De objektive kriterier for at pålægge en ny virksomhed forkortet afregningsperiode er, at der i den til registrering anmeldte virksomhed skal være en fysisk eller juridisk person, som er eller inden for de seneste 5 år har været

  • ejer af en anden virksomhed eller
  • filialbestyrer for eller medlem af bestyrelse eller direktion i en anden virksomhed,

der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent, hvorved told- og skatteforvaltningen har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter, der opkræves efter opkrævningsloven, eller personskatter og bidrag, der hidrører fra driften af den anden virksomhed.

Denne fysiske eller juridiske person skal i den nye virksomhed være

  • ejer af virksomheden eller
  • den, der reelt driver virksomheden, eller
  • medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller filialbestyrer for virksomheden

Når virksomheden er et selskab mv., anses som ejer også en person, der besidder sådanne kapitalandele i virksomheden (selskabet), som henregnes til hovedaktionæraktier efter aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4. Herved forstås navnlig en person, der ejer eller på et tidspunkt inden for de seneste 5 år - regnet fra anmeldelsestidspunktet - har ejet 25% eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den nævnte periode har rådet over mere end 50% af stemmeværdien. Heri medregnes bl.a. aktier, der tilhører den pågældendes nærmeste familie.

Som ejer anses tillige selskaber mv., der er koncernforbundne med virksomheden, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Endelig anses som ejer en fysisk eller juridisk person, der over virksomheden udøver kontrol som defineret i ligningslovens § 2, stk. 2.