Dato for udgivelse
21 May 2013 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 12:45
SKM-nummer
SKM2013.304.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0040931
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag, indeholdelse af skat
Resumé

Skatterådet finder ikke, at det er i overensstemmelse med kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5, hvis virksomheden i medfør af en lokal aftale med virksomhedens medarbejdere om en forhøjelse af overenskomstens bidrag til fritvalgsordningen fra 1 % til 3 %, indbetaler skat af det samlede bidrag på 3 % ved udbetaling fra ordningen.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 46, stk. 1 og 2
Kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 5

Reference(r)

Kildeskatteloven § 46, stk. 1 og 2
Kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 5

Henvisning

Indeholdelsesvejledningen afsnit F.1.3


Spørgsmål

Er det i overensstemmelse med kildeskattebekendtgørelsen (bekg. 1159 af 3-12-2012) § 20, stk. 5, hvis virksomheden i medfør af en lokal aftale med virksomhedens medarbejdere om en forhøjelse af overenskomstens bidrag til fritvalgsordningen fra 1 % til 3 %, indbetaler skat af det samlede bidrag på 3 % ved udbetaling fra ordning?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden er omfattet af Industriens Overenskomst. I dennes § 25 er regler om Fritvalgs Lønkonto.

I IO § § 25, stk. 1 er følgende bestemt:

"Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto 1,0 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg."

Efter Industriens Overenskomst kan der forhandles løn og indgås lokale aftaler om løn og lønsystemer, jf. IO §§ 22 og 23.

Som led i årlige lønforhandlinger har virksomheden aftalt, at en del af lønreguleringen sker ved, at bidraget til fritvalgsordningen forhøjes fra 1 % til nu i alt 3 %.

Det samlede bidrag til fritvalgsordningen er blevet behandlet efter Kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5 og beskattet på udbetalingstidspunktet, idet virksomheden ikke har været opmærksom på, at kun den del af bidraget på 1 %, der efter overenskomsten skal indsættes på ordningen, kan beskattes ved udbetalingen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er kun for den betaling, som fremgår direkte af den relevante, kollektive overenskomst, her Industriens Overenskomst, § 25, stk. 1, at beskatning kan udskydes til udbetalingstidspunktet. Ellers kan virksomheder og ansatte aftale at udskyde skat ved at indbetale til en fritvalgsordning, frem for at udbetale og beskatte løn løbende. Det fremgår udtrykkeligt af Kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5, at lokalaftaler alene kan anvendes til at ændre fra pensionsindbetaling til fritvalgsordning, og denne mulighed er provenuneutral, da bidrag til arbejdsmarkedspension heller ikke beskattes ved optjeningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om det er i overensstemmelse med kildeskattebekendtgørelsen (bekg. 1159 af 3-12-2012) § 20, stk. 5, hvis virksomheden i medfør af en lokal aftale med virksomhedens medarbejdere om en forhøjelse af overenskomstens bidrag til fritvalgsordningen fra 1 % til 3 %, indbetaler skat af det samlede bidrag på 3 % ved udbetaling fra ordning.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 46, stk. 1 og 2

I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h), påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.

Stk.2. Indeholdelse skal foretages ved udbetalingen af A-indkomsten. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse dog foretages på dette tidspunkt. For ydelser, der kommer til udbetaling efter indtjeningsperiodens udløb, såsom feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, kan skatteministeren fastsætte særlige bestemmelser om tidspunktet for indeholdelsen og om, i hvilket indkomstår ydelserne skal beskattes. Skatteministeren kan endvidere, når praktiske hensyn i særlig grad taler derfor, bestemme, at indeholdelse af skat i en vis art af A-indkomst skal foretages på et andet tidspunkt end fastsat foran.

Bekendtgørelse nr. 1159 3. december 2012 om kildeskat, § 20

Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-8. 2. pkt. gælder ikke A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales af den indeholdelsespligtiges konkursbo. For løn under ferie, løn under afspadsering og løn under afvikling af opsparet/konverteret frihed skal indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. foretages senest 6 måneder efter afholdelse eller afvikling af henholdsvis ferie, afspadsering eller frihed.

Stk.2. Feriegodtgørelse beskattes løbende. Indeholdelse foretages på grundlag af den feriegodtgørelse, som er optjent af den løn m.v., jf. ferielovens § 26, som er opgjort med henblik på udbetaling m.v. i måneden.

