Ny tekst startI december 2009 vedtog folketinget lov nr.1385 af 21.december 2009, hvorefter der fastsættes en obligatorisk elektronisk procedure for transport af punktafgiftspligtige varer, hvor afgiftsbetalingen er suspenderet (under afgiftssuspensionsordningen) inden for EU.Ny tekst slut

Ny tekst startDet danske system til elektronisk håndtering af ledsagedokumenter er forsinket i forhold til lovens ikrafttrædelse den 1. april 2010. Den nuværende papirbaserede procedure efter RDIR 92/12, som er beskrevet nedenfor fortsætter derfor efter den 1. april 2010. I praksis betyder det, at dele af lov nr. 1385 af 21. december 2009 om implementering af nyt cirkulationsdirektiv (2008/118) først træder i kraft, når Danmark har det elektroniske system klar til at håndtere modtagelse, og afsendelse af ledsagedokumenter senest 1. januar 2011.Ny tekst slut

RDIR 92/12,
art. 18-19, og
KFO 2719/92
Ved forsendelse af ubeskattede EU-punktafgiftspligtige varer, herunder også vareprøver, mellem EU-lande eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande (tredjelande), fx til Norge via Sverige, skal afsenderen udstede et ledsagedokument.

Ledsagedokumentet har til formål under transporten dels at kunne identificere varerne, dels at give grundlag for beregning af punktafgiften af varerne (afgiftsskylden).

Ledsagedokumentet er dog ikke påkrævet ved forsendelse af varer:

 • mellem danske virksomheder (oplagshavere)
 • direkte fra Danmark til et tredjeland, fx med skib til Norge eller Rusland
 • til EFTA-lande via et en andet EU-land, hvis varerne (T2-varer) allerede i Danmark underlægges en toldforsendelsesordning, se Toldvejledningen, afsnit B.1 eller B.2, afhængig af, om der anvendes EU-forsendelse eller forsendelse efter TIR-konventionen
 • der toldmæssigt ikke er i fri omsætning, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), og som derfor er underlagt en toldforsendelsesordning, se Toldvejledningen, afsnit B.1 eller B.2, afhængig af, om der anvendes EU-forsendelse eller forsendelse efter TIR-konventionen.

Små vinproducenter
RDIR 92/12, art. 29
Vinproducenter, der i gennemsnit producerer under 1.000 hl vin om året, kan af egen myndighed fritages for at bruge det administrative ledsagedokument mv. ved salg af vin. I stedet bruges EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument, jf. Kommissionens forordning nr. 884/01 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren, se i øvrigt B.2.6.

Vinproducenten skal selv forestå salget af vin, men transporten kan udføres af vinproducenten selv, køberen eller evt. en tredje part på vegne af producenten.

Sælgerens brug af markedsordningens ledsagedokument ændrer ikke på betingelserne om, at den danske varemodtager skal været registreret mv. før varernes afsendelse.

Det ændrer heller ikke på betingelsen om, at der altid skal foreligge et "afgiftsledsagedokument". Det betyder, at art. 4 i KFO 884/01, hvorefter brug af vinmarkedsledsagedokument kan undlades i visse tilfælde, fx for forsendelser på højst 100 liter vin, ikke kan udnyttes af vinproducenten, når dokumentet også skal bruges som afgiftsdokument.

Følgende EU-lande har fritaget mindre vinproducenter for brug af det administrative ledsagedokument:

 • Belgien
 • Cypern
 • Grækenland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Malta 
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Storbritannien
 • Ungarn
 • Tyskland
 • Østrig.

Reglerne om ledsagedokument gælder også for varer, der sendes mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige.

For varer, der sendes ubeskattet, dvs. mellem registrerede virksomheder (oplagshavere), skal afsender bruge ledsagedokument (blanket 22.068/A 125), se A.15.5.3

Hvis der er tale om beskattede varer, fx levering til detailhandlere, skal afsenderen bruge et forenklet ledsagedokument (blanket 22.069/A 129), se A.15.6.2.

Ledsagedokumentet kan udfærdiges på en SKAT-blanket (EU-blanket) eller være et handelsdokument, fx faktura, men det forudsætter, at fakturaen indeholder mindst samme oplysninger med tilhørende rubrikker (numre og overskrifter) som SKAT-blanketten.

