Dato for udgivelse
20 Dec 2004 09:05
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Advokater, arkitekter, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, revisorer, rådgivende ingeniører o.l. liberale erhverv, som er registreret efter momsloven
Sagsnummer
99/04-356-143
Resumé
Vandafgift - liberale erhverv m.fl. får adgang til godtgørelse af afgift af ledningsført vand

Afgiftsgodtgørelse til liberale erhverv m.fl.
Folketinget har den 17. december 2004 vedtaget lovforslag (L 124) om bl.a. ændring af lov om afgift af ledningsført vand, hvorefter alle momsregistrerede virksomheder nu kan få godtgørelse af vandafgiften.

Efter lovforslaget ophæves vandafgiftslovens § 9, stk. 2, med tilhørende bilag, der hidtil har betydet, at visse liberale erhverv m.fl. ikke har kunnet få afgiftsgodtgørelse.

Alle momsregistrerede virksomheder kan herefter få vandafgiften (5 kr. pr. m3) tilbagebetalt i samme omfang, som der gives fradrag for købsmoms af vand, når dette er købt til forbrug i virksomheden.

Hvornår træder loven i kraft?
Tidspunktet for lovens ikrafttræden er ikke bekendt ved nyhedsbrevets offentliggørelse, idet tidspunktet afhænger af EU-Kommissionens godkendelse af lovændringen. Ændringen vil dog til sin tid få virkning fra 1. januar 2005.

Tidspunktet for lovens ikrafttræden vil blive offentliggjort ved en ministerbekendtgørelse. Der vil samtidig blive givet oplysning om ikrafttrædelsen på ToldSkats hjemmeside.

Der er i det følgende redegjort for konsekvensen af lovforslaget, men vær opmærksom på, at den udvidede adgang til godtgørelse kan De først få, når der foreligger meddelelse om lovens ikrafttræden.

Overgangsperiode for fradrag
Lovændringen får virkning fra 1. januar 2005, hvorfor adgangen til godtgørelse kun vil omfatte leverancer (forbrug) af vand fra og med denne dato.

For a conto-opkrævninger og årsopgørelser fra vandværker, der omfatter en periode både før og efter 1. januar 2005, skal virksomheden foretage en forholdsmæssig opgørelse af den godtgørelsesberettigede mængde.

Egen vandboring - registreringspligt
For momsregistrerede virksomheder, der er omfattet af bilaget, fx forlystelsesparker og vandlande, og som forbruger over 1.000 m3 vand fra egne boringer eller ikke-almene vandforsyningsanlæg, har der hidtil været krav om registrering hos ToldSkat og dermed betaling af afgift.

Lovændringen vil betyde, at sådanne virksomheder ikke længere skal være registreret og dermed heller ikke betale afgift. 

Hvis De er registeret som følge af denne bestemmelse. bedes De kontakte den regionale told- og skattemyndighed med henblik på at blive afmeldt fra registrering.

El-afgift
Til Deres orientering kan i øvrigt oplyses, at elafgiftsloven ikke er ændret. Det vil sige, at hvis Deres virksomhed er omfattet af bilaget til elafgiftsloven, kan De fortsat ikke få godtgjort el-afgift.

Hvor kan De få mere information?
Nyhedsbrevet kan ses på www.toldskat.dk. Kik under ”Virksomhed – Nyheder”. Reglerne om afgift af ledningsført vand fremgår i øvrigt af

Har De brug for mere information, er De velkommen til at kontakte den regionale told- og skattemyndighed.

Med venlig hilsen

Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen
Pdf-udgave
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen G.5.6