Indhold

Dette afsnit handler om de forenklede procedurer, der kan benyttes efter ansøgning og under opfyldelse af visse betingelser, der er nærmere beskrevet i de underliggende afsnit.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Generelle betingelser for at få tilladelse til at benytte de forenklede procedurer
 • Samlet kaution, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse
 • Godkendt afsender
 • Godkendt modtager
 • Særlige plomber
 • Fritagelse for bindende transportrute
 • Jernbane
 • Store containere
 • Flytransport
 • Søtransport.

Formål og lovgrundlag

Reglerne skal sikre, at betingelserne for benyttelse af de forenklede procedurer er opfyldt, og at virksomheden har fået en tilladelse af SKAT, før de forenklede ordninger benyttes.

Reglerne findes i artikel 76, stk. 4, i TK, artikel 97, stk. 2 i TK samt i artikel 313-313b i GB, artikel 324c og 324e i GB samt artikel 372-450 i GB.

Generelle betingelser for at få tilladelse til at benytte de forenklede procedurer

Tilladelse til brug af de forenklede procedurer gives kun til virksomheder eller personer, der

 • er etableret i EU (hvis tilladelsen drejer sig om samlet kaution, skal virksomheden eller personen dog være etableret i det EU-land, hvor sikkerheden gives)
 • regelmæssigt benytter proceduren for EU-forsendelse, dvs. regelmæssigt afsender eller modtager varer, og
 • ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

For at sikre en korrekt forvaltning af de forenklede procedurer, gives der kun tilladelse, hvis toldmyndighederne kan overvåge og kontrollere proceduren uden brug af for mange ressourcer, ligesom det er en betingelse, at virksomhederne fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol af procedurernes overholdelse.

En ansøgning om benyttelse af de forenklede procedure skal være skriftlig, dateret og underskrevet. Ansøgningen skal derudover indeholde alle de nødvendige oplysninger for at sikre, at vilkårene for den enkelte type af forenklinger kan overholdes.

I tilladelsen fastsættes betingelserne for anvendelse af de forenklede procedurer samt gældende kontrol og regnskabsregler.

Virksomheden skal underrette SKAT om alle de forhold, der opstår efter tilladelsen er givet og som kan påvirke indholdet af tilladelsen.

De generelle betingelser for at få tilladelse til de forenklede ordninger står i artikel 373-378 i GB.

Samlet kaution, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse

Reglerne vedrørende samlet kaution, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse er omtalt i afsnit F.A.23.5, der handler om de forskellige typer af sikkerhedsstillelser, der kan bruges i forsendelsesproceduren.

Reglerne for at få tilladelse til samlet kaution, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse står i artikel 379-384 i GB.

Godkendt afsender

SKAT kan give tilladelse til:

 • at virksomheden sender varer efter EU´s forsendelsesordning ved brug af det elektroniske forsendelsessystem, (NCTS), uden at frembyde varerne og uden at fremlægge forsendelse-ledsagedokumentet for afgangsstedet.
 • at virksomheden sender varer efter nødproceduren i EU's forsendelsesordning, jf. bestemmelserne i Bilag 37d i GB, uden at frembyde varerne og uden at fremlægge forsendelsesangivelsen. Det er en betingelse, at virksomheden i hvert enkelt tilfælde har fået tilladelse til brug af nødproceduren af SKAT.

Det er en betingelse for at få en tilladelse som godkendt afsender, at virksomheden er tilsluttet det elektroniske forsendelsessystem (NCTS), samt at virksomheden har tilladelse til samlet kaution eller har en fritagelse for sikkerhedsstillelse.

I tilladelsen fastsættes blandt andet, hvilket eller hvilke afgangstoldsteder forsendelserne kan startes fra samt hvilke varekategorier, der eventuelt ikke er omfattet af tilladelsen som godkendt afsender. Tilladelsen kan ikke anvendes ved forsendelse af følsomme varer, der er omfattet af bilag 44c i GB, med mindre virksomheden har en tilladelse til samlet kaution, der omfatter følsomme varer. Ved følsomme varer forstås kun varer over de i førnævnte bilag anførte minimumsmængder.

Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis den godkendte afsender ikke overholder de betingelser, der er fastsat i tilladelsen, eller hvis den godkendte afsender ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelsen.

Den godkendte afsender påsætter eventuelle toldplomber, og transporten skal foregå enten i TIR-godkendte køretøjer, eller i køretøjer der opfylder samme krav som TIR-godkendte køretøjer.

Ansøgning om tilladelse til brug af "godkendt afsender"-ordningen sendes til SKAT (SC Aarhus), der undersøger om de adresser, som virksomheden har skrevet i ansøgningen, kan godkendes. Der er forskellige krav, der skal opfyldes, hvis en adresse skal godkendes som indladningsadresse, fx skal der kunne foretages fysisk kontrol på adressen, inden forsendelsens frigivelse.

Virksomheden skal have truffet aftale med SKAT om plombering. Plomberne skal være godkendt af SKAT og følgende plombetyper er i øjeblikket godkendt:

 • Tyden metal band seal, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Envopack Posilock segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Domino metal segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Cash bag segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Cable Breakaway segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Tyden ALUM-A-LOC WIRE SEAL, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • FLEXIGRIP 500 WIRE SEAL, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Wire seal HSO43, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Pull-tight-seals med betegnelsen "ONESEAL PTW 5.0mm", der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
 • Miladan T-seal, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.

For visse forsendelser af kødvarer, bliver der af eksportvirksomheder påsat en særlig veterinærplombe af mærket "One-seal". Det kan fx være i forbindelse med udførsel af varer med eksportrestitution. Denne forsegling kan ikke erstatte den forsegling, der skal anvendes ved forsendelse af varer. Toldforsegling skal under alle omstændigheder påsættes.

