Indhold

Dette afsnit orienterer om formålet og brugen af kontroleksemplar T-5, der er et kontroldokument i tilfælde, hvor handelen med varer til særlig anvendelse ønskes kontrolleret, eller i tilfælde, hvor der for varer er særlige bestemmelser, der skal overholdes og kontrolleres.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Brugen af kontroleksemplar T-5
 • Uddybning af reglerne for T-5.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Formålet med Kontroleksemplar T-5 er dokumentation for særligt anvendelsesformål eller bestemmelse i EU's retsforskrifter om frie varebevægelser. Anvendelsen af bestemte forskrifter er hyppigt gjort afhængig af dokumentation for og kontrol af, at varerne skal bruges på en bestemt måde. Dette gælder især for end-use samt inden for den fælles landbrugspolitik.

For at toldmyndighederne kan gennemføre sådan en kontrol er det et krav, at der skal benyttes et særligt eksemplar af det fælles forsendelsesdokument, Kontroleksemplar T-5, se toldvejledningens bilag 58.

Formålet med at anvende Kontroleksemplar T-5 er, at man på den måde kan følge bestemte varer, fra de afsendes, til de enten udføres af EU eller overgår til anden anvendelse inden for EU, fordi der på bagsiden af kontroleksemplar T-5-originalen attesteres for varernes anvendelse eller bestemmelse, hvorefter dette returneres til afgangsstedet.

Lovgrundlaget

Det legale grundlag fremgår af GB artikel 912a - 912g.

Brugen af kontroleksemplar T-5

Kontroleksemplar T-5 skal benyttes, når anvendelsen af en fælles foranstaltning for varers indførsel eller udførsel eller varers bevægelser inden for EU afhænger af, at der foreligger dokumentation for, at varerne er underkastet en nærmere foreskrevet anvendelse eller bestemmelse.

Bestemmelser

Kontroleksemplar T-5 anvendes, selv om varerne ikke transporteres efter ordningen for EU-forsendelse.

I kontroleksemplaret må kun opføres varer, der indlades eller er indladet på et enkelt transportmiddel for at blive transporteret fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

Kontroleksemplar T-5 udfærdiges med en original og mindst en kopi.

Bruger skal underskrive hvert dokument.

Original og kopi indgives samlet til afgangsstedet. Her opbevares kopi af T-5, mens original og eventuelle øvrige kopier ledsager varerne og forevises sammen med disse på bestemmelsesstedet i medlemslandet.

En T-5 formular kan ikke suppleres både med T-5 BIS, se bilag 59, og T-5 ladelister, se bilag 60.

SKAT kan give tilladelse til, at virksomheder, som er etableret indenfor deres område, supplerer kontroleksemplar T-5 med én eller flere T-5 bis-formularer eller T-5 ladelister, forudsat at samtlige formularer kun vedrører én og samme vareforsendelse, indladet i ét og samme transportmiddel til én og samme varemodtager og angivet til én og samme anvendelse eller bestemmelse.

Kontroleksemplar T-5 med bis eller ladelister skal, indeholde alle de nødvendige oplysninger om varebeskrivelse og de særlige oplysninger, der kræves efter bestemmelserne for den EU-foranstaltning, der medfører kontrollen.

Forsendes varer under toldkontrol under en procedure for EU-forsendelse eller under enhver anden procedure for forsendelse, fx TIR, udsteder afgangsstedet et kontroleksemplar T-5.

Afgangsstedet beholder en kopi.

Originalen ledsager varerne til det sted, hvor kontrollen af anvendelsen og/eller bestemmelsen for varerne attesteres på samme vilkår, som dokumentet for den anvendte forsendelsesprocedure.

Når varerne, der er undergivet kontrol med anvendelsen og/eller særlig bestemmelse, ikke er henført under en forsendelsesprocedure, udstedes kontroleksemplar T-5 af toldmyndighederne i afsendelseslandet. Disse myndigheder beholder en kopi af kontroleksemplaret.

Er varerne ikke henført under en procedure for EU-forsendelse, skal kontroleksemplar T-5 indeholde følgende angivelse: ingen forsendelsesprocedure.

Sikkerhed

Hvis de regler, som medfører kontrol, beskriver, at der skal stilles sikkerhed, stilles sikkerheden

 • over for det kompetente organ, eller sted, der udsteder kontroleksemplaret T-5, eller over for et andet sted, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvori dette sted befinder sig, og
 • på den måde, der er fastsat i bestemmelserne eller i mangel heraf af myndighederne i den pågældende medlemsstat.

