Reglerne for arbejdsudleje er ændret med virkning for kontrakter, der er indgået efter den 19. september 2012. For kontrakter, der er indgået senest denne dato, gælder de tidligere regler indtil kontrakten udløber, dog ikke længere end frem til den 1. oktober 2013.

Nedenfor beskrives kun de nye regler. Se afsnit C.F.3.1.4.

◄ 

Hvis en erhvervsdrivende person eller et selskab i udlandet (udlejeren) stiller lønmodtagere til rådighed for at udføre arbejde i en andens virksomhed her i landet (hvervgiveren), kan der være tale om arbejdsudleje.

 

Den udenlandske lønmodtager bliver begrænset skattepligtig af lønindkomsten, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Hvervgiveren skal indeholde AM-bidrag og en endelig A-skat på 30 pct. brutto, jf. KSL § 2, stk. ►5◄ og KSL § 48 B samt kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h, og kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 36. For personer omfattet af ligningslovens § 8 M, stk. 5, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten med fradrag af de udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag, som påhviler lønmodtageren.

 

Den udenlandske lønmodtager kan dog vælge at blive beskattet som om den pågældende var skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, og udførte arbejdet her i landet for en dansk arbejdsgiver. Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. KSL § 2, stk. ►5x.

Arbejdsudlejereglen kan ikke anvendes, hvis lønmodtageren er fuldt skattepligtig i Danmark eller i øvrigt er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

 

Når en udenlandsk person, der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin oprindelige udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk virksomhed, foreligger der som udgangspunkt arbejdsudleje, hvis arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

 

◄Lønindkomsten og dermed grundlaget for indeholdelse er den del af vederlaget til udlejeren, der er vederlag til den udlejede lønmodtager. Om indeholdelsespligt, se afsnit D.5.1.

Arbejdsudleje optræder fx i form af vikararbejde eller i form af midlertidig udleje af arbejdskraft i tilknytning til løsning af konkrete opgaver imellem selskaber i en koncern.

 

Personer, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet som udøvende kunstner, musiker, artist og sportsudøver, er ikke omfattet af lovens bestemmelser om arbejdsudleje.

 

Der er i OECD-landene opnået principiel enighed om, at arbejdsudlejesynspunktet bør indfortolkes i artikel 15 om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Danmark følger dette synspunkt, jf. TfS 1997, 356. Der findes desuden særskilte regler om arbejdsudleje i nogle af DBO'erne. Herefter vil de udlejede udenlandske arbejdstagere i de fleste tilfælde kunne beskattes i arbejdslandet. Se også C.F.8.2.2.15.2.2.

De udlejede lønmodtagere vil også være bidragspligtige efter AMBL § 1 og hvervgiveren skal indeholde og indbetale AM-bidrag efter KSL § 49 B, stk. 1.

xSe i øvrigt afsnit F.4.5 om beregning af A-skat og AM-bidrag og afsnit I.4.4 om indberetning.

 

Hvis en person eller et selskab her i landet (udlejeren) stiller lønmodtagere til rådighed for at udføre arbejde i en andens virksomhed i udlandet (hvervgiveren), kan der være tale om arbejdsudleje. Det fremgår af CIR nr. 135 af 4/11 1988, pkt. 42, at "Hvis en arbejdstager står i tjenesteforhold til en dansk arbejdsgiver, der stiller vedkommende til rådighed for at udføre arbejde for en anden virksomhed med hjemsted her i landet eller i udlandet, finder reglerne om beskatning af arbejdsvederlag ved arbejdsudleje ikke anvendelse. Den egentlige arbejdsgiver vil da være indeholdelsespligtig efter de sædvanlige regler". Det betyder, at den danske arbejdsgiver skal indeholde kildeskat efter KSL § 46 samt AM-bidrag efter KSL § 49 B, stk. 1.

Trækfritagelse vil kunne udstedes, hvis der er tale om exemptionslempelse i DBO'en eller om lempelse efter LL § 33 A, for visse lande dog kun hvis der er dokumentation for, at der betales skat af lønindkomsten i arbejdsstaten, se afsnit C.2.5.

Om udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse i forbindelse med udleje af arbejdskraft til udlandet, se TfS 1997, 480 (TSS) samt C.F.3.1.4.