Der skal foretages kolliforsegling i tilfælde, hvor forsegling af rum (køretøj eller container) ikke finder sted. Kolliforsegling kan kun finde sted, hvis varerne er emballeret på en sådan måde, at der ikke kan udtages varer, uden der umiddelbart enten kan ses brud på emballagen eller på forseglingen. Til kolliforseglingen skal der anvendes toldsnøre. Snøringen skal foretages som krydssnøring, og der skal anvendes rulleplombe. Hertil anvendes plombetang, der er forsynet med det tildelte tilladelsesnummer, som præges i plomben.

Hvis varernes identitet kan fastholdes alene ved varebeskrivelsen i rubrik 31 i forsendelse-ledsagedokumentet eller i de supplerende dokumenter, kan transporten dog ske uden forsegling (fx ensartede, let identificerbare varer eller varer, hvis identifikation kan ske på grundlag af et fabrikationsnummer el. lign.).

Forsendelsesangivelser, der startes op af en godkendt afsender, skal i rubrik C, jf. bilag 62 i GB forsynes med et særligt stempel, der skal indeholde følgende oplysninger:

 • "DK"
 • Afgangstoldsted
 • Udstedelsesdato
 • Virksomhedens navn
 • Tilladelsens nummer.

Stemplet anbringes elektronisk på forsendelses-ledsagedokumentet. Til brug ved forsendelser, der startes i nødproceduren, skal virksomheden anskaffe et tilsvarende stempel, der i disse tilfælde anbringes i rubrik C på enhedsdokumentet, jf. afsnit F.A.23.4 om brug af nødproceduren.

T-2 (varer i fri omsætning)

Forsendelserne kan opstartes på de adresser, som den hovedforpligtede har fået godkendt jf. den udstedte tilladelse, uanset hvor varerne transporteres fra.

T-1 (varer, der ikke er i fri omsætning)

Hvis den hovedforpligtede har en godkendt adresse på det sted, hvor varerne skal transporteres fra, opstartes forsendelsen dér. I modsat fald transporteres varerne til nærmeste godkendte adresse eller ekspeditionssted, hvor forsendelsen opstartes.

Varer under en økonomisk procedure f.eks fra toldoplag, kan dog anvende overførselsproceduren, hvis virksomhedens bevilling indeholder tilladelse til det.

Virksomheden skal på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-16.00 underrette SKAT om de forestående forsendelser.

Forudanmeldelsen, der indsendes pr. mail, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Eventuelt LRN-nummer for forsendelsen
 • Dato
 • Virksomhedens CVR-nummer og navn
 • Indladningsstedets adresse
 • Indladningstidspunkt og/eller afgangstidspunkt
 • Vareart(er) med eventuelle varekoder
 • Mængde (antal kolli, stk. samt kg)
 • Varernes bestemmelsessted
 • Eventuelle særlige procedurer, fx varer fra midlertidig oplag (MIO/MIG), varer fra toldoplag (offentligt eller privat), varer fra aktiv forædling mv.
 • Øvrige betingelser - mailadresser mv. - fremgår af virksomhedens tilladelse som godkendt afsender.

Virksomheden kan undlade at indsende forudanmeldelse på mail, hvis oplysningerne om indladningstidspunkt/afgangstidspunkt og opbevaringssted angives direkte i forsendelsesangivelsen (rubrikken "angivelsesstedet" i meddelelse IE015). Der skal dog altid indsendes forudanmeldelse på mail, hvis forsendelsen startes op i nødproceduren.

Forsendelse-ledsagedokumentet forsynes automatisk ved udstedelsen med et referencenummer i det dertil indrettede felt, kaldet ?MRN-nummer" (Movement Reference Number).

Den godkendte afsender skal i en særlig fortegnelse registrere følgende oplysninger:

 • Afgangstoldsted
 • MRN-nummer
 • Henvisning til eventuelt referencenummer i forbindelse med fraførsel fra midlertidig oplag (MIO/MIG)
 • Henvisning til eventuelt referencenummer i forbindelse med udførsel.

Fortegnelsen indsendes løbende mindst en gang ugentligt til afgangstoldstedet. Kopi af fortegnelsen skal opbevares i virksomheden.

xDen godkendte afsender kan undlade at indsende fortegnelsen, hvis virksomheden i forsendelsesangivelsens rubrik 44 har henvist korrekt til MRN på udførselsangivelsen eller reference-numret på den MIG/MIO-angivelse, der skal afsluttes ved varernes frigivelse til forsendelsesproceduren.x

Hvis den godkendte afsender ønsker at annullere en forsendelse med angivelse af MRN, kan det ske i to situationer.

 • Forsendelsen er endnu ikke frigivet (IE029 ikke sendt). Virksomheden sender en annulleringsanmodning (IE014) til afgangstoldstedet. Timeren fastlåses. Toldstedet undersøger anmodningen og sender herefter en annulleringsbeslutning (IE009) til virksomheden. Annulleringsbeslutningen kan indeholde en begrundet godkendelse eller en afvisning.
 • Forsendelsen er frigivet (IE029 er sendt). Virksomheden sender en annulleringsanmodning (IE014) til afgangstoldstedet. Anmodningen vil automatisk blive afvist. Virksomheden skal derfor samtidig kontakte afgangstoldstedet og meddele, at en anmodning er sendt med anførsel af forsendelsens MRN. Toldstedet undersøger anmodningen og sender herefter en annulleringsbeslutning (IE009) til virksomheden. Annulleringsbeslutningen kan indeholde en begrundet godkendelse eller en afvisning.

