Dato for udgivelse
18 Dec 2007 08:15
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der er registreret efter energiafgiftslovene, CO2-afgiftsloven og svovlafgiftsloven
Sagsnummer
07-188305
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler indeksering af afgiftssatserne på energiprodukter, der forhøjes årligt i perioden 2008 - 2015

Indledning og målgruppe for nyhedsbrevet

Folketinget har den 14. december 2007 vedtaget lovforslag nr. L 8 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (indeksering af energiafgifterne). Loven er en del af aftalen fra 2007 vedr. Skattereformen om Lavere skat på arbejde.

Loven indebærer, at afgiftssatserne på energiprodukterne og flere andre satser i mineralolie-, el-, gas- kul-, CO2- og svovlafgiftslovene er opskrevet med 1,8 pct. pr. år i perioden 2008 - 2015.

Den første forhøjelse af satserne sker pr. 1. januar 2008.

Dette nyhedsbrev viser de nye afgiftssatser på energiprodukter i perioden 2008 - 2015. Nyhedsbrevet indeholder følgende afsnit herom:

 1. Mineralolieafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 2. Elafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 3. Gasafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 4. Kulafgiftsloven, herunder affaldsvarmeafgift - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 5. Kuldioxidafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 6. Svovlafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015
 7. Ikrafttræden mv.

Målgruppen for nyhedsbrevet er virksomheder, der er registreret efter en eller flere af ovennævnte afgiftslove (afgiftsområder), f.eks. oliselskaber, el-netvirksomheder, gas-netvirksomheder og forbrugsregistrerede virksomheder, bl.a. væksthusgartnerier eller industrivirksomheder, der er registreret for forbrug af gas eller varme for betaling af nettoafgift.

Til sidst i nyhedsbrevet er et afsnit om elvarmeafgift, der henvender sig til el-netvirksomhederne. Afsnittet vedrører ikke direkte indekseringen af elvarmsatserne - men er medtaget på given foranledning.

Andre nyhedsbreve

Der vil endvidere snarest blive offentliggjort følgende 2 nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk:

 • Nyhedsbrev med titlen: Godtgørelse af energiafgifter - ændringer vedr. overskudsvarme, el til tung proces og tilskud til CO2-afgift. Nyhedsbrevet omhandler bl.a. forhøjede satser for overskudsvarme som følge af indekseringen, forhøjet sats for tilskud til CO2-afgift af gas- og dieselolie til fremstilling af varme til tung proces, ændret godtgørelsessats for CO2-afgift af el, ændret sats for tilskud til CO2-afgift af el tung proces og ændrede regler for godtgørelse af CO2-afgift af el til at fremstille varme/damp til tung proces.
 • Nyhedsbrev med titlen: Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme. Nyhedsbrevet omhandler ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme, jf. lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme mv. som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre ..... ). Nyhedsbrevet omhandler også de indekserede beløb for afgiftslempelse på fjernvarme. Nyhedsbrevet henvender sig til momsregistrerede varmeproducenter med kraftvarmekapacitet.

1. Mineralolieafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

Afgiftssatser ved dagtemperatur:

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/

liter

283,7

288,8

294,0

299,3

304,7

310,2

315,8

321,5

2) Anden gas- og dieselolie

øre/

liter

189,0

192,4

195,9

199,4

203,0

206,7

210,4

214,2

3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/

liter

273,5

278,5

283,5

288,6

293,8

299,1

304,4

309,9

4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/

liter

255,2

259,8

264,5

269,2

274,1

279,0

284,0

289,2

5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/

liter

248,7

259,8

264,5

269,2

274,1

279,0

284,0

289,2

6) Fuelolie

øre/kg

213,0

216,8

220,7

224,7

228,7

232,8

237,0

241,3

7) Fyringstjære

øre/kg

192,2

195,7

199,2

202,8

206,4

210,1

213,9

217,8

8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/

liter

283,7

288,8

294,0

299,3

304,7

310,2

315,8

321,5

9) Anden petroleum

øre/

liter

189,0

192,4

195,9

199,4

203,0

206,7

210,4

214,2

10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/

liter

458,1

466,3

474,7

483,3

492,0

500,8

509,9

519,0

11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)

øre/

liter

391,9

399,0

406,2

413,5

420,9

428,5

436,2

444,1

12) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

øre/

liter

455,0

463,2

471,6

480,1

488,7

497,5

506,5

515,6

13) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

øre/

liter

388,9

395,9

403,0

410,3

417,6

425,2

432,8

440,6

14) Autogas (LPG)

