Dansk arbejdsgiver med fast driftssted i udlandet

Så længe en fuldt skattepligtig lønmodtager, der har et juridisk ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver, arbejder i udlandet for denne arbejdsgiver, skal der som udgangspunkt indeholdes A-skat og AM-bidrag. En konkret vurdering kan føre til fritagelse for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, hvis lønmodtageren opholder sig i en længere periode i udlandet eller arbejder og er "ansat" ved den danske arbejdsgivers faste driftssted i udlandet, jf. om dette nedenfor.

For så vidt angår personer (privat ansatte), der er hjemmehørende i Danmark fører DBO'ernes bestemmelse om tildeling af beskatningsretten til lønindkomst til, at vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold beskattes fra 1. dag i arbejdslandet, når der er tale om ansættelse i en udenlandsk virksomhed eller ved en dansk virksomheds faste driftssted i arbejdslandet. Se C.F.8.2.2.15 om artikel 15 i OECD's modelkonvention og de enkelte DBO'er.

I disse tilfælde kan told- og skatteforvaltningen fritage for indeholdelse af A-skat som vist i skematisk form nedenfor i afsnit C.2.4 og C.2.5. Told- og skatteforvaltningen kan efter KSL § 49 B, stk. 3 bestemme, at der ikke skal indeholdes AM-bidrag, eller at indeholdelsen skal ske med en lavere procentsats end 8 pct., når det er åbenbart, at den bidragspligtige som følge af lempelse eller af anden årsag ikke skal svare AM-bidrag eller kun skal svare AM-bidrag med et lavere beløb. Afgørelsen kan begrænses til at angå et bestemt bidragsgrundlag, som opgøres for en bestemt periode eller indtil et bestemt maksimalbeløb. Når sådan afgørelse er truffet udarbejder told- og skatteforvaltningen en erklæring om fritagelse for at indeholde AM-bidrag. Foretager arbejdsgiveren indbetaling på pensionsordning skal fritagelsen også omfatte pensionsinstituttets indeholdelse og indbetaling af AM-bidrag i arbejdsgiverens indbetaling.

Når det drejer sig om bygge-, anlægs- og monteringsarbejde, gælder der i de fleste DBO'er, som nævnt i afsnit C.1 og C 2.1, en 12-måneders-regel for, hvornår der foreligger et fast driftssted. Hvis den danske arbejdsgivers bygge- anlægs- eller monteringsarbejdet i udlandet varer i højst 12 måneder, anses de ansatte således for at have en dansk arbejdsgiver, idet der ikke opstår et fast driftssted i arbejdslandet. De ansatte er derfor omfattet af reglerne omtalt i afsnit C.2.1. Se desuden afsnit C.2.3, for en skematisk fremstilling.