Hvis de varer, der er omfattet af forsendelsen, ikke er til stede på den godkendte afsenders adresse bliver anmodningen afvist.

Virksomheden kan starte forsendelser op i nødproceduren, hvis SKAT har givet tilladelse til det. Hvis der træffes beslutning om at anvende nødproceduren, er det vigtigt at sikre, at alle angivelser, der er indført i NCTS, men som ikke er viderebehandlet, fordi systemet svigtede, skal annulleres. Virksomheden har pligt til at meddele dette til det pågældende afgangstoldsted.

Reglerne vedrørende tilladelse som godkendt afsender står i artikel 76, stk. 4 i TK samt i artikel 372, stk. 1, litra d i GB, 373-378, 398-400 og 402 i GB.

Bilag

 

Godkendt modtager

SKAT kan give tilladelse til

 • at virksomheden modtager varer ved brug af det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) uden at frembyde varerne og uden at fremlægge forsendelse-ledsagedokumentet for bestemmelsestoldstedet.
 • at virksomheden modtager varer, der er startet under nødproceduren i EU's forsendelsesordning uden at fremlægge forsendelsesangivelsen for bestemmelsestoldstedet, jf. bestemmelserne i Bilag 37d i GB.

Det er en betingelse for at få en tilladelse som godkendt modtager, at virksomheden er tilsluttet og autoriseret til det elektroniske forsendelsessystem (NCTS), SKATs toldsystem og eventuelt manifestsystem. Varer, som tilladelsen gælder for, skal i forbindelse med varernes ankomst angives elektronisk til ekspresfortoldning eller oplæggelse på midlertidigt oplag (MIO/MIG).

Hvis varerne ankommer til virksomhedens adresse på et tidspunkt, hvor virksomhedens personale ikke er til stede (om natten, i weekenden mv.), skal angivelse til ekspresfortoldning eller midlertidigt oplag straks ske førstkommende hverdag efter varernes ankomst. Varerne skal i sådanne tilfælde dog forblive på transportmidlet.

Varerne må ikke forlade virksomhedens adresse, før angivelse til ekspresfortoldning eller midlertidigt oplag er frigivet. Det vil sige, at eventuelle kontrolformaliteter er iagttaget.

Tilladelsen kan ikke anvendes ved indførsel af:

 • Varer for hvilke der er særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde
 • Varer, der transporteres under TIR-ordningen.

Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis den godkendte modtager ikke overholder de betingelser, der er fastsat i tilladelsen, eller hvis den godkendte modtager ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelsen.

Såfremt en del af en varesending er omfattet af oven­nævnte punkter, skal hele sendingen angives til ekspresfortoldning eller oplæggelse på midlertidigt oplag (MIO/MIG) ved et toldekspeditionssted efter de almindelige regler.

Tilladelsen kan kun anvendes for hele ladninger. Ved hele ladninger forstås, at samtlige varer på transportmidlet er til virksomheden.

De nærmere regler for afslutning af forsendelsesangivelser og udfærdigelse af losningsrapport fremgår af selve tilladelsen.

Virksomheden skal efter aftale med bestemmelsestoldstedet underrette toldstedet om de pågældende forsendelser med tilhørende referencenumre i SKATs toldsystem eller i manifestsystemet. Dette kan ske ved at skrive de/det pågældende referencenummer i forsendelses-ledsagedokumentet.

Virksomheden skal på transportørens anmodning udstede et ankomstbevis (TC11), hvori erklæres, at dokumenterne og varerne er overgivet til virksomheden, jf. bilag 47 i GB.

Virksomheden skal inden for ekspeditionstiden, som er hverdage mellem kl. 8.00-16.00, underrette SKAT om de forestående ekspeditioner. Fristen er senest 2 timer før varernes ankomst.. Forudanmeldelsen sker elektronisk til toldsystemet. Hvilke koder mv. der skal benyttes til det enkelte bestemmelsestoldsted, fremgår af virksomhedens bevilling som godkendt modtager.

Når forsendelse, der er startet i nødproceduren, ankommer til den godkendte modtagers adresse, skal den godkendte modtager straks indsende forsendelses-ledsagedokumentet eller kopi 4 og 5 af forsendelsesangivelsen til bestemmelsestoldstedet. Angivelsen skal være påført oplysning om ankomstdato, referencenummer i toldsystemet eller manifestsystemet, eventuelle forseglingers tilstand og uregelmæssigheder.

Virksomheden hæfter som ekspeditør for told og afgifter efter Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling, TBEK.

Reglerne for tilladelse som godkendt modtager står i artikel 76, stk. 4 i TK samt i artikel 372, stk. 1, litra e i GB, 373-378 og 406-408 i GB.

Særlige plomber

SKAT kan give en virksomhed eller person tilladelse til at benytte særlig forsegling af transportmidler og kolli forudsat, at forseglingerne kan godkendes efter betingelserne i bilag 46a i GB. Den hovedforpligtede foretager forseglingen senest ved varernes frigivelse samt anbringer forseglingens art, antal og mærker i forsendelsesangivelsens rubrik D under ordet "Forseglinger".

Reglerne vedrørende særlige plomber står i artikel 386 i GB.

Fritagelse for bindende transportrute

SKAT kan give en virksomhed eller person tilladelse til ikke at benytte en bindende transportrute, hvis virksomheden til hver en tid kan oplyse toldmyndighederne, hvor forsendelsen befinder sig. Hvis fritagelse for bindende transportrute benyttes, skal forsendelses-ledsagedokumentet i rubrik 44 påføres ordene "Fritagelse for bindende transportrute".