øre/

liter

177,7

180,9

184,2

187,5

190,9

194,3

197,8

201,4

15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

326,8

332,7

338,6

344,7

350,9

357,3

363,7

370,2

16) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

øre/kg

242,2

246,5

251,0

255,5

260,1

264,8

269,5

274,4

17) Karburatorvæske

øre/

liter

414,3

421,8

429,4

437,1

445,0

453,0

461,1

469,4

Afgiftssatser ved 15 grader C:

 

 

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. -  2015

1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

282,0

287,1

292,3

297,5

302,9

308,4

313,9

319,6

2) Anden gas- og dieselolie

øre/liter

187,9

191,3

194,8

198,2

201,8

205,5

209,2

212,9

3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

271,9

276,8

281,8

286,9

292,1

297,3

302,6

308,1

4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

253,7

258,3

262,9

267,6

272,5

277,4

282,3

287,5

5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

247,2

258,3

262,9

267,6

272,5

277,4

282,3

287,5

8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

282,0

287,1

292,3

297,5

302,9

308,4

313,9

319,6

9) Anden petroleum

øre/liter

187,9

191,3

194,8

198,2

201,8

205,5

209,2

212,9

10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

454,3

462,4

470,7

479,3

487,9

496,6

505,7

514,7

11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)

øre/liter

388,6

395,7

402,8

410,1

417,4

424,9

432,6

440,4

12) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

øre/liter

451,2

459,3

467,7

476,1

484,6

493,4

502,3

511,3

13) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

øre/liter

385,7

392,6

399,6

406,9

414,1

421,7

429,1

436,9

17) Karburatorvæske

øre/liter

410,8

418,3

425,8

433,5

441,3

449,2

457,3

465,5

2. Elafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

Satsændringer som følge af lov nr. 1417 af 21. december 2005

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme mv. som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre ..... ), skete der bl.a. en justering af afgiftssatserne for elektricitet. Energiafgiften blev forhøjet med 0,1 øre pr. kWh, medens CO2-afgiften blev sat ned med 0,4 øre pr. kWh.

Der skete også en ændring af godtgørelsesprocenten for CO2-afgift af el til tung proces - fra 13/18 af CO2-afgiften til 61/86 af CO2-afgiften.

EU-Kommissionen har i november 2007 godkendt de pågældende ændringer i lov nr. 1417.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

Med ikrafttræden af reglerne om afgiftslempelse på fjernvarme den 1. januar 2008, jf. lov nr. 1417, bortfalder samtidig den hidtil gældende bestemmelse i elafgiftslovens § 6, stk. 3, der har givet adgang til at bruge elvarmesatsen for forbrug af el til at fremstille varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet.    

Elvarmeafgift

Afgiftssats perioden 1. januar - 31. december 2008

Afgiften for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved elektricitet, er 52,0 øre pr. kWh i perioden 1. januar - 31. december 2008. Afgiften består af  

 1. en energiafgift på 47,4 øre pr. kWh
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh
 3. et eldistributionsbidrag på 4,0 øre pr. kWh

Afgiftssatser i perioden 2009 - 2015:

   

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Elafgift - helårsboliger

øre/kWh

52,9

53,8

54,6

55,5

56,5

57,4

58,3

- heraf energiafgift

øre/kWh

48,3

49,2

50,0

50,9

51,9

52,8

53,7

Bemærk: Elsparebidrag og eldistributionsbidrag er uændret hhv. 0,6 øre og 4,0 øre pr. kWh i hele perioden.

Afgift af andet forbrug af elektricitet

Afgiftssats i perioden 1. januar - 31. december 2008

Afgift af andet forbrug af elektricitet er 58,7 øre pr. kWh i perioden 1. januar - 31. december 2008. Afgiften består af 

 1. en energiafgift på 54,1 øre pr. kWh
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh
 3. et eldistributionsbidrag på 4,0 øre pr. kWh

Afgiftssatser i perioden 2009 - 2015:

   

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Elafgift af andet el

øre/kWh

59,6

60,6

61,6

62,7

63,7

64,8

65,8

- heraf energiafgift

øre/kWh

55,0

56,0

57,0

58,1

59,1

60,2

61,2

Bemærk: Elsparebidrag og eldistributionsbidrag er uændret hhv. 0,6 øre og 4,0 øre pr. kWh i hele perioden.

3. Gasafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

Afgiftssatser i øre/Nm3 for naturgas og bygas, der anvendes til andet end motorbrændstof:

 

1. jan. - 31. dec. 2008

1. jan. - 31. dec. 2009

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Sats for naturgas og bygas

207,9

211,6

215,4

219,3

223,3

227,3

231,4

235,5

Afgiftssatser i øre/Nm3 for naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof:

 

1. jan. - 31. dec. 2008

1. jan. - 31. dec. 2009

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Sats for gas til motorbrænd-stof

289,3

294,5

299,8

305,2

310,7

316,3

322,0

327,8

4. Kulafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

For overskuelighedens skyld nævnes indledningsvist det afgiftspligtige vareområde i kulafgiftsloven:

 1. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus.
 2. Jordoliekoks.
 3. Brunkulsbriketter og brunkul.
 4. Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.
 5. Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur (bitumen), som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.
 6. Varme produceret ved forbrænding af affald, hvoraf der skal betales affaldsafgift efter bestemmelserne i affalds- og råstofafgiftsloven.