I dette tilfælde forsynes rubrik 106 på T-5-formularen med følgende angivelse: Sikkerhed på EURO.

Når de regler, der medfører kontrollen, fastsætter en frist for opfyldelsen af forpligtelserne i forbindelse med varernes anvendelse og/eller bestemmelse, udfyldes angivelsen "Frist på ...dage" i rubrik 104 på T-5-formularen.

Udfyldning af kontroleksemplar T-5

Blanketten skal udfyldes ved gennemskrift med læselig og holdbar skrift, så vidt muligt på skrivemaskine. Der må hverken forekomme raderinger eller rettelser. Foretages der ændringer, skal det gøres ved hjælp af overstregning og i givet fald ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver ændring skal bekræftes af den, der har foretaget den, og attesteres af SKAT.

Særligt for T-5 ladelister

Der må kun anvendes forsiden på ladelister. Ud for hver varepost angives et løbenummer.

Umiddelbart under den sidste varepost trækkes en vandret streg, og den uudnyttede plads overstreges for at umuliggøre tilføjelser.

Det samlede antal kolli og deres samlede brutto- og nettomasse anføres i nederste kolonner.

Rubrikkerne 31, 33, 35, 38, 100, 103 og 105 overstreges i det kontroleksemplar T-5, som anvendes.

Dette dokument kan ikke suppleres med T-5 bis-formularer.

Antallet af ladelister anføres i rubrik 4 på kontroleksemplar T-5. Registreringsnummeret anføres på hver ladeliste.

Afvikling af kontroleksemplar T-5

Kontroleksemplarets originaleksemplar ledsager varerne på samme betingelser, som gælder for forsendelsesangivelsen.

Transporteres varerne efter TIR-ordningen, behandles kontroleksemplaret efter samme retningslinjer som ved EU-forsendelse.

Det kompetente kontor i bestemmelseslandet (I Danmark er det Bevillingsadministrationen ved Toldadministration Middelfart), kontrollerer den foreskrevne anvendelse eller bestemmelse, hvorefter kontroleksemplaret tilbagesendes til afgangsstedet med fornøden attest. Ved forsendelser bestemt til forbliven i eller udførsel via EFTA-landene forsynes kontroleksemplaret af udpassagestedet fra EU med attest om den foreskrevne bestemmelse.

Ved eventuel registrering i toldsystemet af varer, som er ledsaget af et kontroleksemplar, skal ekspeditøren i enhedsdokumentet (fortoldningsangivelsen) angive - T-5 nummer.

Ved udførsel til et ikke-EU-land af varer registreret i toldsystemet, som ved indførslen har været ledsaget af et kontroleksemplar udstedt i et andet EU-land, skal kontroleksemplaret i den blanke rubrik under - Forbeholdt afgangsmedlemslandet -, forsynes med attest i overensstemmelse med reglerne for omladning, der gælder for forsendelsesangivelsen.

De kompetente myndigheder i bestemmelseslandet kan beslutte, at varerne leveres direkte til modtager på de betingelser, det kompetente bestemmelsessted fastsætter, og sådan at bestemmelsesstedet kan kontrollere ved eller efter varernes ankomst.

Uddybning af reglerne for T-5

Regler for kontrol ved udpassagen

Hvis fællesskabsforskriften medfører kontrol ved varernes udpassage fra Fællesskabets toldområde, og varerne forlader toldområdet

 • ad søvejen, er bestemmelsesstedet det sted, der er ansvarlig for den havn, hvor varerne placeres på et skib, der ikke er i fast rutefart, se artikel 313a i GB
 • ad luftvejen, er bestemmelsesstedet det sted, der er ansvarlig for den internationale lufthavn, se artikel 190, litra b, i GB, hvor varerne indlades i et fly med bestemmelsessted i en lufthavn uden for Fællesskabet
 • ad anden vej eller under andre omstændigheder, er bestemmelsesstedet det udgangssted, der er nævnt i artikel 793, stk. 2, i GB.

Udstedelse af ankomstbevis

Toldmyndighederne skal på anmodning give kvittering for modtagelse af kontroleksemplaret. Som kvittering skal anvendes en særlig blanket - Ankomstbevis -, der skal være udfyldt af den, der anmoder om at få kvitteringen udleveret.