Reglerne vedrørende fritagelse for bindende transportrute står i artikel 387 i GB.

Jernbane

Ved transport af varer med jernbane under den forenklede procedure anvendes et jernbanefragtbrev, kaldet CIM, som forsendelsesangivelse. CIM-fragtbrevet kan anvendes både som T-1, T-2 eller T-2F forsendelse. Indtil videre er det kun DB Schenker Rail Scandinavia A/S, der kan anvende CIM-fragtbrevet og dermed den forenklede procedure i Danmark. Ved varetransport med jernbane, hvor den forenklede procedure ikke anvendes, er det den almindelige forsendelsesangivelse, der skal bruges.

Reglerne i artikel 359 i GB om afgivelse af grænseovergangsattest gælder ikke for gods, der transporteres med jernbane.

Som hovedforpligtet under den forenklede procedure anses:

 • Et jernbaneselskab, som til forsendelse modtager varer, der er ledsaget af et CIM-fragtbrev gældende som T-1, T-2 eller T-2F-angivelse
 • Et jernbaneselskab i et EU-land, der modtager varer til transport fra ikke EU-landes jernbaner.

Jernbaneselskaberne sørger for, at jernbanetransporter, der gennemføres som EU-forsendelser, mærkes med specielle klæbesedler på CIM-fragtbrev samt på containere, banevogn samt det eller de pågældende kolli, jf. bilag 58 i GB.

Ved ændring af en fragtkontrakt, der medfører

 • at en forsendelse, der skulle afsluttes uden for EU, i stedet afsluttes inden for EU
 • at en forsendelse, der skulle afsluttes inden for EU, i stedet afsluttes uden for EU

kan jernbaneselskabet kun opfylde den ændrede fragtkontrakt, hvis afgangstoldstedet godkender dette. I alle andre tilfælde kan jernbaneselskabet opfylde den ændrede fragtkontrakt, men afgangstoldstedet skal omgående underrettes om ændringen.

CIM-fragtbrevet skal forelægges for afgangstoldstedet, når en transport, der foregår under EU-forsendelsesordningen, påbegyndes og afsluttes i EU/EFTA.

Afgangstoldstedet påtegner CIM-fragtbrevets blad 1, 2 og 3:

 • T-1, hvis varerne forsendes under EU's eksterne forsendelsesprocedure
 • T-2, hvis varerne forsendes under EU's interne forsendelsesprocedure
 • T-2F, hvis varerne forsendes under EU's interne forsendelsesprocedure, jf. artikel 340c, stk. 1 i GB.

T-2/T-2F påtegningerne bekræftes med afgangstoldstedets stempel, hvorefter samtlige CIM-fragtbrevets blade udleveres til jernbaneselskabet, der er hovedforpligtet for forsendelsen.

Varer, der forsendes under intern forsendelsesprocedure fra et sted til et andet sted i EU, gennem et eller flere EFTA-lande, forsendes uden at fremlægge CIM-fragtbrevet for afgangsstedet og uden anvendelse af klæbesedler. Dette gælder dog ikke for varer, hvis udførsel fra EU er undergivet restriktioner eller er betinget af afgiftsbetaling.

Nærmeste toldsted for bestemmelsesstationen bliver bestemmelsestoldstedet.

Hvis varerne ved en mellemstation i EU overgår til fri omsætning eller en anden toldprocedure, bliver det tilhørende toldsted bestemmelsestoldsted og påtegner CIM-fragtbrevets blad 2 og 3 samt en yderligere kopi af blad 3:

 • "Toldbehandlet"

Blad 2 og 3 udleveres derefter til jernbaneselskabet. Bestemmelsestoldstedet beholder den yderligere kopi af blad 3.

Hvis varer forsendes med jernbane fra et sted til et andet sted i EU gennem et eller flere EFTA-lande, er der ingen formaliteter at iagttage på bestemmelsestoldstedet.

Hvis T-2/T-2F-varer forsendes med jernbane fra et sted i EU til et andet sted i EU, gennem et ikke EU-land, der ikke er et EFTA-land, anvendes proceduren for intern forsendelse.

Hvis en forsendelse påbegyndes inden for EU/EFTA og skal afsluttes uden for dette område, bliver bestemmelsestoldstedet det toldsted, i hvis område den grænsestation er beliggende, hvor varerne forlader området.

Påbegyndes og afsluttes en transport med jernbane uden for EU, er der ingen formaliteter at iagttage i EU. Varerne betragtes som T-1-varer, medmindre varernes status som T-2-varer er dokumenteret.

Hvis der benyttes ladelister, skal antallet af lister påføres CIM-fragtbrevet. Ladelisten skal påføres nummeret på den banevogn, som CIM-fragtbrevet vedrører. Hvis forsendelser, der påbegyndes i EU, omfatter både T-1- og T-2-varer, skal der udfærdiges særskilte ladelister.

Bestemmelserne om forenkling af jernbanetransport udelukker ikke, at jernbaneselskabet benytter den almindelige forsendelsesprocedure. Hvis den almindelige forsendelsesprocedure anvendes, skal CIM-fragtbrevet være påført forsendelsesangivelsens MRN i rubrikken til angivelse af antal bilag.

