Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan det dokumenteres, at varer har EU status. Dette gøres primært ved fremlæggelse af et særligt dokument T-2 L (blad 4 i enhedsdokumentet).

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår og hvordan benyttes T-2 L?
 • Anvendelse af andet dokument end T-2 L
 • Forenkling for udstedelse af T-2 L.

Hvornår og hvordan benyttes T-2 L?

Se GB art. 314- 319.

T-2 L-dokumenter eller T-2 LF-dokumenter bruges i forbindelse med forsendelser til eller fra en del af Fællesskabets toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF ikke anvendes, se afsnit F.A.23.6.

T-2 L, udstedes på enhedsdokumentets eksemplar 4 og tjener som dokumentation for varers karakter af EU-varer og kan kun udstedes, når varerne ikke forsendes efter EU's forsendelsesordning.

T-2 L må ikke udstedes for varer

 • som skal udføres til andre ikke-EU-lande end EFTA-landene
 • som er anført i GB art. 340c, det kan være, hvor udførselsformaliteterne for at opnå restitutioner ved udførsel til ikke-EU-lande til eller via et EFTA-land er opfyldt
 • hvis emballage er af en sådan art, at de vil blive omfattet af en T-1 angivelse, hvis de bliver sendt under ordningen for EU-forsendelse.

Et T-2 L dokument/T-2 LF dokument kan kun tjene til at føre bevis for varers status som EU-varer, når disse varer sendes direkte fra et EU- eller EFTA-land til et andet EU- eller EFTA-land.

Som varer, der sendes direkte, anses varer, hvis forsendelse

 • ikke berører et land uden for EU eller EFTA, foregår gennem et eller flere ikke-EU-landes områder, bortset fra EFTA-landene, men hvis transit gennem ikke-EU-lande sker på grundlag af et og samme transportdokument udstedt i et EU- eller EFTA-land.
 • efter omladning i et land uden for EU sker med et andet transportmiddel end det, varerne oprindeligt blev indladet i. I så fald ledsages det nye transportdokument af en kopi af det transportdokument, der oprindeligt blev udstedt for transporten af varerne fra afsendelsesmedlemsstaten til bestemmelsesmedlemsstaten. Toldmyndighederne ved bestemmelsestoldstedet skal inden for rammerne af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne udføre efterfølgende kontrol for at verificere oplysningerne på kopien af det originale transportdokument.

Forsendelser til fx Grækenland, der transiterer lande, med hvilke der ikke er aftale om anvendelse af EU's forsendelsesordning, kan forsendes efter TIR-transportordningen.

Disse TIR-forsendelser kan ledsages af et T-2 L dokument til dokumentation af varernes karakter af EU-varer.

I T-2 L-dokumentet må der kun opføres varer, som indlades på et enkelt transportmiddel for at blive sendt fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

Oversigtsliste

Varernes status som fællesskabsvarer kan kun dokumenteres ved:

 • Et T-2 L (eksemplar 4 af enhedsdokumentet)
 • T-2 LF (eksemplar 4 af enhedsdokumentet for varer, der transporteres til eller fra eller mellem de ikke-fiskale områder)
 • En korrekt, udfyldt faktura eller et transportdokument, som kan indeholde fællesskabsvarer og kun angiver koden "T-2 L" eller "T-2 LF"
 • En situation, hvor der ikke er fast rutefart: et rederiets manifest, der viser alle symboler for varer om bord
 • Rederiets eller flyselskabets manifest, med angivelse af koden "C" for fællesskabsvarer ved anvendelse af de forenklede procedurer (niveau 2)
 • En voucher på et TIR- eller et ATA-carnet, der viser symbolet "T-2 L" eller "T-2 LF" og bekræftes ved afgangsstedet
 • Nummerplader og registreringsdokumenter for motorkøretøjer indregistreret i en medlemsstat
 • Kodenummer og kendingsmærke (karakteristiske bogstaver), der vises på godsvogne, der tilhører et jernbaneselskab i en medlemsstat
 • Erklæring om EU-status for emballage, beholdere, emballage, paller og lignende udstyr, men ikke beholdere, der returneres tomme fra andre medlemsstater, medmindre der er tvivl
 • Erklæring om EU-status for passagerers bagage (varer, der ikke er beregnet til kommerciel brug) (er tilstrækkeligt, hvis der er tvivl)
 • Det administrative ledsagedokument (AAD), der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2719/92), til at dække forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der er i fri omsætning, mellem to punkter i Fællesskabet
 • Et T-2 M-dokument for produkter fra havfiskeri og varer fremstillet af disse produkter, der er fanget af EU-fartøjer i andre farvande, bortset fra søterritorium tilhørende et land eller territorium uden for Fællesskabets toldområde
 • En klæbeseddel for postforsendelser efter artikel 462a i GB,
 • Et dokument, der bekræfter EU-status for fællesskabsvarer, der befinder sig i en frizone af kontroltype I eller lager
 • Et kontroleksemplar T-5 efter artikel 843 i GB, der handler om varer undergivet udførselsmæssige restriktioner, der efter udførsel på ny genindføres i Fællesskabets toldområde.

Udfyldning

Vareafsenderen med flere skal fremlægge blanketten i et eksemplar i udfyldt stand. Anmodning om udstedelsen skal rettes til SKAT.

