Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om sikkerhed både over for igangværende virksomheder og over for virksomheder, der anmelder sig til registrering.

Sikkerhed skal stilles senest 8 dage efter, at virksomheden har modtaget et anbefalet brev herom. Fristen kan dog forlænges efter anmodning herom, jf. OPKL § 11, stk. 6. En anmodning kan imødekommes, såfremt virksomheden kan godtgøre, at den krævede sikkerhed kan stilles inden for rimelig tid.

Sikkerhed skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer vedrørende skatter og afgifter, der opkræves efter opkrævningsloven, og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag med tillæg af det forventede gennemsnitlige tilsvar for en 3-måneders periode, jf. nærmere OPKL § 11, stk. 5.

Told- og skatteforvaltningen fastsætter det forventede gennemsnitlige tilsvar, se i øvrigt P.5.2.2.

En stillet sikkerhed frigives, når der i den seneste 12-måneders periode er sket rettidig indbetaling af de skatter og afgifter mv., der opkræves efter opkrævningsloven, og virksomheden ikke på dette tidspunkt er i restance med disse skatter og afgifter mv. eller vedrørende andre registreringsforhold.

Sikkerhedsstillelse kan alene ske i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller anden betryggende sikkerhed efter told- og skatteforvaltningens nærmere vurdering.

Igangværende virksomheder § 62, stk. 7, jf. OPKL § 11 Der kan kræves sikkerhedsstillelse efter reglerne i OPKL § 11 af virksomheder, der ikke overholder et pålæg om forkortet momsperiode mv.

Sikkerhedsstillelse vil kun blive pålagt, når der er grund til at antage, at den fortsatte tilsidesættelse af kravet om forkortet momsperiode mv. indebærer en risiko for tab for staten.

Stiller virksomheden den krævede sikkerhed, ophæves pålæg om forkortet momsperiode mv.

For virksomheder, der anmelder sig til registrering, vil sikkerhedsstillelse kunne kræves i de situationer, hvor de personer, der står bag virksomheden (jf. P.5.1.3.1 om de objektive kriterier), som ejer, direktions- eller bestyrelsesmedlem har eller har haft væsentlig indflydelse på en anden virksomhed, der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent, hvorved told- og skatteforvaltningen har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller hvor staten er blevet påført et tab på mere end 50.000 kr. vedrørende A-skat, AM-bidrag, moms, afgifter o.l. samt eventuel selskabsskat og personskatter og bidrag, der hidrører fra driften af den anden virksomhed.

Der kan dog kun kræves sikkerhed, når der efter et konkret skøn vurderes at være nærliggende risiko for, at krav om forkortet momsperiode mv. ikke er tilstrækkelig til at sikre, at tilsvar af A-skat, AM-bidrag, moms, afgifter o.l. samt eventuel selskabsskat indbetales rettidigt.

Der vil endvidere kun blive stillet krav om sikkerhed, når det må antages, at staten i modsat fald vil blive påført et tab som følge af driften af den nye virksomhed. Bestemmelsen tager således først og fremmest sigte på de særlige tilfælde, hvor de personer, der reelt står bag virksomheden, er kendt for tidligere groft at have misbrugt pligten til at betale momstilsvar mv., hvorved det offentlige er blevet påført et tab. Bestemmelsens primære formål er således at hindre konkursryttere og lignende i gang på gang at lukke og starte ny virksomhed op, uden at staten forinden sikres mod tab. Anvendelsen af bestemmelsen afhænger således af en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Krav om sikkerhedsstillelse vil fx kunne udelades i følgende eksempel:

En advokat anmelder et selskab til registrering. Han indtræder selv som bestyrelsesformand. Ifølge den materielle registreringskontrol figurerer advokaten i et tidligere selskab også som bestyrelsesformand. Det tidligere selskab er gået konkurs. Ved en nærmere undersøgelse viser det sig imidlertid, at advokaten er indtrådt i det tidligere selskab udelukkende med det formål at søge selskabet reddet, hvilket desværre er mislykket. Advokaten er udtrådt som formand for det gamle selskab, men vil være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register som afgået formand. I eksemplet har advokaten som udgangspunkt ikke haft væsentlig indflydelse på, at selskabet alligevel er gået konkurs, idet hans indtræden som bestyrelsesformand er sket på et sent tidspunkt for at redde virksomheden. Dette må siges at være en del af hans professionelle arbejde.

Når virksomheden pålægges at stille sikkerhed, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt. Pålægget om sikkerhedsstillelse skal meddeles virksomheden ved anbefalet brev senest 14 hverdage efter, at virksomheden anmeldes til registrering, jf. OPKL § 11, stk. 8.

Se om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registreringen tillige Inddrivelsesvejledningens afsnit D.1.4.2.6.2.