Arbejdsudleje1

Personer2, der udlejes fra en dansk arbejdsgiver3

Personer12, der indlejes fra en udenlandsk virksomhed/ arbejdsgiver5

Person udlejes til anden dansk virksomhed3

 • A-skat6
 • AM-bidrag7
 • der skal indberettes  lønoplysning9

Person udlejes til udenlandsk virksomhed/arbejdsgiver4

 • Ingen A-skat og AM-bidrag, hvis fritagelse9, 10, 11 
 • der skal indberettes lønoplysning 8

Den danske virksomhed (hvervgiveren) skal indeholde:

 • 30 pct. A-skat (arbejdsudlejeskat)13
 • AM-bidrag14
 • der skal ikke indberettes almindelig lønoplysning15

Noter:

 1. Det specielle ved arbejdsudlejesituationen er, at lønmodtageren fortsat formelt er i et ansættelsesforhold til udlejeren og modtager lønnen fra denne, samtidig med at hvervgiveren er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet og betaler udlejeren for den udlejede lønmodtagers indsats. Se afsnit C.1, C.F.3.1.4 og C.F.8.2.2.15.2.2.
 2. Det forudsættes, at de ansatte lønmodtagere er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. KSL § 1.
 3. Dvs. der er tale om arbejdsgiver/virksomhed med hjemting i Danmark, eller udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark. Se nærmere i afsnit C.1.
 4. Dvs. der er tale om udenlandsk arbejdsgiver/virksomhed uden hjemting eller fast driftssted i Danmark, eller dansk arbejdsgiver/virksomhed med fast driftssted i udlandet.
 5. Dvs. udlejeren er en udenlandsk arbejdsgiver uden hjemting eller fast driftssted i Danmark.
 6. KSL § 46, stk. 1, jf. KSL § 43, stk. 1. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted her KSL § 46, stk. 4.
 7. KSL § 49 B, stk. 1.
 8. SKL § 7, stk. 1, nr. 1.
 9. Om der kan gives trækfritagelse henhører under told- og skatteforvaltningens kompetence. Der vil normalt kunne opnås trækfritagelse, idet 183-dages reglen normalt fraviges ved arbejdsudleje, således at arbejdslandet har beskatningsretten til lønindkomsten fra 1. dag.
 10. Hvis der ikke kan opnås trækfritagelse, skal der indeholdes A-skat, jf. KSL § 46, stk. 1. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted her se KSL § 46, stk. 4.
 11. AMBL § 1. Kan der gives skattefritagelse som nævnt i ovenstående pkt. 9 kan der også ske fritagelse for indeholdelse af AM-bidrag. Der kan evt. ske lempelse for AM-bidraget efter en DBO, LL § 33 eller § 33 A.
 12. Det forudsættes, at de ansatte lønmodtagere ikke er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL § 1. Hvis de er fuldt skattepligtige, jf. KSL § 1, er der også tale om A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, litra h, men den særlige regel om 30 pct. arbejdsudlejeskat, jf. KSL § 48 B, gælder alene begrænset skattepligtige.
 13. Den udenlandske arbejdstager bliver begrænset skattepligtig, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Indkomsten er A-indkomst, jf. kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 28. Den danske hvervgiver er indeholdelsespligtig, jf. KSL § 46, stk. 1, jf. § 43, stk. 2, litra h. Der skal indeholdes en endelig A-skat på 30 pct. brutto, jf. KSL §§ 2, stk. 3 og 48 B. Ved opgørelsen af trækgrundlaget må den danske arbejdsgiver (hvervgiveren) skaffe sig oplysning om, hvor stor en del af vederlaget til udlejeren, der skal anses som vederlag til den udlejede arbejdstager, jf. C.F.3.1.4.  Arbejdstageren kan senest 1. maj i året efter det pågældende indkomstår vælge at blive beskattet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 4. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.                                                         
 14. AMBL § 1, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Bidragsgrundlaget opgøres efter AMBL § 2.
 15. Hvervgiveren skal angive skat og AM-bidrag på blanket 01.010 og indbetale skatten særskilt til Skattecenter Horsens. Skatten er i øvrigt endelig, jf KSL § 2, stk. 4.