Stk.3. Feriegodtgørelse, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør efter ferielovens § 23, stk. 6, samt afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør, beskattes i fratrædelsesåret. Indeholdelse skal foretages i fratrædelsesmåneden.

Stk.4. Kompensation for feriefridage, jf. § 2, stk. 5, i lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv., kontant godtgørelse for særlige feriefritimer, afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed beskattes i det år, hvor udbetalingen af kompensationen eller godtgørelsen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk.5. Beløb, som indbetales til en fritvalgsordning eller tilsvarende opsparingsordning, beskattes ved udbetalingen fra ordningen. Indeholdelsen foretages i udbetalingsmåneden. Det er en forudsætning, at beløb omfattet af ordningen ikke forrentes. 1. og 2. pkt. gælder alene for beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst skal indsættes på ordningen, beløb som kompensation for fravalgte feriefridage og beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning i medfør af kollektiv overenskomst eller lokalaftale.

Stk.6. Søgnehelligdagsbetaling beskattes i udbetalingsåret. Indeholdelsen foretages i udbetalingsmåneden. Sker udbetalingen ikke i indtjeningsåret, beskattes søgnehelligdagsbetalingen dog i optjeningsåret. Indeholdelse skal da ske senest den 31. december i optjeningsåret.

Stk.7. Tilskudsbevillinger til forskning omfattet af § 18, nr. 43, beskattes i det år, hvor udbetalingen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk.8. Hvis Lønmodtagernes Garantifond ved en udbetaling ikke er i besiddelse af oplysninger om det skattekort m.v., der var gyldigt på beskatningstidspunktet, kan den A-skat, arbejdsgiveren skulle have indeholdt, uanset kildeskattelovens § 48, stk. 7, beregnes på grundlag af det skattekort m.v., der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

Begrundelse

I henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 2, skal indeholdelse af A-skat foretages ved udbetalingen af A-indkomsten.

Hvis udbetaling ikke har fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse dog foretages på dette tidspunkt, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 2, 2. pkt.

Det følger imidlertid af kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5, at for beløb som indbetales til en fritvalgsordning, sker beskatning ved udbetalingen. Indeholdelse af A-skat foretages i udbetalingsmåneden. Bestemmelsen gælder alene for følgende:

  1. beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst skal indsættes på ordningen,
  2. beløb som kompensation for fravalgte feriefridage, og
  3. beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning i medfør af kollektiv overenskomst eller lokalaftale,

jf. § 20, stk. 5, 4. pkt.

Efter Industriens Overenskomst § 25, stk. 1 er det fastlagt, at virksomheden skal indbetale 1,0 % af den ferieberettigede løn på medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto.

Det er oplyst, at spørger imidlertid har indgået lokalaftaler, hvorefter der skal indbetales 3 % af den ferieberettigede løn på medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto.

Det er SKATs opfattelse, at det efter kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5 er en betingelse for udskydelse af beskatningen, henholdsvis indeholdelsen af A-skat, af beløb indsat på en fritvalgsordning, at beløbet specifikt er fastlagt i den kollektive overenskomst. Det er således ikke tilstrækkeligt, at parterne har aftalt det indbetalte beløb i en lokalaftale. Dette finder SKAT må gælde, selvom det i den kollektive overenskomst måtte være bestemt, at parterne kan forhandle løn og lønsystemer ved lokale aftaler.

SKAT har herved henset til bestemmelsens formulering, hvorefter den alene gælder for "beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst skal indsættes på ordningen". For så vidt angår beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning, jf. bestemmelsens tredje led, er det nævnt, at dette kan være bestemt enten i en kollektiv overenskomst eller en lokalaftale.

Da dette ikke tilsvarende er nævnt for så vidt angår første led, finder SKAT, at det må sluttes, at første led ikke er opfyldt, for så vidt angår beløb indsat på en fritvalgsordning i henhold til en lokalaftale.

På dette grundlag er det SKATs vurdering, at det ikke vil være i overensstemmelse med kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5, såfremt spørger først indeholder skat af det samlede bidrag på 3 % ved udbetalingen af ordningen.

Såfremt spørger indbetaler 3 % af medarbejdernes ferieberettigede løn på medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto, skal spørger indeholde skat i henhold til bestemmelsen i kildeskattelovens § 46, stk. 2 for så vidt angår de ekstra 2 %, som er aftalt lokalt, men skal indeholde skat på udbetalingstidspunktet for så vidt angår den 1 %, som er fastlagt i Industriens Overenskomst, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.