A-skat

Uanset om den ansatte er fuldt skattepligtig, jf. KSL § 1 eller begrænset skattepligtig, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, til Danmark, vil lønudbetalingen være A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 1, og arbejdsgiverens skal indeholde A-skat, jf. KSL § 46. For så vidt angår den begrænset skattepligtige person skal vedkommende dog arbejde for en arbejdsgiver med hjemting eller fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 9.

Se om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

AM-bidrag

Det er en forudsætning for betaling af AM-bidrag, at der er bidragspligt og bidragsgrundlag efter AMBL (arbejdsmarkedsbidragsloven).

Bidragspligten er opfyldt for personer der er skattepligtige til Danmark efter AMBL § 1. Det kan være som fuld eller begrænset skattepligtig.

Ansatte hos virksomheder med hjemting her i landet

Når der foreligger et juridisk ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, der er registreret eller har hjemting her i landet, skal der indeholdes A-skat ved udbetaling af A-indkomst uanset om den ansatte er fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 46 og § 43, stk. 1. Det samme gør sig gældende for indeholdelse af AM-bidrag jf. KSL § 49B, stk. 1. Det gælder også, selv om lønnen udbetales af en filial i udlandet. Se SKM2012.67.SR.

Se om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

Fast driftssted. Pligt til at have en befuldmægtiget

Den udenlandske virksomhed, som har fast driftssted, men ikke hjemting i Danmark, idet hjemtinget befinder sig i et land uden for EU med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, har pligt til at lade lønnen mv. udbetale gennem en befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, jf. KSL § 46, stk. 4. Der kan således ikke kræves en befuldmægtiget, hvis hjemtinget befinder sig inden for EU eller Færøerne, Grønland, Island og Norge. Se SKM2009.300.SKAT. Den befuldmægtigede skal indeholde A-skatten og AM-bidraget. 

Se om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

Fast driftssted. Udenlandske virksomheders bygge-, anlægs-eller monteringsarbejdeFor udenlandske virksomheders bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde i Danmark opstår der ifølge KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og SEL § 2, stk. 1, litra a, fast driftssted fra første dag. For de bygge-/anlægsvirksomheder, der er hjemmehørende i et land, hvormed Danmark har indgået en DBO, kan beskatning af den udenlandske virksomhed dog ikke gennemføres, medmindre der foreligger fast driftssted i Danmark efter betingelserne i DBO'en. Det gælder i mange DBO'er, at der først opstår et fast driftssted efter 12-måneders aktivitet i det pågældende land. I andre DBO'er kan der være tale om 6 måneders eller helt op til 24 måneders aktivitet. Det er derfor nødvendigt at se i de enkelte DBO'er. Se Den juridiske vejledning afsnit C.F.9. Om beskatningen af de ansatte ifølge en DBO, se nedenfor.

Sammenhængen mellem beskatningsretten til virksomhedens og de ansattes indkomst er illustreret med et skema i afsnit C.1.1.2

Ansatte hos udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet

Løn mv. til ansatte, der arbejder her i landet for udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet, er som udgangspunkt ikke A-indkomst, jf. KSL § 44, litra b. Der vil dog være tale om A-indkomst, hvis lønnen mv. til disse ansatte bliver udbetalt gennem en såkaldt frivillig befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, jf. KSL § 46, stk. 5, og det påhviler i så fald den befuldmægtigede at foretage indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Er lønmodtageren hjemmehørende i udlandet, vil han ikke kunne beskattes efter reglerne om begrænset skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med stk. 9.

Er lønmodtageren fuldt skattepligtig til Danmark berøres skattepligten og AM-bidragspligten ikke af arbejdet for en sådan udenlandsk arbejdsgiver.

Bliver lønnen udbetalt gennem en frivillig befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, skal den befuldmægtigede opgøre, beregne, indeholde, afregne og indberette arbejdsmarkedsbidraget, således som det er tilfældet for A-skattens vedkommende. Se endvidere afsnit D.5 om indeholdelse af skat gennem en befuldmægtiget.

Foretager den udenlandske arbejdsgiver indbetaling til en fradragsberettiget pensionsordning efter PBL § 19, for en person, der er bidragspligtig efter AMBL § 1, skal pensionsinstituttet indeholde AM-bidrag jf. KSL § 49 D, stk. 1. Se også afsnit B.1.10 og D.2.4.

