Dato for udgivelse
01 Mar 2006 16:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse
21 Feb 2006 15:51
SKM-nummer
SKM2006.107.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-008120
Dokument type
Bindende svar
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse, etablering, obligatorisk, tvungen, flertallet, bestyrelsen
Resumé
Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D. A ejede 100 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i B, hvorfor A og B var koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1. Spørgsmålet var i stedet, om A skulle inddrage datterselskabet C og dermed også dettes datterselskab D, hvori C ejede 52 pct. af stemmerettighederne, i den obligatoriske sambeskatning. A ejede 50 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i C. Ifølge en aktionæroverenskomst indgået mellem A og den anden aktionær i C, havde A imidlertid ret til at udnævne flertallet af medlemmerne af C's bestyrelse. Skatterådet kom derfor frem til, at A var koncernforbundet med C, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2, hvorfor såvel C som det med C koncernforbundne selskab, D, skulle indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det kunne således bekræftes, at den obligatoriske nationale sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D.  
Hjemmel
1125/05
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31
Selskabsskatteloven § 31 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.4.1.1.2.

Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D.

Det var oplyst, at A var ejet af tre personlige aktionærer. A ejede 100 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i B. Herudover ejede A 50 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i C, mens C ejede 52 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i D.

Baggrunden for spørgsmålet var følgende:

A og E ejer hver 50 pct. af såvel aktiekapitalen som stemmerettighederne i C. Som udgangspunkt besidder hverken A eller E således flertallet af stemmerettighederne i C, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Der var imidlertid efter det oplyste indgået en aktionæroverenskomst mellem A og E. Af aktionæroverenskomsten fremgik følgende:

"Bestyrelsen skal bestå af 4 medlemmer. Heraf har E ret til at udnævne et medlem og A ret til at udpege øvrige medlemmer. Hvis bestyrelsen ønskes udvidet herudover, har E ret til at udpege ét yderligere bestyrelsesmedlem. E har endvidere ret til at være medlem af bestyrelserne for selskabets datterselskaber."

Endvidere fremgik det af vedtægterne for C at bestyrelsen bestod af 3-5 medlemmer.

I tilknytning til ovenstående havde rådgiver oplyst, at:

  • E ikke havde ret til at udøve en bestemmende indflydelse over C's driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3,
  • E råder ikke på grundlag af aftale med andre deltagere over flertallet af stemmerettighederne i C, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4.
  • E udøver ikke bestemmende indflydelse over C's driftsmæssige og finansielle ledelse, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5.

Skatterådet kunne på denne baggrund bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D blandt andet med følgende begrundelse:

"Det er oplyst, at A besidder 100 pct. af såvel stemmerettighederne som aktiekapitalen i B. A må således på baggrund af de foreliggende oplysninger anses for koncernforbundet med B, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1. B skal derfor indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

C ejer endvidere 52 pct. af stemmerettighederne i D, hvorfor C på baggrund af de foreliggende oplysninger er koncernforbundet med D, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Det afgørende for, om C og D kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning er således, om A er koncernforbundet med C.

Det er oplyst, at ingen selskaber er koncernforbundne med C på baggrund af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1 og 3-5, hvorfor spørgsmålet bliver, hvorvidt A er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i C's øverste ledelsesorgan, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2.

Hvis ovenstående spørgsmål besvares med at ja, da er A koncernforbundet med C, i hvilket tilfælde såvel B som C og D skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

Hvis ovenstående spørgsmål i stedet besvares med et nej, da er A ikke koncernforbundet med C, og hverken C eller D skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning. B vil dog fortsat skulle indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

Det er oplyst, at det øverste ledelsesorgan i C er bestyrelsen, jf. vedtægterne for C, at bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, jf. vedtægterne for C, samt at A har ret til at udpege 3 medlemmer af bestyrelsen, uanset om denne består af 4 eller 5 medlemmer, jf. aktionæroverenskomsten sammenholdt med vedtægterne for C. 

På ovenstående baggrund må det konstateres, at A ud fra de foreliggende oplysninger er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i C's øverste ledelsesorgan, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2. A og C må følgelig anses for koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2, hvilket bevirker, at såvel C som det med C koncernforbundne selskab, D, skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1."

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter