfor vigtigt, at den hovedforpligtede på forhånd gør sig overvejelser om, hvorvidt referencebeløbet er stort nok til at dække de forsendelser, som virksomheden starter.