Torvesalg mv.Visse virksomheder er efter deres art og handelsform, f.eks. detailhandel fra vogn eller torvestade, afskåret fra at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over de enkelte indbetalinger.
 
Sådanne virksomheder må i stedet opgøre salget på grundlag af daglige kasseopgørelser. Disse opgørelser skal foretages på bilag eller i virksomhedens kassekladde, og bilagene/kassekladden skal opbevares som en del af momsregnskabet, jf. momsbekendtgørelsens § 47, stk. 4.
 
Virksomhederne skal dog dagligt redegøre for indbetalinger på 100 kr. og derover fra kunder for tidligere kreditsalg.
 
Den daglige kasseopgørelse skal udvise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning samt korrektioner for samtlige udbetalinger og sådanne indbetalinger, der ikke vedrører den momspligtige omsætning.
 
Opgøres salget på grundlag af kasseopgørelsen, vil det almindeligvis være nødvendigt at korrigere for særlige ind- og udbetalinger i dagens løb, f.eks. varekøb, omkostninger, beløb, der er indsat eller hævet i bank eller sparekasse, og beløb udtaget til privat brug.
 
Brugte varer (brugtmoms- ordningen)Virksomheder, der leverer brugte varer efter § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal føre særskilte regnskaber for leverancerne, jf. momsbekendtgørelsens § 87.
 
Se om brugtmomsordningen afsnit R.
 
Brugte varer efter § 70, stk. 1 (individuel ordning)Virksomheden skal i regnskabet for hver enkelt vare angive:
 • lagernummer
 • købs- og salgsdato
 • købspris og salgspris inkl. moms og
 • forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris
 
Momsgrundlaget for varen udgør 80 pct. af forskelsbeløbet. Det positive momsbeløb anføres i regnskabet og overføres til kontoen for salgsmoms. Hvis købsprisen er større end salgsprisen, tilbagebetales momsen ikke.
 
Brugte varer efter § 70, stk. 5(samleordning) Der skal føres en konto for virksomhedens samlede indkøb samt en konto for det samlede salg inkl. moms. Kontiene afsluttes ved hver momsperiodes udløb.
 
Hvis beløbet på salgskontoen overstiger beløbet på købskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for salgsmoms for den pågældende periode.
 
Overstiger beløbet på købskontoen beløbet på salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til kontoen for købsmoms for den følgende periode. Det er altså her muligt at få det negative momstilsvar overført til næste periode.
 
Brugte personmotor- køretøjer efter § 71 I virksomhedens regnskab skal der for hvert enkelt køretøj angives:
 • Lagernummer,
 • Købsdato,
 • Afregningsbilagsnummer,
 • Sælgers (tidligere ejers) navn,
 • Afregningspris til sælger,
 • Beskrivelse af bilen (type, årgang mv.),
 • Salgsdato,
 • Fakturanummer,
 • Købers navn,
 • Salgspris til køber
 
Der skal endvidere for hver enkelt køretøj angives beregnet momsbeløb, fradrag og momsbeløb efter fradrag, jf. § 71.
 
Hvis momsbeløbet efter fradrag er positivt, overføres beløbet til kontoen for salgsmoms.
 
AuktionsholdereAuktionsholdere, der leverer brugte varer efter §§ 70-71, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer.
 
Salgsprisen til køber, afregningsprisen til sælger samt beregningen af momsbeløbet skal fremgå direkte af regnskabet.
 
Installering og montering Virksomheder, der installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal medregne den samlede værdi af varerne til værdien af leverancer af varer på virksomhedens momsangivelse, jf. § 78 i momsbekendtgørelsen.
 
Hvis det i stedet er en udenlandsk virksomhed, der installerer eller monterer varer her i landet, og som er registreringspligtig herfor, skal virksomheden på momsangivelsen for hver momsperiode angive den samlede værdi uden moms af de varer, som kommer fra et andet EU-land, og som virksomheden installerer eller monterer her i landet, jf. § 79, stk. 1, i momsbekendtgørelsen.
 
Fjernsalg Af momsbekendtgørelsens § 83 fremgår de regnskabsmæssige regler for virksomheder, der ved fjernsalg leverer varer med moms til andre EU-lande. I disse tilfælde skal virksomheden regnskabsføre fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU-land.
 
Virksomheder, der er registreret for fjernsalg i et eller flere andre EU-lande, skal på momsangivelsen angive den samlede værdi af de varer, der er leveret som fjernsalg uden moms her fra landet til andre EU-lande.
 
Virksomhedens momsnumre i de andre EU-lande skal meddeles til told- og skatteregionen.
 
Udenlandske virksomheder, der registreres for fjernsalg her til landet, skal på momsangivelsen angive den samlede værdi uden moms af de varer, der er leveret som fjernsalg her til landet i den pågældende momsperiode, jf. § 84 i momsbekendtgørelsen.
 
Punkt- afgiftspligtige varerVirksomheder mv., der køber punktafgiftspligtige varer (harmoniserede punktafgifter) i et andet EU-land, og som ikke er momsregistreret, men som skal betale erhvervelsesmoms af vederlaget for varen og punktafgiften, jf. lovens §  § 48, skal afregne momsen af punktafgiften i forbindelse med afregningen af selve punktafgtiften, jf. momsbekendtgørelsens § 85.