Opdeling af forsendelsen

Medmindre andet er bestemt i fællesskabsforskriften, der medfører kontrol med varernes anvendelse og/eller bestemmelse, opdeles kontroleksemplar T-5 og den forsendelse, som det ledsager, inden afslutningen af den procedure, for hvilket dette eksemplar er udstedt. Forsendelser, der er blevet opdelt, kan opdeles yderligere.

Det sted, hvor opdelingen finder sted, udsteder en udskrift af kontroleksemplar T-5 for hvert parti af den opdelte forsendelse.

Hver udskrift skal bl.a. indeholde de særlige oplysninger fra rubrik 100, 104, 105, 106 og 107 i det oprindelige kontroleksemplar T-5 og desuden angive nettomasse og nettomængde for de varer, udskriften omfatter. Desuden anføres følgende angivelse i rubrik 106 på formular T-5 i hver udskrift:

Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T-5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland):

 • I rubrik B "Tilbagesendes til" i formular T-5 anføres samme angivelser, som findes i samme rubrik i den oprindelige formular T-5.
 • I rubrik J "Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse" på den oprindelige formular T-5 anføres følgende angivelse: (antal) udstedte udskrifter - kopier vedlagt.

Det oprindelige kontroleksemplar T-5 returneres omgående til adressen i rubrik B "Tilbagesendes til" på formular T-5 sammen med kopier af de udstedte udskrifter.

Det sted, hvor opdelingen finder sted, beholder en kopi af det oprindelige kontroleksemplar og af udskrifterne. De originale udskrifter af kontroleksemplar T-5 skal ledsage delsendinger indtil bestemmelsesstederne for hver opdelt sending se artikel 912c i GB.

Det samme gælder i tilfælde af en ny opdeling.

Efterfølgende udstedelse

Et kontroleksemplar T-5 kan udstedes efterfølgende, forudsat at

 • der ved varernes afsendelse ikke er anmodet om eller udstedt et sådant dokument, og det ikke skyldes brugeren, fordi bruger over for SKAT på tilfredsstillende måde kan godtgøre, at det ikke er sket på grund af uagtsomhed eller almindelig forsømmelighed fra brugers side
 • brugeren godtgør, at det pågældende kontroleksemplar T-5 virkeligt vedrører de varer, for hvilke alle administrative formaliteter er blevet opfyldt
 • brugeren fremlægger de fornødne dokumenter, for at der kan udstedes kontroleksemplar T-5
 • det over for SKAT på tilfredsstillende måde godtgøres, at efterfølgende udstedelse af kontroleksemplar T-5 ikke kan medføre, at der opnås finansielle fordele, der er uberettigede efter den eventuelt benyttede forsendelsesprocedure, varernes toldmæssige status og deres anvendelse og/eller bestemmelse.

Udstedes Kontroleksemplar T-5 efterfølgende, forsynes det med følgende påtegning i rød skrift: UDSTEDT EFTERFØLGENDE.

På dette kontroleksemplar T-5 skal brugeren desuden angive identiteten for det transportmiddel, som varerne er blevet afsendt med, samt afgangsdato og i givet fald datoen for varernes frembydelse på bestemmelsesstedet.

Et kontroleksemplar T-5, der udstedes efterfølgende, kan først påtegnes af bestemmelsesstedet, når dette konstaterer, at de omhandlede varer har fået den anvendelse og/eller bestemmelse, som er forudsat eller krævet ved den EU-foranstaltning, der gælder for indførsel eller udførsel af disse varer eller for deres bevægelse inden for EU.

Duplikat

Duplikater af kontroleksemplar T-5, udskrifter af kontroleksemplar T-5, T-5 bis-formular og T-5 ladelister kan udstedes, hvis originaler går tabt.

Duplikatet skal være forsynet med ordet DUPLIKATangivet med store røde bogstaver samt stemplet for duplikatets udstedelsessted og den kompetente persons underskrift.

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om EU-foranstaltningen, kan det enkelte EU-land bestemme, at dokumentation for, at varerne har fået den foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse, skal fremlægges efter landets egne regler, når varerne ikke forlader dets territorium, inden de får den foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse.

Godkendt afsender

De kompetente myndigheder i det enkelte EU-land kan inden for rammerne af deres beføjelser give enhver person, der opfylder betingelserne efter ordningen for godkendt afsender, og som ønsker at forsende varer, som der skal udstedes et kontroleksemplar T-5 for, tilladelse til hverken at frembyde varerne eller at forelægge det tilsvarende kontroleksemplar T-5 for afgangsstedet.