Forsendelser med følgende varer skal altid frembydes for toldmyndighederne:

 • Varer, der forsendes efter EU's forsendelsesordning i tilfælde, hvor der ikke anvendes den forenklede jernbaneprocedure
 • Varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR- eller ATA carnet
 • Spiritus, ethanol og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol samt tobaksvarer, der udføres i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter
 • Varer, der udføres til reparation eller anden behandling i tredjeland med henblik på efterfølgende genindførsel i uforandret stand mod toldlempelse
 • Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told, moms og punktafgifter, medmindre de regionale toldmyndigheder har fritaget virksomheden for at frembyde varerne
 • Varer, for hvilke der kræves udbetalt eksportrestitution
 • Varer, for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift
 • Varer, der er licenspligtige eller underkastet andre restriktioner
 • Varer, for hvilke der opkræves eller udbetales udligningsbeløb
 • Varer, der er registreret til midlertidig oplag.

EU-varer og fortoldede varer kan uden frembydelse for toldmyndighederne, indleveres til jernbanen, medmindre de er omfattet af ovennævnte bestemmelser.

Reglerne om jernbanetransport står i artikel 412-425 og artikel 441-442a i GB.

Store containere

Der findes i EU-lovgivningen regler om transport i store containere, men disse regler anvendes ikke i øjeblikket.

Reglerne findes i artikel 426-442a i GB.

Flytransport

Varer, der ankommer fra en lufthavn i et ikke-EU land, anses for at være T-1-varer, medmindre det dokumenteres, at de har T-2 eller T-2F status.

Varer, der ankommer fra en lufthavn i et EU land, anses for at have T-2 eller T-2F status, medmindre det konstateres, at de har T-1 status.

Varerne skal være ledsaget af en forsendelsesangivelse, eller der skal være en påtegning på flymanifestet om varernes status. Det luftfartsselskab, der transporterer varer ledsaget af manifester, der gælder som EU-forsendelsesangivelse, anses som hovedforpligtet for forsendelsen.

Når det er obligatorisk at anvende forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad luftvejen, er det tilladt at anvende de almindelige procedurer for EU-forsendelse, jf. afsnit F.A.23.6, der handler om standardproceduren.

Forenklet fremgangsmåde, niveau 1

Luftfartsselskabet kan anvende luftfartsmanifestet som forsendelsesangivelse, når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 til bilag 9 i konventionen om international civil luftfart.

Manifestets form samt forsendelsernes afgangs- og bestemmelseslufthavne fremgår af flyselskabets tilladelse. Luftfartsselskaberne sender en bekræftet kopi af tilladelsen til toldmyndighederne i alle de berørte lufthavne.

Når transporten omfatter både varer, der henføres under proceduren for ekstern forsendelse (T-1-varer), og varer, der henføres under proceduren for intern forsendelse (T-2/T-2F-varer), skal varerne være påført særskilte manifester. Manifesterne skal være dateret og være påført luftfartsselskabets underskrevne påtegning og gælder som T-1, T-2 og T-2F forsendelser.

Manifesterne skal endvidere indeholde følgende oplysninger:

 • Luftfartsselskabets navn
 • Rutenummer
 • Dato for flyvningen
 • Navne på afgangs- og bestemmelseslufthavne

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Luftfragtbrevets nummer
 • Antal kolli
 • Varebeskrivelse eller påtegningen "Consolidated" for samlegods
 • Bruttovægt

I afgangslufthavnen skal luftfartsselskabet fremlægge manifestet i mindst 2 eksemplarer til påtegning af toldmyndighederne, der beholder det ene eksemplar, mens det andet følger transporten til bestemmelseslufthavnen.

Toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen sender hver måned en liste til toldmyndighederne i afgangslufthavnen. Listen indeholder en fortegnelse over de flymanifester, der er blevet fremlagt for dem i den forgangne måned fra den pågældende afgangslufthavn. Det er lufthavnsselskaberne, der skal udarbejde listen og få den bekræftet af toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen.

Listen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Manifestets referencenummer
 • Mærket (T-1, T-2 eller T-2F), der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse
 • Luftfartsselskabets navn (eventuel forkortelse)
 • Rutenummeret
 • Dato for flyvningen.

Hvis luftfartsselskabet har tilladelse til det, kan de selv overføre listen til toldmyndighederne i afgangslufthavnen.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder, underretter toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen toldmyndighederne i afgangslufthavnen samt den toldmyndighed, der her udstedt luftfartsselskabets tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 1.

Toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen kan til kontrolformål forlange manifesterne udleveret, også selvom manifesterne ikke gælder som forsendelsesangivelser.

Reglerne for forenklet fremgangsmåde, niveau 1, står i artikel 444 i GB.

Forenklet fremgangsmåde, niveau 2

Luftfartsselskabet kan anvende manifestet som forsendelsesangivelse, der frembydes gennem et elektronisk dataoverførselssystem, hvis de udfører et betydeligt antal flyvninger mellem de lande, hvor EU's forsendelsesordning er gældende. Det er en betingelse, at internationalt etablerede luftfartsselskaber eller selskaber har et regionalt kontor i EU.

Ansøgningen om tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 2, indsendes til toldmyndighederne i det land, hvor luftfartsselskabet er etableret. Toldmyndighederne skal sende ansøgningen til de øvrige landes toldmyndigheder, hvor tilladelsen skal være gældende. Hvis der ikke modtages indsigelser fra de andre lande inden 60 dage udstedes tilladelsen. Tilladelsen er kun gældende i de lufthavne, der er nævnt i tilladelsen.

