Der stilles ikke i gældsbrevsloven nogen formkrav til transporten for at den får gyldighed. I retspraksis og i administrativ praksis er der dog fastsat visse formkrav for transportens indhold og udseende.

I opkrævningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven er der herudover fastsat særlige krav til transportens omfang, jf. afsnit L.4.5.

Skat kan ikke ud over de i afsnit L.4.1 - L.4.5 anførte betingelser stille krav til indholdet og omfanget af aftaler om transporter indgået mellem transportgiver og transporthaver.

 

En transport skal være skriftlig.

Ordet transport eller ord, hvori ordet transport indgår, som fx "borttransporterer", "tiltransporterer" vil normalt være indføjet i tekstindholdet i transporten eller være overskriften på dokumentet. Det er dog ikke nogen betingelse for transportens gyldighed, at dette ord fremtræder.

Anvendes ordet overdraget/overdragelse, eller fremgår det klart af tekstindholdet, at der er tale om transport af fordringer til eje eller sikkerhed, vil transporten som udgangspunkt være gyldig. Over for Skat er der dog nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, jf. afsnit L.4.5.

Transporten skal indeholde oplysning om transportgiver og transporthavers navne og adresser. Disse oplysninger er nødvendige, for at omverdenen og fordringsdebitor kan identificere, hvem aftalen om transport er indgået med.

Oplysningerne er endvidere nødvendige, for at RIM kan gennemføre en eventuel modregning til dækning af transportgiverens og transporthaverens restance, forinden udbetalingen finder sted.

Det kræves ikke, at den transporterede fordring er præcist angivet i kroner og øre. Transporten skal derimod præcist angive, hvilken type krav på staten, den omfatter, fx om det er overskydende skat, negativt afgiftstilsvar eller lignende.

For transporter, der anmeldes over for Skat, bør CVR-nr./SE-nr eller CPR-nr. være oplyst i transporten, for at Skat kan foretage en korrekt identifikation.

Er fordringen ikke angivet i kroner og øre, og er transporthaver fyldestgjort, uden at Skat har fået meddelelse herom og derfor fortsætter med at udbetale til transporthaver, er det transportgiveren, som må anmode transporthaver om at tilbagebetale det for meget erlagte. Skat er alene fordringsdebitor og har ikke indflydelse på aftaler eller på eventuelle konflikter mellem transporthaver og transportgiver.

Hvis fordringen ikke er angivet i kroner og øre, og der efterfølgende noteres yderligere en transport fra en anden transporthaver i samme krav og for samme transportgiver, skal der alene ske underretning til den sekundære rettighedshaver om, at der allerede er noteret en transport.

Se Højesterets dom i SKM2009.134.HR (landsrettens dom er gengivet i SKM2006.36.VLR), som blandt andet drejede sig om fortolkningen af ordlyden i en transporterklæring. Transportgiverens tilgodehavende vedrørte tilbagebetaling af ambi fra den daværende Told- og Skattestyrelse, nu SKAT. I transporten stod: "...transport i vort krav mod Told- og Skattestyrelsen (Told- og Skatteregion Aalborg, J. nr. XXX) vedrørende tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag (ambi) m.v., opgjort til kr. 2.505.294,00 kr....." 

Beløbet i transporten udgjorde ambi for årene 1988-1991, som transportgiver uberettiget havde betalt til skattemyndighederne, men tilbagebetalingskravet var ikke endeligt opgjort på transporttidspunktet. Dette skete først næsten 5 år senere, og da var transportgivers krav mod SKAT vokset til næsten det dobbelte på grund af tilskrevne renter. Herefter opstod spørgsmålet, om transporten alene omfattede "hovedstolen" eller tillige omfattede renterne heraf.

For at afklare dette spørgsmål henså Højesteret til ordlyden i transporten sammen med de øvrige konkrete forhold i sagen. Ordlyden af transporterklæringen fandtes efter en naturlig sproglig forståelse kun at omfatte det nævnte krav på 2.505.294 kr. (hovedstolen), hvilket fandtes bestyrket af, at transporterklæringen intet nævnte om, at kravet tillige omfattede renter. Ydermere havde hverken transportgiver eller transporthaver(e) fremsat indsigelser mod ordlyden af told- og skatteregionens noteringspåtegning, hvori beløbet på 2.505.294 kr. blev angivet som et maksimumsbeløb for transporten. Skattemyndighederne fandtes således berettiget til gennem modregning i  rentekravet at inddække selv restancer, som var uforfaldne, da transporten blev denuntieret over for SKAT.   