Tilladelsen gives kun til fysiske eller juridiske personer

 • der jævnligt forsender varer
 • hvis regnskaber gør det muligt for SKAT at kontrollere varebevægelserne
 • som stiller sikkerhed, når udstedelse af kontroleksemplar T-5 er betinget af, at der stilles sikkerhed
 • som ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

I den tilladelse, der udstedes af SKAT, fastsættes bl.a.:

 • Hvilket eller hvilke afgangssted(er), der kan anvendes med hensyn til afsendelse af varerne
 • Hvilken frist og hvilke bestemmelser, der gælder for den godkendte afsenders meddelelse til afgangsstedet om forsendelser, der bliver afsendt, så afgangsstedet eventuelt kan kontrollere, før varerne afgår
 • Inden for hvilken frist varerne skal frembydes for bestemmelsesstedet. Denne frist fastsættes afhængigt af transportvilkår eller en fællesskabsforskrift
 • Hvilke identifikationsforanstaltninger, der skal træffes.

Toldmyndighederne kan bestemme, at transportmidlet eller de enkelte kolli af den godkendte afsender skal forsynes med en særlig godkendt forsegling.

Det fastsættes i tilladelsen, at rubrikken - Afgangssted - på forsiden af kontroleksemplar T-5

 • på forhånd skal være forsynet med et aftryk af afgangsstedets stempel og underskrift af en ansat ved dette, eller
 • forsynes af den godkendte afsender med et aftryk af et af SKAT godkendt særligt stempel af metal, se bilag 72.

Dette stempelaftryk kan fortrykkes på formularerne, når trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

Den godkendte afsender skal udfylde denne rubrik og desuden angive varernes afsendelsesdato og give angivelsen et nummer efter reglerne i tilladelsen.

Toldmyndighederne kan forlange anvendelse af formularer, der er forsynet med et særligt kendetegn som identifikation.

Senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, anfører den godkendte afsender den frist efter fællesskabsbestemmelserne, inden for hvilken varerne skal være frembudt på bestemmelsesstedet, på forsiden af kontroleksemplaret i rubrik D - "Afgangsstedets kontrol".

Der skal også henvises til det udførsels- eller andet dokument, der kræves af afsendelseslandet, de identifikationsforanstaltninger der er truffet, samt denne påtegning: Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i GB.

Efter afsendelsen sender den godkendte afsender omgående en kopi af kontroleksemplar T-5 til afgangsstedet sammen med ethvert dokument, som kontroleksemplar T-5 er udstedt på grundlag af.

Når afgangsstedet kontrollerer en forsendelsesafgang, attesteres det i rubrikken - Afgangsstedets kontrol, på forsiden af kontroleksemplar T-5.

Det udfyldte kontroleksemplar T-5 med de omtalte oplysninger og underskrift af den godkendte afsender anses for at være udstedt af det afgangssted, der foretager forhåndsattestering af formularen, eller hvis navn er anført i aftrykket af det særlige stempel.

Den godkendte afsender skal

 • overholde bestemmelserne i dette kapitel og i tilladelsen
 • træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre opbevaringen af det særlige stempel eller de formularer, der er forsynet med afgangsstedets stempel eller aftrykket af det særlige stempel.

Den godkendte afsender hæfter for alle konsekvenser, herunder finansielle konsekvenser, af eventuelle fejl, udeladelser eller andre mangler i forbindelse med det udfærdigede kontroleksemplar T-5 og i forbindelse med afviklingen af procedurerne.

SKAT kan give den godkendte afsender tilladelse til at lade være med at underskrive kontroleksemplar T-5, når det er forsynet med aftryk af det særlige stempel og udfærdiget ved hjælp af integrerede elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer.

Denne tilladelse gives på betingelse af, at den godkendte afsender forud har afgivet en skriftlig erklæring om hæftelse for betaling af alle afgifter, som ikke er blevet betalt, og for tilbagebetaling, hvis der uretmæssigt er opnået finansielle fordele som følge af enhver anvendelse af et kontroleksemplar T-5, som er forsynet med at aftryk af det særlige stempel.

Denne erklæring fritager ikke den godkendte afsender for eventuelle strafferetlige foranstaltninger.

De kontroleksemplarer T-5, der er udfærdiget efter sådan en tilladelse, skal i den rubrik, der er beregnet til klarererens underskrift, indeholde følgende påtegning:

 • Underskriftsdispensation, artikel 912g i GB.