Hvis der benyttes et handelsdokument, skal dette tydeligt mærkes med følgende meddelelse: "Erhvervsmæssigt ledsagedokument for omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger".

UnderskriftI tilfælde, hvor ledsagedokumentet udarbejdes elektronisk, kan SKAT give tilladelse til, at afsenderen ikke underskriver dokumentet, men erstatter underskriften med et særlig stempel.

Køb af blanket SKAT-blanketten (22.068/A 125) kan fås elektronisk eller købes i boghandlen.

Antal eksemplarerBlanketten er i 4 eksemplarer, hvor

 • eksemplar 1 - opbevares af afsenderen
 • eksemplar 2 - sendes sammen med varerne til modtageren og opbevares af denne
 • eksemplar 3 - sendes sammen med varerne til modtageren, som returnerer det til afsenderen med kvittering for varernes modtagelse (samt i visse EU-lande, men ikke i Danmark, med et myndighedsstempel
 • eksemplar 4 - sendes sammen med varerne til modtageren og er til evt. brug for afgiftsmyndigheden i bestemmelseslandet.

Punktafgiftsnummer
Sikkerhedsstillelse
Vareafsenderen skal, inden varerne sendes, sikre sig, at modtageren er berettiget til at få varerne tilsendt uden afgift, dvs. at varemodtageren

 • enten er en punktafgiftsregistreret virksomhed for varekategorien
 • eller har stillet sikkerhed for afgiften af varerne hos egen myndighed. 

Varemodtageren skal derfor over for afsenderen oplyse sit punktafgiftsnummer eller fremlægge dokumentation for sikkerhedsstillelse for afgiften af varerne.

Kontrol af varemodtagerDet er vareafsenderens ansvar, at modtageren opfylder betingelserne om punktafgiftsregistrering/sikkerhedsstillelse.

Hvis vareafsenderen er usikker med hensyn til rigtigheden af varemodtagerens oplysning om punktafgiftsregistrering eller fortsatte registrering, bør afsenderen sikre sig skriftlig oplysning om registreringsforholdet fra varemodtageren og evt. kræve, at varemodtageren fremlægger en skriftlig bekræftelse herom fra varemodtagerens afgiftsmyndighed, se A.15.5.6.

Vareafsenderen bør specielt være opmærksom på rigtigheden af oplysninger, hvor der er tale om en ny kunde eller om en fast kunde, der pludselig foretager et usædvanligt indkøb (mængde/vareart).

CVR-nr.En dansk virksomhed skal som punktafgiftsnummer anføre/oplyse det 8-cifrede CVR-nr. med landekode DK foran og 3-cifre for lageradresse (løbenr.) bagefter, dvs. i alt 13 karakterer. Hvis virksomhedens løbenr. for lageradresse er 1 angives eksempelvis: DK45236789001, og hvis løbenumret er 10: DK45236789010.

CVR-numret og løbenr. for lageradresse fremgår af virksomhedens registreringsbevis.  Hvis virksomheden har flere registreringsnumre, skal virksomheden bruge det CVR-nummer, der omfatter registreringen for punktafgiftsloven.

Virksomheden kan hos SKAT efter behov få en erklæring (blanket nr. 22.071), der bekræfter virksomhedens punktafgiftsregistrering i Danmark.

Fælles database HARPUNAlle EU-punktafgiftsvirksomheder er registreret i en fælles database, som de respektive EU-landes myndigheder har adgang til. I Danmark benævnes databasen HARPUN-sys (Harmoniseret punktafgiftssystem), medens basen på engelsk benævnes SEED (System for Exchange of Excise Data).

Databasens oplysninger opdateres normalt én gang om ugen, hvilket i få tilfælde kan resultere i, at en virksomhed, der står som registreret, kan være afmeldt fra registrering, og at en virksomhed, der ikke står som registreret, rent faktisk er registreret. Oplysningerne i databasen kan derfor kun betragtes som vejledende.

SKAT-hjælpSKAT kan med forbehold for den tidsmæssige opdatering af databasen være behjælpelig med efter behov at be- eller afkræfte modtagerens oplysning om punktafgiftsregistrering, herunder om registreringen omfatter den aktuelle vareart, dvs. mineralolier, øl, vin, mellemprodukter (hedvin o.l.), spiritus eller tobaksvarer. Oplysningen kan gives telefonisk eller skriftligt (blanket nr. 22.072).