I SKM2010.759.ØLR fastslog Østre Landsret, at en transport på overskydende skat for indkomstårene 1992-1999 og beløbsmaksimeret til 175.000 kr. tillige omfattede renterne.

Transporten skal være underskrevet af transportgiveren. Har transportgiveren ikke underskrevet transporten, er han ikke bundet af den, og Skat er derfor heller ikke forpligtet i henhold til aftalen. Der stilles ikke krav om, at transportgiverens underskrift skal være bevidnet af vitterlighedsvidner.

I KSL § 62, stk. 5, AMBL § 15, stk. 1, samt OPKL § 13 og § 20, stk. 6, fastlægges kravene til transportens omfang.

Efter disse bestemmelser kan transporter af krav på negativ moms, overskydende skat, SP-bidrag eller AM-bidrag samt udbetaling af punkt- og miljøafgifter ikke overdrages eller borttransporteres til 3. mand før udløbet af den afregningsperiode, de enkelte skatter mv. vedrører.

Hvis virksomheden eller skatteyderen overdrager kravene inden udløbet af den afregningsperiode, kravet vedrører, er aftalen ugyldig. En transport skal for at være gyldig således være indgået, efter at den periode, som kravet vedrører, er udløbet. Først efter periodens udløb er kravet stiftet. Formålet med bestemmelserne er således at afskære gyldigheden af tidsubegrænsede transporter, dvs. vedrørende fremtidige krav. Ved en tidsubegrænset transport ville RIMs adgang til modregning efter GBL § 28 være begrænset til de restancer, der bestod på tidspunktet, hvor RIM får kendskab til transporten.

Bestemmelsen i OPKL § 13 omfatter krav på udbetalinger efter § 12, som omhandler negative tilsvar, der hidrører fra en afregningsperiode. De såkaldte eksportgodtgørelser efter registreringsafgiftslovens § 7 b kan eksempelvis ikke siges at vedrøre en afregningsperiode, da de udbetales efter en konkret ansøgning. OPKL § 13 omfatter derfor ikke disse eksportgodtgørelser og andre krav, der ikke hidrører fra en afregningsperiode. Et krav på en fremtidig eksportgodtgørelse kan således gyldigt transporteres.

Kravene til transportens omfang er gældende for transporter, hvorom meddelelse er kommet frem til SKAT efter den 6. oktober 1999. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2000.

I afsnit L.4.5.1 - L.4.5.4 gennemgås behandlingen af transporter i forhold til de enkelte typer af krav, der er givet transport i, og til tidspunktet for underretningen om transporten.

Transporter i fremtidige krav på overskydende skat og AM-bidrag, som Skat har modtaget senest den 6. oktober 1999, skal respekteres, se TfS 2003, 223 ØLD, og Skats modregningsret er derfor underlagt de almindelige bestemmelser i GBL § 28, Se nærmere om modregningsmulighederne efter GBL § 28 i afsnit K.8.6.

Det betyder, at RIM skal respektere en tidsubegrænset transport, som er noteret hos Skat, før andre krav, der er stiftet senere. Det gælder på den måde også modregninger til dækning af statskrav, der er forfaldet, efter at Skat har noteret transporten.

Fra den 1. januar 2005 har Skat ifølge overgangsbestemmelsen til KSL § 62, stk. 5 ret til at foretage modregning over for den oprindelige rettighedshaver (transportgiver) uden hensyn til overdragelsen. Den tidsubegrænsede transport skal på den måde fremover respektere statens modregningsret, men ikke øvrige senere stiftede rettigheder over den overskydende skat.

Indtil den 6. oktober 1999 har det tidligere ToldSkat, nu Skat, accepteret tidsubegrænsede transporter i virksomheders krav på negativ moms. Sådanne transporter skal stadig respekteres.

Angående disse transporter er Skat's modregningsret underlagt de almindelige bestemmelser i GBL § 28, jf. afsnit K.8.6.