Manifestet, der sendes elektronisk til bestemmelseslufthavnen, skal for hver post på manifestet indeholde den relevante toldmæssige status:

 • "T-1", hvis varerne er henført under ekstern forsendelse
 • "T-2", hvis varerne er henført under intern forsendelse
 • "TF", hvis varerne er henført under intern forsendelse, jf. artikel 340c, stk. 1 i GB.
 • "TD", for varer der allerede er henført under en forsendelsesprocedure, eller som transporteres under proceduren for aktiv forædling, toldoplag eller midlertidig oplæggelse. I disse tilfælde skal luftfartsselskabet også skrive koden TD på det relevante luftfragtbrev sammen med en henvisning til den benyttede procedure samt forsendelses- eller overførselsdokumentets referencenummer, dato og afgangssted.
 • "C", der svarer til T-2 L, eller F, der svarer til T-2 LF, for fællesskabsvarer, der ikke er under en forsendelsesprocedure
 • "X", for fællesskabsvarer, som skal udføres, og som ikke er henført under forsendelsesproceduren.

Manifesterne skal endvidere indeholde følgende oplysninger:

 • Luftfartsselskabets navn
 • Rutenummer
 • Dato for flyvningen
 • Navne på afgangs- og bestemmelseslufthavne

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Luftfragtbrevets nummer
 • Antal kolli
 • Varebeskrivelse eller påtegningen "Consolidated" for samlegods
 • Bruttovægt.

Det er kun nødvendigt at anvende et manifest, uanset om der er tale om varer med forskellig status.

Forsendelsen anses for at være afsluttet, når det elektroniske manifest er stillet til rådighed for toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen.

Luftfartsselskabet skal opbevare dokumentation for samtlige forsendelsers T-status og giver toldmyndighederne meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder, underretter toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen toldmyndighederne i afgangslufthavnen samt den toldmyndighed, der her udstedt luftfartsselskabets tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 2.

Reglerne for forenklet fremgangsmåde, niveau 2, står i artikel 445 i GB.

Administrativ ordning for luftfragt, som transporteres ad landevej

Der er i EU og EFTA-landene fastsat en administrativ ordning for at lette luftfragtgods ad landevejen mellem lufthavnene i landene, hvorefter luftfartsselskaberne har mulighed for at benytte manifester som ladelister, jf. artikel 444-445 i GB.

Ordningen er principielt udgået i forbindelse med afskaffelse af papirladelister. Varebetegnelsen "Konsolideret" kan dog anvendes ved forsendelse fra lufthavn til lufthavn.

Administrativ ordning for luftfragt, som transporteres ad landevej, kan anvendes ved brug af nødproceduren og på følgende betingelser:

 • Reglerne kan kun benyttes af luftfartsselskaber, der i forvejen råder over beflyvningstilladelser mellem de pågældende lufthavne, og som derfor reelt gør brug af disse flyvetilladelser. Klarerere, der handler for luftfartsselskabets regning, kan dække sådanne transporter ved hjælp af egne sikkerhedsstillelser
 • Luftfartsselskaberne kan enten benytte egne transportmidler til forsendelse af varerne eller indgå aftale med et andet transportselskab
 • Der skal stilles sikkerhed for forsendelsen efter gældende regler
 • Et eksemplar af luftfragtbrevet ("Airway bill" - AWB) for hver forsendelse på manifestet skal fremvises både for afgangstoldstedet og for bestemmelsestoldstedet og skal ledsage varerne under hele transporten
 • En kopi af manifestet (separate T-1 og/eller T-2 manifester), jf. artikel 444 i GB, eller en kopi af udskriften af det edb-overførte manifest, jf. artikel 445 i GB skal fremlægges både for afgangstoldstedet og for bestemmelsestoldstedet og skal ledsage varerne under hele transporten
 • Luftfragtbreve og manifester skal vedlægges som bilag til alle forsendelses-ledsagedokumenter (kopier)
 • Der skal udstedes et forsendelses-ledsagedokument for hver bestemmelseslufthavn, og dette skal udfyldes efter de sædvanlige regler. Desuden skal forsendelsen indeholde følgende oplysninger:
 • I rubrik 31 skrives rutenummeret
 • I rubrik 25 skrives koden "40"
 • Dokumentet behandles på den sædvanlige måde, og de almindelige forsendelsesregler er gældende.

Forsendelses-ledsagedokumenter, der forelægges med angivelse af bestemmelsestoldsted, som ikke er en lufthavn, er ikke omfattet af denne lempelse.

Søtransport

Alle varer, der transporteres ad søvejen, anses for at være T-1-varer, medmindre det dokumenteres, at de har T-2 eller T-2F status.

Dette gælder dog ikke for varer, der transporteres med et skib, der har tilladelse til fast rutefart, jf. artikel 313a i GB samt for skibe, der udelukkende sejler i intern dansk trafik (kysttrafik) og som kun transporterer T-2-varer, da disse skibe i praksis er at betragte som værende i fast rutefart. Toldmyndigheder i bestemmelseshavnen vil dog altid kunne forlange dokumentation for varernes T-status, fx i form af et efterfølgende udstedt T-2 L-dokument, jf. afsnit F.A.23.13, der handler om dokumentation af varers status som EU-varer. Et eksempel på dansk kysttrafik kan være varer, der ankommer med færgen Samsø-Århus eller med færgen Frederikshavn-Læsø.

