Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en forsendelsesangivelse startes i nødproceduren, når det elektroniske forsendelsessystem er ude af drift.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Hvornår bruges nødproceduren?
 • Hvilke dokumenter kan bruges i nødproceduren?
 • Brug af nødproceduren i standardproceduren
 • Brug af nødproceduren i den forenklede procedure (godkendt afsender)
 • Udfyldning af enhedsdokumentet (SAD)
 • Formaliteter under transporten.

Formål og lovgrundlag

Formålet med nødproceduren er, at både SKAT og virksomheder kan starte forsendelser manuelt, når det elektroniske forsendelsessystem er ude af drift.

Reglerne for nødproceduren står i artikel 353, stk. 2, litra b i GB artikel 353, stk. 2, litra b samt i bilag 37d i GB bilag 37d i GB.

Hvornår bruges nødproceduren?

Nødproceduren kan bruges, når

 • SKATs elektroniske system er ude af drift
 • virksomhedens (den hovedforpligtede) elektroniske system er ude af drift
 • netværket mellem virksomheden (den hovedforpligtede) og SKAT er ude af drift.

Forsendelser, der angives i NCTS, og forsendelser, der angives i nødproceduren, skal betragtes som to klart adskilte procedurer. Det vil sige, at forsendelser, der er påbegyndt og frigivet i NCTS, skal afsluttes i NCTS, og forsendelser, der er påbegyndt i nødproceduren, også skal afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for det administrative enhedsdokument (SAD).

Hvilke dokumenter kan bruges i nødproceduren?

Disse dokumenter kan bruges i nødproceduren:

 • Det administrative enhedsdokument (SAD)
 • En udskrift af SAD udskrevet af virksomhedens system efter reglerne i bilag 37 i GB Bilag 37 i GB
 • Det elektroniske ledsagedokument (TAD), hvis SKAT finder, at virksomheden har behov for det. Hvis TAD anvendes, er det en betingelse, at der hverken er et synligt MRN eller stregkode på dokumentet (overstreget eventuelt med sort tusch).

Uanset hvilken type af dokument, der benyttes, gælder følgende:

 • Angivelsen skal udfyldes i tre eksemplarer, benævnt eksemplar 1, 4 og 5
 • Angivelsen skal på alle tre eksemplarer forsynes på et rødt stempel af format 26 x 59 mm, der anbringes i rubrik A på SAD eller i stedet for MRN og stregkoden på det elektroniske ledsagedokument.

NCTS NØDPROCEDURE

INGEN DATA TILGÆNGELIGE I

SYSTEMET

PÅBEGYNDT DEN__________

(Dato/klokkeslæt)

Brug af nødproceduren i standardproceduren

Enhedsdokumentet eller kopien af det elektroniske ledsagedokument frembydes i tre eksemplarer sammen med varerne på afgangstoldstedet. Angivelsen registreres af afgangstoldstedet med et nummer fra forsendelsesnummerrækken. Hvis virksomheden fremlægger en kopi af et elektronisk ledsagedokument overstreget et eventuelt MRN samt stregkoden med sort tusch. Hvis angivelsen er indsat i NCTS, er det vigtigt, at den efterfølgende bliver slettet af afgangstoldstedet (står i status "Fremsendt" i MCC), når NCTS igen virker. Nødprocedurestemplet påsættes af afgangstoldstedet i rubrik A i enhedsdokumentet eller i stedet for MRN og stregkoden i det elektroniske ledsagedokument.

Forsendelsesangivelsen skal omfatte følgende tre eksemplarer:

 • Eksemplar 1, der beholdes af afgangstoldstedet
 • Eksemplar 4, der følger varerne til bestemmelsestoldstedet og arkiveres der
 • Eksemplar 5, der følger varerne til bestemmelsestoldstedet, og som bestemmelsestoldstedet returnerer til afgangstoldstedet, når forsendelsesproceduren er afsluttet.

Brug af nødproceduren i den forenklede procedure (godkendt afsender)

Nødproceduren i den forenklede procedure (godkendt afsender) kan anvendes, når

 • det system, som virksomheden anvender, ikke er tilgængeligt
 • netforbindelsen mellem det system, som virksomheden anvender, og SKATs system ikke virker.

Tilladelse til at anvende nødproceduren kan gives på to måder:

 • SKAT kan give en generel tilladelse til alle godkendte afsendere ved en udmelding fra "Servicedesk" på Toldsystemets rullemenu, eller
 • det relevante afgangstoldsted kan give tilladelse til den enkelte virksomhed, hvis deres system ikke virker.