På SEED-on-EUROPA- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_da.htm kan vareafsenderen indtaste varemodtagerens punktafgiftsnummer for at få bekræftet oplysninger om punktafgiftsregistrering. Er nummeret gyldigt på tidspunktet for indtastningen, vil der blive vist en liste over de varekategorier, som varemodtageren er punktafgiftsregistreret for. Varemodtagerens navn og adresse vil ikke blive vist. ISO-landekoden skal indtastes med store bogstaver fx DK.

Er der problemer med indtastningen af et punktafgiftsnummer, kan vareafsenderen kontakte nærmeste Punktafgiftscenter via Kundecentret på tlf. 72 22 18 18.

Udfyldning af blanketLedsagedokumentblanketten skal udfyldes i overensstemmelse med rubriceringen. På bagsiden af blankettens eksemplar 1 er der optrykt en vejledning om udfyldningen af de enkelte rubrikker, dvs. de oplysninger, som vareafsenderen skal anføre om vareforsendelsen.

Vareafsenderen skal ved udfyldningen bl.a. være opmærksom på, at oplysningerne i dokumentet ikke blot omfatter oplysninger om vareafsenderen, varemodtageren og selve varerne, men også oplysninger om transportøren, jf. rubrik 9 og 11, herunder fx oplysning om transportmidlets registreringsnummer. 

Ledsagedokumentets eksemplar 2, 3 og 4 skal fysisk følge varerne, så dokumentet under transporten på forlangende kan forevises myndighederne. Hvis varemodtageren ikke er punktafgiftsregistreret, men i stedet har fremlagt dokumentation for sikkerhedsstillelse, skal en kopi af sikkerhedsstillelsesdokumentet følge varen sammen med ledsagedokumentet.

Ledsagedokumenter, som virksomheden udsteder, skal indtil videre ikke indsendes til eller forevises for SKAT, medmindre denne anmoder om det.

Kvittering for afsendte varerVaremodtageren skal senest den 15. i måneden efter, at varerne er modtaget, tilbagesende eksemplar 3 af ledsagedokumentet. Hvis der ikke kommer nogen kvittering fra varemodtageren, skal afsenderen rykke for kvitteringen.

Har vareafsenderen ikke fået kvitteringen senest 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor varen er afsendt, skal SKAT underrettes. Virksomheden skal samtidig fremlægge dokumentation for den foretagne rykkerprocedure. Afgiften beregnes og opkræves af SKAT. Beløbet kan tilbagebetales, hvis virksomheden senere fremlægger modtagelsesbevis for de pågældende varer, se i øvrigt A.15.5.6.

UdførselVed forsendelse af varer gennem EU-lande til ikke EU-lande (udførsel) skal vareafsenderen fremlægge ledsagedokumentet for toldmyndigheden på udpassagetoldstedet, dvs. sidste toldsted inden varerne forlader EU. Toldmyndigheden skal på eksemplar 3 i rubrik C attestere, at varerne har forladt EU. Toldmyndigheden tilbagesender herefter eksemplar 3 til afsenderen (anført i rubrik 1) eller evt. efter ønske udleverer dette til afsenderens repræsentant på udgangstoldstedet.

Om manglende kvittering, se ovenfor.

MyndighedsstempelAfgiftsmyndighederne i EU-landene kan kræve, at eksemplar 3 ikke blot, hvor der foreligger uregelmæssigheder ved forsendelsen, men altid (rutinemæssigt) skal påtegnes (stemples) af myndigheden, inden varemodtageren sender eksemplaret tilbage til vareafsenderen, dvs. at kravet kun gælder for varer, der modtages i de pågældende lande.

Eksempel
Danmark (SKAT) kræver ikke nogen rutinemæssig afstempling, men det gør afgiftsmyndigheden i Italien. En dansk virksomhed, der sender fx øl til Italien, skal på eksemplar 3 foruden modtagerens kvittering også have en italiensk myndighedsafstempling. En dansk virksomhed, som køber fx spiritus i Italien, skal på eksemplar 3 kvitterer for modtagelsen, men der skal ikke være nogen SKAT-afstempling.