Skibe, der ikke sejler i fast rutefart, og som har T-2 eller T-2F-varer om bord, kan dokumentere varernes status som fællesskabsvarer på følgende måde:

 • T-2 eller T-2 L dokument eller en faktura/transportdokument med T-2/T-2 L påtegning
 • T-2 L anført på et TIR- eller et ATA-carnet
 • Punktafgiftsledsagedokument
 • T-2 M dokument
 • Klæbeseddel ved postforsendelser
 • Dokument omhandlende varens status i forbindelse med frizoner eller frilagre
 • Kontroleksemplar T5
 • Påtegning på skibets manifest

Ønskes flere oplysninger om varernes status som fælleskabsstatus se afsnit F.A.23.13 om dokumentation for varers status som EU-varer

Hvis rederier, der ikke sejler i fast rutefart, ønsker at anvende skibets manifest som dokumentation for varerne toldmæssige status, skal manifestet mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Rederiets navn og adresse
 • Skibets identitet
 • Varernes lastested og -dato
 • Varernes lossested

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument
 • Antal kolli, art, mærker og numre
 • Varebeskrivelse (varernes normale handelsbetegnelse)
 • Bruttovægt
 • Evt. containernes numre
 • Varernes toldmæssige status:
 • "C" (svarende til T-2 L) for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres
 • "F" (svarende til T-2 LF) for varer fra områder i EU, hvor momssystemdirektivet ikke er gældende, jf. Rådets direktiv 2006/112EF [Rådets direktiv 2006/112EF]
 • "N" for alle andre varer.

Det af rederiet udfyldte og underskrevne manifest påtegnes på rederiets anmodning af toldmyndighederne i afgangshavnen.

Rederiet kan dog selv påtegne manifestet, hvis den samlede værdi af de varer, der er anført på manifestet, ikke overstiger 10.000 EUR (ca. 75.000 kr.), eller hvis rederiet har opnået status som "godkendt afsender" - elektronisk overførte manifester, jf. artikel 324e i GB.

Elektronisk overførte manifester

Internationale rederier kan få tilladelse til ikke at afgive det manifest, der skal dokumentere varernes status som fællesskabsvarer, før senest dagen efter skibets afgang, men i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen.

Tilladelsen gives kun til internationale rederier på følgende betingelser:

 • Rederiet skal opfylde betingelserne for at få tilladelse til de forenklede ordninger, jf. artikel 373 i GB, dog med den undtagelse, at rederiet ikke behøver at være etableret i EU, hvis de har et regionalt kontor i EU.
 • Rederiet skal anvende elektronisk dataoverførselssystemer til at sende oplysninger mellem afgangs- og bestemmelseshavne i EU.
 • Rederiet skal have et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne.

Ansøgningen om sådan en tilladelse, der indeholder de afgangs- og bestemmelseshavne, hvor tilladelsen ønskes anvendt, sendes til toldmyndighederne i det land, hvor rederiet er etableret. Toldmyndighederne skal sende ansøgningen til de øvrige landes toldmyndigheder, hvor tilladelsen skal være gældende. Hvis der ikke modtages indsigelser fra de andre lande inden 60 dage, udstedes tilladelsen. Tilladelsen er kun gældende i de havne, der er nævnt i tilladelsen.

Forenklingen anvendes sådan:

Manifestet i afgangshavnen sendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen.

Manifestet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Rederiets navn og adresse
 • Skibets identitet
 • Varernes lastested og -dato
 • Varernes lossested

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument
 • Antal kolli, art, mærker og numre
 • Varebeskrivelse (varernes normale handelsbetegnelse)
 • Bruttovægt
 • Eventuelt containernes numre.

Varernes toldmæssige status:

 • "C" (svarende til T-2 L) for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres
 • "F" (svarende til T-2 LF) for varer fra områder i EU, hvor momssystemdirektivet ikke er gældende, jf. Rådets direktiv 2006/112EF [Rådets direktiv 2006/112EF]
 • "N" for alle andre varer.

Et udskrift af det elektronisk overførte manifest forelægges på forlangende for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter skibets har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen.

Et udskrift af det elektronisk overførte manifest forelægges på forlangende for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

Reglerne om elektronisk overførte manifester mv. står i artikel 324e i GB artikel 324e i GB

Fast rutefart

Rederiet kan efter ansøgning få tilladelse til fast rutefart. Tilladelsen udstedes i det medlemsland, hvor rederiet er etableret eller har et regionalt kontor og gives efter aftale med de andre berørte medlemslande. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • De berørte havne
 • Navnene på de skibe, der skal indgå i ruten
 • Sejlplanen
 • Evt. andre oplysninger, som toldmyndighederne måtte kræve.

For at få tilladelse til fast rutefart er det en betingelse, at rederiet

 • er etableret eller repræsenteret i EU's toldområde og stiller regnskaberne til rådighed for toldmyndighederne
 • ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser
 • kan godtgøre overfor toldmyndighederne, at de driver fast rutefart, ikke vil anløbe en havn i et land uden for EU eller i en frizone i en havn i EU's toldområde, og at der ikke vil blive omladet varer havet
 • opbevarer et eksemplar af tilladelsen om bord på skibet, som kan vises, hvis toldmyndighederne forlanger det.

Ved fast rutefart forstås rutefart, hvor der regelmæssigt transporteres varer, og hvortil de benyttede skibe udelukkende sejler mellem havne i EU og ikke kan komme fra, sejle til eller anløbe steder uden for dette område eller komme til, sejle til eller anløbe frizoner i havne i EU' toldområde.

Når et rederi har tilladelse til fast rutefart, betyder det, at alle varer, som skibet transporterer anses for at være T-2-varer, medmindre det dokumenteres, at der er tale om T-1-varer, fx i form af en T-1-forsendelsesangivelse eller en påtegning i skibets manifest, jf. bestemmelserne om forenklet fremgangsmåde, niveau 1 eller 2. Rederiet har altså pligt til, hvis der transporteres T-1-varer, at disse er ledsaget af enten en T-1-forsendelse, eller en påtegning om T-1-status i skibets manifest.

Reglerne for fast rutefart står i artikel 313-313b i GB artikel 313-313b i GB og i artikel 446-449 i GB artikel 446-449 i GB.

Forenklet fremgangsmåde, niveau 1

Det er en forudsætning for brug af forenklet fremgangsmåde, niveau 1, at rederiet har tilladelse til fast rutefart for de omhandlede skibe og på den pågældende rute.