Transporter, som Skat modtager efter den 6. oktober 1999, skal kun accepteres, hvis transporten er givet til transporthaveren efter udløbet af den periode, som kravet vedrører. Det er i UfR 1985, 619 HD, fastslået, at indkomståret er udeleligt, ligesom kravet på indkomstskatten (herunder overskydende skat) stiftes ved indkomstårets udløb.

Er transporten givet før indkomstårets eller afgiftsperiodens udløb, er denne ugyldig, uanset om Skat har modtaget transporten efter periodens udløb.

For overskydende skat vil kravet først kunne overdrages til 3. mand efter det pågældende indkomstårs udløb. Transporter for indkomståret 2000 kan således først gives til transporthaver fra og med den 1. januar 2001. For overdragelse af krav på negativ moms gælder det, at transporten skal være givet efter afgiftsperiodens udløb. Datoen for transportgiverens underskrift vil være vejledende for, hvornår transporten er givet.

Transporter, som opfylder lovens krav i afsnit L.4.5 og de øvrige krav i afsnit L.4.1 til L.4.4 skal noteres, og Skats eventuelle modregningsret skal ske i respekt af GBL § 28, jf. afsnit K.8.6. Skat bør dog tage forbehold for modregningsretten i henhold til GBL § 28.

De krav, der er omfattet af lovene, er udbetalinger af overskydende skat, AM-bidrag og moms. Nedenfor gennemgås kort de nye reglers indvirkning på henholdsvis overskydende skat, AM-bidrag og på moms.

 

For så vidt angår anmodning om fremskyndet tilbagebetaling efter KSL § 55 kan skatteyderen overdrage kravet i perioden fra fremsættelsen af anmodningen, til eventuel udbetaling sker. Selve overdragelsen af kravet skal dog ske senest samtidigt med anmodningen om tilbagebetaling efter KSL § 55. Overdragelsen får dog ikke virkning, hvis udbetalingen nægtes. Det samme gælder for udbetalinger af AM-bidrag i henhold til § 18, stk. 4, i bekendtgørelsen om arbejdsmarkedsbidrag.

 

For så vidt angår dateringer på transporter i krav omfattet af de særlige regler nævnt i afsnit L.4.5, er datoen for transportgiverens underskrift vejledende. Det vil sige, at Skat også kan inddrage andre momenter, der taler for, at transporten er givet efter indkomstårets eller afregningsperiodens udløb. Som bestemmelserne er formuleret i opkrævningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven, stilles der ikke særlige formkrav til selve dateringen, men det forudsættes, at transportdokumentet er dateret.

 

I visse tilfælde kan der i et frivilligt forlig om betaling af en gæld være indføjet en aftale om, at forliget fx er en aftale om overdragelse af overskydende skat til kreditor. I sådanne tilfælde kan der opstå spørgsmål om rækkevidden af disse transporter.

Forliget med transporten indeholder fx følgende formulering: "[Transportgiver] overdrager krav på overskydende skat for tidligere, indeværende og fremtidige indkomstår" - en såkaldt tidsubegrænset transport.

Hvis transporten er modtaget i det tidligere ToldSkat, nu Skat, senest den 6. oktober 1999, gælder de regler, der er beskrevet ovenfor under L.4.5.1., hvorefter transporterne skal respekteres, dog med respekt af den beskrevne overgangsregel.

Hvis transporten er modtaget efter den 6. oktober 1999, kan transporten ikke accepteres af Skat, for så vidt angår transport i kravet vedrørende det indkomstår, hvori transporten modtages og fremtidige indkomstår. Transporten er fremtidig for så vidt angår disse indkomstår og derfor ugyldig.

Angående de tidligere indkomstår, dvs. indkomstår, der på tidspunktet for meddelelsen af transporten er udløbet, kan der noteres en transport.

At transporten i det frivillige forlig for en del anses for at være ugyldig, mens en anden del af transporten er gyldig, er en følge af, at der som udgangspunkt alene ses bort fra den del af aftalen, der er ugyldig.

Vil transporthaver gøre aftalen om transport gældende over for Skat for det indkomstår, hvori det frivillige forlig er indgået, kan transporthaver genfremsende transporten i det efterfølgende indkomstår sammen med en ny aftale med skatteyderen om, at transporten skal gælde for det omhandlede skatteår. Den nye aftale skal være indgået efter udløbet af det indkomstår, den vedrører.