Virksomhederne skal i begge tilfælde meddele afgangstoldstedet, at de har startet forsendelser op i nødproceduren samt senest dagen efter indsende eksemplar 1 af enheds- eller ledsagedokumentet til afgangstoldstedet.

De betingelser, der er beskrevet i virksomhedens tilladelse som godkendt afsender med hensyn til forudanmeldelsesfrister mv., skal overholdes, når nødproceduren anvendes.

Hvis mere end to pct. af en godkendt afsenders forsendelser årligt påbegyndes i nødproceduren, skal virksomhedens tilladelse som godkendt afsender tages op til revision af afgangstoldstedet.

Hvis virksomhedens system er ude af drift, kan afgangstoldstedet give tilladelse til, at kun et eksemplar af enhedsdokumentet fremlægges, hvorefter afgangstoldstedet kan taste oplysningerne i NCTS.

Når virksomheden bruger nødproceduren, skal enhedsdokumentet eller kopi af det elektroniske ledsagedokument udfærdiges i tre eksemplarer. Angivelsen registreres af den godkendte afsender med et nummer fra virksomhedens forsendelsesnummerrække. Hvis angivelsen er indsat i NCTS inden systemets nedbrud, er det vigtigt, at den efterfølgende slettes af afgangstoldstedet, hvilket virksomheden har pligt til at sørge for, når NCTS igen virker. Nødprocedurestemplet påsættes af den godkendte afsender i rubrik A i enhedsdokumentet eller i stedet for MRN og stregkoden i det elektroniske ledsagedokument.

Forsendelsesangivelsen skal omfatte følgende tre eksemplarer:

 • Eksemplar 1, der sendes til afgangstoldstedet senest dagen efter forsendelsens opstart
 • Eksemplar 4, der følger varerne til bestemmelsestoldstedet og arkiveres der
 • Eksemplar 5, der følger varerne til bestemmelsestoldstedet, som returnerer det til afgangstoldstedet, når forsendelsesproceduren er afsluttet.

Udfyldning af enhedsdokumentet (SAD)

Reglerne for udfyldelse af enhedsdokumentet findes i bilag 37 i GB bilag 37 i GB

Rubrik 1

Angivelse

Første underrubrik udfyldes kun i forbindelse med fortoldning og udførsel.

Anden underrubrik udfyldes kun i forbindelse med udførsel.

Tredje underrubrik udfyldes, når der er tale om en forsendelsesangivelse eller som dokumentation for, at varerne har status som fællesskabsvarer (T-2 L) Der anføres følgende betegnelser:

 • T 1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse
 • T 2: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse
 • T 2 F: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til eller fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om et fælles merværdiafgiftssystem ikke finder anvendelse
 • T-: Forsendelser, der består af både T-1- og T2-varer, der er opført på supplementsformularer eller særskilte ladelister for hver type varer. Den tomme plads efter T-mærket overstreges.
 • T-2 L: Som dokumentation for, at varerne har status som T2-varer
 • T 2 LF: Som dokumentation for, at varerne har status som T2-varer ved forsendelse til eller fra de steder i Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om et fælles merværdiafgiftssystem ikke finder anvendelse.

Rubrik 2

Afsender/eksportør

Rubrikken er kun obligatorisk at udfylde, når blanketten bruges som dokumentation for fællesskabsstatus, T-2 L eller T-2 LF. I disse tilfælde skrives afsenderens/eksportørens EORI-nummer, navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse.

Rubrik 3

Formularer

Skriv angivelsens løbenummer i forhold til det samlede antal angivelser (angivelser og supplementsangivelser). Vedrører angivelsen kun en varepost udfyldes rubrik 3 ikke. I stedet skrives 1 i rubrik 5.

Rubrik 4

Ladelister

Skriv hvor mange ladelister eller lignende, der eventuelt er vedlagt.

Rubrik 5

Vareposter

Skriv det samlede antal vareposter på forsendelsen.

Rubrik 8

Modtager

Skriv modtagerens EORI-nummer, navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse. Kendes disse oplysninger ikke på afsendelsestidspunktet, eller drejer forsendelsen sig om samlegods til flere modtagere, skrives navn og adresse på den person eller virksomhed, som varerne skal leveres til.

Udfyldelsen af denne rubrik behøves ikke, hvis modtageren er etableret uden for et EU- eller et EFTA-land.

Rubrik 15

Afsendelsesland

Skriv navnet på det land, hvor varerne afsendes fra.

Rubrik 17

Bestemmelsesland

Skriv navnet på land, hvor varerne sendes til. Hvis varerne er bestemt til et ikke EU-land - via et andet EU-land - skrives navnet på det endelige bestemmelsesland.