Følgende EU-lande kræver for tiden, at eksemplar 3 skal afstemples inden tilbagesendelsen:

EU-landLandekode

Altid afstempling

BelgienBEja
Cypern CYja
DanmarkDKnej
EstlandEEnej
FinlandFInej
   
FrankrigFRja *)
GrækenlandELja
HollandNLja
IrlandIEja
ItalienITja
   
LetlandLVja
LitauenLTja
LuxembourgLUja
MaltaMTja
PolenPLja
   
PortugalPTja
SlovakietSKja 
SlovenienSIja
SpanienESja
StorbritannienGBnej
   
SverigeSEnej
TjekkietCZja
TysklandDEja
UngarnHUja 
ØstrigATja
*) (FR) Fortløbende nummerering af en nummermaskine godkendt af myndighederne og brugt af virksomheden eller et myndighedsstempel. For mineralolieprodukter afstemples dog ikke, når modtageren er en registreret oplagshaver.

Hvis virksomheden får et eksemplar 3 retur uden myndighedsstempel mv., jf. ovenfor, skal virksomheden anmelde dette til SKAT.

RDIR 92/12,art. 6 og 20Vareafsenderen hæfter for punktafgiften ved overtrædelser eller uregelmæssigheder i forbindelse med varernes forsendelse. Afgiften opkræves i sådanne tilfælde

 • af det EU-land, på hvis område overtrædelsen eller uregelmæssigheden er begået, eller
 • af det EU-land, hvor de er blevet konstateret, eller
 • af afgangslandet i tilfælde af, at varen ikke er frembudt i bestemmelseslandet.
Varer, der forsvinderVareafsenderen hæfter således for punktafgiften af varer, der fx forsvinder undervejs til varemodtageren. Afgiften vil blive opkrævet af det EU-land, hvor mankoen er opstået eller konstateret og med dette lands afgiftssats.

EksemplerEt parti varer på 1.000 flasker spiritus sendes med lastbil fra Danmark til Frankrig via Tyskland.

Eksempel 1200 flasker stjæles fra lastbilen under et rasteophold i Tyskland. Inden transporten fortsætter mod Frankrig optages der politirapport. Vareafsenderen skal betale tysk spiritusafgift af de 200 flasker til den tyske afgiftsmyndighed.

Eksempel 2Ved lastbilens ankomst til den franske varemodtager konstateres en manko på 300 fl. Flaskerne er blevet stjålet under et eller flere rasteophold undervejs, men stedet for tyveriet kan ikke fastslås. Da mankoen er konstateret i Frankrig, og eftersom stedet for tyveriet ikke kan fastslås, skal vareafsenderen betale fransk spiritusafgift af de 300 flasker til den franske afgiftsmyndighed.

Eksempel 3Lastbilen med de 1.000 flasker forsvinder sporløst under transporten til Frankrig, og stedet for varesendingens forsvinden kan ikke fastslås. Vareafsenderen skal betale dansk afgift, medmindre det kan dokumenteres, enten at forsendelsen er foregået forskriftsmæssigt, eller at stedet for varesendingens forsvinden påvises (et andet EU-land, fx Tyskland eller Frankrig). Dokumentationen skal fremlægges inden for en frist på fire måneder fra enten datoen for varernes afsendelse eller datoen for SKATs underretning af vareafsenderen om mangelfuld kvittering på ledsagedokumentet, se EF-dom C-395/00 (2002-12-12). 

3 års-fristHvis det senest tre år efter datoen for ledsagedokumentets udarbejdelse påvises, i hvilket EU-land varerne rent faktisk er forsvundet, opkræver dette EU-land punktafgiften til den sats, der gjaldt på datoen for varernes afsendelse. Ved fremlæggelse af dokumentation for, at afgiften er betalt, godtgøres den oprindeligt betalte punktafgift.

Salg til ikke-registre-rede varemodtagerVareafsenderens hæftelse betyder endvidere, at afsenderen skal betale afgift af varer, der er sendt eller udleveret til en modtager, som ikke er punktafgiftsregistreret eller ikke har stillet sikkerhed for afgiften inden afsendelsen, og hvor modtageren ikke kan eller ikke vil betale punktafgiften.

SikkerhedsstillelsePunktafgiftsregistrerede virksomheder skal for ubeskattede varer, der leveres til andre EU-lande, stille en generel sikkerhed for afgiften, se A.6.

