Højtlønnede medarbejdere m.fl.

Den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E og 48 F giver mulighed for at vælge bruttobeskatning af A-indkomst med 26 procent i højst 60 måneder. Ordningen gælder for højtlønnede medarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet og som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Den skattepligtige skal blive fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark i forbindelse med påbegyndelsen af ansættelsesforholdet.

Det er en betingelse for beskatning efter KSL §§ 48 E og 48 F, at den skattepligtige ikke inden for de seneste 10 år før ansættelsen har været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af indkomt fra Danmark, der er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2. Det er ligeledes en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt inden for en periode på 3 år før og 1 år efter ophør af skattepligt har været ansat i den virksomhed eller forskningsinstitution, hvormed ansættelsesforholdet indgås. Den skattepligtige må heller ikke i samme periode have været ansat i en virksomhed, som indgår i samme koncern, som den virksomhed, han skal ansættes i. Hvis den skattepligtige ikke har været ansat i den pågældende koncern inden for 3 år forud for ansættelsen, bortfalder denne betingelse. Den skattepligtige må heller ikke inden for 3 år forud for ansættelsen have været udsendt som ph.d.-studerende lønnet af offentlige midler fra Danmark.

Skatteordningen kan ikke anvendes af fuldt skattepligtige personer, der er hjemmehørende her i landet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, når der udføres arbejde uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at beskatningsretten til indkomsten overgår til et andet land, Færøerne eller Grønland.

Det er en betingelse for at kunne vælge beskatning under den særlige skatteordning, at den månedlige, gennemsnitlige aflønning i henhold til ansættelseskontrakten overstiger et grundbeløb, som i 2013 udgør 69.300 kr. efter fradrag af ATP og eventuelle indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret, jf. PBL § 19. Skatten på 26 procent beregnes efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelle obligatoriske udenlandske social bidrag.

Betingelserne for at kunne anvende den særlige skatteordning skal være opfyldt i hele perioden. Er betingelserne ikke længere opfyldt, stilles den skattepligtige, som om ansættelsesforholdet er ophørt. Arbejdsgiveren skal meddele SKAT, hvis et ansættelsesforhold forlænges eller afbrydes før ansættelseskontraktens udløb.

Kravet om minimumsløn gælder ikke for forskere, hvis kvalifikationer er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller et forskningsråd. Se C.F.6.3. Kravet om minimumsløn gælder i fuldt omfang for personer, der uden at være kvalificerede som forskere skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde.

Der gælder endvidere særlige regler for godkendte forskere, der har opholdt sig i Danmark som gæsteundervisere i 3-års perioden forud for ansættelsen under den særlige skatteordning. Se LV C.F.6.3.3.

Vederlag mv.

Den indkomst, der kan beskattes under den særlige skatteordning, er vederlaget i penge samt værdi af fri bil, værdi af fri telefon, herunder datakommunikationsforbindelse samt værdi af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger. Se nærmere herom i C.F.6.2.1. Vederlaget er omfattet af bidragspligten i AMBL efter samme regler som andre lønmodtagere, jf. afsnit C.1.

Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af indkomst omfattet af ordningen. Der skal gives meddelelse om ansættelsesforholdet til SKAT inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. Se G.9 og C.F.6.2.5. Til dette formål anvendes blanket 01.012, der sendes til SKAT. Elektronisk fremsendelse sker til "48E-postkasse@skat.dk.

Indberetning af lønoplysninger til eIndkomst og betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal foretages hver måned som for virksomhedens øvrige ansatte. Ved indberetning af lønoplysninger for medarbejdere under den særlige skatteordning skal indkomsttypen angives med Forskerordningen (08) og feltet "Kode 68" udfyldes med "26". Hvis medarbejderen har valgt at fortsætte med beskatning med 25 procent på overgangsordningen, skal indkomsttypen angives med Forskerordningen (08) og "48" i feltet "Kode 68". Såfremt en ansat overgår til almindelig beskatning under ansættelsen, skal lønoplysninger for perioder med løn under den særlige ordning indberettes til eIndkomst som nævnt. Perioder med indkomst til almindelige beskatning skal indberettes særskilt til eIndkomst med indkomsttype "almindelig indkomst" og uden "26 (48)" i feltet "Kode 68". Hvis medarbejderen først vælger beskatning under den særlige skatteordning, efter at arbejdsgiveren en eller flere gange har indeholdt almindelig A-skat, reguleres den indbetalte skat for det indeværende år af arbejdsgiveren.

Udgifter til udenlandsk social sikring skal indberettes til eIndkomst i et nyt felt "89" med indkomsttypen Forskerordningen (08) og "Indtægtsart" (kode 68) skal udfyldes med "26" ("48" hvis der er valgt 25 procent beskatning).

Om arbejdsgiverens hæftelse og ansvar, se afsnit K.

Vedrørende samtlige betingelser for at kunne anvende ordningen se C.F.6.1.