Indhold

Dette afsnit handler om forsendelser, der startes op i standardproceduren på et afgangstoldsted.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Standardproceduren for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer)
 • Standardproceduren for intern EU-forsendelse (T-2 varer)
 • Proceduren ved afgangstoldstedet for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer)
 • Proceduren ved afgangstoldstedet for intern EU-forsendelse (T-2 varer)
 • Hændelser undervejs
 • Proceduren ved grænseovergangsstedet
 • Proceduren ved bestemmelsestoldstedet.

Formål og lovgrundlag

Reglerne skal sikre, at den hovedforpligtede stiller fuld sikkerhed for told og afgifter samt opfylder alle generelle krav under forsendelsesproceduren, når en forsendelsesangivelse startes i standardproceduren.

De generelle krav under forsendelsesproceduren er de samme, uanset om man taler om standardproceduren for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer) eller standardproceduren for intern EU-forsendelse (T-2 varer).

Reglerne findes i artikel 91 i TK artikel 91 i TK samt i artikel 340a-363 i GB artikel 340a-363 i GB.

Standardproceduren for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer)

Proceduren for ekstern forsendelse bruges, når

 • T-1 varer sendes fra et sted i EU's toldområde til et andet sted i EU's toldområde
 • T-1 varer sendes fra et sted i EU's toldområde til eller gennem et EFTA-land (fx Norge, Schweiz og Island) samt til eller gennem Tyrkiet.
 • T-2 varer udføres til et EFTA-land/ Tyrkiet eller gennem et eller flere af disse lande under konventionen om fælles forsendelse, bl.a.
  • mod betaling af restitution som led i den fælles landbrugspolitik
  • under ordningen for aktiv forædling, tilbagebetaling.

Se GB artikel 340c, stk. 3

Standardproceduren for intern EU-forsendelse (T-2 varer)

Proceduren for intern forsendelse bruges, når

 • T-2 varer sendes fra et sted i EU's toldområde til et andet sted i EU gennem et eller flere EFTA-landes/ Tyrkiets område eller til et EFTA-land/ Tyrkiet.
 • T-2F varer sendes til eller fra eller mellem steder inden for EU's toldområde, hvor momssystemdirektivet (Rådets direktiv 2006/112EF) Rådets direktiv 2006/112/EF ikke er gældende, det vil bl.a. sige Athos-bjerget, De Kanariske Øer, de franske oversøiske departementer (Fransk Guyana, Martinique, Guadeloupe og Réunion), Ålandsøerne og Kanaløerne (Jersey, og Guernsey).

Proceduren ved afgangstoldstedet for ekstern forsendelse (T-1 varer)

T-1 varerne skal frembydes på nærmeste toldsted set i forhold til varernes hidtidige placering.

Transport af varerne fra det sted, hvor varerne opbevares, skal ske til det nærmeste ekspeditionssted, hvor forsendelsen opstartes.

Såfremt det ekspeditionssted har lukket på det tidspunkt, hvor forsendelsen ønskes opstartet, skal virksomheden i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgive skriftlig rekvisition, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 131.

Varerne frembydes sammen med forsendelsesangivelsen, som den hovedforpligtede på forhånd har indsendt til det elektroniske forsendelsessystem (NCTS). I stedet for et print af ledsagedokumentet kan den hovedforpligtede eller dennes repræsentant nøjes med at oplyse forsendelsesangivelsens LRN (Local Reference Number) ved ankomst til afgangstoldstedet. Det anbefales dog, at print af ledsagedokumentet frembydes, fordi det i tilfælde af systemnedbrud hos SKAT kan anvendes til opstart af forsendelsen, jf. afsnit F.A.23.4 om brug af nødproceduren.

I en forsendelsesangivelse må kun opføres varer, der er bestemt til indladning i et transportmiddel, og som skal transporteres fra samme afgangstoldsted til samme bestemmelsestoldsted. Et transportmiddel kan dog godt være ledsaget af flere forsendelsesangivelser, der er indladet ved flere afgangstoldsteder og beregnet til losning på flere bestemmelsestoldsteder.