Afgiftssatser efter brændværdi (pkt. 1-5) og for affaldsvarme (pkt. 6):

 

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Varer omfattet af 1-5 ovenfor

kr./GJ

52,8

53,8

54,8

55,7

56,7

57,8

58,8

59,9

Affaldsvarme 

kr./GJ

13,1

13,4

13,6

13,9

14,1

14,4

14,6

14,9

Afgiftssatser i kr./ton for varer omfattet af pkt. 1-5: 

 

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

1.475,3

1.501,8

1.528,9

1.556,4

1.584,4

1.612,9

1.642,0

1.671,5

Jordoliekoks

1.738,0

1.769,3

1.801,2

1.833,6

1.866,6

1.900,2

1.934,4

1.969,2

Brunkulsbriketter og brunkul

1.066,7

1.085,9

1.105,4

1.125,3

1.145,6

1.166,2

1.187,2

1.208,5

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l.

2.025,8

2.062,3

2.099,4

2.137,2

2.175,7

2.214,8

2.254,7

2.295,3

Bitumen med et vandindhold på mindst 27 pct.

1.509,1

1.536,2

1.563,9

1.592,0

1.620,7

1.649,9

1.679,6

1.709,8

Bitumen med et vandindhold på mindre end 27 pct.

1.986,2

2.022,0

2.058,4

2.095,4

2.133,1

2.171,5

2.210,6

2.250,4

Særligt for affaldsvarmeafgift

Hvis virksomheden ikke måler den faktiske mængde varme, der produceres ved forbrænding af affald, betales afgiften efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme.

Afgiftssatser for træaffald og andet affald:

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Træaffald

 kr./ton

173,1

176,2

179,3

182,6

185,9

189,2

192,6

196,1

Andet affald

 kr./ton

112,0

114,0

116,0

118,1

120,3

122,4

124,6

126,9

5. CO2-afgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

Afgiftssatser ved dagtemperatur: 

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

1) gas- og dieselolie

øre/liter

24,7

25,2

25,6

26,1

26,6

27,0

27,5

28,0

2) fuelolie

øre/kg

29,3

29,8

30,4

30,9

31,5

32,1

32,6

33,2

3) fyringstjære

øre/kg

25,7

26,1

26,6

27,1

27,6

28,0

28,6

29,1

4) petroleum

øre/liter

24,7

25,2

25,6

26,1

26,6

27,0

27,5

28,0

5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

kr./ton

221,7

225,7

229,8

233,9

238,1

242,4

246,8

251,2

6) jordoliekoks

kr./ton

295,9

301,3

306,7

312,2

317,8

323,5

329,4

335,3

7) brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

163,1

166,0

169,0

172,0

175,1

178,3

181,5

184,8

8) elektricitet *)

øre/kWh

8,8

8,9

9,1

9,2

9,4

9,6

9,7

9,9

9) autogas (LPG)

øre/liter

14,7

14,9

15,2

15,5

15,7

16,0

16,3

16,6

10) anden flaskegas (LPG)

øre/kg

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,1

30,6

31,1

11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

øre/kg

26,6

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,6

30,1

12) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3(Nm3)

øre/Nm3

20,2

20,5

20,9

21,3

21,6

22,0

22,4

22,8

13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU's kombinerede nomenklatur

                 

13a) med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

205,2

208,9

212,7

216,5

220,4

224,4

228,4

232,5

13b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

284,9

290,1

295,3

300,6

306,0

311,5

317,1

322,8

14) benzin

øre/liter

22,4

22,8

23,2

23,6

24,1

24,5

24,9

25,4

*) Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme mv. som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre ..... ), skete der bl.a. en justering af afgiftssatserne for elektricitet. CO2-afgiften blev sat ned med 0,4 øre fra 9,0 øre til 8,6 øre pr. kWh. Energiafgiften blev forhøjet med 0,1 øre pr. kWh. Der skete også en ændring af godtgørelsesprocenten for CO2-afgift af el til tung proces - fra 13/18 af CO2-afgiften til 61/86 af CO2-afgiften. De pågældende ændringer træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

Afgiftssatser ved 15 grader C:  

   