Der skal ikke stilles sikkerhed for transporten, når rederiet har fået tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 1.

Rederiet kan anvende skibsmanifestet som forsendelsesangivelse. Tilladelsen gælder i alle involverede EU-lande.

Når rederiet har modtaget tilladelsen om anvendelse af manifestet som forsendelsesdokument, fremsender rederiet en bekræftet kopi af tilladelsen til toldmyndighederne i alle de berørte havne.

Når transporten omfatter både varer, der henføres under proceduren for ekstern forsendelse (T-1 varer), og varer, der henføres under proceduren for intern forsendelse (T-2/T-2F varer), skal varerne være påført særskilte manifester. Manifesterne skal være dateret og være påført luftfartsselskabets underskrevne påtegning og gælde som T-1, T-2 og T-2F forsendelser.

Manifesterne skal endvidere indeholde følgende oplysninger:

 • Rederiets navn og adresse
 • Skibets identitet
 • Lastested
 • Lossested

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Henvisning til konnossement
 • Antal kolli, art, mærker og numre
 • Varebeskrivelse (almindelig handelsbetegnelse)
 • Bruttovægt
 • Eventuelt Containernumre.

Rederiet fremlægger de udfyldte og underskrevne manifester i mindst to eksemplarer til påtegning af toldmyndighederne inden skibets afgang. Toldmyndighederne i afgangshavnen beholder det ene eksemplar, mens det andet følger transporten til bestemmelseshavnen. Dette gælder dog ikke, hvis rederiet har tilladelse til godkendt afsender. Rederiet skal også forsyne manifestet med en dateret og underskrevet påtegning om, at manifestet gælder som forsendelsesdokument, og vise, hvilke toldmæssig status varerne har. Rederiet anses for at være hovedforpligtet for forsendelsen.

Toldmyndigheder i bestemmelseshavnen sender hver måned en liste til toldmyndighederne i afgangshavnen. Listen indeholder en fortegnelse over de skibsmanifester, der er blevet fremlagt for dem i den forgangne måned fra den pågældende afgangshavn. Det er rederierne, der skal udarbejde listen.

Listen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Manifestets referencenummer
 • Mærket (T-1/T-2F), der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse
 • Rederiets navn (evt. forkortelse)
 • Datoen for søtransporten.

Hvis rederiet har tilladelse til det, kan de selv overføre listen til toldmyndighederne i afgangshavnen.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder, underretter toldmyndighederne i bestemmelseshavnen toldmyndighederne i afgangshavnen samt den toldmyndighed, der her udstedt rederiets tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 1.

Reglerne for forenklet fremgangsmåde, niveau 1, står i artikel 447 i GB artikel 447 i GB.

Forenklet fremgangsmåde, niveau 2

Det er en forudsætning for brug af forenklet fremgangsmåde, niveau 2, at rederiet har tilladelse til fast rutefart for de omhandlede skibe og på den pågældende rute.

Der skal ikke stilles sikkerhed for transporten, når rederiet har fået tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 2.

Rederier få tilladelse til at anvende et enkelt manifest, hvis de har et betydeligt antal regelmæssige sejladser ad godkendte ruter mellem EU-landene. Det er en betingelse, at de er etableret i eller har et regionalt kontor i EU.

Ansøgningen om tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 2, indsendes til toldmyndighederne i det land, hvor rederiet er etableret eller har et regionalt kontor. Toldmyndighederne skal sende ansøgningen til de øvrige landes toldmyndigheder, hvor tilladelsen skal være gældende. Såfremt der ikke modtages indsigelser fra de andre lande inden 60 dage udstedes tilladelsen. Tilladelsen er kun gældende i de havne, der er nævnt i tilladelsen.

Med henblik på forenklingen kan rederiet anvende et enkelt manifest for alle transporterede varer. Der skal anføres varernes toldmæssige status ud for hver enkelt post på manifestet:

 • "T-1", hvis varerne er henført under ekstern forsendelse
 • "TF", hvis varerne er henført under intern forsendelse i henhold til artikel 340c, stk. 1, i GB artikel 340c, stk. 1, i GB
 • "TD", for varer der allerede er henført under en forsendelsesprocedure, eller som transporteres under proceduren for aktiv forædling, toldoplag eller midlertidig oplæggelse. I disse tilfælde skal luftfartsselskabet også skrive koden TD på det relevante luftfragtbrev sammen med en henvisning til den benyttede procedure samt forsendelses- eller overførselsdokumentets referencenummer, dato og afgangssted.
 • "C", der svarer til T-2 L, eller F, der svarer til T-2 LF, for fællesskabsvarer, der ikke er under en forsendelsesprocedure
 • "X", for fællesskabsvarer, som skal udføres, og som ikke er henført under forsendelsesproceduren.

Manifesterne skal endvidere indeholde følgende oplysninger:

 • Rederiets navn og adresse
 • Skibets identitet
 • Lastested
 • Lossested

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Henvisning til konnossement
 • Antal kolli, art, mærker og numre
 • Varebeskrivelse (almindelig handelsbetegnelse)
 • Bruttovægt
 • Eventuelle containernumre.

Forsendelsen anses for at være afsluttet, når manifestet og varerne er frembudt for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder, underretter toldmyndighederne i bestemmelseshavnen toldmyndighederne i afgangshavnen samt den toldmyndighed, der her udstedt rederiets tilladelse til forenklet fremgangsmåde, niveau 2.

Reglerne for forenklet fremgangsmåde, niveau 2, står i artikel 448 i GB artikel 448 i GB.