Rubrik 18

Transportmidlets identitet og nationalitet ved afsendelsen

Skriv transportmidlets nationalitet (landekoden) ved afgang (dog ikke ved jernbanetransport).

Endvidere skrives ved:

 • Skibe. Skriv skibets navn
 • Fly. Skriv flyets registreringsnummer
 • Lastbiler. Skriv køretøjets bilregistreringsnummer/numre
 • Jernbane. Skriv jernbanevognens nummer
 • Post og faste installationer. Her skrives ingen oplysninger.

Rubrik 21

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Transportmidlets nationalitet skal altid angives. Skriv nationaliteten for landet med landekoden.

Transportmidlets identitet er ikke obligatorisk at udfylde i rubrik 21.

Hvis det drejer sig om en kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, skrives nationaliteten på det aktive transportmiddel, dvs.:

 • Hvis det fx drejer sig om en lastbil på en færge, er det skibets nationalitet, der skal skrives.
 • Hvis det fx drejer sig om en trækker med anhænger, er det trækkerens nationalitet, der skal skrives.

Rubrik 25

Anvendes ikke i Danmark. Dog skrives kode 40 for transport af luftfragt ad landevejen (lavtgående fly).

Rubrik 31

Kolli og varebeskrivelse, mærke og nummer, containernummer, antal og art

Skriv kollienes mærker, numre, antal og art.

Hvis det drejer sig om uemballerede varer, skrives antallet af varer, eller der skrives "bulk".

Varebeskrivelsen skrives på hver varepost. Med varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse, så varen kan identificeres.

Rubrikken skal også indeholde oplysninger om punktafgiftspligtige varer. Skriv denne oplysning ved hjælp af punktafgiftskoden liste over punktafgiftskoder.

Hvis der anvendes containere, skal deres identifikationsmærker angives.

Skriv også særlige oplysninger, der knytter sig til de enkelte vareposter, og som kan være fastsat i EU's landbrugsordninger som fx "Fritagelse for monetære udligningsbeløb" eller "Udførsel af EU er underkastet særlige restriktioner".

Rubrik 32

Varepost

Skriv varepostens fortløbende nummer i henhold til det samlede antal vareposter, der er skrevet i rubrik 5. Vedrører angivelsen kun en enkelt varepost, udfyldes rubrikken ikke.

Rubrik 33

Varekode

Første underrubrik (til venstre) udfyldes i overensstemmelse med EU's varenomenklatur, hvis det kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrikken skal udfyldes i følgende tilfælde:

Forsendelsesangivelsen udfyldes af samme person samtidig med eller efter at have udfærdiget en toldangivelse med angivelse af varekoden (fx en udførselsangivelse).

Forsendelsesangivelsen indeholder følsomme varer, jf. bilag 44c i GB bilag 44c i GB.

Det kræves af fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 35

Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost skrives i hele kg (kilogram)

Ved bruttovægt forstås varernes samlede vægt inklusive al emballage (dog ikke transportmateriel som for eksempel containere).

Vedrører angivelsen flere slags varer, er det tilstrækkeligt at skrive den samlede bruttomasse i den første rubrik 35, og de øvrige rubrik 35 udfyldes ikke.

Rubrik 38

Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost skrives i kg (kilogram).

Ved nettovægt forstås varernes samlede vægt uden nogen form for emballage. Denne oplysning skrives kun, hvis det kræves af fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 40

Summarisk angivelse/forudgående dokument

Her henvises til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelse af varerne eller de tilsvarende tolddokumenter. Hvis der skal angives mere end en henvisning, skal man skrive "diverse", og vedlægge forsendelsesangivelsen henvisningerne.

Rubrik 44

Supplerende oplysninger, bilag, certifikater, bevillinger mv.

Her skrives dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, fx varer under aktiv forædling, dels oplysninger om de bilag, der er vedlagt angivelsen, fx kontroleksemplar T-5.

Rubrik 50

Forsendelsens hovedforpligtede eller den bemyndigede repræsentant, sted, dato og underskrift

Skriv den hovedforpligtedes EORI-nummer, navn eller firmanavn samt fuldstændige adresse, eller den bemyndigede repræsentants navn eller firmanavn, hvis denne underskriver angivelsen på vegne af den hovedforpligtede.

Vedkommendes håndskrevne underskrift skal være anført på det eksemplar, der skal blive på afgangstoldstedet. Når det drejer sig om en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften anføre navn og funktion.