1. jan- 31. dec. 2008

1. jan- 31. dec. 2009

1. jan- 31. dec. 2010

1. jan- 31. dec. 2011

1. jan- 31. dec. 2012

1. jan- 31. dec. 2013

1. jan- 31. dec. 2014

Fra 1. januar 20015

Varer  omfattet af nr. 1 og 4 ovenfor

øre/liter

24,6

25,1

25,4

25,9

26,4

26,8

27,3

27,8

Varer omfattet af nr. 14 ovenfor

øre/liter

22,2

22,6

23,0

23,4

23,9

24,3

24,7

25,2

6. Svovlafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2008 - 2015

Svovlafgift - opgjort efter svovlindholdet i svovlafgiftspligtige brændsler:

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Svovl i svovlafgifts-pligtige varer  

kr./kg

20,4

20,8

21,0

21,4

21,8

22,2

22,6

23,0

Svovlafgift - opgjort efter udledt svovldioxid:

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Svovldioxid udledt til luften

kr./kg

10,2

10,4

10,5

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

Afgiftssatser for træpiller, halm og affald:

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

kr./ton

40,7

41,5

42,2

43,0

43,7

44,5

45,3

46,1

Halm

kr./ton

23,4

23,8

24,3

24,7

25,1

25,6

26,1

26,5

Affald

kr./ton

9,2

9,3

9,5

9,7

9,8

10,0

10,2

10,4

Svovlafgift - opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion (for virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.lign.):

   

1. jan.- 31. dec. 2008

1. jan.- 31. dec. 2009

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. 2015

Forbrug af eget træaffald o.lign. 

øre/GJ nyttig-gjort varme- eller elproduktion

71,3

72,5

73,8

75,2

76,5

77,9

79,3

80,7

7. Ikrafttræden mv.

De indekserede afgiftssatser gælder for varer, der fra og med den 1. januar 2008

 • udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder
 • forbruges af registrerede virksomheder, herunder forbrugsregistrerede virksomheder
 • angives til fortoldning
 • modtages fra udlandet eller
 • medbringes fra udlandet.

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begyndes inden den 1. januar 2008 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningstidspunktet udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Ovennævnte finder også anvendelse for afgiftsforhøjelserne mv. pr. 1. januar 2009, 1. januar 2010, 1. januar 2011, 1. januar 2012, 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015. 

SKAT kan tillade, at der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift

Afgiftsangivelser for januar kvartal 2008

Virksomheder, der ikke selv indberetter punktafgifter via TastSelv, har allerede fået tilsendt afgiftsangivelser for afgiftsperioderne januar, februar og marts 2008.

Disse virksomheder vil snarest få tilsendt nye manuelle afgiftsangivelser vedr. de energiafgifter mv., som virksomheden er registreret for.

De nye angivelser er med de ændrede afgiftssatser pr. 1. januar 2008 og erstatter de tidligere fremsendte angivelser.  

8. Elvarmeafgift - el-netvirksomheder

På given foranledning henledes opmærksomheden på de særlige regler og betingelser mv., som knytter sig til el, der leveres til boligenheder, som er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig, jf. BEK nr. 456 af 10. juli 1986.

Det gælder f.eks. reglen om, at elvarmesatsen kan anvendes fra det tidspunkt, hvor elinstallationen er registreret som berettiget til at modtage el efter den særlige elvarmesats.

Elvarmesatsen kan dog anvendes fra det tidspunkt, hvor el-netvirksomheden modtager anmodning om registrering, eller fra det tidspunkt, hvor elinstallatøren oplyser netvirksomheden om, at der i boligen er installeret elvarme. Det er herved en betingelse, at boligen registreres som elopvarmet bolig i BBR senest 2 måneder efter.

Opmærksomheden henledes endvidere på kravet om, at el-netvirksomheden mindst en gang årligt skal gøre elvarmeforbrugerne opmærksom på, at de straks skal underrette el-netvirksomheden,

 • hvis betingelsen for registreringen i BBR som elopvarmet helårsbolig ikke længere er til stede, og
 • at de kan pådrage sig bødeansvar, hvis de undlader at underrette elnetvirksomheden herom.

9. Mere information 

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på 72 22 18 18 eller sende en mail til www.skat.dk/kontakt.

Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside, www.skat.dk, under Virksomhed - Nyheder. Du kan få tilsendt nyhedsbrevet ved at kontakte SKAT.

De gældende afgiftssatser fremgår af SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit F.1.1, F.2.2, F.3.2, F.4.1, F.5.1, F.6.1.4 og G.11.2

Vedrørende elvarmeafgift henvises til SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit F.3.6.   

 

Med venlig hilsen

SKAT

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen, 2007-4, F.1.1, F.2.2, F.3.2, F.4.1, F.5.1, F.6.1.4 og G.11.2 samt F.3.6.