Ved køb af varer i andre EU-lande får varemodtageren sammen med varerne eksemplar 2, 3 og 4 af ledsagedokumentet.

SikkerhedsstillelseVirksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver eller varemodtager, og som ønsker at købe varer hos en oplagshaver i et andet , skal til SKAT forudanmelde hvert enkelt køb og stille fuld sikkerhed for punktafgiften. SKAT vil herefter give virksomheden en attest om den stillede sikkerhed (blanket D 104 - Dokumentation for sikkerhedsstillelse for harmoniserede punktafgifter), som virksomheden i forbindelse med varekøbet skal fremlægge over for EU-oplagshaveren (vareafsenderen).

Tilsvarende gælder også for privatpersoner, medmindre den udenlandske virksomhed (sælger) er registreret i Danmark for betaling af dansk afgift af de pågældende varer (fjernsalg).

For ikke-harmoniserede afgifter - chokolade, mineralvand og emballage anvendes blanket D 106 til dokumentation for sikkerhedsstillelse ved ikke-registrerede varemodtageres køb af varer i EU. Se B.4.3.2, D.1.3.4 og G.1.3.2.

MomsPrivatpersoner, der køber varer i andre EU-lande, skal normalt ikke betale dansk moms af købet, se nærmere herom i Momsvejledningen F.1.5 og N.5.3.

Kvittering for
modtagne varer
Modtageren skal senest den 15. i måneden efter, at varerne er modtaget, tilbagesende eksemplar 3 med kvittering for varernes modtagelse. Kvittering skal ske i overensstemmelse med rubrik C (bevis for modtagelse/udførsel) på ledsagedokumentet, dvs. at eksemplar 3 og 4 skal forsynes med modtagelsesbevis om

 • dato og sted for varernes modtagelse
 • evt. uoverensstemmelse mellem afsendte og modtagne varer
 • varemodtagerens underskrift.

Eksemplar 3 og 4 med virksomhedens kvittering skal indtil videre ikke indsendes til eller forevises for SKAT, medmindre denne anmoder om det.

Manko e.l.En evt. manko i varesendingen eller anden uregelmæssighed af afgiftsmæssig betydning skal straks anmeldes til SKAT, og eksemplar 3 af ledsagedokumentet skal påtegnes af SKAT inden tilbagesendelsen til vareafsenderen. Om hæftelse for afgift, se A.15.5.6.

Ingen ledsagedokumentAnkommer en varesending uden ledsagedokument, skal varemodtageren straks anmode afsenderen om at fremsende en kopi (pr. telefax e.l.). Samtidig skal varemodtageren underrette SKAT om det manglende dokument.

Ingen varerHvis en forventet forsendelse af varer ikke ankommer, skal varemodtageren straks underrette vareafsenderen og SKAT. Om hæftelse for afgift, se A.15.5.6.

Hvis varerne ved modtagelsen viser sig at være fejlbehæftede, ikke at svare til de bestilte eller er leveret ved en fejltagelse, kan modtageren nægte at modtage varerne og returnere dem til afsenderen.

Hele forsendelsenVed returnering af hele forsendelsen skal modtageren ikke kvittere i rubrik C, men i stedet

 • i rubrik A (på forsiden) anføre: "TILBAGESENDELSE AF VARER"
 • i rubrik B (på bagsiden) anføre: navn og adresse på afsenderen, der således bliver den nye modtager af varerne, samt
 • i rubrik 9 og 11 ajourføre transportoplysningerne.

Oplysningerne skal anføres i eksemplar 2, 3 og 4, der alle skal følge varerne tilbage til afsenderen.

Del af forsendelsenVed returnering af en del af varerne skal modtageren

 • i rubrik C kvittere for de varer, som modtages (accepteres), samt
 • udfylde dokumentet i øvrigt som anført ved returnering af hele forsendelsen.
Eksemplar 2, 3 og 4 af dokumentet (originalen) følger varerne tilbage til afsenderen, men virksomheden skal kopiere dokumentet (eksemplar 2, 3 og 4) inden tilbagesendelsen. Kopi-dokumentet skal virksomheden bruge til at opfylde procedurereglerne for de varer, hvis modtagelse er godkendt.