Blanketten skal udfyldes med læselig, holdbar skrift, så vidt muligt på skrivemaskine eller som udskrift.

Der må hverken forekomme raderinger eller overskrivninger. Foretages der ændringer, skal det gøres ved overstregning og tilføjelse af de ønskede oplysninger.

Enhver ændring skal bekræftes af den, der har foretaget den, og påtegnes af SKAT.

Anvendelse af ladelister

Udstedes der et T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument for en forsendelse, der omfatter mere end én slags varer, kan oplysninger om disse varer meddeles på en eller flere ladelister i stedet for at blive anført i angivelsens rubrikker:

 • 31 - Kolli og varebeskrivelse
 • 32 - Varepost nummer
 • 33 - Varekode, (i givet fald)
 • 35 - Bruttomasse (kg)
 • 38 - Nettomasse (kg)
 • 44 - Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger.

Ved anvendelse af ladelister overstreges de pågældende rubrikker i T-2 L- dokumentet/T-2 LF-dokumentet.

I den øverste rubrik i højre hjørne på ladelisten anføres T-2 L eller T-2 LF. I den nederste del anføres SKATs påtegning. Kolonnen -Afsendelses/-udførselsland, på ladelisten udfyldes ikke.

Når flere ladelister vedlægges ét og samme T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument, skal brugeren skrive løbenumre på listerne. Antallet af lister, der vedlægges, anføres i rubrik 4 - ladelister - i T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet.

Udstedelse af dokumentet

T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet udfærdiges i et eksemplar. Hvis virksomheden er godkendt afsender, skal den gemme en kopi i mindst 2 år.

T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet, og i givet fald T-2 L/T-2 LF bis, påtegnes efter brugers anmodning af SKAT, når Danmark er afgangslandet.

Påtegningen, der så vidt muligt skal stå i rubrik C, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Afgangstoldstedets navn og stempel
 • Den ansvarlige medarbejders underskrift
 • Dato for påtegning
 • Registreringsnummer eller nummeret på et eventuelt transportdokument, fx TIR-carnet eller CIM-fragtbrev og lignende.

Nummeret kan enten stemples med afgangstoldstedets navn og nummer eller skrives og stemples med SKATs officielle stempel.

Hvis dokumentet T-2 L/T-2 LF bis anvendes, skal nummeret overføres hertil.

Dokumentet og diverse ladelister eller bis-dokumentet leveres herefter tilbage til vedkommende.

Efterfølgende udstedelse

Et T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument kan udstedes, efter at varerne har forladt afgangstoldstedet eller er afsendt her fra landet.

Dokumentet forsynes med følgende påtegning i rød skrift: UDSTEDT EFTERFØLGENDE.

Efterfølgende udstedelse kan kun ske ved det toldsted, der har kontrolleret udførselsformaliteterne.

Godkendt afsender

SKAT kan give virksomhederne tilladelse til som godkendt at benytte T-2 L dokumenter og handelsdokumenter uden at skulle fremlægge disse til påtegning hos toldmyndighederne.

Se artikel 324a -324f i GB.

Afvikling af dokumentet

T-2 L dokumentet/T-2 LF dokument skal afleveres i forbindelse med varernes ankomst til bestemmelsestoldstedet.

Anvendelse af andet dokument end T-2 L

Der kan føres bevis for en vares status som EU-vare ved at fremlægge en faktura eller et transportdokument.

Virksomheden skal tydeligt påtegne faktura eller transportdokument med T-2 L/T-2 LF og med underskrift.

Hvis den samlede værdi af de EU-varer, der er omfattet af faktura eller transportdokument, ikke overstiger 80.000 kr., fritages virksomheden for at fremlægge faktura eller transportdokument til påtegning hos SKAT, men virksomheden skal skrive toldekspeditionsstedet på fakturaen eller transportdokumentet.

Hvis den samlede værdi overstiger 80.000 kr., skal SKAT påtegne faktura eller transportdokument.

En fejlagtigt udstedt T-1-angivelse kan aldrig erstattes af en faktura eller et transportdokument. Her skal altid udstedes et T-2 L/T-2 LF-dokument.

Transport på grundlag af et TIR-carnet eller ATA-carnet

Sendes varerne på grundlag af et TIR- eller ATA-carnet, kan afsenderen anføre T-2 L/T-2 LF-mærket med underskrift på alle de relevante blade i carnetet som bevis for varernes status som EU-varer, inden afsenderen fremlægger til påtegning på afgangstoldstedet. Mærket skal være tydeligt i rubrikken - varebeskrivelse. T-2 L/T-2 LF mærket skal på alle blade, hvor det er anført, bekræftes ved afgangstoldstedets stempel og SKAT-medarbejderens underskrift.

Omfatter TIR- og ATA-carneter både EU-varer og ikke-EU-varer, skal de to varekategorier angives særskilt, og T-2 L/T-2 LF - mærket skal anføres, så det klart kun vedrører EU-varerne.

Forenkling for udstedelse af T-2 L

Se GB art. 324

SKAT kan give tilladelse til, at godkendte afsendere kan udstede T-2 L dokument eller andet dokument uden at fremlægge det.

Ansøgning herom indgives til SKAT.