Som et eksempel kan nævnes et forlig med en transport meddelt transporthaver i november 2005. Her må Skat notere transporten for eventuelle udbetalinger af overskydende skat relateret til indkomstår 2002, 2003 og 2004, mens transporten i overskydende skat for 2005 (indeværende år på tidspunktet for meddelelsen af transporten) og fremtidige indkomstår er ugyldig.

Udlæg i simple fordringer mod SKAT kan først ske, når kravet er stiftet. Det følger af RPL § 508, hvorefter udlæg ikke kan foretages i fremtidige erhvervelser. Et krav på overskydende skat er først stiftet, når indkomståret er udløbet. Er indkomståret identisk med kalenderåret, er et evt. krav på overskydende skat først stiftet den 1. januar efter indkomståret, hvorfor der tidligst denne dag kan foretages udlæg i fordringen. Et krav på negativ moms er tilsvarende først stiftet, når afgiftsperioden er udløbet. Et evt. krav på negativ moms vedrørende 1. kvartal er således først stiftet den 1. april, hvorfor der tidligst da kan foretages udlæg i fordringen.

Ophører en virksomhed med at drive virksomhed, kan det forekomme, at virksomheden afmeldes midt i en afregningsperiode.

Skat kan acceptere en transport i fx negativ moms meddelt transporthaveren efter virksomhedens afmeldelse fra momsregistrering, selv om dette forhold allerede finder sted midt i den ordinære afregningsperiode.

Spørgsmålet relaterer sig fx til virksomheder med halvårlig afregning i henhold til ML § 57, stk. 4. En virksomhed bliver afmeldt midt i perioden, og inden udløbet af den ordinære afregningsperiode meddeles transport i den negative moms, der eventuelt opstår i perioden indtil virksomheden bliver afmeldt. Afgiftsperioden må her anses for udløbet ved virksomhedens afmeldelse fra momsregistrering, hvorfor transporten kan noteres af Skat.

I forbindelse med vedtagelser af lovændringerne til KSL § 62, stk. 5, AMBL § 15, stk. 1  og i forbindelse med vedtagelsen af opkrævningsloven er der indsat en overgangsregel for transporter.

I følge lovændringens § 7, stk. 4, og OPKL § 20, stk. 6, angår bestemmelserne transporter, der i løbet af 1999 er kommet frem til Skat senest den 6. oktober 1999, og som derfor er gyldige for fremtidige transporter. Reglen betyder, at RIM efter den 1. januar 2005 kan foretage modregning efter de almindelige modregningsregler over for den oprindelige rettighedshaver uden hensyn til overdragelsen, jf. afsnit K.8.7.

Indtil 1. januar 2005 skal disse transporter fuldt ud respekteres af Skat i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før den 1. januar 2000.

Der er indsat hjemmel til, at Skat under ganske særlige omstændigheder kan dispensere fra ikrafttrædelsesbestemmelsen (§ 7, stk. 4, i lov nr. 947 af 20. december 1999). Overgangsbestemmelsen er navnlig indsat for at undgå, at der kan rejses spørgsmål om ekspropriation som følge af, at forslaget griber ind i civilretligt gyldige aftaler. Blandt andet i lyset af den fastsatte overgangsperiode på 5 år må det antages, at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne blive tale om at anvende dispensationsmuligheden.

Anmeldelse af en transport kan ske ved fremsendelse af det originale transportdokument eller en bekræftet kopi heraf. Ved underskriften indestår man for, at indholdet af kopien er i overensstemmelse med det originale transportdokument

Transporten skal være ledsaget af en følgeskrivelse eller en påtegning på selve transportdokumentet, der har karakter af en denunciationsskrivelse over for Skat som fordringsdebitor.

Anmeldelse af transporter med telefax må efter omstændighederne accepteres. Skat skal dog meddele transporthaveren, at notering af transporten sker under forudsætning af, at der inden en nærmere fastsat frist sker fremsendelse af det originale transportdokument eller en bekræftet kopi.

Ved notering af transporten er klokkeslættet for modtagelse af transporten uden betydning. Andre rettigheder over fordringen, der samme dag er modtaget af Skat, enten ved personlig henvendelse eller modtaget med posten, vil få sideordnet prioritet med den rettighed, der er anmeldt via telefax. Det beløb, der eventuelt kommer til udbetaling, skal fordeles forholdsmæssigt mellem rettighedshaverne.