Varerne skal transporteres til bestemmelsestoldstedet ad en økonomisk forsvarlig rute, og hvis forsendelsen indeholder følsomme varer, jf. bilag 44c i GB bilag 44c i GB, skal rejseruten (den bindende transportrute) skrives i forsendelsesangivelsens rubrik 44.  Rejseruten beskrives ved hjælp af ISO-koderne på de lande, transporten involverer, fx DK, SE, FI. En bindende transportrute kan endvidere forlanges, når enten toldmyndighederne eller den hovedforpligtede finder det nødvendigt, jf. artikel 355 i GB artikel 355 i GB.

Ud fra de oplysninger, som den hovedforpligtede eller dennes repræsentant har oplyst, fastsætter SKAT en frembydelsesfrist på bestemmelsestoldstedet. Fristen skal være en realistisk frist beregnet under hensyn til rejseafstand, rejserute mv., og fristen er bindende for toldmyndighederne i de lande, der passeres, og kan ikke ændres.

Til sikring af varernes identitet skal der som hovedregel ske toldlukning af lastrum eller foretages kolliplombering. Dette betyder, at køretøjet skal kunne toldlukkes, og det anbefales derfor, at transporten foregår i et TIR-godkendt køretøj. Anbringelse af toldlukning (plombering af køretøjet) skal altid foretages af toldmyndighederne på afgangstoldstedet, hvorimod kolliplombering skal foretages af den hovedforpligtede eller dennes repræsentant.

Afgangstoldstedet kan fritage for plombering, hvis varernes identitet kan sikres ved hjælp af en detaljeret varebeskrivelse (fx en varekode) i forsendelsesangivelsen. Hvis afgangstoldstedet fritager forsendelsen for toldlukning, skal afgangstoldstedet i forsendelsesangivelsens rubrik "D Kontrolleret af afgangstoldstedet" ud for underrubrikken "Forseglinger" skrive ordet "Fritaget".

Den hovedforpligtede skal stille fuld sikkerhed for betaling af told, moms og punktafgifter, som et EU eller et EFTA-land kan gøre krav på for varer, der under en EU-forsendelse passerer dets område. Hvis forsendelsen går til Andorra, San Marino eller Tyrkiet, skal den stillede sikkerhed være gyldig i disse lande. Sikkerhedsstillelsen skal stilles med afgangslandets satser. For følsomme varer, jf. bilag 44c, er der visse minimumssatser, men disse bruges ikke i Danmark, og det er derfor altid de danske satser, der skal anvendes, når forsendelsen startes op på et dansk afgangstoldsted.

Inden forsendelsen frigives, skal den stillede sikkerhed samt det stillede sikkerhedsbeløb godkendes af afgangstoldstedet. Transportdokumenter, faktura og lignende skal derfor altid fremvises på forlangende. Den hovedforpligtede for en konkret forsendelse må ikke stille sikkerhed for told og afgifter ved benyttelse af flere forskellige former for sikkerhedsstillelse.

Sikkerheden kan stilles på følgende måder:

 • Enkelt kaution i form af kontant depositum
 • Enkelt kaution ved kautionist i form af en selvskyldnerkaution
 • Enkelt kaution ved kautionist i form af sikkerhedsdokumenter
 • Samlet kaution.

Se afsnit F.A.23.5 om sikkerhedsstillelse afsnit F.A.23.5, for en nærmere beskrivelse af de enkelte former for sikkerhedsstillelser.

Efter at SKAT på afgangstoldstedet har foretaget

 • validering af de oplysninger, der er indsat i de enkelte rubrikker i forsendelsesangivelsen
 • en eventuel fysisk kontrol af varerne
 • kontrol af, om den stillede sikkerhed er gyldig, og at den stillede sikkerhed er tilstrækkelig
 • en eventuel toldlukning af køretøjet,

frigiver de forsendelsen i det elektroniske forsendelsessystem (NCTS). Ledsagedokumentet påført MRN (Movement Reference Number) printes og udleveres til den hovedforpligtede eller dennes repræsentant.

Samtidig med, at afgangstoldstedet frigiver forsendelsen, sendes en elektronisk meddelelse om forventet ankomst (IE001) til det planlagte bestemmelsestoldsted samt en meddelelse om forventet grænseovergang (IE 050) til det planlagte grænseovergangssted (hvis forsendelsen involverer et grænseovergangssted). Desuden sendes en elektronisk meddelelse om frigivelsen (IE29) til den hovedforpligtede.

Ledsagedokumentet skal ledsage varerne fra afgangstoldstedet til bestemmelsestoldstedet, hvor det frembydes sammen med varerne.