Nedenstående skema viser beskatningsretten til udenlandske lønmodtageres lønindkomst i Danmark som følge af en DBO (183-dages reglen). Offentligt ansatte er ikke omfattet, da den pågældende udenlandske stat normalt har beskatningsretten til deres løn uanset længden af opholdet her.


 Udenlandsk

Udenlandsk arbejdsgiver uden fast driftssted i Danmark.

Udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark eller dansk arbejdsgiver

Lønmodtager med højst 183 dages ophold i Danmark inden for et kalenderår/ 12-måneders periode

Lønmodtagers hjemland har beskatningsretten til lønindkomsten

Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten.

Lønmodtager med mere end 183 dages ophold i Danmark inden for et kalenderår/ 12-måneders periode

Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten.

Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten.


Bemærk, at selvom Danmark er tillagt beskatningsretten ifølge DBO'en, skal der være intern hjemmel til beskatning.

Bemærk, at der gælder særlige regler for, hvornår bygge-, anlægs- og monteringsvirksomhed udgør fast driftssted ifølge en DBO.

Bygge- og anlægsarbejde i Danmark, udenlandsk virksomhed, DBO indgået

Nedenstående skema illustrerer beskatningsretten til virksomhedens og lønmodtagers indkomst, når der er tale om bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark og lønmodtageren kommer fra udlandet for at arbejde i Danmark. Beskatningsretten er afhængig dels af lønmodtagerens antal dage i Danmark (højst 183 dage eller mere end 183 dage), og bygge- og anlægsarbejdets varighed (højst 12 måneder eller mere end 12 måneder). Det er en forudsætning, at både virksomhed og lønmodtager er hjemmehørende i et land, hvormed der er indgået DBO svarende til OECD-modeloverenskomsten.

Udenlandsk

Bygge- og anlægsarbejde i Danmark i en periode på højst 12 måneder.

Bygge- og anlægsarbejde i Danmark i en periode på mere end 12 måneder.

Virksomhed

Den udenlandske virksomhed er principielt skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller SEL § 2, stk. 1, litra a fra dag 1, men virksomhedens hjemland er tillagt beskatningsretten til virksomhedens overskud efter art. 5 og art. 7 i DBO'en. (Ikke fast driftssted i Danmark)


Virksomheden kan have pligt til at have befuldmægtiget efter KSL § 46, stk. 4 (nærmere om pligten til at have befuldmægtiget, se afsnit C.1.1) og pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag for lønmodtagere, der er skattepligtige til Danmark (enten fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige med ophold i 183 dage eller mere i Danmark). 

Danmark kan efter interne regler (KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller SEL § 2, stk. 1, litra a) beskatte virksomhedens overskud og er efter DBO'en tillagt beskatningsretten fra 1. dag, jf. art. 5 og art. 7. (Fast driftssted i Danmark)


Virksomheden kan have pligt til at have befuldmægtiget efter KSL § 46, stk. 4 (nærmere om pligten til at have befuldmægtiget, se afsnit C.1.1) og pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag for lønmodtagere fra første dag.

Lønmodtager med ophold i Danmark i 183 dage eller derunder inden for et kalenderår/ 12-måneders periode

Lønmodtageren kan være fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2 - sammenhængende ophold på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende - eller begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1


Lønmodtagerens bopælsland har beskatningsretten til lønindkomsten efter artikel 15, stk. 2.

Lønmodtageren kan være fuldt skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2 - sammenhængende ophold på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende - eller vil være begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.


Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten efter artikel 15, stk. 1

Lønmodtager med ophold i Danmark i mere end 183 dage inden for et kalenderår/ 12-måneders periode

Lønmodtager kan være fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2 - sammenhængende ophold på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende - eller begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 8.


Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten efter artikel 15, stk. 1.

Lønmodtager kan være fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2 - sammenhængende ophold på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende - eller vil være begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.


Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten efter artikel 15, stk. 1


Kommentarer til skemaet:

Skemaet er opstillet på baggrund af OECD-modeloverenskomsten, hvor der gælder en 12 måneders periode som betingelse for fast driftssted. Det er derfor den konkrete DBO mellem Danmark og det relevante land, der i sidste ende er afgørende for retsstillingen. Hvis den udenlandske bygge- og anlægsvirksomhed kommer fra et land, medens de ansatte i bygge- og anlægsvirksomheden kommer fra et andet land (triangulære tilfælde) afgøres spørgsmålet om de ansatte arbejder i et fast driftssted af overenskomsten mellem Danmark og de enkelte lande, hvor den ansatte er hjemmehørende, jf. TfS 2006, 635.ØLD. 

