Afsnittet indeholder:

 • Privatpersoner, der selv medbringer varer fra udlandet
 • Privatpersoner, der bestiller varer i udlandet

Fra ikke-EU-lande

Ved indrejse fra tredjelande (ikke-EU-lande) kan punktafgiftspligtige varer medbringes told- og afgiftsfrit efter reglerne i toldloven, se Toldvejledningen D.3.3, og Rejsegodsfolderen

Fra EU-lande

Ved indrejse fra andre EU-lande kan punktafgiftspligtige varer medbringes afgiftsfrit, men på betingelse af

 • at den rejsende selv medbringer varerne, fx i bagagen
 • at varerne er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. 

Motorbrændstof og brændsel

Der gælder dog en mængdemæssig begrænsning for motorbrændstof og flydende brændsel, dvs. for mineralolieprodukter, biobrændstof o.l., se F.1.1, Toldvejledningen D.3.3 og Rejsegodsfolderen.

Eget brug

Ved SKATs bedømmelse af, om punktafgiftspligtige varer er til eget brug og dermed er fritaget for afgift eller har erhvervsmæssig karakter og dermed er afgiftspligtig, vil der indgå en række forhold bl.a.

 • den forretningsmæssige status hos den rejsende
 • årsagerne til købet af varerne
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument om varerne
 • varernes art
 • varernes mængde.

Varer, der medbringes for andre eller med henblik på videresalg e.l., anses for at have erhvervsmæssig karakter og bliver dermed afgiftspligtige. Det også gælder også for varer, som rejsende skal benytte i egen virksomhed, fx 

 • bekæmpelsesmidler eller gødningstoffer (kvælstof) til brug i landbrugsvirksomhed
 • øl og vin til brug i restaurationsvirksomhed.

Vejledende mængder for drikkevarer og tobaksvarer

Mængden af medbragte varer vil kunne have et sådant omfang, at det må anses for tvivlsomt, at varerne er til eget brug, fx hvor mængden ligger væsentlig over, hvad der med rimelighed kan bruges i en almindelig husholdning. I sådanne tilfælde må den rejsende kunne redegøre nærmere om formålet med varekøbet, se Toldvejledningen D.3.3.

For alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer er der til brug for vurderingen af, om varerne er til eget brug eller af erhvervsmæssig karakter, fastsat nogle vejledende mængder, jf. art.32, stk. 3 i Rådets direktiv 2008/118/EF(cirkulationsdirektivet).

De vejledende mængder er for

Alkoholholdige drikkevarer

Øl

110 liter

dvs. 333 fl. á 33 cl
Bordvin

90 liter

dvs. 120 fl. á 75 cl (heraf højst 60 liter mousserende vin, dvs. 80 fl.)
Hedvin

20 liter

dvs. 28 fl. á 75 cl (portvin, sherry o.l.)
Spiritus

10 liter

dvs. 14 fl. á 70 cl
Tobaksvarer     
Cigaretter 800 stk. dvs. 40 pk. á 20 stk.  
Cerutter/cigarillos 400 stk. dog maks. 3 gram pr. stk.
Cigarer 200 stk.  
Røgtotak 1,0 kg  

Transportform

Endvidere kan transportformen evt. medføre, at indførslen ikke kan anses for "egen medbringelse", fx hvor den rejsende og varen ikke transporteres med samme køretøj, eller hvor transporten er atypisk for rejsende, eksempelvis ved benyttelse af lastbiler.

Flyttegods

For vin og øl, der indføres til eget brug af personer, som tager bopæl her i landet, og som i mindst 1 år har haft bopæl i et andet EU-land, og dér har ejet den pågældende vin og øl, tillades det dog, at varerne kan medbringes afgiftsfrit som flyttegods i en erhvervsmæssig transport.

Afgørelser

Der er truffet flere afgørelser om mængden mv. af rejsendes indførsel, se bl.a. SKM2002.247.LSR om øl og vin og SKM2003.237.LSR om fyringsolie og flaskegas.

Kontrol

Reglerne for kontrol er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4.

Ved privatpersoners indførsel/modtagelse af varer fra udlandet, herunder andre EU-lande, som de pågældende ikke selv medbringer, skal der betales punktafgift.

Ved indførsel af varer fra ikke-EU-lande betales punktafgiften ved varens fortoldning, se Toldvejledningen.

Ved modtagelse af varer fra EU-lande, hvoraf der skal betales punktafgift, skal varemodtageren straks give anmeldelse herom til SKAT jf. § 9 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Varemodtageren vil efterfølgende få tilsendt et indbetalingskort på afgiftsbeløbet.

Reglerne for erhvervelse (modtagelse) af varer fra andre EU-lande er i øvrigt følgende:

Ved køb af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, dvs. spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolieprodukter, i andre EU-lande til levering her i landet, betales afgifter således:

 • Hvis køberen selv forestår varens forsendelse fra udlandet, skal køberen forud anmelde købet til SKAT og stille sikkerhed, se i øvrigt guiden "Når du som privatperson køber varer på internettet". Guiden ligger på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Borger.
 • Hvis sælgeren forsender varen (internethandel/postordresalg), skal sælgeren betale punktafgiften og dansk moms. Fremgår det af varens pris eller på anden måde, at varen sælges uden dansk afgift, skal køberen forud anmelde købet til SKAT og stille sikkerhed, se i øvrigt guiden "Når du som privatperson køber varer på internettet". Guiden ligger på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Borger.

Ved køb af andre punktafgiftspligtige varer, fx chokolade, sodavand eller energikoks, skal der betales afgift, hvis varens værdi uden punktafgift er over 80 kr.

Gaver

Der skal betales afgift af spiritus og tobaksvarer, der sendes fra privatpersoner i et andet EU-land til en privatperson her i landet, fx som gave.

For andre punktafgiftspligtige varer end spiritus og tobaksvarer skal der kun betales afgift, hvis varens værdi uden afgift overstiger 360 kr.

Betingelserne ved indførsel fra tredje-lande er de samme som for told- og momsfritagelse, se Toldvejledningen.

Reglerne for kontrol er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4.