Proceduren ved afgangstoldstedet for intern forsendelse (T-2 varer)

T-2 varerne frembydes på et valgfrit dansk toldsted. Hvis der kræves en eller flere udførselsangivelser, skal den/de indleveres sammen med forsendelsesangivelsen. Udførselsangivelserne skal være frigivet til udførsel og være forsynet med et MRN (Movement Reference Number). Udførselsproceduren afsluttes i forbindelse med forsendelsesangivelsens opstart.

Varerne frembydes sammen med forsendelsesangivelsen, som den hovedforpligtede på forhånd har indsendt til det elektroniske forsendelsessystem (NCTS). I stedet for et print af ledsagedokumentet kan den hovedforpligtede eller dennes repræsentant nøjes med at oplyse forsendelsesangivelsens LRN (Local Reference Number) ved ankomst til afgangstoldstedet. Det anbefales dog, at print af ledsagedokumentet frembydes, fordi det i tilfælde af systemnedbrud hos SKAT kan anvendes til opstart af forsendelsen, jf. afsnit F.A.23.4 om brug af nødproceduren.

I en forsendelsesangivelse må kun opføres varer, der er bestemt til indladning i et transportmiddel, og som skal transporteres fra samme afgangstoldsted til samme bestemmelsestoldsted. Et transportmiddel kan dog godt være ledsaget af flere forsendelsesangivelser, der er indladet ved flere afgangstoldsteder og beregnet til losning på flere bestemmelsestoldsteder.

Varerne skal transporteres til bestemmelsestoldstedet ad en økonomisk forsvarlig rute, og hvis forsendelsen indeholder følsomme varer, jf. bilag 44c i GB bilag 44c skal rejseruten (den bindende transportrute) skrives i forsendelsesangivelsens rubrik 44. Rejseruten beskrives ved hjælp af ISO-koderne på de lande, transporten involverer, fx DK, SE, FI. En bindende transportrute kan endvidere forlanges, når enten toldmyndighederne eller den hovedforpligtede finder det nødvendigt, jf. artikel 355 i GB artikel 355 i GB.

Ud fra de oplysninger, som den hovedforpligtede eller dennes repræsentant har oplyst, fastsættes en frembydelsesfrist på bestemmelsestoldstedet. Fristen skal være en realistisk frist beregnet under hensyn til rejseafstand, rejserute mv., og fristen er bindende for toldmyndighederne i de lande, der passeres, og den kan ikke ændres.

Til sikring af varernes identitet skal der som hovedregel ske toldlukning af lastrum eller foretages kolliplombering. Dette betyder, at køretøjet skal kunne toldlukkes, og det anbefales derfor, at transporten foregår i et TIR-godkendt køretøj. Anbringelse af toldlukning (plombering af køretøjet) skal altid foretages af afgangstoldstedet, hvorimod kolliplombering skal foretages af den hovedforpligtede eller dennes repræsentant.

Afgangstoldstedet kan fritage for plombering, hvis varernes identitet kan sikres ved hjælp af en detaljeret varebeskrivelse (fx en varekode) i forsendelsesangivelsen. Hvis afgangstoldstedet fritager forsendelsen for toldlukning, skal afgangstoldstedet i forsendelsesangivelsens rubrik D "Kontrolleret af afgangstoldstedet" ud for underrubrikken "Forseglinger" skrive ordet "Fritaget".

Den hovedforpligtede skal stille fuld sikkerhed for betaling af told, moms og punktafgifter, som et EU eller et EFTA-land kan gøre krav på for varer, der under en EU-forsendelse passerer dets område. Hvis forsendelsen går til Andorra, San Marino eller Tyrkiet, skal den stillede sikkerhed være gyldig i disse lande. Sikkerhedsstillelsen skal stilles med afgangslandets satser. For følsomme varer, jf. bilag 44c, er der visse minimumssatser, men disse bruges ikke i Danmark, og det er derfor altid de danske satser, der skal anvendes, når forsendelsen startes op på et dansk afgangstoldsted. Inden forsendelsen frigives, skal den stillede sikkerhed samt det stillede sikkerhedsbeløb godkendes af afgangstoldstedet. Transportdokumenter, faktura og lignende skal derfor altid fremvises på forlangende. Den hovedforpligtede for en konkret forsendelse må ikke stille sikkerhed for told og afgifter ved benyttelse af flere forskellige former for sikkerhedsstillelse.