Rubrik 51

Planlagte grænseovergangssteder (og lande)

Skriv det planlagte grænseovergangssted, når forsendelsen kører ind i et EFTA-land (fx Norge eller Schweiz).

Hvis forsendelsen skal køre gennem et EFTA-land for derefter igen at køre ind i EU, skal både det planlagte grænseovergangssted ind i EFTA-landet og det planlagte grænseovergangssted ind i EU anføres, dvs. hvis en forsendelse fx skal køre fra Danmark til Italien via Schweiz, skal både indgangstoldstedet til Schweiz og indgangstoldstedet til Italien skrives på forsendelsesangivelsen.

Landene anføres med landekoden:

AD - Andorra

AT - Østrig

BE - Belgien

BG - Bulgarien

CH - Schweiz

CY - Cypern

CZ - Tjekkiet

DE - Tyskland

DK - Danmark

EE - Estland

ES - Spanien

FI - Finland

FR - Frankrig

GB - Det forenede kongerige

GR - Grækenland

HR - Kroatien

HU - Ungarn

IE - Irland

IS - Island

IT - Italien

LT - Litauen

LU - Luxembourg

LV - Letland

MT - Malta

NL - Nederlandene

NO - Norge

PL - Polen

PT - Portugal

RO - Rumænien

SE - Sverige

SI - Slovenien

SK - Slovakiet

SM - San Marino.

Rubrik 52

Sikkerhedsstillelsesart (og kode)

Her skrives sikkerhedsstillelsens GRN-nummer, samt eventuelt kautionsattestens nummer og garantitoldstedet.

Hvis sikkerhedsstillelsen ikke er gældende i alle EFTA-lande eller i Andorra og San Marino, skrives landets landekode i underrubrikken "gælder ikke".

Der skrives desuden sikkerhedsstillelsens kode:

 • Kode 0 Fritagelse for sikkerhedsstillelse
 • Kode 1 Samlet kaution
 • Kode 2 Enkelt kaution ved kautionist
 • Kode 3 Kontant depositum
 • Kode 4 Enkelt kaution ved sikkerhedsdokumenter (7.000 EUR)
 • Kode 5 Fritagelse for sikkerhedsstillelse, når det beløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger 500 EUR
 • Kode 6 Fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. artikel 95 i TK artikel 95 i TK
 • Kode 8 Fritagelse for sikkerhed for visse offentlige organer
 • Kode 9 Enkelt kaution, jf. bilag 47a i GB.

Rubrik 53

Bestemmelsestoldsted (og land)

Skriv det kompetente toldsted, hvor varerne skal frembydes og forsendelsesangivelsen afsluttes, jf. listen over kompetente toldsteder listen over kompetente toldsteder på EU's hjemmeside

Rubrik C

Afgangstoldsted

Skriv afgangstoldstedets navn. Hvis forsendelsen startes af en godkendt afsender, påsættes den godkendte afsenders stempel i denne rubrik.

Rubrik D

Tidsfrist

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den hovedforpligtede her skrive en realistisk frist for forsendelsens frembydelse på bestemmelsestoldstedet eller hos den godkendte modtager. Fristen må kun i særlige tilfælde overstige 8 dage.

Antal forseglinger

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den hovedforpligtede her skrive det antal forseglinger (toldplomber), der er påsat forsendelsen.

Forseglingsmærke

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt SKAT.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den hovedforpligtede skrive den/de numre, der fremgår af den/de benyttede toldplomber, eller "Fritaget", hvis dette er aftalt med afgangstoldstedet.

Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne forlader afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan der ske ikke planlagte begivenheder som fx uheld med lastbilen, omladning mv.

I sådanne tilfælde skal transportmidlets ansvarlige transportør påtegne enhedsdokumentet. Dette gøres med tydelig håndskrift (blokbogstaver) med kuglepen eller tusch.

Rubrik 55

Omladninger

De første tre linjer af rubrikken påtegnes af den ansvarlige transportør, hvis der omlades fra en lastbil eller container til en anden

Omladning må ikke ske, før der er indhentet tilladelse hertil af toldmyndighederne i det land, hvor omladningen skal finde sted. Oplysningerne om omladning skal attesteres af toldmyndighederne på enhedsdokumentets eksemplar 4 og 5.

Rubrik 56

Andre hændelser under transporten

Hvis det kun er det trækkende køretøj, der udskiftes (og der ikke er tale om en behandling eller omladning af varerne), skal det nye trækkende køretøjs registreringsnummer og nationalitet skrives her. I disse tilfælde kræves der ikke tilladelse og påtegning fra toldmyndighederne.