En lang række DBO'er som Danmark har indgået bruger OECD-modellens 12-måneders-regel for, hvornår der opstår fast driftssted. Det gælder f.eks. DBO'erne med Belgien, Italien, Irland, Luxembourg, New Zealand, Norden, Slovakiet,  Storbritannien, Sydafrika, Tjekkiet og Tyskland. Andre indgåede DBO'er anvender en 6-måneders-regel for, hvornår der opstår fast driftssted. Det gælder f.eks. DBO'en mellem Danmark og Pakistan, Tanzania og Tyrkiet.

Andre DBO'er igen anvender en 9-måneders-regel. Det gælder f.eks. DBO'en med Grækenland. Ganske få DBO'er indeholder ikke en bygge-/ anlægsregel. Se om virkningen heraf i TfS 1996, 460.

Det forhold, at DBO'en medfører, at Danmark ikke kan gennemføre beskatning af bygge-/anlægsvirksomheden, fordi den ikke udgør et fast driftssted, har dog ikke nødvendigvis betydning for muligheden for beskatningen af medarbejderne. Det forhold, at der efter en DBO fx først er et fast driftssted efter 12 måneder, påvirker ikke pligten til at have en befuldmægtiget efter KSL § 46, stk. 4, idet denne pligt relaterer sig til skattepligten efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 henholdsvis SEL § 2, stk. 1, litra a (se afsnit C.1.1 om pligten til at have en befuldmægtiget). Skattepligten udmønter sig dog kun i beskatning i det omfang, Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten efter den indgåede DBO.

For medarbejdernes vedkommende er skemaet ligeledes opstillet på baggrund af OECD-modellen. Der gælder kun i meget få aftaler en anden tidsfrist end 183 dage. Se også C.F.8.2.2.15 vedrørende OECD's modelkonventions artikel 15 og de enkelte DBO'er. Beskatningsretten til løn for arbejde for en arbejdsgiver her i landet er ikke afhængig af arbejdsperioden. I disse tilfælde er der dansk beskatningsret fra første dag.

Lønindkomst1 - udenlandsk lønmodtager arbejder i Danmark (bopæl i udlandet)

Opholdets varighed i Danmark (arbejdslandet)

Vederlaget fra en dansk arbejdsgiver, dvs:

 • arbejdsgiver med hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted3 i Danmark

Vederlaget fra en udenlandsk arbejdsgiver, dvs:

 • udenlandsk arbejdsgiver uden hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver uden fast driftssted3 i Danmark

Højst 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5

AM-bidrag6

Ingen skattepligt eller AM-bidragspligt7

Mere end 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5, AM-bidrag6

Ingen skattepligt eller AM-bidragspligt7

A-skat og AM-bidrag når løn via frivillig befuldmægtiget8

Andre tilfælde ingen A-skat og AM-bidrag9

Noter:

 1. Skemaet gælder kun almindelige lønmodtagere. For andre grupper se afsnit C.1.2 - 11. For udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark for en udenlandsk bygge- og anlægsvirksomhed se afsnit C.1.1.2.
 2. Se nærmere i afsnit C.1.
 3. Se nærmere i afsnit C.1.
 4. Se nærmere i den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst, artikel 15.
 5. KSL § 46, stk. 1, jf. § 43. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted eller frivillig befuldmægtiget her § 46, stk. 4 og 5. Udgangspunktet vil være, at der skal indeholdes A-skat fra 1. dag. I enkelte DBO´er dog bestemt, at skat tilkommer den stat, hvor lønmodtageren er hjemmehørende. I disse tilfælde opnås trækfritagelse.
 6. AMBL § 1 og KSL § 49B, stk. 1. Hvis der kan gives trækfritagelse for skat jf. ovennævnte under 5, kan der også gives trækfritagelse for AM-bidrag. 
 7. KSL § 2, stk. 8, nr. 2. Ved ophold i Danmark i mindst 6 måneder uden anden afbrydelsen end kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, bliver lønmodtageren dog fuldt skattepligtig i medfør af KSL § 1, stk. 1, nr. 2.
 8. KSL § 46, stk. 5 og KSL § 49B, stk. 1. Er lønmodtageren ikke skattepligtig til Danmark kan den befuldmægtigede fritages for indeholdelse af skat m.v.
 9. Der skal ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag, jf. KSL § 44 b, § 46, stk. 5 og § 49B, stk. 1 modsætningsvis