Sikkerheden kan stilles på følgende måder:

 • Enkelt kaution i form af kontant depositum
 • Enkelt kaution ved kautionist i form af en selvskyldnerkaution
 • Enkelt kaution ved kautionist i form af sikkerhedsdokumenter
 • Samlet kaution.

Se afsnit F.A.23.5 om sikkerhedsstillelse for en nærmere beskrivelse af de enkelte former for sikkerhedsstillelser.

Efter at SKAT på afgangstoldstedet har foretaget

 • validering af de oplysninger, der er indsat i de enkelte rubrikker i forsendelsesangivelsen
 • en eventuel fysisk kontrol af varerne
 • kontrol af, om den stillede sikkerhed er gyldig, og at den stillede sikkerhed er tilstrækkelig
 • en eventuel toldlukning af køretøjet,

frigiver de forsendelsen i det elektroniske forsendelsessystem (NCTS). Ledsagedokumentet påført MRN (Movement Reference Number) printes og udleveres til den hovedforpligtede eller dennes repræsentant.

Samtidig med at afgangstoldstedet frigiver forsendelsen, sendes en elektronisk meddelelse om forventet ankomst (IE001) til det planlagte bestemmelsestoldsted samt en meddelelse om forventet grænseovergang (IE 050) til det planlagte grænseovergangssted (hvis forsendelsen involverer et grænseovergangssted). Desuden sendes en elektronisk meddelelse om frigivelsen (IE29) til den hovedforpligtede.

Ledsagedokumentet skal ledsage varerne fra afgangstoldstedet til bestemmelsestoldstedet, hvor det frembydes sammen med varerne.

Hændelser undervejs

I tidsrummet fra varerne forlader afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan der ske ikke planlagte begivenheder som fx uheld med lastbilen, brud på forseglingen mv. I sådanne tilfælde skal transportmidlets ansvarlige transportør påtegne forsendelsesangivelsen med de nødvendige oplysninger og fremlægge dem for toldmyndighederne i det land, hvor transportmidlet befinder sig.

Vær opmærksom på, at omladning til andet køretøj kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra toldmyndighederne på det sted, hvor omladningen foretages.

Er der kun tale om udskiftning af det trækkende køretøj, uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varer, anses dette ikke som en omladning, der kræver toldmyndighedernes forudgående tilladelse.

Hvis toldmyndighederne i det pågældende land finder, at transporten kan fortsætte på normal vis, påtegner de forsendelsesangivelsen med de ændrede oplysninger, som fx en ændret bindende rute, oplysninger om nye plomber eller ændring af bilens registreringsnummer. De beskrevne regler om hændelser undervejs gælder både for forsendelser, der er startet i proceduren for ekstern forsendelse og i proceduren for intern forsendelse.

Proceduren ved grænseovergangsstedet

I forbindelse med at en forsendelse, der er startet op efter bestemmelserne om ekstern og intern forsendelse, passerer et grænseovergangssted ind i et EFTA-land eller ind i Andorra, San Marino og Tyrkiet, skal der afgives en elektronisk grænseovergangsattest, jf. artikel 359 i GB artikel 359 i GB.

Dette gøres ved, at den hovedforpligtede eller dennes repræsentant fremlægger forsendelses-ledsagedokumentet for toldmyndighederne på grænseovergangsstedet, der derefter registrerer grænseovergangsattesten i NCTS. Grænseovergangsattesten sendes elektronisk til afgangstoldstedet. Tilsvarende gælder, når forsendelsen kører ind i et EU-land, og forsendelsen er startet op i et EFTA-land. Se artikel 35 i Tillæg 1 i Konventionen om en fælles forsendelse af 20. maj 1987 eller i Andorra, San Marino eller Tyrkiet.

Grænseovergangsattesten bruges til at fastslå, hvilket land der skal opkræve told og afgifter af forsendelsen i de tilfælde, hvor forsendelsesproceduren ikke bliver afsluttet på et bestemmelsestoldsted.

Det planlagte grænseovergangssted er skrevet i rubrik 51 på forsendelsesangivelsen, men det kan til hver en tid ændres, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis forsendelsen er startet op i nødproceduren, findes ingen oplysninger i det elektroniske forsendelsessystem, og grænseovergangsattesten skal afgives på papir (TC 10), jf. bilag 46 i GB bilag 46 i GB. Blanketten (TC 10) skal udfyldes af transportøren og indeholde oplysning om transportmidlets betegnelse, art samt registreringsnummer, afgangstoldstedets navn, forsendelsesangivelsens art og nummer samt navnet på det planlagte grænseovergangssted.

TC 10 opbevares på det planlagte grænseovergangssted. Det vil sige, at hvis grænseovergangsattesten er afgivet på et andet grænseovergangssted end det, der står på forsendelsen, skal TC10 sendes til det planlagte grænseovergangssted. Dette gøres af toldmyndighederne på grænseovergangsstedet.

De beskrevne regler om proceduren på grænseovergangsstedet gælder både for forsendelser, der er startet i efter proceduren for ekstern forsendelse og proceduren for intern forsendelse.

Toldmyndighederne kan forlange aflæsning i et omfang, der muliggør gennemførelse af de foreskrevne kontrolforanstaltninger.

Proceduren ved bestemmelsestoldstedet

På bestemmelsestoldstedet frembydes varerne sammen med ledsagedokumentet.  Forsendelsesproceduren afsluttes, og varerne overgår til en anden toldprocedure, fx fortoldning eller udførsel. Bestemmelsestoldstedet sender en elektronisk ankomstmeddelelse (IE006) til afgangstoldstedet, og efter en eventuel fysisk kontrol af varerne sender de et elektronisk kontrolresultat (IE018) til afgangstoldstedet.

Hvis kontrolresultatet modtages som konform, afsluttes forsendelsen på afgangstoldstedet, og den tilhørende sikkerhedsstillelse frigives. Hvis afgangstoldstedet modtager et ikke-konform kontrolresultat fra bestemmelsestoldstedet, overgår forsendelsen til sagsbehandling på afgangstoldstedet, og den hovedforpligtede vil blive kontaktet for at få opklaret en eventuel uoverensstemmelse (fx en manko).

Bestemmelsestoldstedet skal straks efter forsendelsens frembydelse indsætte ankomstmeddelelsen i NCTS, og senest 3 dage efter kontrolresultatet i NCTS. Hvis der er tale om en forsendelse, der er startet op i nødproceduren, skal bestemmelsestoldstedet returnere eksemplar 5 af enhedsdokumentet eller ledsagedokumentet til afgangstoldstedet senest en måned efter forsendelsens frembydelse.

Hvis den hovedforpligtede beder om bevis for forsendelsens frembydelse, skal bestemmelsestoldstedet kvittere for modtagelsen på et ankomstbevis(TC 11), jf. bilag 47 i GB Bilag 47 i GB. Ankomstbeviset skal være udfyldt af den hovedforpligtede og leveres retur til ham eller repræsentanten af bestemmelsestoldstedets toldmyndigheder. Ankomstbeviset kan ikke anvendes som dokumentation for, at proceduren er afsluttet.

Hvis forsendelsen afsluttes af en godkendt modtager, skal denne også kvittere på et ankomstbevis, TC 11, hvis den hovedforpligtede beder om det.

Hvis den hovedforpligtede beder om bevis for forsendelsens afslutning, skal han eller hun aflevere en ekstra kopi af ledsagedokumentet, som bestemmelsestoldstedets toldmyndigheder attesterer med følgende påtegning: "Alternativt bevis - 90202". Se GB artikel 361, stk. 4. Har den hovedforpligtede i forvejen anført teksten "alternativt bevis - 90202" på kopien, accepteres dette ligeledes som en anmodning om bevis for forsendelsens afslutning, som bestemmelsestoldstedet i givet fald kan attestere.

Hvis forsendelsen afsluttes af en godkendt modtager, kan denne derimod ikke kvittere på et alternativt bevis. Denne mulighed er forbeholdt toldmyndighederne på bestemmelsestoldstedet.

Den hovedforpligtede kan altid ændre bestemmelsestoldsted, jf. artikel 361, stk. 5 i GB artikel 361, stk. 5 i GB, medmindre forsendelsen er påført en bindende rejserute. Dette gælder, uanset om forsendelsen er startet op efter EU's eksterne eller interne forsendelsesprocedure eller efter reglerne i Konventionen om en fælles forsendelse af 20. maj 1987.